POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - Dozvole, odobrenja, suglasnosti
Rješenje o davanju suglasnosti Erste d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, na imenovanje člana Nadzornog odbora društva gosp. Perera Rebola, Hafnerriegel 20, 8010 Graz, Republika Austrija
Narodne novine; godina 2006., broj 92  >>
Rješenje kojim se daje odobrenje Jasminki Horvat Martinović iz Zagreba za obavljanje funkcije člana uprave Generali životno osiguranje d.d.
Narodne novine; godina 2006., broj 112  >>
Rješenje kojim se daje odobrenje Michaelu Ciriecu iz Zagreba, za obavljanje funkcije člana uprave Generali životnog osiguranja d.d.
Narodne novine; godina 2006., broj 109  >>
Rješenje kojim se odbija zahtjev za imenovanje člana Uprave društva Ceba invest d.o.o.
Narodne novine; godina 2006., broj 106  >>
Rješenje kojim se odbija zahtjev Branka Šinceka iz Varaždina, rođenog 10. siječnja 1957. godine u Varaždinu, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 106  >>
Rješenje kojim se odbija zahtjev Ante Petrovića iz St. Pöltena, Austrija, rođenog 7. svibnja 1962. u Prisadi, Bosna i Hercegovina, za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 106  >>
Rješenje kojim se društvu Raiffeisenbank-Zagreb-Beteiligungsgesellcchaft m.b.H., Graz, Austrija ne odobrava status institucionalnog ulagatelja
Narodne novine; godina 2006., broj 106  >>
Rješenje kojim se društvu Raiffeisen International Bank – Holding AG, Beč, Austrija ne odobrava status institucionalnog ulagatelja
Narodne novine; godina 2006., broj 106  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost na imenovanje člana Uprave društva CAIB invest d.o.o. Marie Schmidinger iz Beča
Narodne novine; godina 2006., broj 100  >>
Rješenje kojim se daje odobrenje Zdravku Deanoviću iz Zagreba, rođenom 29. travnja 1958. godine u Sisku, za obavljanje funkcije člana uprave Generali osiguranja d.d. Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 100  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. Zagreb, na imenovanje članova Uprave društva: Miljenko Javorović iz Zagreba i Nevena Crnica iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 97  >>
Rješenje o odobrenju trgovačkom društvu Allianz Gmbh, Wien, stjecanje 159.607 dionica koje čine 80,096% temeljnog kapitala društva Allianz osiguranja d.d., Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje kojim se daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d., Rijeka, MBS 080026313, Zorislavu Sašeku iz Kukljanova
Narodne novine; godina 2006., broj 93  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, MBS 04001037 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 119  >>
Rješenje kojim se daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva Osiguranje d.d. Petri Tarle iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Rješenje kojim se daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva Osiguranje d.d., Dinku Žitniku iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb daje suglasnost na imenovanje člana Uprave društva Marine Zadravec-Pijanec iz Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima InterInvest d.o.o., Zagreb daje suglasnost na imenovanje člana Uprave društva Denisa Fudurića iz Matulja
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost PBZ CROATIA OSIGURANJU d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, na imenovanje predsjednika uprave Društva gosp. Dubravka Štimca i člana Uprave Društva gđe Vanje Njavro Kern na rok od 90 dana od konačnosti ovog rje
Narodne novine; godina 2006., broj 86  >>
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CEBA INVEST d.o.o., Zagreb, daje odobrenje za poslovanje i suglasnost na imenovanje članova Uprave društva Sanje Osrečki iz Zagreba i Zorana Petrovića iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 82  >>
Rješenje kojim se odobrava društvima za osiguranje koja obavljaju poslove obveznih osiguranja u prometu primjena zajedničkih uvjeta osiguranja za vrste osiguranja iz članka 2. stavka 1. točke 2. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu
Narodne novine; godina 2006., broj 82  >>
Rješenje kojim se Zagrebačkoj burzi d.d. odobravaju Statut i Pravila o izmjenama Pravila Zagrebačke burze
Narodne novine; godina 2006., broj 70  >>
Rješenje kojim se tvrtki Generali Holding Vienna AG iz Beča daje odobrenje za stjecanje 100% dionica društva Libertas osiguranje d.d. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 62  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o., Zagreb, na imenovanje člana Uprave društva, Hrvoja Čirjaka iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 62  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost na imenovanje Biserke Žalac iz Vurnovca za člana Uprave - direktora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.o.o.
Narodne novine; godina 2006., broj 51  >>
Rješenje kojim se daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Kvarner Wiener Städtische osiguranje d.d., Rijeka, MBS 080026313 Mladenu Blaževiću iz Opatije
Narodne novine; godina 2006., broj 93  >>
Rješenje kojim se Valentinu Dujmoviću iz Trpnja izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se društvu David & David d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Virovitica, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se društvu Skadenca d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se društvu Unitas d.o.o. za zastupanje u osiguranju Zagreb, izdaje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se društvu Efikasno i sigurno d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Patronus d.o.o. Samobor, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo K&K d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Intercessor d.o.o. za posredovanje u osiguranju d.o.o. Zagreb, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Fortitus d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, usklađeno sa Zakonom o osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se društvu OTP banka Hrvatska d.d., Zadar, daje suglasnost za objavljivanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se društvu A.A.R. d.o.o. za posredovanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se izdaje suglasnost Međimurskoj banci d.d., Čakovec, MBS 070001992 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 132  >>
Rješenje kojim se odobrava tvrtki TBIH Financial Services Group N. V. Nizozemska, Amsterdam, stjecanje 2.230 redovnih dionica društva Osiguranje Helios d.d. Zagreb, MBS 0800003004, čime stječe 100% udjela u temeljnom kapitalu Društva
Narodne novine; godina 2006., broj 113  >>
Rješenje kojim se Dariji Modrić iz Zadra izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se društvu Bordero posredovanje d.o.o. za posredovanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 113  >>
Rješenje kojim se Davoru Domjanoviću iz Kastva, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se Neli Bartulović iz Metkovića, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se izdaje suglasnost Vaba d.d. banci Varaždin, Varaždin, MBS 0500000185 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se izdaje suglasnost Kreditnoj banci Zagreb d.d., MBS 080003981 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se društvu VITA SECURUS d.o.o. za posredovanje u osiguranju sa sjedištem u Zaprešiću, MBS 1955381 izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se društvu ISTRA-AGENT posredovanje u osiguranju d.o.o. sa sjedištem u Barbanu, MBS 0400094849, izdaje dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se društvu HVB AGENT d.o.o. za posredovanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, MBS 080532838, izdaje dozvola za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>
Rješenje kojim se izdaje suglasnost Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, MBS 080002366 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 119  >>
Rješenje kojim se izdaje suglasnost Karlovačkoj banci d.d., Karlovac, MBS 020000334 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 119  >>
Rješenje kojim se izdaje suglasnost Gospodarsko-kreditnoj banci d.d., Zagreb, MBS 080003326 za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju
Narodne novine; godina 2006., broj 119  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost Allianz ZB d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na imenovanje člana Uprave Društva gosp. Krešimira Gjenera iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 139  >>
Rješenje kojim se daje odobrenje Tatjani Račić-Žlibar iz Zagreba za obavljanje funkcije člana Uprave UNIQA osiguranja d.d. Zagreb
Narodne novine; godina 2006., broj 131  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 26. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga