Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
 Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica

  Zaštita Autorskih Muzičkih Prava


Zaštita Autorskih Muzičkih Prava, poznatija kao ZAMP, je stručna služba Hrvatskog društva skladatelja (HDS) i po osnovu članka 27. i 94. Zakona o autorskom pravu (N.N. 53/91 i 58/93) i pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih izvedbenih materijala (N.N: 80/92, 72/93, 29/95 i 1/97) izdaje dozvole za javno korištenje autorskih glazbenih (i književnih - nescenskih djela).

U ZAKONU O AUTORSKOM PRAVU je, između ostalog, određeno:

Članak 1.
Autori književnih, znanstvenih i umjetničkih djela imaju autorsko pravo glede svojih tvorevina (autorskih djela) utvrđeno ovim Zakonom.

Članak 2.
Autorska djela državljana Republike Hrvatske ili osoba koje nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, objavljena u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu te autorska djela koja nisu objavljena uživaju zaštitu po ovom Zakonu. Neobjavljena autorska djela stranih državljana i osoba bez državljanstva koja se prvi put objavljuju u Republici Hrvatskoj uživaju zaštitu po ovom Zakonu kao i autorska djela državljana Republike Hrvatske. Autorska djela stranih državljana koja nisu prvi put objavljena u Republici Hrvatskoj uživaju zaštitu po ovom Zakonu u okviru obveza što ih je Republika Hrvatska prihvatila po međunarodnim ugovorima ili na temelju faktičnog reciprociteta.

SADRŽAJ I ISKORIŠTAVANJE AUTORSKOGA PRAVA
Članak 25.
Autorsko pravo sadržava imovinskopravna ovlaštenja (u nastavku teksta "autorska imovinska prava") i osobnopravna ovlaštenja (u nastavku teksta "autorska moralna prava").

Članak 26.
Autorska imovinska prava čine prava autora na iskorištavanje djela. Autorsko djelo iskorištava se osobito: objavom, reproduciranjem ili umnožavanjem, stavljanjem u promet, prikazivanjem, izvedbom, prenošenjem ili drugim priopćavanjem javnosti, prevođenjem, prilagođavanjem i obradom djela. Autorsko djelo može druga osoba iskorištavati samo po odobrenju autora, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Za svako iskorištavanje autorskoga djela od druge osobe autoru pripada naknada, ako ovim Zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno.

Članak 27.
Autorska moralna prava čine; pravo autora da bude priznat i označen kao tvorac djela, pravo autora da se usprotivi svakom deformiranju, sakaćenju ili drugom mijenjanju djela i pravo autora da se usprotivi svakoj upotrebi djela koja bi vrijeđala njegovu čast ili ugled.

Članak 31.
Autori dramskih, dramsko-glazbenih i glazbenih djela imaju isključivo pravo davati odobrenje:
1) za javno predstavljanje i javnu izvedbu tih djela;
2) za javno prenošenje predstavljanja i izvedbe tih djela bilo kojim sredstvima.
Autorima dramskih i dramsko-glazbenih djela pripada pravo iz stavka 1. ovoga članka i na prijevodima tih djela.

Članak 32.
Autor ima isključivo pravo davati odobrenje;
1) za emitiranje svojega djela radiodifuzijom ili za priopćavanje javnosti bilo kojim drugim sredstvima bežičnog prijenosa znakova, zvukova ili slika;
2) za svako priopćavanje javnosti, žičanim ili bežičnim prijenosom svojega djela emitiranoga radiodifuzijom ako to priopćavanje obavlja druga organizacija a ne ona koja ga je prvobitno emitirala radiodifuzijom;
3) za priopćavanje javnosti preko zvučnika ili bilo kojega drugoga sličnog uređaja za prijenos znakova, zvukova ili slika svojega djela emitiranoga radiodifuzijom.

Članak 33.
Autori književnih, znanstvenih i glazbenih djela imaju isključivo pravo davati odobrenje:
1) za snimanje tih djela instrumentima za mehaničku reprodukciju;
2) za javnu izvedbu tih djela snimljenih instrumentima za mehaničku reprodukciju.

Članak 34.
Odobrenje dano za javno predstavljanje i javnu izvedbu, za javno prenošenje predstavljanja i izvedbe, za javno emitiranje radiodifuzijom, ili za kakvo drugo priopćavanje javnosti, ne sadržava odobrenje za snimanje djela instrumentima za snimanje zvukova ili sl.

Članak 89.
Autor može svoja autorska prava ostvarivati osobno ili preko zastupnika.

Članak 90.
Djelatnost ostvarivanja autorskih prava mogu obavljati, uz odobrenje ministarstva nadležnoga za poslove kulture, organizacije autora i drugih nositelja autorskih prava te druge specijalizirane organizacije za ostvarivanje autorskih prava (Hrvatska autorska agencija i dr.). Za ostvarivanje autorskoga prava koje obavlja organizacija navedena u stavku 1. ovoga članka, osim prava navedenih u stavku 3. ovoga članka, potrebna je punomoć autora, odnosno nositelja autorskoga prava. Autorska prava javne izvedbe nescenskih glazbenih i književnih djela (mala prava), uključujući i prava iz članka 32. i 36. ovoga Zakona organizacija autora može ostvarivati i bez punomoći autora, odnosno drugoga nositelja autorskih prava. Ministarstvo nadležno za poslove kulture dat će odobrenje predviđeno u stavku 1. ovoga članka onoj organizaciji koja ispunjava stručne kriterije za ostvarivanje autorskih prava. Stručne kriterije iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje ministar kulture svojim aktom.

Članak 91.
Ako za javnu izvedbu nescenskih književnih i glazbenih djela nije sklopljen autorski ugovor ili ugovorom nije utvrđena visina naknade, organizacije autora mogu ostvarivati naknadu za autore tih djela u visini što su je te organizacije utvrdile općim aktom. Ako se radi o emitiranju Hrvatske radiotelevizije, za visinu autorske naknade utvrđene općim aktom organizacije autora potrebna je suglasnost ministarstva nadležnoga za poslove kult

Članak 125.
Novčanom kaznom u kunskoj protuvrijednosti od 500 do 1000 DEM kaznit će se za prekršaj organizacija, poslodavac, ili pojedinac ako:
1) bez odobrenja autora ili drugoga nositelja autorskoga prava, odnosno organizacije iz članka 90., stavka 1. ovoga Zakona, ako je ona ovlaštena dati odobrenje kada je takvo odobrenje po odredbama ovoga Zakona potrebno, objavi, preradi, obradi, reproducira, prikaže, izvede, prenese, prevede, snimi, neovlašteno stavi u promet, prenese sredstvima javnog priopćavanja ili na koji drugi način iskoristi autorsko djelo zaštićeno ovim Zakonom;
2) ako bez navođenja imena ili pseudonima autora ili pod drugim imenom, objavi, prikaže, izvede, prenese, ili na drugi način iskoristi autorsko djelo na kojemu je označeno ime ili pseudonim autora, ili dopusti da se to učini, ili ako deformira, skrati ili na drugi način mijenja autorsko djelo ili upotrijebi djelo na način kojim se vrijeđa čast ili ugled autora.

Za postupak iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u kunskoj protuvrijednosti od 200 DEM odgovorna osoba u organizaciji, odnosno kod poslodavca.Kao što smo naveli, na temelju članka 91a. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine" br. 53/91 i 58/93) Upravni odbor Hrvatskog društva skladatelja na svojoj sjednici od 5. rujna 1996. donio je
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA JAVNU IZVEDBU I PRIOPĆAVANJE JAVNOSTI GLAZBENIH DJELA TE NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GLAZBENIH IZVEDBENIH MATERIJALA

U navedenom pravilniku određeno je slijedeće:

Članak 1.
U Pravilniku o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala ("Narodne novine" br. 80/92, 72/93, 29/95 i 50/95) mijenja se i dopunjuje Tarifa naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela i glasi:

A. NAKNADE ZA IZVEDBU GLAZBENIH DJELA NA PRIREDBAMA

I. GLAZBENE PRIREDBE

Tarifni broj 1
1) Za izvedbu glazbenih djela na koncertu ozbiljne glazbe (festivalu, natjecanju) akademiji, baletnom divertismanu ili promenadnom koncertu kao i ostalih vrsta glazbe uz naplatu ulaznica ili drugih oblika naplate, naknada iznosi 10% bruto prihoda, ali ne manje od naknade određene prema stavku 2. ovog tarifnog broja.
2) Za izvedbu glazbenih djela ozbiljne ili ostale glazbe u zatvorenom prostoru bez naplate ulaznica ili drugih oblika naplate naknada se određuje primjenom stopa iz stavka 1. ovog tarifnog broja od osnovice utvrđene prema kapacitetu prostora s prosječnom cijenom ulaznica za slične priredbe, ali ne nižom od 30 kuna.
3) Ako je izvedba glazbenih djela iz stavka 2. ovog tarifnog broja na otvorenom prostoru (trg, ulica, plaža, i dr.) bez naplate ulaznica ili drugih oblika naplate, naknada se određuje kao prema stavku 3. prema kapacitetu prostora, i to:
a) do 50 osoba 300 bodova
b) od 51 do 200 osoba 500 bodova
c) od 201 do 1.000 osoba 1000 bodova
d) od 1001 do 10000 osoba 2000 bodova
e) više od 10000 osoba 4000 bodova
5) Ako priređivač ne dostavi popis izvedenih djela u roku od 15 dana (čl. 94. st. 1. Zakona o autorskom pravu), iznos naknade uvećava se za 50%.
6) Za izvedbu glazbenih djela ozbiljne glazbe ukupna naknada utvrđuje se razmjerno udjelu zaštićenih djela u izvedenom programu.

II. ZABAVNE PRIREDBE

Tarifni broj 2
1) Za izvedbu glazbenih djela:
a) na zabavi, proslavi, banketu, maturalnoj, brucoškoj, klupskoj večeri ili slično uz naplatu ulaznica, odnosno drugog oblika naplate, naknada iznosi 10% bruto prihoda, a najmanje 2000 bodova, koliko iznosi i u slučaju ako je priredba bez navedene naplate;
b) na sezonskoj zabavnoj priredbi kao što je doček Nove godine, krabuljni ples, karneval, Valentinovo, Martinje i sl. uz naplatu ulaznica ili drugog oblika naplate, naknada iznosi 12% bruto prihoda, a najmanje 3.000 bodova, koliko iznosi i u slučaju ako je priredba bez navedene naplate.
2) Ako priređivač ne dostavi popis izvedenih djela u roku od 15 dana (čl. 94. st. 1. Zakona o autorskom pravu), iznos naknade uvećava se za 50%.

III. OSTALE PRIREDBE

Tarifni broj 3
1) Za izvedbu glazbenih djela:
a) na plesnom natjecanju, reviji na ledu ili sličnoj priredbi uz naplatu ulaznica naknada iznosi 6% bruto prihoda, ali ne manje od naknade određene prema stavku 3. tarifnog broja 1;
b) na modnoj reviji, izboru ljepote, demonstraciji proizvoda ili sličnoj priredbi uz naplatu ulaznica naknada iznosi 4% bruto prihoda, a najmanje 3000 bodova, koliko iznosi i u slučaju ako je priredba bez naplate ulaznica;
c) na cirkuskoj, artističkoj ili sličnoj priredbi uz naplatu ulaznica naknada iznosi 3% bruto prihoda, a najmanje 2.000 bodova, koliko iznosi i u slučaju ako je priredba bez naplate ulaznica;
d) na sportskoj priredbi naknada iznosi
- do 10000 sjedala 200 bodova
- od 10000 do 30.000 sjedala 300 bodova
- više od 30.000 sjedala 400 bodova
e) na svadbenim večerama i sličnim priredbama sa živom izvedbom glazbenih djela naknada iznosi po priredbi:
- do 100 osoba 1000 bodova
- od 101 do 200 bodova 2.000 bodova
- više od 200 osoba 3.000 bodova
f) za priredbe iz točke e) koje se održavaju u ekskluzivnim restoranima, noćnim klubovima i barovima, disko klubovima i sličnim prostorima naknada se uvećava za 100%.
g) za priredbe iz točke e) koje se održavaju u prostorima u kojima se inače ne obavlja ugostiteljska djelatnost (društveni domovi, šatori i sl.) naknada se umanjuje za 50%.
h) na pogrebima naknada iznosi 100 bodova po pogrebu.

B. NAKNADE ZA STALNO I POVREMENO KORIŠTENJE GLAZBENIH DJELA

IV. UGOSTITELJSKI OBJEKTI

Tarifni broj 4
1) Za korištenje glazbenih djela putem mehaničke glazbe u ugostiteljskim objektima mjesečna se naknada određuje na temelju slijedećih osnovica:
2) Uzimajući u obzir kapacitet ugostiteljskog objekta, visina naknade određuje se na temelju osnovica iz prethodnog stavka kako slijedi:
a) do 30 osoba osnovica se umanjuje za 30%
b) od 31 do 100 osoba 100% vrijednosti osnovice
c) od 101 do 200 osoba osnovica se uvećava za 50%
d) od 201 do 500 osoba osnovica se uvećava za 100%
e) od 501 do 1000 osoba osnovica se uvećava za 200%
f) od 1001 i više osoba osnovica se uvećava za 300%
3) Za žive izvedbe osnovice iz stavka 1. uvećavaju se za 100%.
4) U slučaju disko-programa za koji se naplaćuju ulaznice ili obvezna konzumacija u toku dva dana tjedno,
osnovice iz stavaka 1. i 2. se uvećava za 100%.
U slučaju naplate ulaznica ili obvezne konzumacije do četiri dana tjedno, osnovica iz stavka 1. se uvećava za dodatnih 30%.
U slučaju naplate ulaznica ili obvezne konzumacije više od četiri dana tjedno, osnovica iz stavka 1. se uvećava za dodatnih 20%.
Sve odredbe ovoga članka se primjenjuju kumulativno uzimajući u obzir sve navedene parametre.

V. HOTELI

Tarifni broj 5
1) Za korištenje glazbenih djela u sobama hotela, aparthotela, hotelskog naselja, apartmanskog naselja putem radija, interne televizije zatvorenog tipa ili bilo koje druge televizijske ili kabelske mreže mjesečna naknada iznosi ovisno o kapacitetu i to:
a) do 100 gostiju 2500 bodova
b) od 101 do 500 gostiju 3600 bodova
c) 500 i više gostiju 6000 bodova
2) Za korištenje glazbenih djela u zajedničkoj prostoriji hotela (predvorju, blagovaonici ili sl.) mjesečna naknada iznosi ovisno o kategoriji hotela i to:
a) hoteli IV kategorije, apartmani i pansioni
druge i treće kategorije 1.250 bodova
b) hoteli II i III kategorije, moteli, apartmani
i pansioni prve kat. 2500 bodova
c) hoteli I kategorije 5000 bodova
d) hoteli de luxe i izvan kategorije 10.000 bodova
3) Za korištenje glazbenih djela u omladinskom hotelu, odmaralištu, kampu izvan restorana putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi ovisno o kapacitetu i to do 100 osoba 100 bodova, a za svakih narednih 100 osoba 50 bodova.

VI. TRGOVINSKI I DRUGI POSLOVNI PROSTORI

Tarifni broj 6
1) Za korištenje glazbenih djela u robnoj kući, prodavaonici, stalnom izložbenom trgovinskom prostoru, poslovnoj prostoriji, brijačkom ili frizerskom salonu, kozmetičkom salonu, zanatskoj radnji, proizvodnom pogonu ili slično, mjesečna naknada iznosi ovisno o veličini prostora i to:
a) do 50 m2 osnovica iznosi 1 bod po m2
b) od 50 m2 do 200 m2 osnovica iznosi 0,7 boda po m2
c) više od 200 m2 osnovica iznosi 0,5 boda po m2
2) Ako se glazbena djela priopćavaju i na otvorenom javnom prostoru, naknade iz prethodnog stavka uvećavaju se za 100 bodova.
3) Za korištenje glazbenih djela na sezonskom ili povremenom sajmu dnevna naknada iznosi 300 bodova.
4) Za korištenje glazbenih djela u propagandne svrhe putem vozila s razglasom dnevna naknada iznosi 20 bodova.

VII. PRIJEVOZNA SREDSTVA

Tarifni broj 7
1) Za korištenje glazbenih djela u prijevoznom sredstvu naknada iznosi i to:
a) u sredstvima javnog prijevoza na stalnim
linijama (autobusi, vlakovi, brodovi i sl.) mjesečno 50 bodova po sredstvu
b) u izletničkim autobusima putničkih agencija 30 bodova po turi
c) u izletničkim brodovima putničkih agencija 50 bodova po turi
d) u avionima 50 bodova po letu
2) U slučaju žive izvedbe na brodu primjenjuju se odredbe stavka 1, 2 i 3. tarifnog broja 4.
3) Za korištenje glazbenih djela na autobusnom kolodvoru, željezničkom kolodvoru, u brodskom pristaništu, u zrakoplovnoj luci putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi 400 bodova.
4) Za korištenje glazbenih djela u taxi vozilima, obveznik je udruženje taxi vozača, a mjesečna naknada iznosi po registriranom taxi vozilu 5 bodova.

VIII. KINEMATOGRAFI

Tarifni broj 8
Ukoliko posebnim sporazumom nije drukčije određeno, za korištenje glazbenih djela u kinematografu putem mehaničke glazbe prije početka, za vrijeme projekcije filma, u pauzi ili nakon završetka projekcije filma mjesečna naknada iznosi 10 bodova po projekciji, a minimalno 100 bodova mjesečno.

IX. MUZEJI, GALERIJE, IZLOŽBE

Tarifni broj 9
Za korištenje glazbenih djela u muzeju, galeriji, na izložbi i slično pomoć razglasa, ekrana ili slično mjesečna naknada iznosi 40 bodova.

X. SPORTSKI PROSTORI

Tarifni broj 10
Za korištenje glazbenih djela na sportskom prostoru, klizalištu, javnom kupalištu ili slično putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi 200 bodova.

XI. ZABAVNI PARKOVI
Tarifni broj 11
Za korištenje glazbenih djela u zabavnom parku putem mehaničke glazbe dnevna naknada iznosi 100 bodova.

XII. PLESNE ŠKOLE
Tarifni broj 12
Za korištenje glazbenih djela u plesnoj školi mjesečna naknada iznosi 500 bodova.

XIII. SALONI ZA IGRE
Tarifni broj 13
Za korištenje glazbenih djela u salonu za igre (biljar, fliper, automat i sl.) putem mehaničke glazbe, ukoliko ne pruža ugostiteljske usluge, mjesečna naknada iznosi 100 bodova.

XIV. AEROBIKA I FITNESS
Tarifni broj 14
1) Za korištenje glazbenih djela na tečaju aerobike naknada za svaki nastavni sat iznosi 10 bodova a nikako manje od 150 bodova mjesečno.
2) Za korištenje glazbenih djela u fitness-centru putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi 500 bodova.

XV. RADIO I TELEVIZIJA
Tarifni broj 15
Za emitiranje nescenskih glazbenih djela putem radija, odnosno televizije, naknada iznosi kako je navedeno u tablicama 1, 1a, 2 i 3 i niže navedenim odredbama
1) Visina godišnje naknade za radio i televiziju u prvoj godini obavljanja djelatnosti iznosi 40%, u drugoj godini 70%, a daljnjim godinama 100% naknade iz tablice 1 i 1a ovog članka, ukoliko to ugovorom nije drugačije određeno.
2) Koncesionari neprofitabilnog radija i neprofitabilne televizije plaćaju 5% naknade iz tablice 1 i 1a ovog članka u skladu s odredbom iz stavka 1. ovog članka.
3) Iznos godišnje naknade za radio i televiziju čiji odašiljači emitiraju na "drugom ograničenom području" u smislu odredbe iz članka 12. stavka (7) Zakona o telekomunikacijama i članka 1. točka 3. i 4. "Pravilnika o visini naknada za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja" ("Narodne novine" br. 15/95), a obuhvaćaju grad i šire područje, određuje se prema tablici 1a ovoga članka.
4) Godišnja naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela putem radija i televizije plaća se Hrvatskom društvu skladatelja u 12 jednakih mjesečnih obroka, najkasnije do 15. u mjesecu za razdoblje proteklog mjeseca.
5) Sukladno članku 94. i 104. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine" br. 53/93), radio i televizijske postaje dužne su dostaviti Hrvatskom društvu skladatelja podatke o programu izvedenih odnosno emitiranih djela najkasnije do 15. u mjesecu za razdoblje proteklog mjeseca.
6) Ako posebnim ugovorom nije drugačije određeno, radio i televizijske organizacije koje prikupljaju pretplatu propisanu od Sabora Republike Hrvatske plaćaju naknadu u visini 4,4% ubrane radio pretplate, odnosno 1,8% ubrane televizijske pretplate. Ako te organizacije ostvaruju i posebne prihode od propagande, reklame, želja slušatelja i sl. osim naknade iz ovog stavka plaćaju još 4% od tih bruto prihoda.

XVI. TELEFONSKE USLUGE
Tarifni broj 16
Za priopćavanje glazbenih djela putem telefona naknada iznosi 10% bruto prihoda ostvarenog od takvih usluga prema broju registriranih impulsa a plaća se mjesečno.
Ukoliko korisnik ne dostavi podatke o ostvarenom prihodu, naknada će se obračunati u dvostrukom iznosu od posljednjeg mjeseca za koji postoje podaci.
Ukoliko se radi o novome korisniku, a on ne dostavi podatke o ostvarenom prihodu, naknada će se obračunati u dvostrukom iznosu od poznatih podataka drugih korisnika.

XVII. GLAZBENI AUTOMAT
Tarifni broj 17
Za javnu izvedbu glazbenih djela putem glazbenog automata bez ekrana mjesečna naknada iznosi 400 bodova po automatu.
Za javnu izvedbu glazbenih djela putem glazbenog automata s ekranom mjesečna naknada iznosi 1.000 bodova po automatu.

XVIII. SVIRAČI POJEDINCI
Tarifni broj 18
Za korištenje glazbenih djela od strane svirača pojedinaca (ulični svirači i sl.) mjesečna naknada iznosi 100 bodova.

XIX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 2.
Troškovi izdavanja dozvole za stalno korištenje glazbenih djela korisnicima koji nisu sami prijavili korištenje glazbe i zatražili dozvole, naplaćuje se u jednokratnom iznosu u visini jednomjesečne naknade za korištenje glazbenih djela.
Članak 3.
Vrijednost boda iznosi 0,50 kuna.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a Tarifa navedena u ovom Pravilniku primjenjuje se od 1. siječnja 1997.

Zagreb, 5. rujna 1996.
Predsjednik Hrvatskog društva skladatelja
Adalbert Marković, v. r.
Prema Zakonu o autorskom pravu, autorsko pravo je pravo koje regulira odnos između autora, autorskog djela i trećih lica. Autorsko pravo obuhvaća imovinska i moralna prava dana stvarateljima (autorima) književnih, znanstvenih, umjetničkih djela i djela s drugih područja intelektualnog stvaralaštva. Autorskim pravom zaštićeni su izvorni autori djela i njihovi nasljednici. Autori tako imaju isključivo pravo koristiti ili odobravati drugim osobama korištenje svojega djela pod ugovornim uvjetima. Stvaratelj autorskog djela (autor) može zabraniti ili odobriti: umnožavanje djela u različitim oblicima, javnu izvedbu djela, snimanje djela, emitiranje djela, prijevod ili prilagodbu djela.
Autorska imovinska prava vremenski su ograničena i sukladno hrvatskim zakonskim propisima traju za života autora i 70 godina nakon njegove smrti.

Glazbeno djelo pripada njegovom autoru samim činom stvaranja. Autori, kao jedini vlasnici glazbe, imaju isključivo pravo kontrole javnog izvođenja svog djela.

Svi koji glazbu čine dostupnom javnosti i tako sebi priskrbljuju neku korist moraju, za takav oblik korištenja glazbe, imati odobrenje autora i za to platiti pripadajuću naknadu. Učestali korisnici glazbe u javnosti su televizijske i radijske postaje i ostali elektronički mediji, organizatori koncerata, diskoteke, hotelski objekti, ugostiteljski objekti, trgovački i drugi poslovni prostori, prijevozna sredstva, kinematografi, plesne škole itd.

Javna izvedba glazbenog djela, prema Zakonu o autorskom pravu, je svaka glazbena izvedba na javnom mjestu, odnosno na mjestu koje je pristupačno javnosti, ili mjestu koje okuplja stanovit broj ljudi izvan užega kruga obitelji i znanaca. Pojam javne izvedbe u zakonu odnosi se na svaku svrhu i svaki medij izvođenja u prostoru pristupačnom javnosti, radi užitka ili profita, "u živo" ili pak izvedbom putem sredstava za mehaničku reprodukciju glazbe.

Novac prikupljen od korisnika autorskih glazbenih djela u javnoj izvedbi prosljeđuje se domaćim i stranim autorima u obliku autorskih honorara.

Autorske naknade prikupljene od općih korisnika glazbenih djela u javnoj izvedbi (ugostitelji, hoteli, diskoteke, poslovni prostori itd.) ulaze u zajednički fond s naknadama prikupljenim od lokalnih radijskih i TV postaja. Prikupljeni novac isplaćuje se autorima prema listama emitiranja koje sačinjavaju lokalne radijske i TV postaje, koje su dužne HDS-u dostavljati dnevne liste emitiranja glazbenih djela, jinglova, pozadinske glazbe korištene u različitim emisijama, reklamama i slično. Visina pojedinog autorskog honorara autora glazbe ovisi o zastupljenosti određenoga glazbenog djela na radijskim i TV postajama, kao i o njegovoj kategorizaciji (zabavna glazba, ozbiljna, pozadinska, glazba za najave i sl.)

Naplata se vrši i za javne izvedbe tradicionalne glazbe, što spada u prihod državnog proračuna koji se uplaćuje preko HDS ZAMP-a. U slučaju obrade takvih tradicionalnoga glazbenog djela, autorska prava pripadaju obrađivaču, odnosno izdavaču.

Autorska naknada za javnu izvedbu djela nije sadržana u iznosu HRT pretplate, koja se plaća temeljem činjenice posjedovanja uređaja, radio ili TV prijemnika. Sredstva ostvarena pretplatom primarni su izvor prihoda HRT-a. Javna izvedba, npr. u restoranu, započinje kada ugostitelj u restoranu uključi prijamnik i javno prenosi glazbu radijske ili TV postaje.
Dakle, postoje dvije obveze plačanja za npr. ugostitelja koji putem prijamnika emitira (pušta) glazbu u svome lokalu. Prva obveza zbog samog posjedovanja prijamnika, a druga zbog javnog izvođenja glazbe.

Ukoliko i kupite orginalni nosač zvuka (kazeta, CD i sl.) to vam ne daje pravo da ga javno izvodite. Kao predmet, nosač zvuka je vaše privatno vlasništvo, ali njegov glazbeni sadržaj nije. To je i posebno naznačeno na svakom nosaču zvuka gdje istaknuto piše da su sva prava proizvođača i vlasnika snimljenog djela pridržana, a zabranjeno je neovlašteno presnimavanje i javno izvođenje.

Osobe koje glazbu koriste javno bez odobrenja HDS ZAMP-a, glazbu koriste neovlašteno i protivno zakonu.
U takvim slučajevima HDS ZAMP može predati prijedlog za pokretanje prekršajnog, ili čak kaznenog postupka protiv prekršitelja, kao i tužbu Trgovačkom sudu radi naplate dugovanja. Novčane kazne pri nadležnim prekršajnim sudovima za javno korištenje glazbe bez odobrenja kreće se od 5000 kuna pa čak do 200000 kuna, a zakonom je predviđeno i oduzimanje predmeta kojim je prekršaj počinjen (čl. 127. st. 1. Zakona o autorskom pravu). Za teža djela iskorištavanja autorskog djela bez potrebnog odobrenja zakonom je određena novčana kazna ili kazna do 5 godina zatvora.

Zanimljivo je da Zakon o autorskom pravu ne razlikuje snimanje sigurnosnih (backup) kopija, odnosno, kopije za osobnu uporabu, od ostalih piratskih snimki, već je svako presnimavanje glazbenih djela ili njihovo umnožavanje ili prebacivanje u različite digitalne formate, bez odobrenja autora, prema članku 30. Zakona o autorskom pravu, nelegalno!

Ugostitelji su mahom nezadovoljni zbog nedorađenosti kriterija prema kojima se vrši naplata naknade za javno izvođenje djela.
Prvenstveni kriteriji prema kojima se naplačuje naknada su područje u kojem se ugostiteljski objekt nalazi (grad Zagreb i turistička mjesta u sezoni, ili ostala područja i turistička mjesta van sezone), te radno vrijeme lokala i broj sjedećih mjesta u lokalu. No pri tome zakonodavac nije dovoljno razradio ostale kriterijije, primjerice, koliki je stvarni promet u pojedinom lokalu, te stoga i lokal  koji je primjerice u centru turističke Opatije i lokal na periferiji Opatije, a ukoliko ti ugostiteljski lokali imaju isto radno vrijeme i jednaki broj sjedećih mjesta, oni imaju obvezu plačanja naknade u istom iznosu, iako je u prvom lokalu glazba izvođena za daleko veći broj ljudi.
HDS ZAMP nekoliko je puta pozvao sve komore i strukovna udruženja u zemlji s kojima ima potpisane sporazume da se pridruže u izradi nove Tarife, odnosno da pošalju svoja stručna mišljenja o kriterijima bitnim za primjenu tarife. Namjera HDS ZAMP-a bila je, u cilju uspostave još bolje suradnje, upravo od korisnika dobiti prijedloge koji rezultiraju iz tehnologije poslovanja, te osobitosti pojedinih vrsta i obllika poslovanja. Međutim, kako navode u HDS ZAMP-u, odaziv na te pozive vrlo je slab.


Adrese HDS ZAMP-a:
HDS ZAMP, Zagreb,                Rendićeva 28 b-c, Zagreb    Telefon: 01/2332 177 , Fax: 01/2303 676  E-mail: zamp@hds.hr
Poslovnica HDS ZAMP Rijeka,  Riva Boduli 1, Rijeka            Telefon / fax: 051/212 110
Poslovnica HDS ZAMP Split,     Gundulićeva 26 a, Split        Telefon: 021/352 363
Poslovnica HDS ZAMP Osijek,  Šetalište kardinala Šepera 8, Osijek   Telefon: 031/200 722

Ključne riječi:
Zakon o autorskim pravima zamp ugostitelj ugostitelji ugostiteljstvo izvođenje glazbe emitiranje glazbe ugostitelj ugostiteljski lokal kafić konoba restora obrtnici emitiranje glazbe emitiranje muzike slušanje radija puštanje glazbe plačanje za glazbu ugostitelji ugostitelj ugostiteljstvo obrt poduzeče tužba trgovački sud kontrola zapisnik ugostitelj ugostiteljski komora ugostiteljski objekti trgovine privatno slušanje glazbe kopiranje kazeta autorska prava naknada za glazbu plačanje za glazbu prijava korisnika kontrola


 << Natrag... 

Google
WWW Poslovni Forum

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga