POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Ribarstvo
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2004., broj 54  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2005., broj 68  >>
Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Narodne novine; godina 2005., broj 82  >>
Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Narodne novine; godina 2005., broj 82  >>
Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov
Narodne novine; godina 2005., broj 82  >>
Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu
Narodne novine; godina 2005., broj 82  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima
Narodne novine; godina 2005., broj 96  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama
Narodne novine; godina 2005., broj 96  >>
Lista zahtjeva za izgradnju i modernizaciju ribarske flote te lista neprihvaćenih zahtjeva
Narodne novine; godina 2005., broj 96  >>
Pravilnik o programu za polaganje ribičkog ispita i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu
Narodne novine; godina 2003., broj 3  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama
Narodne novine; godina 2004., broj 42  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu
Narodne novine; godina 2005., broj 55  >>
Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu viđenja registra o izdanim uvjerenjima
Narodne novine; godina 2004., broj 57  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov
Narodne novine; godina 2004., broj 58  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu
Narodne novine; godina 2004., broj 58  >>
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o programu za polaganja stručnog ispita i upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu
Narodne novine; godina 2004., broj 58  >>
Ispravak Pravilnika o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim uvjerenjima
Narodne novine; godina 2004., broj 74  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru
Narodne novine; godina 2004., broj 90  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2004., broj 164  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Naredba o ribolovu tuna (Thunnus thynnus)
Narodne novine; godina 2004., broj 24  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila
Narodne novine; godina 2006., broj 135  >>
Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova
Narodne novine; godina 2006., broj 1  >>
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2006., broj 6  >>
Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru
Narodne novine; godina 2006., broj 6  >>
Naredba o ribolovu tuna – Thunnus thynnus
Narodne novine; godina 2006., broj 38  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2006., broj 46  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru
Narodne novine; godina 2006., broj 46  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama
Narodne novine; godina 2006., broj 53  >>
Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila
Narodne novine; godina 2006., broj 62  >>
Odluka o načinu obavljanja ribolova u pojedinim posebnim staništima, određenim ribolovnim alatima i na određeno vrijeme
Narodne novine; godina 2005., broj 65  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom jezeru i Neretvanskom kanalu
Narodne novine; godina 2006., broj 96  >>
Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu tuna – Thunnus thynnus
Narodne novine; godina 2005., broj 56  >>
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
Narodne novine; godina 2006., broj 135  >>
Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama
Narodne novine; godina 2006., broj 136  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovod­nom ribarstvu
Narodne novine; godina 2005., broj 10  >>
Naredba o ribolovu tuna – Thunnus thynnus
Narodne novine; godina 2005., broj 41  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu
Narodne novine; godina 2005., broj 48  >>
Zakon o slatkovodnom ribarstvu (pročišćeni tekst)
Narodne novine; godina 2005., broj 49  >>
Pravilnik o Programu za polaganje ribočuvarskog ispita i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu
Narodne novine; godina 2003., broj 3  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru
Narodne novine; godina 2006., broj 93  >>
Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama
Narodne novine; godina 2002., broj 101  >>
Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama
Narodne novine; godina 2002., broj 29  >>
Pravilnik o povlastici za akvakulturu i upisniku o izdanim povlasticama za akvakulturu
Narodne novine; godina 2002., broj 29  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov
Narodne novine; godina 2002., broj 29  >>
Pravilnik o povlastici za gospodarski ribolov i upisniku o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov
Narodne novine; godina 2002., broj 56  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama
Narodne novine; godina 2002., broj 56  >>
Pravilnik o popisu o akvakulturi
Narodne novine; godina 2002., broj 63  >>
Naredba o ribolovu tuna (Thunnus thunnus)
Narodne novine; godina 2002., broj 63  >>
Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske
Narodne novine; godina 2002., broj 89  >>
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2003., broj 3  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2002., broj 101  >>
Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov
Narodne novine; godina 2003., broj 187  >>
Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov
Narodne novine; godina 2002., broj 118  >>
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona
Narodne novine; godina 2002., broj 149  >>
Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribama
Narodne novine; godina 2002., broj 149  >>
Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava
Narodne novine; godina 2002., broj 149  >>
Naredba o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i vrsti i količini ribolovnih alata, opreme i mamaca u rekreacijsko-športskom ribolovu
Narodne novine; godina 2002., broj 149  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru
Narodne novine; godina 2002., broj 152  >>
Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama
Narodne novine; godina 1999., broj 8  >>
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba te rakova i proizvoda od rakova
Narodne novine; godina 1999., broj 148  >>
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima
Narodne novine; godina 2002., broj 101  >>
Pravilnik o programu i načinu polaganja ribarskog ispita
Narodne novine; godina 2003., broj 91  >>
Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba ispod koje se ne smiju loviti, prerađivati i stavljati u promet
Narodne novine; godina 2003., broj 3  >>
Uredba o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu
Narodne novine; godina 2003., broj 7  >>
Pravilnik o Programu za polaganje ispita za akvakulturu, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ispitu i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu
Narodne novine; godina 2003., broj 7  >>
Pravilnik o programu ispita za obavljanje uzgoja, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti i obliku, sadržaj i način vođenja registra o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti
Narodne novine; godina 2003., broj 7  >>
Pravilnik o obrascu odobrenja za mali ribolov te obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim odobrenjima za mali ribolov
Narodne novine; godina 2003., broj 32  >>
Naredba o ribolovu tuna (Thunnus thynnus)
Narodne novine; godina 2003., broj 36  >>
Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama
Narodne novine; godina 2003., broj 66  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2003., broj 72  >>
Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov
Narodne novine; godina 2002., broj 5  >>
Pravilnik o popisu ulova u gospodarskom ribolovu
Narodne novine; godina 2003., broj 91  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2002., broj 4  >>
Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu
Narodne novine; godina 2003., broj 91  >>
Naredba o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova
Narodne novine; godina 2003., broj 91  >>
Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona
Narodne novine; godina 2003., broj 91  >>
Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i vrsti i količini ribolovnih alata, opreme i mamaca u rekreacijsko-športskom ribolovu
Narodne novine; godina 2003., broj 91  >>
Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava
Narodne novine; godina 2003., broj 126  >>
Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru
Narodne novine; godina 2003., broj 144  >>
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2003., broj 178  >>
Pravilnik o ribočuvarskoj službi
Narodne novine; godina 2003., broj 187  >>
Nomenklature poljoprivrednih i ribarskih proizvoda s metodološkim uputama za mjesečne izvještaje o otkupu i prodaji proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (PO-TRG-31 i PO-TRG-33)
Narodne novine; godina 1998., broj 85  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Narodne novine; godina 2003., broj 89  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 26. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga