Naša ponuda!
 Tema 1
 Tema 2
 Tema 3
 Tema 4
 Tema 5
 Tema 6
 
 
 

Prostor za dodatni tekst ispod linkova što se može iskoristiti za neku važniju objavu...
 
Primjer 1040
Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i najave. Samo nekoliko minuta više potrebno je i da Vaša Internet domena, email adrese, web shop budu i aktivni na Internetu! Inovativnim pristupom i modernim tehnologijama stvaramo kvalitetna poslovna web rješenja koja pomažu tvrtkama i obrtnicima u postizanju poslovnog uspjeha i to povećanjem prihoda, smanjenjem troškova i povećanjem zadovoljstva njihovih klijenata. Razvoj web aplikacija i izrada web stranica. Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i Vaše najave. Internet je budućnost poslovanja te vam omogućava da osobe koje posjete vaše stranice dobiju sve potrebne podatke o vama i vašem radu. Internet postaje i postao je bliska veza između kupaca i tvtki koje nude svoje proizvode preko interneta. Content Management sustavi omogućavaju da samostalno postavljate ili mijenjate postojeće podatke na vašim internet stranicama neovisno o stručnom znanju. Upravo ovaj sustav omogućava da vaše stranice uvijek budu aktualne, te su sve promjene trenutne. CMS vam omogućava potpunu automatizaciju prilikom promjene ili postavljanja sadržaja na Internetu ili Intranetu. Upravo zbog mogućnosti samostalnog mijenjanja i dodavanja sadržaja, troškovi su znatno smanjeni a zadržan je profesionalni izgled vaših stranica. Velika je prednost što se ne moraju koristiti drugi programi za postavljanje sadržaja te informaciju postavljate onda kada Vi to želite. Da bi bili prepoznatljivi na internetu po svojem nazivu, nazivu tvrtke ili proizvoda morate imati svoju vlastitu internet adresu (npr. www.poslovniforum.hr). Naziv domene je izuzetno važan jer predstavlja tvrtku i usluge koje nudi na Internetu. Osiguravamo optimizaciju web stranica za tražilice, odnosno SEO. Search engine optimization (SEO) ili optimizacija web stranica za tražilice je dio internet marketinga koji se bavi pozicioniranjem stranica na tražilicama na ključne riječi koje najviše odgovaraju sadržaju stranica. Cilj optimizacije je povećati ciljanu posjećenosti i time broj kontakta putem weba ili direktnu prodaju. Optimizacija web stranica je nužna za svaku stranicu ukoliko se želite izdvojiti i postići nešto sa svojom stranicom. Možemo Vam izraditi sve što želite po Vašim konkretnim potrebama, od jednostavnijih stranice, informativnih stranica sa kontakt obrascima, do vrlo naprednih CMS aplikacija, npr. za agencije za nekretnine ili turističke agencije. CMS Vam omogućava ažuriranje podataka putem administracijskog sučelja prema vašim konkretnim potrebama bez dodatnih troškova. Sa CMS aplikacijom štedite vrijeme i novac. Više nećete morati plaćati nikakve dodatne usluge održavanja stranica. Pored toga, cijene CMS gotovih aplikacija uglavnom su jeftinije od klasičnih stranica. Nudimo Vam internet rješenja stvarno prilagođena upravo Vašim željama, potrebama i mogućnostima, kojima ćete kontaktirati sa sadašnjim i budućim kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima. Internet je budućnost. Uhvatite korak sa vremenom. Pobijedite konkurenciju. Iskoristite naše povoljne ponude i promotivne cijene. Provjerite naš cjenik. Provjerite naše usluge hostinga, marketinga i designa web stranica. Izrada interaktivnih CD-Rom-ova. Izrada internet trgovine sa katalogom proizvoda, on-line narudžbom i mogućnošću plaćanja kreditnim karticama. Predstavljanje smještajnih jedinica u turizmu na internetu, uz mogućnost online rezervacije i online plaćanja troškova rezervacije. Iskoristite CMS stranice kao katalog Vaših proizvoda ili usluga. Izrada web stranica, web dizajn i development po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada web stranica i prezentacijskih CD-ROM-ova odličnog dizajna i funkcionalnosti. Poslovni forum prenosi Vam iskustva i znanja o upotrebi informacijskih internet tehnologija u suvremenom poslovanju. Možete naručiti i usluge grafičkog dizajna za Vaše promotivne materijale ili elemente vizualnog identiteta. Web promocija predstavlja najbrži, najopsežniji i najisplativiji način promidžbe neke tvrtke, obrta, udruge ili usluga. Internet uz velike mogućnosti i dostupnost od 24 sata dnevno omogućava kvalitetnu promidžbu i onim tvrtkama, obrtima ili udrugama, koje ne žele ili ne mogu ulagati veća sredstva u vlastito klasično reklamiranje putem radija, televizije, novina, oglasnika ili plakata. U usporedbi sa drugim sredstvima reklamiranja, odnosno drugim marketinškim medijima, poput televizije, radija ili novina, promidžba putem Interneta može biti daleko opsežnija i dugotrajnija, a ujedno dostupna u svakom kutku zemaljske kugle, gdje postoji pristup Internetu. Ulaganjem u internet stranice, ulažete u svoj budući promet i dobit. Internet stranice mogu Vam samo povećati poslovanje i zaradu. Kontaktirajte nas za besplatne konzultacije i savjete.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Tema 6
UGOVOR O DJELU
Napomena - Pročitajte!

Razlika od ugovora o radu
Pri ugovoru o radu postoji odnos subordinacije i ovisnosti kojeg pri ugovoru o djelu nema. Pri ugovoru o djelu nagrada se daje u načelu odjednom, dok je pri ugovoru o radu ona periodična (tjedna, mjesečna) i njezina visina ne ovisi samo o vrijednosti rada, nego i o ostalim okolnostima - materijalu koji daje izvoditelj, "imenu" izvoditelja i sl.
Ako pak radnik sa svojim i drugim poslodavateljem sklapa ugovor za obavljanje određenih poslova i ako taj posao odgovara značajkama ugovora o djelu, onda se radi o ugovoru o djelu, a ne ugovoru o radu.

Razlika od ugovora o nalogu
I ugovorom o djelu i ugovorom o nalogu jedna se ugovorna strana obvezuje da će za drugoga obaviti određen posao. Razlika je u tome što se ugovorom o nalogu  nalogoprimatelj obvezuje da će za drugoga, a prema trećem, obaviti određen parvi posao. Nalogoprimatelj stupajući u pravne odnose s trećima ne čini to za sebe, nego za račun svog nalogodavatelja. Naprotiv, izvoditelj pri ugovoru o djelu ne predstavlja svojeg suugovaratelja prema trećima, nego je obvezan svoj rad obaviti za naručitelja. Osim toga, posao koji izvoditelj obavlja nije pravne, nego materijalne prirode (izrada neke stvari, ostvarenje intelektualne kreacije, npr. u području glazbe, slikarstva, znanosti, obaviti posao iz neke struke, npr. krojenje, šivanje, zidanje, raznošenje letaka i sl.)

Odnos s ugovorom o prodaji
Ugovor kojim se jedna strana obvezuje da izradi određenu pokretnu stvar od svog materijala smatra se u sumnji kao ugovor o prodaji.
Ali ugovor ostaje ugovor o djelu ako se naručilac obvezao dati bitan dio materijala potreban za izradu stvari.
U svakom slučaju ugovor se smatra ugovorom o djelu ako su ugovaratelji imali na umu naročito izvođačev rad.

Opće odredbe - Pojam
Ugovorom o djelu izvođač (poduzetnik, izvođač radova) obvezuje se da obavi određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari ili izvršenje kakva fizičkog- ili intelektualnog rada i sl., a naručilac se obvezuje da mu za to plati naknadu.

Kvaliteta izvođačeva materijala
Kad je ugovoreno da izvođač izradi stvar od svog materijala, a nije određena kvaliteta, izvođač je dužan dati materijal srednje kvalitete.
On odgovara naručiocu za kvalitetu upotrijebljenog materijala isto kao prodavalac.

Nadzor
Naručilac ima pravo da obavlja nadzor nad obavljanjem posla i daje upute kad to odgovara prirodi posla, a izvođač je dužan da mu to omogući.

Sklapanje ugovora nadmetanjem - Poziv na nadmetanje o cijeni radova
Poziv upućen određenom ili neodređenom broju osoba na nadmetanje za izvršenje određenih radova, pod određenim uvjetima i uz određene garancije, obvezuje pozivaoca da sklopi ugovor o tim radovima s onim koji ponudi najnižu cijenu, izuzev ako je tu obvezu isključio u pozivu na nadmetanje.
U slučaju isključenja obveze da se sklopi ugovor, poziv na nadmetanje smatra se kao poziv zainteresiranima da oni naprave ponude ugovora pod objavljenim uvjetima.

Poziv na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje namjeravanih radova
Poziv upućen određenom ili neodređenom broju osoba na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje namjeravanih radova obvezuje pozivaoca da pod uvjetima sadržanim u pozivu na nadmetanje sklopi ugovor sa sudionikom u nadmetanju čije rješenje prihvati komisija čiji je sastav unaprijed objavljen, izuzev ako je tu obvezu isključio u pozivu na nadmetanje.

Obveze izvođača

Nedostaci materijala
Izvođač je dužan upozoriti naručioca na nedostatke materijala koji mu je naručilac predao, a koje je primijetio ili je morao primijetiti, inače će odgovarati za štetu.
Ako je naručilac zahtijevao da se stvar izradi od materijala na čije mu je nedostatke izvođač ukazao, izvođač je dužan postupiti po njegovu zahtjevu, izuzev ako je očito da materijal nije podoban za naručeno djelo ili ako bi izrada od zahtijevanog materijala mogla nanijeti štetu ugledu izvođača, u kom slučaju izvođač može raskinuti ugovor.
Izvođač je dužan upozoriti naručioca na nedostatke u njegovu nalogu te na druge okolnosti za koje je znao ili je morao znati, koje mogu biti značajne za naručeno djelo ili za njegovo izvršenje na vrijeme, inače će odgovarati za štetu.

Obveza da izvrši djelo
Izvođač je dužan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima posla.
On je dužan izvršiti ga za određeno vrijeme, a ako ono nije određeno, onda za vrijeme koje je razumno potrebno za takve poslove.
On ne odgovara za zakašnjenje nastalo zbog toga što mu naručilac nije predao materijal na vrijeme, ili zbog toga što je tražio izmjene, ili što mu nije isplatio dužan predujam i uopće za zakašnjenje nastalo ponašanjem naručioca.

Raskid ugovora zbog odstupanja od ugovorenih uvjeta
Ako se u toku izvršenja djela pokaže da se izvođač ne drži uvjeta ugovora i uopće da ne radi kako treba, te da će izvršeno djelo imati nedostatke, naručilac može upozoriti izvođača na to i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama.
Ako do isteka tog roka izvođač ne postupi po zahtjevu naručioca, ovaj može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Raskid ugovora prije isteka roka
Ako je rok bitan sastojak ugovora, a izvođač je u tolikom zakašnjenju sa započinjanjem ili završavanjem posla da je očito da ga neće završiti u roku, naručilac može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.
On to pravo ima i onda kad rok nije bitan sastojak ugovora, ako zbog takva zakašnjenja naručilac očito ne bi imao interesa za ispunjenje ugovora.

Povjeravanje izvršenja posla trećem
Ako iz ugovora ili prirode posla ne proizlazi što drugo, izvođač nije dužan posao obaviti osobno.
Izvođač i nadalje odgovara naručiocu za izvršenje posla i kad posao ne obavi osobno.

Odgovornost za suradnike
Izvođač odgovara za osobe koje su .po njegovu nalogu radile na poslu koji je .preuzeo da izvrši, kao da ga je sam izvršio.

Neposredan zahtjev suradnika izvođača od naručioca
Za naplatu svojih potraživanja od izvođača njegovi suradnici mogu se obratiti neposredno naručiocu i zahtijevati od njega da im isplati ta potraživanja na teret svote koju u tom času duguje izvođaču, ako su ta potraživanja priznata.

Predaja izrađene stvari naručiocu
Izvođač je dužan naručiocu predati izrađenu ili popravljenu stvar.
Izvođač se oslobađa ove obveze ako stvar koju je izradio ili popravio propadne iz uzroka za koji on ne odgovara.

Odgovornost za nedostatke

Pregled izvršenog djela i obavještavanje izvođača
Naručilac je dužan pregledati izvršeno djelo čim je to po redovnom roku stvari moguće i o nađenim nedostacima bez odgađanja obavijestiti izvođača.
Ako naručilac na poziv izvođača da pregleda i primi izvršeni rad to ne uradi bez opravdanog razloga, smatra se da je rad primljen.
Nakon pregleda i primanja izvršenog rada izvođač više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti običnim pregledom, izuzev ako je znao za njih, a nije ih pokazao naručiocu.

Skriveni nedostaci
Ako se kasnije pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti običnim pregledom, naručilac se ipak može pozvati na njega, pod uvjetom da o njemu obavijesti izvođača što prije, a najduže u roku od mjesec dana od njegova otkrivanja.
Istekom dviju godina od primitka obavljenog posla, naručilac se više ne može pozvati na nedostatke.

Prestanak prava
Naručilac koji je izvođača na vrijeme obavijestio o nedostacima izvršenog posla ne može svoje pravo ostvarivati sudskim putem nakon isteka godine dana od učinjene obavijesti.
Ali i nakon isteka tog roka naručilac može, ako je o nedostacima pravodobno obavijestio izvođača, prigovorom protiv izvođačevog zahtjeva za isplatu naknada istaći svoje pravo na sniženje naknada i na naknadu štete.

Kad izvođač gubi pravo da se pozove na prethodno navedeno
Izvođač se ne može pozvati na neku odredbu u prethodno navedenom kad se nedostatak odnosi na činjenice koje su mu bile poznate, ili mu nisu mogle ostati nepoznate, a nije ih saopćio naručiocu.

Pravo zahtijevati uklanjanje nedostataka
Naručilac koji je uredno obavijestio izvođača da izvršeni rad ima neki nedostatak može zahtijevati od njega da nedostatak otkloni, i za to mu odrediti primjeren rok.
On ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog toga.
Ako uklanjanje nedostatka zahtijeva pretjerane troškove, izvođač može odbiti da ga izvrši, ali u tom slučaju naručiocu pripada, po njegovu izboru, pravo na sniženje naknade ili raskid ugovora te pravo na naknadu štete.

Raskid ugovora u posebnom slučaju
Kad obavijeni posao ima takav nedostatak koji ga čini neupotrebljivim ili je obavljen u suprotnosti s izričitim uvjetima ugovora, naručilac može, ne tražeći prethodno otklanjanje nedostatka, raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Pravo naručioca u slučaju drugih nedostataka izvršenog posla
Kad izvršeni posao ima nedostatak zbog kojeg djelo nije neupotrebljivo odnosno kad posao nije izvršen u suprotnosti s izričitim uvjetima ugovora, naručilac je dužan dopustiti izvođaču da nedostatak otkloni.
Naručilac može odrediti izvođaču primjeren rok za otklanjanje nedostatka.
Ako izvođač ne otkloni nedostatak do isteka tog roka, naručilac može po svom izboru, izvršiti otklanjanje nedostatka na račun izvođača, ili sniziti naknadu, ili raskinuti ugovor.
Kad je riječ o neznatnom nedostatku, naručilac se ne može koristiti pravom na raskid ugovora.
U svakom slučaju on ima pravo i na naknadu štete.

Sniženje naknade
Naknada se snižava u razmjeru između vrijednosti izvršenog rada bez nedostatka u vrijeme sklapanja ugovora i vrijednosti koju bi imao u to vrijeme izvršeni rad s nedostatkom.

Obveza naručioca

Obveza da primi rad
Naručilac je dužan primiti rad izvršen prema odredbama ugovora i pravilima posla.

Određivanje i isplata naknade
Naknada se određuje ugovorom, ako nije određena obaveznom tarifom ili kojim drugim obaveznim aktom.
Ako naknada nije određena, utvrdit će je sud prema vrijednosti rada prema normalno potrebnom vremenu za takav posao te prema uobičajenoj naknadi za tu vrstu rada.
Naručilac nije dužan isplatiti naknadu prije nego što je pregledao izvršeni rad i odobrio ga, izuzev ako je drugačije ugovoreno.
Isto vrijedi ako je ugovoreno izvršenje i predaja rada u dijelovima.

Proračun s izričitim jamstvom
Ako je naknada ugovorena na temelju proračuna s izričitim jamstvom izvođača za njegovu točnost, on ne može zahtijevati povećanje naknade čak i ako je u posao uložio više rada i ako je izvršenje posla zahtijevalo veće troškove nego što je bilo predviđeno.
Ovim se ne isključuje primjena pravila o raskidu i izmjeni ugovora zbog promijenjenih okolnosti.
Ako je naknada ugovorena na temelju proračuna bez izričitog jamstva izvođača za njegovu točnost, pa se u toku rada prekoračenje proračuna pokaže neizbježnim. izvođač mora o tome bez odgađanja obavijestiti naručioca, inače gubi svako potraživanje zbog povećanih troškova.

Rizik

Kad je izvođač dao materijal
U slučaju kad je izvođač dao materijal za izradu stvari, a stvar bude oštećena ili propadne iz bilo kojeg uzroka prije predaje naručiocu, rizik snosi izvođač, te nema pravo na naknadu za dani materijal, a ni na naknadu za svoj rad.
Ako je naručilac pregledao izvršeni rad i odobrio ga, smatra se da mu je stvar predana, a da je kod izvođača ostala na čuvanja.
Ako je naručilac pao u zakašnjenje zbog neprimanja ponuđene stvari, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na njega.

Kad je naručilac dao materijal
Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi naručilac ako je on dao materijal za izradu.
U tom slučaju izvođač ima pravo na naknadu samo ako je stvar propala ili bila oštećena nakon dolaska naručioca u zakašnjenje, ili ako se naručilac nije odazvao njegovu urednom pozivu da stvar pregleda.

Rizik u slučaju predaje po dijelovima
Ako je ugovoreno da će naručilac obavljati pregled i primanje pojedinih dijelova kako budu izrađeni, izvođač ima pravo na naknadu za izradu dijelova što ih je naručilac pregledao i odobrio, čak i ako bi oni nakon toga propali kod njega bez njegove krivnje.

Pravo zaloga
Radi osiguranja naplate potraživanja naknade za rad i naknade za utrošeni materijal te ostalih potraživanja po osnovi ugovora o djelu, izvođač ima pravo zaloga na stvarima što ih je napravio ili popravio te na ostalim predmetima koje mu je predao naručilac u vezi a njegovim radom, sve dok ih drži i ne prestane dragovoljno da ih drži.

Prestanak ugovora - Raskid ugovora voljom naručioca
Sve dok naručeni posao nije dovršen naručilac može raskinuti ugovor kad god hoće, ali je u tom slučaju dužan isplatiti izvođaču ugovorenu naknadu, umanjenu za iznos troškova koje ovaj nije učinio a koje bi bio dužan učiniti da ugovor nije raskinut, a i za iznos zarade što ju je ostvario na drugoj strani ili što ju je namjerno propustio ostvariti.


(25.05.2006.)


Tekst ispod svih vijesti za neku važniju najavu ili obavijest.

Naručite svoj CMS!

 

Pretraživanje

Pretraži stranice


 

Mailing lista

Upis na Mailing listu
Vaše ime
Vaš e-mail


Online korisnika: 399
Ažurirano: 24. 1. 2021.
 

Preporuka

Pošalji preporuku
E-mail primatelja

Vaše ime i prezime

Vaša dodatna poruka


Anketa

Koliko je oglašavanje na internetu potrebno?
Neophodno Služi svrsi Nije potrebno   Rezultati

Poslovni forum d.o.o.
Dodatni prostor za važniju informaciju ili naznake kontakta
Design & Hosting: Poslovni forum d.o.o.