POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Homologacija
Pravilnik o postupku homologacije glavnih svjetala za dugi i/ili kratki svjetlosni snop za motorna vozila i izvore svjetlosti (žarulje sa žarnom niti i druge) za uporabu u homologiranim svjetlima motornih vozila i njihovih prikolica TPV 125 (Izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 142  >>
Pravilnik o postupku homologacije vozila za prijevoz putnika koja imaju osim vozačeva više do osam sjedala, s obzirom na posebne zahtjeve za takva vozila TPV 152 (izdanje 00)
Narodne novine; godina 2006., broj 15  >>
Pravilnik o postupku homologacije sigurnosnih pojasa i sustava držanja za putnike i njihove ugradbe u motorna vozila TPV 131 (izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 87  >>
Pravilnik o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 2005., broj 100  >>
Naputak za provođenje postupka homologacije vozila
Narodne novine; godina 2005., broj 100  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na zaštitu od neovlaštene uporabe TPV 206
Narodne novine; godina 2005., broj 114  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljaka i indikatora TPV 133 (Izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 78  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju čelnog sudara TPV 153
Narodne novine; godina 2005., broj 117  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na prostor za ugradbu stražnje rgistarske pločice TPV 210
Narodne novine; godina 2005., broj 72  >>
Pravilnik o postupku homologacije sigurnosnih stakala i materijala za stakla motornih vozila i njihovih prikolica i vozila s obzirom na ugradbu tih stakala TPV 142 (Izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 143  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na najveću brzinu, najveći zaokretni moment i najveću snagu motora TPV 211 (Izdanje 00);
Narodne novine; godina 2005., broj 152  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju bočnog sudara TPV 154 (Izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 152  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za asimetrični kratki svjetlosni snop i/ili dugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti
Narodne novine; godina 2004., broj 69  >>
Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila
Narodne novine; godina 2004., broj 115  >>
Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača
Narodne novine; godina 2004., broj 115  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu prednjeg podlijetanja TPV 157
Narodne novine; godina 2005., broj 114  >>
Pravilnik o postupku homologacije određenih kategorija vozila s obzirom na mase i dimenzije TPV 148 (Izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 39  >>
Pravilnik o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo
Narodne novine; godina 2006., broj 15  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na sustav kočenja TPV 201 (izdanje 00)
Narodne novine; godina 2006., broj 38  >>
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na emisiju štetnih spojeva u skladu s gorivom koje upotrebljava motor
Narodne novine; godina 2006., broj 89  >>
Pravilnik o dopunama Pravilnika o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 2006., broj 94  >>
Naredba o homologaciji motora sa samozapaljenjem, motora na prirodni plin i motora s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju ukapljeni naftni plin te vozila opremljena motorima sa samozapaljenjem, motorima na prirodni plin i motorima s va
Narodne novine; godina 2006., broj 94  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva kotača s obzirom na oslonce TPV 204 (Izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 78  >>
Naputak o izmjenama i dopunama Naputka za provođenje postupka homologacije vozila
Narodne novine; godina 2005., broj 6  >>
Naredba o homologaciji posebne opreme motornih vozila koja upotrebljavaju ukapljeni naftni plin kao pogonsko gorivo
Narodne novine; godina 2003., broj 4  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljaka i indikatora TPV 202 (Izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 39  >>
Pravilnik o postupku homologacije za zvučno-upozorne uređaje motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 203 (Izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 39  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na mase i dimenzije TPV 209 (Izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 39  >>
Pravilnik o postupku homologacije brzinomjera motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 213 (Izdanje 00)
Narodne novine; godina 2005., broj 39  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na rukohvate za putnika TPV 205
Narodne novine; godina 2005., broj 72  >>
Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na propisane oznake TPV 207
Narodne novine; godina 2005., broj 72  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 2005., broj 6  >>
Naredba o homologaciji zamjenskih ispušnih sustava za smanjenje buke za motocikle, mopede ili vozila na tri kotača
