POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
POSLOVNI FORUM
Poslovne informacije
info
 

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine donijela

UREDBU
o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Državnog hidrometeorološkog zavoda (u daljnjem tekstu: Zavod), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, te njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda, suradnja i način planiranja poslova, kao i druga pitanja od značaja za rad Zavoda.

Uz poslove utvrđene ovom Uredbom unutarnje ustrojstvene jedinice Zavoda obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, kao i potreban broj državnih službenika i namje­štenika, uređuje se na način da Zavod može obavljati upravne i druge stručne poslove, koji su mu Zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga Zavoda ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice:

A. Samostalne ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ravnatelja

2. Odjel pravnih, kadrovskih, računovodstvenih i općih poslova

3. Odjel obrane od tuče

B. Službe u sastavu Zavoda:

1. Služba opće meteorologije

2. Služba primijenjene meteorologije

3. Služba meteoroloških istraživanja i razvoja

4. Služba hidrologije

5. Služba informatike i tehnike.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

A. Samostalne ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ravnatelja

Članak 4.

U Kabinetu ravnatelja obavljaju se protokolarni i drugi poslovi za ravnatelja i njegova zamjenika, poslovi u svezi s informiranjem javnosti i odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi međunarodne suradnje, pribavljanja dokumentacije i materijala od ustrojstvenih jedinica Zavoda te njihovog pravodobnog zaprimanja, rješavanja i dostavljanja, pohranu pošte označene određenim stupnjem tajnosti, izrađivanje i čuvanje zapisnika sa stručnih kolegija i drugih sastanaka, te drugi stručni i administrativni poslovi za ravnatelja i njegova zamjenika.

Članak 5.

Uz Kabinet ravnatelja utvrđuju se samostalni izvršitelji – savjetnici za posebne službene potrebe Zavoda. Poslovi savjetnika ravnatelja zahtijevaju neovisnost i posebno postupanje, a obuhvaćaju osobito: poslove unutarnje kontrole – nadzora pravil­nosti korištenja proračunskih sredstava, poslovi marketinga, te poslove standardizacije, prihvaćanja i obrade meteoroloških i hidroloških propisa i ključeva.

Članak 6.

2. Odjel pravnih, kadrovskih, raČunovodstvenih i opĆih poslova

Odjel pravnih kadrovskih, računovodstvenih i općih poslova obavlja pravne, kadrovske, organizacijske, opće, financijske, računovodstvene poslove te poslove nabave. U Odjelu se obav­ljaju pravni poslovi: priprema nacrta prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, vođenje evidencije o nekretninama, pripreme i izrade svih ugovora, rješavanje u drugostupanjskom postupku povodom prigovora na prvostupanjska rješenja o rasporedu na službeničko i radno mjesto, rješavanje prigovora na rješenja o prijamu u državnu službu, prigovora na rješenja o ocjeni službenika i namještenika, sastavljanje podnesaka i suradnja s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, pripremanje podnesaka u postupcima pred upravnim sudovima, pripremanje podnesaka u postupcima pred službeničkim sudovima i vođenje prvostupanjskih disciplinskih postupaka za lakše povrede službene, odnosno radne dužnosti.

Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci i pododsjeci:

2.1. Odsjek kadrovskih i općih poslova

Odsjek kadrovskih poslova obavlja upravno-pravne poslove pripreme i donošenja rješenja o prijamu u državnu službu i rasporedu državnih službenika i namještenika, imenovanjima i razrje­šenjima, godišnjim odmorima, plaćenim i neplaćenim dopustima, te ocjenjivanju državnih službenika i namještenika; vodi očevid­nik o državnim službenicima i namještenicima i izdavanje izvoda iz tih očevidnika, prati rad vježbenika, osiguravanje uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničke prakse i daje upute za polaganje državnih stručnih ispita, prati stanje kadrova, te predlaže mjere za podizanje stupnja stručnosti i osposobljenosti kadrova, vodi postupke o kojima se ne vode službeni očevidnici i izdaje odgo­varajuća uvjerenja o tim činjenicama. U odsjeku se obavljaju i stručni i administrativni poslovi, poslovi prijepisa te poslovi knji­žnice.

2.2. Pododsjek pisarnica

Pododsjek pisarnica organizira i provodi prijam i dostavu pošte, raspoređivanje akata, otpremu i pohranjivanje.

2.3. Pododsjek tiska

Pododsjek tiska obavlja grafičko oblikovanje, umnožavanje dokumenata i drugih materijala, konačnu pripremu materijala za tiskaru, tiskanje tiskanica i publikacija potrebnih u poslovanju Zavoda.

2.4. Odsjek računovodstvenih poslova

Odsjek računovodstvenih poslova obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu i ostvarivanje financijskih planova, korištenje sredstava iz proračuna, analitičko praćenje financijskih ostvarenja; izradu periodičnih obračuna i zaključnih računa; izrađuje godišnji popis materijalnih sredstava, prikuplja dokumentaciju i plaćene obveze; provedbu kontiranje i izrađivanje kontnog plana, poslove knjiženja, gotovinskih uplata i isplata, likvidacija i obračuna plaća i drugih primanja te vođenje potrebnih evidencija, poslove vezane s državnom riznicom. U odsjeku se planiraju i provode nabavke sukladno osiguranim financijskim sredstvima u državnom proračunu i financijskom planu.

Za obavljanje poslova Odsjeka ustrojava se sljedeći pododsjeci:

2.4.1. Pododsjek računovodstvenog knjigovodstva

Pododsjek računovodstvenog knjigovodstva predlaže financijske planove i proračune o korištenju sredstava za redovnu i vlastitu djelatnost. Izrađuje periodične i završni proračun, obavlja poslove financijskog knjigovodstva, obračun i isplatu plaća i naknada, likvidaciju svih ulaznih i izlaznih financijskih dokumenata i poslove blagajne.

2.4.2. Pododsjek materijalnog knjigovodstva

Pododsjek materijalnog knjigovodstva obavlja poslove knjigovodstva osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala. Sudjeluje u postupku provođenja nabave i u radu povjerenstva za nabavu roba i usluga, brine o skladišnom poslovanju, te obavlja poslove osiguranja osnovnih sredstava.

Članak 7.

3. Odjel obrane od tuČe

Odjel obrane od tuče obavlja stručne poslove organiziranja, održavanja i provođenja obrane od tuče na području Hrvatske; prati, primjenjuje i razvija nove metode i postupke na području obrane od tuče; usklađuje i normira metode i postupke mete­orološkog radarskog nadziranja za sudjelovanje u davanju upozorenja o opasnim vremenskim pojavama zajedno sa Službom primijenjene meteorologije za provođenja obrane od tuče s pravilima struke i nacionalnim zakonodavstvom; brine o održavanju objekata i opreme na radarskim centrima, lansirnim i generatorskim postajama, te koordinira rad radarskih centara s radom lansirnih i generatorskih postaja. Odjel obrane od tuče koordinira svoj rad sa službama i samostalnim odjelom.

Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći podod­sjeci i odjeljci:

3.1. Pododsjek, radarski centar Puntijarka

Pododsjek radarski centar Puntijarka operativno radarski nad­zire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama, obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor lansirnih i generatorskih postaja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća, te obavlja poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim radarskim centrima (Varaždin, Trema, Bilogora, Stru­žec).

3.2. Odjeljak, radarski centar Varaždin

Odjeljak radarski centar Varaždin obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče; obavlja nadzor lansirnih i generatorskih postaja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća, brine o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče, te obavlja meteorološka motrenja.

3.3. Odjeljak, radarski centar Trema

Odjeljak radarski centar Trema obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor lansirnih i generatorskih postaja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća, te obavlja meteorološka motrenja.

3.4. Pododsjek, regionalni radarski centar Bilogora

Pododsjek regionalni radarski centar Bilogora operativno radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama, obavlja radarska mje­renja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor lansirnih i generatorskih postaja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća, te obavlja poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim radarskim centrima (Puntijarka, Varaždin, Trema, Stružec, Nova Gradiška, Gradište, Osijek).

3.5. Odjeljak, radarski centar Stružec

Odjeljak radarski centar Stružec obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor lansirnih i generatorskih postaja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća, te obavlja meteorološka motrenja.

3.6. Odjeljak, radarski centar Nova Gradiška

Odjeljak radarski centar Nova Gradiška obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor lansirnih i generatorskih postaja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća, te obavlja meteorološka motrenja.

3.7. Odjeljak, radarski centar Gradište

Odjeljak radarski centar Gradište obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor lansirnih i generatorskih postaja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća, te obavlja poslove glavne meteorološke postaje.

3.8. Pododsjek, regionalni radarski centar Osijek

Pododsjek regionalni radarski centar Osijek operativno radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama, obavlja radarska mje­renja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor lansirnih i generatorskih postaja, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća, brine o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče, te obavlja poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim radarskim centrima (Bilogora, Nova Gradiška, Gradište).

B. Službe u sastavu Zavoda:

1. SLUŽBA OPĆE METEOROLOGIJE

Članak 8.

Služba opće meteorologije obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na osiguravanje provođenja meteoroloških motrenja te kakvoću podataka tih motrenja; planira, uspostavlja, održava i usklađuje metode rada te nadzire rad mreže meteoro­loških postaja; prikuplja, kontrolira, obrađuje i pohranjuje me­teoro­loške podatke, stvarajući baze podataka; priprema operativne klimatološke podloge za opće potrebe i praćenje klime; izrađuje naputke za rad, meteorološke biltene, godišnjake, klimatografije i klimatske atlase, obavijesti, analize i studije. Služba opće meteorologije koordinira svoj rad s ostalim službama i samostalnim odjelima.

Za obavljanje poslova Službe ustrojavaju se sljedeći odjeli:

1.1. Odjel meteoroloških motrenja

Odjel meteoroloških motrenja planira, uspostavlja, održava i skrbi meteorološke, agrometeorološke i posebne postaje; obavlja nadzor i prati kakvoću njihova rada u skladu s preporukama i zahtjevima Svjetske meteorološke organizacije i nacionalnog zakonodavstva s područja normizacije i mjeriteljstva; prati pro­mjene ključeva i sastavlja meteorološke izvještaje za među­narodnu razmjenu, te izrađuje naputke za rad.

Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1.1.1. Odsjek mreže meteoroloških postaja

Odsjek mreže meteoroloških postaja uspostavlja, održava i snabdijeva sve vrste meteoroloških, agrometeoroloških i posebnih postaja, obavlja nadzor i prati kakvoću rada. Motrenja se obavljaju na meteorološkim aerološkim opservatorijima (MAO), meteorološkim opservatorijima (MO), glavnim meteorološkim postajama (GMP), glavnim agrometeorološkim postajama (GAP), običnim meteorološkim postajama (OMP) te kišomjernim postajama (KP).

U skladu s pravilnicima o programima rada pododsjeci: me­te­orološko (aerološki) opservatoriji, glavne meteorološke i agro­meteorološke postaje provode meteorološka, agrometeoro­loška i posebna motrenja, izrađuju izvještaje i dostavljaju ih u Zavod. Aerološke postaje provode pilotbalonska i/ili radiosondažna mjerenja. Odgovarajuće izvještaje izrađuju i dostavljaju obične i kišomjerne postaje.

Za obavljanje poslova Odsjeka ustrojavaju se sljedeći podod­sjeci i odjeljci:

1.1.1.1. Pododsjek MAO Zagreb – Maksimir

1.1.1.2. Odjeljak MO Gospić

1.1.1.3. Odjeljak MO Slavonski Brod

1.1.1.4. Odjeljak MO Zagreb – Grič

1.1.1.5. Odjeljak MO Zavižan

1.1.1.6. Odjeljak GMP Bjelovar

1.1.1.7. Odjeljak GMP Daruvar

1.1.1.8. Odjeljak GMP Karlovac

1.1.1.9. Odjeljak GMP Krapina

1.1.1.10. Odjeljak GMP Ogulin

1.1.1.11. Odjeljak GMP Parg

1.1.1.12. Odjeljak GMP Pazin

1.1.1.13. Odjeljak GMP Sisak

1.1.1.14. Odjeljak GMP Varaždin

1.1.1.15. Odjeljak GAP Križevci

1.1.1.16. Pododsjek MO Split – Marjan

1.1.1.17. Odjeljak MAO Zadar

1.1.1.18. Odjeljak MO Dubrovnik – Gorica

1.1.1.19. Odjeljak MO Rijeka

1.1.1.20. Odjeljak GMP Hvar

1.1.1.21. Odjeljak GMP Komiža

1.1.1.22. Odjeljak GMP Knin

1.1.1.23. Odjeljak GMP Lastovo

1.1.1.24. Odjeljak GMP Mali Lošinj

1.1.1.25. Odjeljak GMP Ploče

1.1.1.26. Odjeljak GMP Rab

1.1.1.27. Odjeljak GMP Senj

1.1.1.28. Odjeljak GMP Šibenik

1.1.1.29. Odjeljak GAP Makarska.

1.1.2. Odsjek automatskih i posebnih mjerenja

Odsjek automatskih i posebnih mjerenja planira i koordinira uspostavu i održavanje automatskih mjernih sustava, prikuplja podatke i nadzire ispravnost rada automatskih mjernih sustava; razrađuje i koordinira metodologiju posebnih mjerenja; prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološke mjerne tehnike; obavlja kontrolu podataka, te analizira rezultate usporednog mjerenja automatskim i konvencionalnim instrumentima. Odsjek sudjeluje u razvoju daljinskih metoda mjerenja (wind-profiler, radar, satelit itd.).

1.2. Odjel obrade i kontrole podataka i klimatskih podloga

Odjel obrade i kontrole podataka i klimatskih podloga prikuplja, priprema, kontrolira, obrađuje i (po potrebi) unosi u računalo podatke prizemnih i visinskih meteoroloških postaja, te agro­meteoroloških postaja, stvarajući meteorološke i agrometeoro­loške baze podataka; obavlja pohranu meteorološke i agrome­teorološke dokumentacije i podataka; prati promjene ključeva i prosljeđuje podatke u međunarodnu razmjenu; nadzire kakvoću prijemnih i otpremnih podataka; izrađuje operativne klimatološke podloge za opće potrebe i praćenje klime; sudjeluje u izradi naputaka i izvješća o radu postaja; izrađuje obavijesti, analize i studije, te biltene, godišnjake, klimatografije i klimatske atlase. U okviru odjela ispituje se homogenost sekularnih vremenskih nizova podataka, operativno prate i analiziraju klimatska kolebanja (anomalije) te sudjeluje u interpretaciji globalnih i regionalnih klimat­skih prognoza i scenarija.

2. SLUŽBA PRIMIJENJENE METEOROLOGIJE

Članak 9.

Služba primijenjene meteorologije obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na organizaciju i provođenje operativnih poslova iz područja vremenske analize i prognoze, te na izradu i izdavanje općih i posebnih proizvoda i usluga o vremenskim stanjima raznim korisnicima; izrađuje i provodi planove i programe za praćenje, primjenu i razvoj novih metoda i dostignuća u područjima iz svoje nadležnosti; izdaje meteorološke biltene, obavijesti, analize i studije; usklađuje i normira metode i postupke meteorološkog radarskog nadziranja za sudjelovanje u davanju upozorenja o opasnim vremenskim pojavama u suradnji s Odjelom obrane od tuče. Svoj rad koordinira s ostalim službama i samostalnim odjelima.

Za obavljanje poslova Službe ustrojavaju se sljedeći odjeli:

2.1. Odjel vremenske analize i prognoze

Odjel vremenske analize i prognoze organizira i provodi ope­­rativno praćenje, analizu i prognozu vremenskih stanja na području Republike Hrvatske i Europe, te izrađuje i izdaje opća i posebna vremenska izvješća, upozorenja i prognoze različitih vrsta i namjena raznim korisnicima, obavlja pohranu meteorološke dokumentacije i podataka, prati nova dostignuća, te razvija i primjenjuje nove metode u poslovima iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

2.1.1. Odsjek vremenske prognoze

Odsjek vremenske prognoze operativno prati, analizira i prognozira vremenska stanja na području Republike Hrvatske i Europe, izrađuje i izdaje opće i posebne vremenske prognoze i izvješća različitih vrsta i namjena, te upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima, prikuplja, kontrolira i obrađuje podatke iz svoje nadležnosti, nadzire kakvoću prijemnih i otpremnih podataka, sudjeluje u pripremi i izradi sinoptičkih studija i elaborata općih i posebnih namjena.

2.1.2. Odsjek obrade daljinskih mjerenja i analitičkih podloga

Odsjek obrade daljinskih mjerenja i analitičkih podloga raz­vija i primjenjuje metode analize i tumačenja podataka meteoro­loških satelita, radarskih praćenja i mjerenja oblačnih sustava i oborina, te metode kontrole i baze za daljinske podatke (satelitske, radarske, sodarske, broja električnih pražnjenja i dr.), izrađuje programe za tehničko i operativno izdavanje upozorenja.

Nadalje, Odsjek razvija i primjenjuje metode analize prognoze i tumačenja meteoroloških podataka i karata, razvija programe za tehničko i operativno izdavanje upozorenja, prati dostignuća, razvija i primjenjuje nove metode i objektivne podloge za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela, njihovo tumačenje i ocjenu.

2.2. Odjel pomorske meteorologije – područna jedinica Split

Odjel pomorske meteorologije – područna jedinica Split pri­kuplja, priprema, kontrolira i obrađuje podatke meteoroloških motrenja na moru, osobito Jadranu, operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na moru i priobalju, te na cijelom Jadranu i u Sredozemlju, izdaje vremenske prognoze i upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima na moru i priobalju, obavlja pohranu meteorološke dokumentacije i podataka, sudjeluje u razmjeni izvješća na domaćoj i među­narod­noj razini. Obavlja opće i pomoćne poslove za potrebe Odjela.

Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci i pododsjek:

2.2.1. Odsjek pomorskih meteoroloških motrenja i klimatologije

Odsjek pomorskih meteoroloških motrenja i klimatologije prikuplja, kontrolira, obrađuje i pohranjuje pomorske meteorolo­ške podatke s mora, obale i priobalja, te podatke s brodova i svjetionika, napose vodi brigu o brodskim meteorološkim dnevnicima, izrađuje studije, elaborate, izvještaje i potvrde o vremenu, izvješća o radu postaja te odgovarajuće pomorsko meteorološke naputke, priručnike i drugo, nadzire kakvoću prijemnih i otpremnih podataka.

2.2.2. Odsjek pomorsko vremenske prognoze

Odsjek pomorsko vremenske prognoze operativno prati, analizira i prognozira vremenska stanja na cijelom Jadranu i u priobalju, te u Sredozemlju, izdaje vremenske prognoze i upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima, izrađuje opće prognoze i prognoze za osiguranje pomorskog prometa i ostalih gospodarskih djelatnosti, izdaje vremenska izvješća i biltene na stranim jezicima, izrađuje i izdaje posebne prognoze za osiguranje pomorskog prometa i ostalih gospodarskih djelatnosti na sjevernom Jadranu, te prikuplja brodske meteorološke podatke, organizira i provodi prikupljanje meteoroloških i oceanoloških podataka putem sustava veza za svoje područje odgovornosti, prikuplja i unosi meteorološke podatke Europe i Jadrana u vremenske karte.

Za obavljanje poslova Odsjeka predviđaju se samostalni iz­vrši­telji u Ispostavi Rijeka.

2.2.3. Pododsjek općih i pomoćnih poslova

Pododsjek općih i pomoćnih poslova obavlja administrativne poslove, poslove knjižnice, poslove prevođenja, poslove zaštite na radu Zavoda, te skrbi o održavanju higijene radnog prostora.

3. SLUŽBA METEOROLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
I RAZVOJA

Članak 10.

Služba meteoroloških istraživanja i razvoja obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na organizaciju, koordinaciju i provođenje poslova istraživanja i razvoja iz područja meteorologije i hidrologije, prati, istražuje, razvija i primjenjuje metode opće i primijenjene meteorologije za potrebe ostalih službi i odjela Zavoda i gospodarstva, izrađuje ekspertize, studije, elaborate i izdaje meteorološke obavijesti, radi na razvoju novih produkata i njihove operativne primjene za korisnike. Služba meteoroloških istraživanja i razvoja koordinira svoj rad s ostalim službama i samostalnim odjelima.

Za obavljanje poslova Službe ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.1. Odjel istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa

Odjel istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa istra­žuje atmosferske procese mjesnih i srednjih razmjera, primjenjuje postojeće i razvija nove metode vremenskih analiza i prognoza, razvija i primjenjuje numeričke modele za analizu i prognozu atmosferskih procesa mjesnih i srednjih razmjera na području klimatologije, agrometeorologije, tehničke meteorologije, umjetnog djelovanja na vrijeme, zaštite okoliša i drugog, npr. u primjeni u elektro, vodnom i prometnom sustavu te drugim granama gospodarstva, te sudjeluje u izradi studija i elaborata.

Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1.1. Odsjek numeričkog modeliranja

Odsjek numeričkog modeliranja prati i provodi istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa mjesnih i srednjih razmjera, primjenjuje postojeće i razvija nove metode i modele za numeričko modeliranje vremenskih stanja za potrebe opće i primijenjene meteorologije; ocjenjuje i poboljšava rezultate modeliranja koristeći rezultate posebnih mjerenja; prati, razvija i predlaže za primjenu metode i postupke djelovanja na vrijeme; izrađuje, organizira i provodi programe istraživanja i razvoja na području obrane od tuče, umjetnog poticanja oborina, rasprši­vanja magle i drugog, te sudjeluje u izradi studija i elaborata.

3.1.2. Odsjek istraživanja kakvoće zraka

Odsjek istraživanja kakvoće zraka uspostavlja i vodi sustav za istraživanje i numeričko modeliranje promjena kemijskog i fi­zič­kog stanja atmosfere, a u svrhu praćenja, sprječavanja i ublažavanja negativnih posljedica daljinskog prijenosa kiselih i otrovnih onečišćenja, oslobađanja kemijskih spojeva i radioaktivnih čestica koji utječu na svojstva atmosfere, uništavanje ozonskog omotača i narušavanje atmosferskog sustava u cijelosti; istražuje, primjenjuje postojeće i izrađuje nove metode analiza i prognoza onečišćenja atmosfere u ovisnosti o meteorološkim uvjetima; izrađuje naputke i izvještaje, te sudjeluje u izradi elaborata i studija; razrađuje metodologiju posebnih mjerenja.

3.2. Odjel klimatoloških istraživanja i primijenjene klimatologije

Odjel klimatoloških istraživanja i primijenjene klimatologije provodi istraživanja iz područja dinamičke i statističke klimatologije radi tumačenja klimatskog sustava u Hrvatskoj i njegovih prostorno-vremenskih obilježja u odnosu na europske i svjetske prilike; istražuje klimu i klimatske promjene; primjenjuje, razvija i tumači klimatske modele i klimatske scenarije; izdaje klimatske prikaze i sudjeluje u izradi klimatskih atlasa; istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika na zdravlje ljudi; razvija i primje­njuje nove metode biometeoroloških prognoza, te rezultate istraživanja primjenjuje pri izradi studija i elaborata s meteorološ­kim podlogama za potrebe gospodarstva.

Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.2.1. Odsjek klimatologije i biometeorologije

Odsjek klimatologije i biometeorologije istražuje klimatologiju vremenskih stanja na području Hrvatske i u svijetu; izdaje posebna izvješća i prikaze o vremenu i klimi na zahtjev korisnika; proučava utjecaj vremena i klime na čovjeka, te prati postojeće i razvija nove metode biometeoroloških prognoza; sudjeluje u izradi klimatskih prikaza i atlasa, te u izradi studija i elaborata; tumači klimatske promjene; sudjeluje u razvoju i primjeni klimatskih modela, prognoza i scenarija temeljenih na međudjelovanju komponenata klimatskog sustava: atmosfere, hidrosfere, litosfere, kriosfere i biosfere; istražuje klimatske uvjete za rast i uzgoj biljnih i životinjskih zajednica na području Hrvatske; sudjeluje u izradi klimatoloških godišnjaka, klimatskih atlasa, elaborata i studija.

3.2.2. Odsjek agrometeorologije i primijenjene klimatologije

Odsjek agrometeorologije i primijenjene klimatologije izra­đuje operativna agrometeorološka izvješća, biltene, agrometeoro­loške godišnjake i atlase, analize, studije i elaborate; razvija i primjenjuje metode utjecaja vremena i klime na poljoprivrednu proizvodnju; sudjeluje u izradi agrometeoroloških modela; daje upozorenja i prognoze za razvoj i zaštitu bilja od vremenskih čimbenika i nametnika; izrađuje, organizira i provodi programe istraživanja na području šumske meteorologije; proučava veze meteoroloških i bioloških parametara u svezi nastanka i širenja šumskih požara, te sudjeluje u izradi upozorenja i prognoza opasnosti od požara na otvorenom prostoru; rezultate razvojnih istraživanja primjenjuje pri izradi studija i elaborata s meteoro­loškim podlogama za potrebe prostornog planiranja, urbanizma, graditeljstva, arhitekture, prometa, energetike, vodnog gospodarstva, sudova, osiguravajućih društava i drugih gospodarskih subjekata; izrađuje i izdaje potvrde te kraće prikaze o vremenu za potrebe korisnika; sudjeluje u pripremi i izradi vremenskih studija i elaborata općih i posebnih namjena.

4. SLUŽBA HIDROLOGIJE

Članak 11.

Služba hidrologije obavlja stručne i tehničke poslove provo­đenja motrenja na površinskim i podzemnim vodama, te utvrđuje režim i obračun voda, izrađuje hidrološke prognoze, elaborate i studije za potrebe korištenja i očuvanja vodnih resursa; provodi hidrološka istraživanja i razvoj; sudjeluje u međunarodnoj suradnji. Služba hidrologije koordinira svoj rad s ostalim službama i samostalnim odjelima.

Za obavljanje poslova Službe ustrojavaju se sljedeći odjeli:

4.1. Odjel hidroloških motrenja

Odjel hidroloških motrenja uspostavlja i održava mreže hidroloških postaja na površinskim i podzemnim vodama; organizira motrenja i prikupljanje podataka iz mreže postaja; provodi posebna hidrološka mjerenja; vrši kontrolu i obradu podataka, te ih pohranjuje; izrađuje hidrološke prognoze, studije, elaborate, prikaze i hidrološke biltene.

Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

4.1.1. Odsjek motrenja površinskih voda

Odsjek motrenja površinskih voda uspostavlja i održava mreže hidroloških postaja, provodi redovna i posebna motrenja, te prikuplja, kontrolira, obrađuje i pohranjuje hidrološke podatke; operativno prati, analizira i prognozira hidrološka stanja na području Republike Hrvatske; organizira i provodi uzorkovanje i mjerenje nanosa, te kontrolu i obradu podataka; organizira i provodi uzorkovanje i mjerenje nanosa, laboratorijsku obradu uzoraka s terena, izradu elaborata i pohranjivanje podataka.

Za obavljanje poslova Odsjeka predviđaju se samostalni izvršitelji u ispostavama Bilogora, Osijek i Split.

4.1.2. Odsjek motrenja podzemnih voda

Odsjek motrenja podzemnih voda uspostavlja i održava mre­žu postaja za mjerenje razina podzemnih voda, provodi redovna i posebna motrenja, te prikuplja, kontrolira, obrađuje i pohranjuje podatke, vrši kartiranje izvora i drugih hidrogeoloških objekata, utvrđuje podzemne vodne veze i obračune, izvodi složene hidrogeološke terenske radove; operativno prati, analizira i prognozira stanja podzemnih voda na području Republike Hr­vat­ske; obrađuje podatke razina podzemnih voda, vrši kartiranje izvora i drugih hidrogeoloških objekata, utvrđuje podzemne vodne veze, izrađuje katastar, studije, elaborate i vodne obračune.

4.2. Odjel studija i prognoza

Odjel studija i prognoza organizira obradu hidroloških podataka, izradu studija, prognostičkih modela, elaborata, prikaza i hidroloških biltena, utvrđuje promjene režima tečenja površinskih voda te njihov obračun; provodi hidrološka istraživanja i razvoj.

5. SLUŽBA INFORMATIKE I TEHNIKE

Članak 12.

Služba informatike i tehnike obavlja stručne, tehničke i pomoćne poslove Zavoda koji se odnose na provođenje, oblikovanje, uspostavu, održavanje, osiguravanje i razvijanje računalne, telekomunikacijske i funkcionalne komunikacijske sustave i resurse Zavoda, te pruža sustavnu i primijenjenu programsku podršku ostalim odjelima Zavoda; uspostavlja i održava tehničku infrastrukturu i objekte Zavoda, organizira rad internog kafića i poslove čišćenja, organizira rad meteorološkog i kemijskog laboratorija, te njihov rad u odnosu na druge organizacijske jedinice. Služba informatike i tehnike koordinira svoj rad s ostalim službama i samostalnim odjelima.

Za obavljanje poslova Službe ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.1. Odjel informatike

Odjel informatike organizira i provodi sustavnu potporu korisnicima meteorološkog i hidrološkog informacijskog sustava, provodi nadzor i održavanje sustava, te operativno administrira ras­po­djelu resursa; radi na razvoju i uvođenju novih informacijskih alata i produkata.

Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

5.1.1. Odsjek meteoroloških baza i programske podrške

Odsjek meteoroloških baza i programske podrške planira, organizira, razvija i administrira meteorološke baze podataka, te koordinira raspodjelu i korištenje odgovarajućih resursa; uvodi i razvija nove programske alate, te prati literaturu i licence; administrira i pohranjuje meteorološki informacijski sustav; prati prihvat i raspodjelu meteoroloških podataka, radi sigurnosne kopije, pohranjuje podatke te uslužuje korisnike Zavoda; nadzire pravodobnost i popunjenost prijemnih i otpremnih podataka.

5.1.2. Odsjek hidroloških baza i programske podrške

Odsjek hidroloških baza i programske podrške planira, organizira, razvija i administrira hidrološke baze podataka, te koordinira raspodjelu i korištenje odgovarajućih resursa; administrira i pohranjuje hidrološki informacijski sustav; nadzire kakvoću pri­jemnih i otpremnih podataka.

5.1.3. Odsjek računalnog sustava i veza

Odsjek računalnog sustava i veza organizira i provodi sustavsku potporu korisnicima informacijskog sustava, provodi nadzor i održavanje sustava, te operativno administrira raspodjelu resursa; planira, organizira i nadzire uspostavu i razvoj računalnih mreža u Zavodu; operativno prati korištenje i ispravnost raču­nalnih i telekomunikacijskih resursa i poduzima odgovara­juće mjere u slučajevima neispravnosti; izrađuje sigurnosne kopije sistemskih i korisničkih datoteka.

Za obavljanje poslova Odsjeka predviđa se samostalni izvrši­telj u ispostavi Split.

5.2. Odjel tehnike i pomoćnih poslova

Odjel tehnike uspostavlja i održava tehničku infrastrukturu Zavoda; izvodi i održava instalacije; jake i slabe struje, plina, vodovoda i kanalizacije te održava objekte Zavoda; ugovara i vrši nadzor nad radovima na investicijskom i tekućem održavanju opreme i objekata; organizira rad internog kafića i obavlja poslove čišćenja te organizira rad meteorološkog i kemijskog laboratorija, posebno njihov rad u odnosu na druge organizacijske jedinice.

Za obavljanje poslova Odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci i pododsjeci:

5.2.1. Pododsjek radara

Pododsjek radara organizira i provodi održavanje meteoro­loških radara te pripadajućih instalacija i uređaja za napajanje.

5.2.2. Pododsjek tehnike i pomoćnih poslova

Pododsjek tehnike i pomoćnih poslova organizira i obavlja održavanje elektronskih uređaja i opreme, meteoroloških radij­skih sustava, te svih objekata, inventara, opreme, vozila i instalacija Zavoda, skrbi o urednom funkcioniranju internog kafića i održavanju higijene radnog prostora.

Za obavljanje poslova Pododsjeka ustrojavaju se sljedeći od­jeljci:

5.2.2.1. Odjeljak tehnike

Odjeljak tehnike organizira i obavlja održavanje elektronskih uređaja i opreme, meteoroloških radijskih sustava, te svih objekata, inventara, opreme i instalacija Zavoda.

5.2.2.2. Odjeljak vozila

Odjeljak vozila organizira i obavlja održavanje vozila i elektroagregata Zavoda. Provodi nadzor nad korištenjem voznog parka i obavlja registracije vozila.

5.2.2.3. Odjeljak pomoćnih poslova

Odjeljak pomoćnih poslova organizira i obavlja rad internog ka­fića te poslove održavanja čistoće Zavoda.

5.2.3. Odsjek meteorološkog laboratorija

Odsjek meteorološkog laboratorija obavlja umjeravanje meteoroloških mjernih sustava i instrumenata. Sudjeluje u uspostavi i održavanju automatskih mjernih sustava i instrumenata. U skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije i nacionalnog zakonodavstva na području normizacije i mjeriteljstva, Odsjek meteorološkog laboratorija ima i funkciju i status mjeriteljskog laboratorija.

5.2.4. Odsjek kemijskog laboratorija

Odsjek kemijskog laboratorija organizira, prikuplja, te analizira uzorke zraka i oborine na kemijski sastav, nadzire kakvoću podataka i mjerenja, unosi podatke u računalo, razvija analitičke metode i postupke, istražuje kemijske procese u atmosferi – kiselo taloženje i dr., izrađuje izvješća za državne institucije, sudjeluje u pripremi podataka za međunarodnu razmjenu. Odsjek je ovlašteni laboratorij za ispitivanje kakvoće voda.

IV. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA ZAVODA

Članak 13.

Ravnatelj predstavlja Zavod i upravlja njegovim radom.

Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove spriječenosti, te obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

Pomoćnici ravnatelja upravljaju radom službi, te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj.

Radom Kabineta upravlja tajnik Kabineta.

Ostalim ustrojstvenim jedinicama upravljaju čelnici utvrđeni Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave.

Članak 14.

Zamjenik ravnatelja je za svoj rad odgovoran ravnatelju i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnici ravnatelja i tajnik Kabineta su za svoj rad odgovorni ravnatelju.

Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica odgovorni su za svoj rad ravnatelju, nadležnom pomoćniku ravnatelja i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI ZAVODA

Članak 15.

Poslove iz djelokruga Zavoda zavisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju državni službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta, u skladu sa zakonom.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Pitanja od značenja za rad Zavoda koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Zavoda.

Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadataka, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značenja za rad Zavoda.

Ravnatelj Zavoda će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Zavoda, uz prethodnu suglasnost Središnjeg državnog ureda za upravu.

Ravnatelj Zavoda donijet će temeljem Pravilnika o unutarnjem redu rješenja o rasporedu državnih službenika i namješte­nika u roku 30 dana od njegovog donošenja.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (»Narodne novine«, broj 70/2001).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim no­vi­nama«.

Klasa: 023-03/04-01/29   Urbroj: 5030108-04-1   Zagreb, 29. travnja 2004.

Predsjednik; dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
NN 57/04

  > Opširnije > Zakoni
  POSLOVNI FORUM
POSLOVNI FORUM pored centralne baze podataka, poduzetnicima pruža i druge usluge i djelatnosti:
- trgovačko posredovanje na domačem i inozemnom tržištu
- konzalting u području investicija, izrada investicijskih studija i njihova ocjena (Poslovni planovi / Investicijski projekti)
- izrada web stranica (internet stranica); pisanje programa prema uputama i potrebama korisnika
- obradu podataka uz uporabu programa korisnika ili vlastitog programa i usluge unosa podataka
- razvoj baze podataka: povezivanje podataka iz različitih izvora, pohranjivanje podataka
- ispitivanje mogućnosti tržišta prodaje za proizvode i ispitivanje javnoga mnijenja o političkim, ekonomskim i sl. pitanjima
- kreiranje i provođenje promidžbenih djelatnosti; organiziranje sajmova, izložaba i kongresa
- agencijsko posredovanje u korist pojedinaca za dobivanje angažmana (zaposlenja) u filmskoj i drugim djelatnostima
Ukoliko Vam je potrebna neka od navedenih usluga, kontaktirajte nas!

Kontakt podaci za Poslovni forum d.o.o. - Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima


PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE - INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE - POSEBNE PONUDE I AKCIJE


POSLOVNI WEB KATALOG
POSLOVNI WEB KATALOG

POSLOVNI WEB KATALOG sadržava pregled hrvatskih poduzeća i obrtnika koji imaju vlastite Internet stranice i koriste Internet, manje ili više, u svome poslovanju.
Radi lakšeg snalaženja, poslovni subjekti razvrstani su u zasebne kategorije prema osnovnim djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a unutar kategorije razvrstani su abecednim redom.
Za pronalaženje poslovnih subjekata koji nemaju Internet stranice, na raspolaganju su Vam za narudžbu Imenici hrvatskog gospodarstva
u kojima se nalazi pregled osnovnih kontakt podataka za više od 85000 trgovačkih društava, 94000 obrtnika i 17000 subjekata državne uprave, administracije, udruga i sl.
Za pretraživanje objavljenih tekstova na Poslovnom forumu koristite
Poslovni forum - Google pretraživač svih objavljenih tekstova.      CMS
POSLOVNI WEB KATALOG
Web imenik

Ažurirano:
26. 4. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga