RJEČNIK - Verzija za ispis
beskorisno useless
beskorisnost futility
beskorisnost idleness
beskoristan unproductive
bioiskoristivost biorecovery
biti na korist accrue
biti od koristi avail
broj kojim korisnik pristupa mreži access number
digitalni korisnički pristup digital customer access
domaća korisna životinja farm animal
funkcija neizravne koristi function of indirect benefit
grafičko korisničko sučelje graphical user interface
grafičko korisničko sučelje graphical useržs interface
grafičko korisničko sučelje GUI - graphical user interface
imati korist benefit
imati korist accrue
ime korisnika baze podataka database user name
iskoristiti seize
iskoristiti avail
iskoristiti utilise
iskoristiti improve
iskoristiti exploit
iskoristiti employ
iskoristiti draw on
iskoristiti benefit
1 2 3 4 5 6 >>
| www.poslovniforum.hr | Default | Words: 1 to 25 of 135 | Search | 8. 7. 2020. |