Narodne novine; godina 2001., broj 70  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji motornih vozila s najmanje četiri kotača u pogledu emisije buke (»Narodne novine«, broj 69/98, 27/2000 i 58/2000)
Narodne novine; godina 2002., broj 109  >>
Pravilnik o tipu zrakoplova i zrakoplovnog uređaja koji podliježu postupku homologacije i postupku utvrđivanja sukladnosti s tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova
Narodne novine; godina 2002., broj 121  >>
Naredba o izmjenama Naredbe o homologaciji pneumatskih guma za poljoprivredna vozila i njihove prikolice
Narodne novine; godina 2002., broj 125  >>
Naredba o homologaciji naslona za glavu
Narodne novine; godina 2001., broj 70  >>
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sprečavanje opasnosti od požara
Narodne novine; godina 2001., broj 70  >>
Naredba o homologaciji glavnih svjetala za motorna vozila za simetrični kratki svjetlosni snop i/ili drugi svjetlosni snop, sa žaruljama sa žarnom niti
Narodne novine; godina 2004., broj 184  >>
Naredba o homologaciji gospodarskih vozila s obzirom na njihove vanjske izbočine ispred stražnje stijenke kabine
Narodne novine; godina 2001., broj 70  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 2002., broj 88  >>
Naredba o homologaciji naprave za zaštitu od prednjega podlijetanja vozila, s obzirom na ugradbu naprave za zaštitu od prednjega podlijetanja homologiranoga tipa te vozila s obzirom na njegovu zaštitu od prednjega podlijetanja
Narodne novine; godina 2001., broj 70  >>
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju čelnog sudara
Narodne novine; godina 2001., broj 70  >>
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju bočnog sudara
Narodne novine; godina 2001., broj 70  >>
Naredba o homologaciji zamjenskih katalizatora za motorna vozila
Narodne novine; godina 2001., broj 70  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji ploča za označivanje sporih vozila
Narodne novine; godina 2001., broj 70  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji stražnjih ploča za označivanje teških i drugih vozila
Narodne novine; godina 2001., broj 103  >>
Naredba o homologaciji zamjenskih sustava za smanjenje buke
Narodne novine; godina 2001., broj 70  >>
Naredba o dopunama Naredbe o homologaciji vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju bočnog sudara
Narodne novine; godina 2003., broj 141  >>
Ispravak Naredbe o homologaciji vozila namijenjenih za prijevoz opasnih tvari s obzirom na njihove posebne konstrukcijske značajke
Narodne novine; godina 2001., broj 103  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 2003., broj 28  >>
Naredba o homologaciji motora sa samozapaljenjem, motora na prirodni plin i motora s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju ukapljeni naftni plin te vozila opremljena motorima sa samozapaljenjem, motorima na prirodni plin i motorima s va
Narodne novine; godina 2003., broj 95  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji
Narodne novine; godina 2003., broj 107  >>
Ispravak Naredbe o homologaciji motora sa samozapaljenjem, motora na prirodni plin i motora s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju ukapljeni naftni plin te vozila opremljena motorima sa samozapaljenjem, motorima na prirodni plin i moto
Narodne novine; godina 2003., broj 107  >>
Naredba o homologaciji malih autobusa za prijevoz putnika s obzirom na njihove konstrukcijske značajke
Narodne novine; godina 2003., broj 112  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji motora s kompresijskim paljenjem i vozila opremljena tim motorima s obzirom na štetnu emisiju iz motora (»Narodne novine«, br. 95/98 i 27/2000)
Narodne novine; godina 2002., broj 109  >>
Naredba o dopunama Naredbe o homologaciji naprave za zaštitu od prednjega podlijetanja, vozila s obzirom na ugradbu naprave za zaštitu od prednjega podlijetanja homologiranoga tipa te vozila s obzirom na njegovu zaštitu od prednjega podlijetanja
Narodne novine; godina 2003., broj 141  >>
Naredba o homologaciji vozila o obzirom na emisiju štetnih spojeva u skladu s gorivom koje upotrebljava motor
Narodne novine; godina 2002., broj 94  >>
Naredba o dopunama Naredbe o homologaciji vozila s obzirom na zaštitu putnika u slučaju čelnog sudara
Narodne novine; godina 2003., broj 141  >>
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o homologaciji vozila
Narodne novine; godina 2003., broj 164  >>
Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji zamjenskih sustava za smanjenje buke
Narodne novine; godina 2003., broj 203  >>
Pravilnik o homologaciji
Narodne novine; godina 2002., broj 15  >>
Naputak za provođeje postupka homologacije vozila
Narodne novine; godina 2002., broj 15  >>
Naredba o homologaciji velikih vozila za prijevoz putnika s obzirom na njihove opće konstrukcijske značajke
Narodne novine; godina 2003., broj 4  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tipu zrakoplova i zrakoplovnog uređaja koji podliježu postupku homologacije i postupku utvrđivanja sukladnosti s tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova
Narodne novine; godina 2003., broj 137  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 24. 11. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga