Naša ponuda!
 Tema 1
 Tema 2
 Tema 3
 Tema 4
 Tema 5
 Tema 6
 
 
 

Prostor za dodatni tekst ispod linkova što se može iskoristiti za neku važniju objavu...
 
Primjer 1040
Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i najave. Samo nekoliko minuta više potrebno je i da Vaša Internet domena, email adrese, web shop budu i aktivni na Internetu! Inovativnim pristupom i modernim tehnologijama stvaramo kvalitetna poslovna web rješenja koja pomažu tvrtkama i obrtnicima u postizanju poslovnog uspjeha i to povećanjem prihoda, smanjenjem troškova i povećanjem zadovoljstva njihovih klijenata. Razvoj web aplikacija i izrada web stranica. Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i Vaše najave. Internet je budućnost poslovanja te vam omogućava da osobe koje posjete vaše stranice dobiju sve potrebne podatke o vama i vašem radu. Internet postaje i postao je bliska veza između kupaca i tvtki koje nude svoje proizvode preko interneta. Content Management sustavi omogućavaju da samostalno postavljate ili mijenjate postojeće podatke na vašim internet stranicama neovisno o stručnom znanju. Upravo ovaj sustav omogućava da vaše stranice uvijek budu aktualne, te su sve promjene trenutne. CMS vam omogućava potpunu automatizaciju prilikom promjene ili postavljanja sadržaja na Internetu ili Intranetu. Upravo zbog mogućnosti samostalnog mijenjanja i dodavanja sadržaja, troškovi su znatno smanjeni a zadržan je profesionalni izgled vaših stranica. Velika je prednost što se ne moraju koristiti drugi programi za postavljanje sadržaja te informaciju postavljate onda kada Vi to želite. Da bi bili prepoznatljivi na internetu po svojem nazivu, nazivu tvrtke ili proizvoda morate imati svoju vlastitu internet adresu (npr. www.poslovniforum.hr). Naziv domene je izuzetno važan jer predstavlja tvrtku i usluge koje nudi na Internetu. Osiguravamo optimizaciju web stranica za tražilice, odnosno SEO. Search engine optimization (SEO) ili optimizacija web stranica za tražilice je dio internet marketinga koji se bavi pozicioniranjem stranica na tražilicama na ključne riječi koje najviše odgovaraju sadržaju stranica. Cilj optimizacije je povećati ciljanu posjećenosti i time broj kontakta putem weba ili direktnu prodaju. Optimizacija web stranica je nužna za svaku stranicu ukoliko se želite izdvojiti i postići nešto sa svojom stranicom. Možemo Vam izraditi sve što želite po Vašim konkretnim potrebama, od jednostavnijih stranice, informativnih stranica sa kontakt obrascima, do vrlo naprednih CMS aplikacija, npr. za agencije za nekretnine ili turističke agencije. CMS Vam omogućava ažuriranje podataka putem administracijskog sučelja prema vašim konkretnim potrebama bez dodatnih troškova. Sa CMS aplikacijom štedite vrijeme i novac. Više nećete morati plaćati nikakve dodatne usluge održavanja stranica. Pored toga, cijene CMS gotovih aplikacija uglavnom su jeftinije od klasičnih stranica. Nudimo Vam internet rješenja stvarno prilagođena upravo Vašim željama, potrebama i mogućnostima, kojima ćete kontaktirati sa sadašnjim i budućim kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima. Internet je budućnost. Uhvatite korak sa vremenom. Pobijedite konkurenciju. Iskoristite naše povoljne ponude i promotivne cijene. Provjerite naš cjenik. Provjerite naše usluge hostinga, marketinga i designa web stranica. Izrada interaktivnih CD-Rom-ova. Izrada internet trgovine sa katalogom proizvoda, on-line narudžbom i mogućnošću plaćanja kreditnim karticama. Predstavljanje smještajnih jedinica u turizmu na internetu, uz mogućnost online rezervacije i online plaćanja troškova rezervacije. Iskoristite CMS stranice kao katalog Vaših proizvoda ili usluga. Izrada web stranica, web dizajn i development po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada web stranica i prezentacijskih CD-ROM-ova odličnog dizajna i funkcionalnosti. Poslovni forum prenosi Vam iskustva i znanja o upotrebi informacijskih internet tehnologija u suvremenom poslovanju. Možete naručiti i usluge grafičkog dizajna za Vaše promotivne materijale ili elemente vizualnog identiteta. Web promocija predstavlja najbrži, najopsežniji i najisplativiji način promidžbe neke tvrtke, obrta, udruge ili usluga. Internet uz velike mogućnosti i dostupnost od 24 sata dnevno omogućava kvalitetnu promidžbu i onim tvrtkama, obrtima ili udrugama, koje ne žele ili ne mogu ulagati veća sredstva u vlastito klasično reklamiranje putem radija, televizije, novina, oglasnika ili plakata. U usporedbi sa drugim sredstvima reklamiranja, odnosno drugim marketinškim medijima, poput televizije, radija ili novina, promidžba putem Interneta može biti daleko opsežnija i dugotrajnija, a ujedno dostupna u svakom kutku zemaljske kugle, gdje postoji pristup Internetu. Ulaganjem u internet stranice, ulažete u svoj budući promet i dobit. Internet stranice mogu Vam samo povećati poslovanje i zaradu. Kontaktirajte nas za besplatne konzultacije i savjete.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Tema 6
UGOVOR O LICENCI
 
Pojam
Ugovorom o licenci obvezuje se davalac licence da stjecaocu licence ustupi u cjelini ili djelomično pravo iskorištavanja izuma, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a stjecalac licence se obvezuje da mu za to plati određenu naknadu.

Forma
Ugovor o licenci mora biti sklopljen u pismenoj formi.

Trajanje licence
Licenca za iskorištavanje patentiranog izuma, uzorka ili modela ne može biti zaključena za vrijeme dulje od trajanja zakonske zaštite tih prava.

Isključiva licenca
Ugovorom o licenci stjecalac licence stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licence samo ako je to izričito ugovoreno (isključiva licenca).
Ostale mogućnosti iskorištavanja predmeta licence zadržava davalac licence.
Ako u ugovoru o licenci nije naznačeno o kakvoj je licenci riječ, smatra se da mu je dana neisključiva licenca.

Prostorno ograničenje prava iskorištavanja
Pravo iskorištavanja predmeta licence može biti prostorno ograničeno samo ako to nije protivno Ustavu i zakonima Republike Hrvatske.
Ako ugovorom o licenci nije prostorno ograničeno pravo iskorištavanja predmeta licence, smatra se da je licenca prostorno neograničena.

Predaja predmeta licence
Davalac (davatelj) licence dužan je stjecaocu (stjecatelju) licence u određenom roku predati predmet licence.
Davalac licence dužan je stjecaocu licence predati i tehničku dokumentaciju potrebnu, za praktičnu primjenu predmeta licence.

Davanje uputa i obavijesti
Davalac licence je dužan stjecaocu licence dati sve upute i obavijesti koje su potrebne za uspješno iskorištavanje predmeta licence.

Obveza garantiranja
Davalac licence garantira stjecaocu licence tehničku izvodljivost i tehničku upotrebljivost predmeta licence.

Jamstvo
Davalac licence jamči da pravo iskorištavanja koje je predmet ugovora pripada njemu, da na njemu nema tereta i da nije ograničeno u korist nekoga trećeg.
Ako je predmet ugovora isključivo licenca, davalac licence jamči da pravo iskorištavanja nije ustupio drugome ni potpuno ni djelomično.
Davalac licence dužan je čuvati i braniti pravo ustupljeno stjecaocu licence od svih zahtjeva trećih osoba.

Obveza davaoca isključive licence
Ako je ugovorena isključiva licenca; davalac licence ne može ni u kom obliku sam iskorištavati predmet licence, niti njegove pojedine dijelove, niti to povjeriti nekome drugom u granicama prostornog važenja licence.

Iskorištavanje predmeta licence
Stjecalac licence dužan je iskorištavati predmet licence na ugovoreni način, u ugovorenom opsegu i u ugovorenim granicama.

Korištenje naknadnih usavršavanja
Ako zakonom ili ugovorom nije drugačije određeno, stjecalac licence nije ovlašten iskorištavati naknadna usavršavanja predmeta licence.

Čuvanje predmeta licence u tajnosti
Ako predmet licence čine nepatentirani izum ili tajno tehničko znanje i iskustvo, stjecalac licence je dužan čuvati ga u tajnosti.

Kvaliteta
Ako je uz licencu za proizvodnju ustupljena i licenca za upotrebu žiga; stjecalac licence može stavljati u promet robu s tim žigom samo ako je njezina kvaliteta ista kao što je kvaliteta robe koju proizvodi davalac licence. Suprotan sporazum nema pravni učinak.

Obilježavanje
Stjecalac licence dužan je robu obilježiti oznakom o proizvodnji po licenci.

Naknada
Stjecalac licence dužan je isplatiti davaocu licence ugovorenu naknadu u vrijeme i na način kako je to određeno ugovorom.

Podnošenje izvještaja
Ako se naknada određuje u zavisnosti od opsega iskorištavanja predmeta licence, stjecalac licence dužan je podnijeti davaocu. licence izvještaj o opsegu iskorištavanja i obračunati naknadu svake godine, ako ugovorom nije za to određen kraći rok.

Izmjena ugovorene naknade
Ako je ugovorena naknada postala očito nerazmjerna u odnosu prema prihodu koji stjecalac licence ima od iskorištavanja predmeta licence, zainteresirana strana može zahtijevati izmjenu ugovorene naknade.

Kad se može dati podlicenca
Stjecalac isključive licence može pravo iskorištavanja predmeta licence ustupiti drugome (podlicenca).
Ugovorom se može predvidjeti da stjecalac licence ne može dati drugome podlicencu ili mu je ne može dati bez dopuštenja davaoca licence.

Kad davalac može odbiti dopuštenje
Kad je za davanje podlicence potrebno dopuštenje davaoca licence, ovaj ga može odbiti stjecaocu isključive licence samo iz ozbiljnih razloga.

Otkaz zbog nedopuštene podlicence
Davalac licence može otkazati ugovor o licenci bez otkaznog roka ako je podlicenca dana bez njegova dopuštenja, kad je to prema zakonu ili prema ugovoru potrebno.

Neposredan zahtjev davaoca licence
Ugovorom o podlicenci ne stvara se nikakav poseban pravni odnos između stjecaoca podlicence i davaoca licence, čak ni kad je davalac licence dao potrebno dopuštenje za zaključenje podlicence.
Ali, davalac licence može, radi naplate svojih potraživanja od stjecaoce licence nastalih iz licence, zahtijevati neposredno od stjecaoca podlicence isplatu iznosa koje ovaj duguje davaocu podlicence po osnovi podlicence.

Prestanak ugovora protekom određenog vremena
Ugovor o licenci sklopljen na određeno vrijeme prestaje samim protekom vremena za koje je zaključen, te nije potrebno da bude otkazan.

Prešutno obnavljanje licence
Kad nakon proteka vremena za koje je ugovor o licenci bio sklopljen stjecalac licence produži iskorištavati predmet licence, a davalac licence se tome ne protivi, smatra se da je zaključen nov ugovor o licenci neodređenog trajanja, pod istim uvjetima kao i prethodni.
Osiguranja što su ih treće osobe dale za prvu licencu prestaju protekom vremena za koje je bila zaključena.

Otkaz ugovora o licenci
Ugovor o licenci čije trajanje nije određeno prestaje otkazom koji svaka strana može dati drugoj, poštujući određeni otkazni rok.
Ako otkazni rok nije ugovorom određen, iznosi šest mjeseci, s tim što davalac licence ne može otkazati ugovor tokom prve godine njegova važenja.

Smrt, stečaj i redovna likvidacija
U slučaju smrti davaoca licence licenca se nastavlja s njegovim nasljednicima, ako drugačije nije ugovoreno.
U slučaju smrti stjecaoca licence licenca se na stavlja s njegovim nasljednicima koji produžavaju njegovu djelatnost.
U slučaju stečaja ili redovne likvidacije stjecaoca licence davalac licence može raskinuti ugovor.


(25.05.2006.)


Tekst ispod svih vijesti za neku važniju najavu ili obavijest.

Naručite svoj CMS!

 

Pretraživanje

Pretraži stranice


 

Mailing lista

Upis na Mailing listu
Vaše ime
Vaš e-mail


Online korisnika: 309
Ažurirano: 23. 10. 2021.
 

Preporuka

Pošalji preporuku
E-mail primatelja

Vaše ime i prezime

Vaša dodatna poruka


Anketa

Koliko je oglašavanje na internetu potrebno?
Neophodno Služi svrsi Nije potrebno   Rezultati

Poslovni forum d.o.o.
Dodatni prostor za važniju informaciju ili naznake kontakta
Design & Hosting: Poslovni forum d.o.o.