Nacionalna klasifikacija djelatnosti

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

2526

Na temelju članka 5. stavka 3. i članka 8. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine« broj 98/94.) i Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine« broj 58/07. i 72/07.) v. d. ravnatelja Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način podnošenja prijave za razvrstavanje pravnih osoba, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti), postupak razvrstavanja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (u daljnjem tekstu: NKD 2007.), sadržaj i način izdavanja obavijesti o razvrstavanju, način određivanja matičnog broja te sadržaj, oblik i način vođenja Registra poslovnih subjekata razvrstanih po djelatnostima prema NKD-u 2007.
Obrasci prijava za razvrstavanje poslovnih subjekata s odgovarajućim sadržajem i NKD 2007. s objašnjenjima otiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

II. PRIJAVE ZA RAZVRSTAVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 2.

Poslovni subjekt podnosi prijavu za razvrstavanje po djelatnostima prema NKD-u 2007. na obrascu RPS-1.

Članak 3.

Uz prijavu na obrascu RPS-1 poslovni subjekt podnosi i prijavu na obrascu RPS-2, i to:
1) kada u svom sastavu ima podružnicu, pogon i slično koji su upisani u registar kod nadležnog tijela (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta);
2) kada u svom sastavu ima dijelove koji nisu upisani u registar kod nadležnog tijela, a koji na različitoj adresi odnosno u različitom sjedištu obavljaju istu ili različitu djelatnost, ili koji na istoj adresi odnosno u istom sjedištu obavljaju različitu djelatnost (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta);
3) kada u svom sastavu ima urede, ispostave, postaje i slično kad je to utvrđeno propisom (u daljnjem tekstu: dijelovi poslovnog subjekta).

Članak 4.

Prijave za razvrstavanje iz članka 2. i 3. ovoga pravilnika poslovni subjekt podnosi Državnom zavodu za statistiku u roku 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u registar kod nadležnog tijela, odnosno od dana donošenja odluke o osnivanju nadležnog tijela poslovnog subjekta odnosno akta o unutarnjem ustrojstvu poslovnog subjekta.
Rješenja, odluke i akti iz stavka 1. ovoga članka prilažu se uz prijavu za razvrstavanje.

III. POSTUPAK RAZVRSTAVANJA POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 5.

Državni zavod za statistiku razvrstava poslovni subjekt prema djelatnosti koju pretežito obavlja (u daljnjem tekstu: glavna djelatnost).
Poslovni subjekti razvrstavaju se prema NKD-u 2007. tako da se utvrđuje razred glavne djelatnosti.
Djelatnost dijelova poslovnog subjekta utvrđuje se neovisno o djelatnosti poslovnog subjekta u čijem su sastavu.

Članak 6.

Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u registar kod nadležnog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje više djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta.
Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:
1) na zahtjev poslovnog subjekta,
2) po službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u registar kod nadležnog tijela ili promjene propisa, odnosno na temelju podataka iz statističkih istraživanja.

Članak 7.

Promjena glavne djelatnosti utvrđuje se:
1) za poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti;
2) za poslovne subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema najvećem udjelu broja zaposlenih po platnoj listi i isplaćenim bruto-plaćama.
Za utvrđivanje pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka koriste se podaci poslovnog subjekta o broju zaposlenih prema platnoj listi, isplaćenim bruto plaćama, materijalnoj imovini po sadašnjoj vrijednosti, investicijama u materijalnu imovinu, poslovnom prihodu, nabavnoj vrijednosti prodane robe, materijalnim i nematerijalnim troškovima i troškovima usluga te dodanoj vrijednosti, a koji se daju za prethodnu kalendarsku godinu.
Promjena glavne djelatnosti dijela poslovnog subjekta utvrđuje se na zahtjev poslovnog subjekta u skladu s rješenjem o upisu u registar kod nadležnog tijela, odnosno propisom o osnivanju neovisno o pokazateljima iz stavka 1. ovoga članka.

IV. OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 8.

Državni zavod za statistiku izdaje poslovnom subjektu obavijest o razvrstavanju u roku 15 dana od dana primitka prijave za razvrstavanje.

Članak 9.

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta sadrži: naziv odnosno tvrtku poslovnog subjekta, sjedište i adresu poslovnog subjekta, brojčanu oznaku pravno-ustrojbenog oblika, brojčanu oznaku i naziv razreda djelatnosti NKD-a 2007., matični broj poslovnog subjekta, obrazloženje i uputu o pravnom lijeku.
Obavijest o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta sadrži: naziv odnosno tvrtku dijela, sjedište i adresu dijela i brojčanu oznaku razreda djelatnosti NKD-a 2007.

Članak 10.

Obavijest iz članka 8. ovog pravilnika Državni zavod za statistiku izdaje poslovnom subjektu u dva primjerka. Jedan primjerak obavijesti zadržava poslovni subjekt, a drugi prilaže pri otvaranju ili promjenama vezanima uz žiroračun.
Za sve dijelove poslovnog subjekta izdaje se poslovnom subjektu obavijest u jednom primjerku.
Troškove razvrstavanja snosi podnositelj zahtjeva.

V. MATIČNI BROJ POSLOVNOG SUBJEKTA

Članak 11.

Državni zavod za statistiku svakom poslovnom subjektu određuje sedmeroznamenkasti matični broj postupkom dodjele kontrolnog broja po modulu 11, a dijelu poslovnog subjekta određuje se i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

Članak 12.

Matični je broj stalna oznaka svakog poslovnog subjekta.
Matični se broj rabi u svim statističkim istraživanjima i obvezatan je pri razmjeni podataka sa sudovima, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

VI. REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA

Članak 13.

Poslovni subjekti i njihovi dijelovi razvrstani po djelatnostima prema NKD-u 2007. upisuju se u Registar poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: Registar) koji vodi Državni zavod za statistiku.
Registar sadrži podatke s obrazaca RPS-1 i RPS-2 i dokumentaciju koja je uz njih priložena.
O promjenama podataka iskazanih na obrascima RPS-1 i RPS-2 poslovni subjekt izvješćuje Državni zavod za statistiku u roku iz članka 4. stavka 1. ovoga pravilnika.

Članak 14.

Registar se sastoji od jedinstvene baze podataka i kartoteke.
Jedinstvena baza podataka vodi se na računalu za svaki poslovni subjekt i njegove dijelove. U bazi podataka uz podatke iz članka 13. stavka 2. ovoga pravilnika vode se i obilježja potrebna za statističke obrade.
Kartoteka registra sastoji se od dosjea poslovnih subjekata. Dosje svakog poslovnog subjekta sadrži sve zaprimljene prijave za razvrstavanje i svu dokumentaciju u vezi s prijavama i promjenama poslovnog subjekta i njegovih dijelova.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine« broj 52/03.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2008., a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-03/07-01/16
Urbroj: 555-08-02-07-1
Zagreb, 18. srpnja 2007.

V. d. ravnatelja
Darko Jukić, v. r.


Nacionalna klasifikacija djelatnosti - NKD

Nacionalna klasifikacija djelatnosti - Pravilnik

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Nacionalna klasifikacija djelatnosti