Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
POSLOVNI FORUM

  Upute za narudžbu
  obrasca u EXCELU

 


Porezni obveznik poreza na dohodak
Porezno razdoblje
Prebivalište - Uobičajeno boravište
Rezident
Djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje
Dohodak od imovine i imovinskih prava
Dohodak od kapitala
Dohodak od nesamostalnog rada
Dohodak od osiguranja
Dohodak od samostalne djelatnosti
Drugi dohodak
Izvori dohotka
Osobni odbitak rezidenta
Primici koji se ne smatraju dohotkom
Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Samostalna djelatnost
Raspodjela osobnog odbitka
Uvećanje osobnog odbitka rezidenta
Uzdržavani članovi uže obitelji
Uzdržavano dijete
Registar poreznih obveznika
Ukupni troškovi ubiranja poreza
Porezni vjesnik
Prava građana


  Upute za narudžbu
  obrasca u EXCELU

 
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Porezi - Informacije porezima i poreznoj prijavi

Porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na dohodak. Raspodjela prihoda od poreza na dohodak utvrđuje se posebnim zakonom. Porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno i to za svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku. Porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka. Izvori dohotka su primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugih primitaka. Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak. U ponudi: Obrasci za prijavu poreza (Obrasci za sastavljanje porezne prijeve) u Excel formatu spremni za download.
GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK


POREZNI OBVEZNIK KOJI OBVEZNO PODNOSI PRIJAVU


Godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu:

1. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada (plaću ili mirovinu) kod dva ili više poslodavca istodobno, i/ili

2. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti,

3. rezident ako dohodak (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak) ostvari izravno iz inozemstva,

4. porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak,

5. porezni obveznik ako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
Porezni obveznik je obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak što je ostvaren u poreznom razdoblju po svim izvorima dohotka.
Obveznicima poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a istu ne podnesu ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom.POREZNI OBVEZNIK KOJI NIJE OBVEZAN PODNIJETI PRIJAVU

Godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak nije obvezan podnijeti porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari:

1. dohodak od nesamostalnog rada (plaću ili mirovinu) samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca, odnosno isplatitelja primitka, ali ne istodobno, i/ili
2. dohodak od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrđuje se na temelju propisanih poslovnih knjiga, i/ili
3. dohodak od kapitala, i/ili
4. dohodak od osiguranja, i/ili
5. drugi dohodak,
a pod uvjetom da nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Porezni obveznik koji obvezno podnosi godišnju prijavu poreza na dohodak:

Ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja ostvario samo navedene dohotke, može za te dohotke podnijeti godišnju poreznu prijavu radi:

1. ostvarivanja prava na korištenje izdataka po osnovi u tuzemstvu uplaćenih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja,
2. ostvarivanja prava na neiskorišteni osobni odbitak,
3. prava na ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice,
4. drugih prava propisanih zakonima.

Ako porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu radi ostvarivanja nabrojanih prava obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak što je ostvaren u poreznom razdoblju po svim izvorima dohotka.POREZNI OBVEZNIK KOJI NE MOŽE PODNIJETI PRIJAVU

Godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak ne može podnijeti porezni obveznik:
1. za drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,
2. za dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.PRIMICI KOJI SE NE UNOSE U GODIŠNJU POREZNU PRIJAVU

U godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak se ne unose:
1. Primici koji se ne smatraju dohotkom
2. Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
3. Dohodak od nesamostalnog rada - plaće i naknade koje ostvaruje osoblje snaga NATO
4. Dohodak fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj obavljaju konzularne dužnosti
5. Darovanja do iznosa 20.000,00 kn koja su tijekom poreznog razdoblja primili umjetnici koji umjetničku djelatnost obavljaju samostalno kao slobodno zanimanjeKOME SE PREDAJE GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA

Rezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu njegovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Nerezident podnosi godišnju poreznu prijavu ispostavi područnog ureda Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema mjestu sjedišta isplatitelja ili većeg dijela njegove imovine, odnosno prema mjestu u kojem je pretežno obavljao djelatnost ili mjestu u kojemu su se koristila imovinska prava od kojih je ostvario dohodak.

Ako je rezident tijekom porezne godine (poreznog razdoblja) mijenjao prebivalište ili uobičajeno boravište između općina ili gradova u Republici Hrvatskoj, mjerodavnim prebivalištem ili uobičajenim boravištem za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, smatra se ona općina ili grad u kojemu je imao prebivalište ili uobičajeno boravište veći odnosno pretežiti dio godine.

Porezni obveznici mogu poreznu prijavu predati izravno u ispostavi Porezne uprave ili je mogu poslati poštom.
Kad je prijava upućena običnom poštom dan zaprimanja u ispostavi Porezne uprave se smatra kao dan predaje prijave. Kad je prijava upućena poštom preporučeno ili telegrafskim putem, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje prijave ispostavi Porezne uprave.

Porezni obveznik koji zbog osobnih uvjeta (nepismenost, invaliditet gornjih ekstremiteta, sljepoća ili slabovidnost, nedostatak na tržištu propisanog obrasca) ne može poreznu prijavu podnijeti u pisanom obliku na obrascu, može poreznu prijavu usmeno izjaviti u zapisnik službenoj osobi poreznog tijela. U tom slučaju poreznu prijavu osobno izjavljuje u ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svojemu prebivalištu ili uobičajenom boravištu.PLAĆANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

Ako nakon utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i umanjenja godišnjeg poreza za tijekom poreznog razdoblja uplaćene predujmove poreza po svim izvorima dohotka, kao i za inozemni porez koji se može uračunati, preostane razlika poreza na dohodak za uplatu, porezni obveznik mora dužni porez platiti u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja o utvrđenom porezu za porezno razdoblje.

Dužan iznos poreza porezni obveznik može uplatiti kod ovlaštene organizacije za platni promet, nalogom za uplatu koji mu se dostavlja uz rješenje o utvrđenom godišnjem porezu i razlici za uplatu.

Iznimno, obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva za koju su obveznici poreza na dodanu vrijednost te djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost, kojima će po godišnjem obračunu biti utvrđena razlika poreza i prireza za uplatu, obvezni su dužni iznos poreza i prireza platiti preko računa kod ovlaštenih organizacija za platni promet na kojima vode svoja novčana sredstva.POVRAT PREPLAĆENOG GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK   Porezi

Ako se nakon utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrdi razlika više plaćenog predujma poreza u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, više uplaćeni porez u proteklom poreznom razdoblju može se vratiti poreznom obvezniku bez posebnog pisanog zahtjeva.

Iznimno, poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i poreznim obveznicima koji dohodak utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga, više plaćeni porez vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u predujam za iduće razdoblje, do iskorištenja preplaćenog iznosa.
Pisani zahtjev za povrat više plaćenog poreza porezni obveznik mora podnijeti u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja o utvrđenom porezu za proteklo godišnje porezno razdoblje.

Povrat više plaćenog poreza na dohodak i prireza u pravilu će se izvršiti negotovinski i to na račun (tekući, ali i žiroračun) kojega porezni obveznici imaju otvorenog kod organizacije ovlaštene za platni promet i kojega su naveli u godišnjoj poreznoj prijavi u obrascu DOH.

Porezna uprava će iznimno povrat preplaćenog poreza i prireza izvršiti i gotovinski, na način da će uz rješenje o godišnjem porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak za protelo godišnje porezno razdoblje kojim je utvrđena razlika poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat, dostaviti naloge za povrat, pa će ti porezni obveznici (građani) povrat ostvariti podnošenjem naloga ovlaštenoj organizaciji za platni promet, uz plaćanje odgovarajuće naknade toj organizaciji.

Porezna uprava neće izvršiti povrat preplaćenog poreza ako je utvrdila da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza ili drugih javnih davanja koje naplaćuje (poreza na dodanu vrijednost, poreza na promet nekretnina, poreza na nasljedstva i darove, poreza na plovila, poreza na cestovna motorna vozila, poreza na automate za zabavne igre, poreza na kuće za odmor, poreza na potrošnju i drugih poreza, članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, doprinosa za zapošljavanje, spomeničke rente i drugog).

  Rječnik - Prirezi - Upute

Opći uvjeti poslovanja

Poslovni Forum d.o.o. pruža pristup do informacija, podataka ili programa ("sadržaja"), smještenim na svojim serverima ili dobavljenih putem interneta.
Korisnik snosi odgovornost za procjene i biti će podležan rizicima koji su vezani sa sadržajem, točnošću ili korisnošću "sadržaja" dobavljivog s Interneta ili računalne mreže Poslovnog Foruma.

Preko Poslovnog Foruma omogućen je pristup do "sadržaja" koji su zaštićeni (eng "copyright, trademark, intelectual property rights"). Korisnik se slaže da će koristiti "sadržaj" sukladno zakonima i propisima kojima je taj "sadržaj" zaštićen od vlasnika "sadržaja". Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi "sadržaj" koji je zaštićen na bilo koji način bez pristanka vlasnika "sadržaja".

Poslovni Forum ne može biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranica i servisa ili informacija ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u sadržaju. Preuzimanje sadržaja i pregledavanje materijala sa servisa Poslovnog Foruma moguće je samo u osobne svrhe i na vlastitu odgovornost.

Ažurirano: 9. 2020.