Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica

PRAVILNIK O
PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI
(PROČIŠĆENI TEKST)

Zakon o javnom bilježništvu

Statut javnobilježničke komore

Javni bilježnici - Imenik

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Nagrada i naknada troškova javnog bilježnika za obavljanje službenih radnji određuje se prema ovoj tarifi.

Određivanje visine nagrade

Članak 2.

(1) Javnobilježnička nagrada određuje se:

1. prema vrijednosti predmeta ovjerenog pravnog posla ili druge službene radnje;

2. prema vremenu potrebnom za pripremu i obavljanje određene službene radnje;

3. u paušalnom iznosu, bez obzira na vrijednost ili vrijeme potrebno za poduzimanje određene službene radnje.

(2) Sporazumi o visini nagrade protivni ovoj tarifi su bez učinka.

Provedbene i druge djelatnosti

Članak 3.

Ako u narednim odredbama ovoga Pravilnika nije što drugo određeno, nagrada određena za određeni posao obuhvaća sve radnje javnog bilježnika koje on u vezi s poslom mora poduzeti.

Značenje pojma stranica

Članak 4.

Stranicom se u smislu ove Tarife smatra stranica veličine A4.


II. ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SLUŽBENE RADNJE

Vrijednosti pravnog posla

Članak 5.

(1) Kad se nagrada određuje prema vrijednosti, određuje se prema vrijednosti predmeta javnobilježničke službene radnje (npr. vrijednosti predmeta ugovora, jednostranog pravnog posla i sl.).

(2) Za određivanje vrijednosti mjerodavno je vrijeme poduzimanja radnje.

(3) Obveze koje terete predmet radnje treba odbiti od njegove označene vrijednosti, a ako se ona ne može odrediti – od njegove vrijednosti utvrđene prema odredbama ovoga Pravilnika.

Kod dvostrano teretnih ugovora vrijednost predmeta javnobilježničke radnje određuje se prema vrijednosti one od uzajamnih činidbi koja je vrijednija.

(4) Prigodom utvrđivanja vrijednosti uzima se u obzir samo glavna potraživanja; kamate, eventualni troškovi postupka, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja ne uzimaju se u obzir ako ne čine glavna potraživanja.


Vrijednosti stvari

Članak 6.

(1) Vrijednost stvari je njena tržišna vrijednost.

(2) Tržišna vrijednost se određuje cijenom koja se postiže u običnom pravnom prometu, uzimajući u obzir svojstva stvari i sve okolnosti koje mogu utjecati na cijenu stvari na javnoj dražbi.

(3) Izvođenje dokaza radi utvrđivanja tržišne cijene nije dopušteno.

(4) Ako se tržišna cijena ne može konkretno utvrditi niti uzimajući u obzir službeno poznate čnjenice (cijena utvrđena radi plaćanja poreza, visina osigurane vrijednosti za slučaj požara, podaci službenih tijela, i sl.), određuje se na temelju slobodne ocjene.

(5) Kod stjecanja uz naknadu mjerodavna je visina protučinidbe ukoliko nije tržišna vrijednost stvari viša.


Založno pravo, jamstvo, fiducijarno vlasništvo i služnosti

Članak 7.

(1) Vrijednost založnog prava određuje se prema naznačenoj visini osiguranog potraživanja ako je ona niža od vrijednosti založene stvari ili prava; ako je vrijednost založene stvari ili prava niža od vrijednosti osiguranog potraživanja, mjerodavna je vrijednost založene stvari ili prava. Na odgovarajući se način određuje i vrijednost osiguranja potraživanja zasnivanjem fiducijarnog vlasništva.

(2) Vrijednost osiguranja potraživanja jamstvom određuje se prema visini preuzetog jamstva.

(3) Za promjene u redu namirenja mjerodavna je vrijednost prava koje dolazi naprijed, ograničena vrijednošću prava koje stupa natrag.

(4) Vrijednost opterećenja nekretnine u korist druge nekretnine ili u korist određene osobe određuje se prema vrijednosti koju upotreba nekretnine ili propuštanje nekih radnji na toj nekretnini ima za povlaštenu nekretninu odnosno za povlaštenu osobu.


Činidbe koje se ponavljaju. Najamni i zakupni ugovori

Članak 8.

(1) Vrijednost prava na buduće činidbe (davanja) koja se ponavljaju, odmjerava se prema vrijednosti svih činidbi obveznika za vrijeme ukupnog ugovornog razdoblja, ali najviše do iznosa koji odgovara zbroju vrijednosti tih činidbi za vrijeme od pet godina.

(2) Kod ugovora o najmu i zakupu vrijednost se određuje prema jednogodišnjoj najamnini odnosno zakupnini, osim ako se ne radi o najamnom ili zakupnom odnosu sklopljenom na kraće vrijeme.

Poslovi u vezi s trgovačkim društvima, ustanovama, zadrugama i zakladama

Članak 9.

(1) Vrijednost ugovora o osnivanju trgovačkog društva određuje se prema ukupnoj vrijednosti ulaganja svih članova. Ako je ulog određena poslovna djelatnost (pogon i sl.), vrijednost se određuje prema iznosu aktive te djelatnosti, umanjenoj za obveze koje je terete.

(2) Kod promjena ugovora o osnivanju trgovačkog društva vrijednost posla određuje se prema veličini promjene s obzirom na imovinu društva umanjenu za obveze. Ako se promjena tiče određenog novčanog iznosa, mjerodavan je taj iznos.   L D U

(3) Kod prijenosa udjela u trgovačkom društvu mjerodavna je vrijednost prenesenog udjela ako je viša od vrijednosti protučinidbe, a ako je niža, mjerodavna je vrijednost protučinidbe.

(4) Kod ugovora o spajanju trgovačkih društava, vrijednost se određuje prema odredbi stavka 1. ovoga članka, a kod ugovora o pripajanju trgovačkih društava prema vrijednosti aktive trgovačkog društva koje se pripaja, umanjene za obveze koje je terete.

(5) Odredbe prethodnih stavaka na odgovarajući se način primjenjuju i na slučajeve u kojima se trgovačko društvo osniva odnosno vrše promjene izjavom jednog osnivača.

(6) Odredbe prethodnih stavaka ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na ugovore i prijave upisa u vezi sa ustanovama, zadrugama i zakladama.


Bračni i nasljednopravni poslovi

Članak 10.

(1) Vrijednost bračnih ugovora određuje se prema vrijednosti imovine obiju ugovornih strana koja je predmet ugovora, umanjenoj za obveze.

(2) Vrijednost raspoložbi za slučaj smrti određuje se prema vrijednosti imovine ostavitelja, umanjenoj za obveze, odnosno prema vrijednosti dijela imovine koja je predmet raspoložbe, umanjenoj za obveze.


Punomoći i druge javnobilježničke radnje

Članak 11.

(1) Kod općih punomoći bez ograničenja prava raspolaganja vrijednost posla određuje se prema slobodnoj ocjeni uzimajući u obzir aktivnu imovinu opunomoćitelja, umanjenu za obveze. Ako se punomoć tiče samo određenog posla, vrijednost javnobilježničke radnje određuje se prema vrijednosti posla.

(2) Odredba stavka 1. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuje i za određivanje vrijednosti drugih javnobilježničkih službenih radnji, ako za obavljanje tih radnji nije određen drugi način određivanja nagrade.


III. JAVNOBILJEŽNIČKI AKTI

Određivanje nagrade prema vrijednosti predmeta javnobilježničkog akta

Članak 12.

(1) Za sastavljanje javnobilježničkog akta javnom bilježniku pripada nagrada:

1. Ako vrijednost predmeta službene radnje iznosi:

od kuna

do kuna

bodova

0

5.000,00

25

5.001,00

10.000,00

50

10.001,00

50.000,00

75

50.001,00

75.000,00

100

75.001,00

100.000,00

125

100.001,00

150.000,00

150

150.001,00

200.000,00

175

200.001,00

250.000,00

200

250.001,00

300.000,00

225

300.001,00

350.000,00

250

350.001,00

400.000,00

300


2. Ako vrijednost predmeta službene radnje prelazi iznos od 400.000,00 kuna, javni bilježnik ima pravo, pored nagrade od 300 bodova i na dodatnu nagradu od 5 bodova za svakih započetih 50.000,00 kuna u dijelu u kojem vrijednost predmeta službene radnje prelazi 400.000,00 kuna.

(2) Najviša nagrada određena prema odredbi stavka 1. ovoga članka ne smije biti veća od 4.000 bodova.

(3) Nagradom iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćena je i nagrada za ovjeru javnobilježničkog akta te za izdavanje otpravaka i prijepisa ako se oni izdaju neposredno po sastavljanju javnobilježničkih akata.

(4) Za javnobilježničke akte koji se sastavljaju na obrascima, odnosno za koje postoje standardizirani obrasci u javnobilježničkoj praksi, javnom bilježniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Za javnobilježničke akte koji se tiču trgovačkih društava javnobilježnička nagrada ne može biti manja od 100 bodova.

Određivanje nagrade kad se vrijednost predmeta javnobilježničkog akta ne može utvrditi

Članak 13.

(1) Ako se vrijednost predmeta javnobilježničkog akta ne može utvrditi, javni bilježnik ima pravo na nagradu prema vrijednosti koju je odredila stranka, ali ne manje od 160 bodova za ugovore koji se tiču trgovačkih društava, ustanova, zadruga, zaklada i udruga odnsno ne manje od 40 bodova za ostale javnobilježničke akte.

(2) Ako se vrijednost predmeta jednostavne i jednostrane izjave volje ne može utvrditi, nagrada iznosi 16 bodova.

(3) Za sastavljanje punomoći za osobe iz članka 53. toč. 2. i 4. Zakona o javnom bilježništvu nagrada je 10 bodova, a u svim ostalim slučajevima 20 bodova.

Sudjelovanje više osoba

Članak 14.

(1) Ako u sastavljanju javnobilježničkog akta sudjeluju više od dviju stranaka, nagrada iz stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika povećava se za treću i svaku narednu stranku po 10%, ali najviše 50%.

(2) Ako u sastavljanju javnobilježničkog akta sudjeluju pozvani svjedoci ili tumači, javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 16 bodova.

(3) Tumači iz stavke 2. ovoga članka imaju pravo na nagradu i naknadu troškova po pravilima koji uređuju određivanje nagrade i naknade zakletih sudskih tumača.

Sudjelovanje više javnih bilježnika

Članak 15.

Ako u sastavljanju javnobilježničkog akta sudjeluje više javnih bilježnika, nagrada iz stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika povećava se za po 50% za svakog narednog javnog bilježnika. Javni bilježnik u čijem je uredu radnja poduzeta ima pravo na osnovnu nagradu, a ostali javni bilježnici na povećanu nagradu.

Potvrda (solemnizacija) privatnih isprava

Članak 16.

(1) Ako se potvrda (solemnizacija) privatne isprave može obaviti bez potrebe sastavljanja posebnog javnobilježničkog akta (članak 54. stavak 6. i članak 59. stavak 3. Zakona o javnom bilježništvu), javni bilježnik ima pravo na 50% nagrade iz stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se potvrda (solemnizacija) privatne isprave obavlja sastavljanjem posebnog javnobilježničkog akta (članak 59. stavak 4. Zakona o javnom bilježništvu), javni bilježnik ima pravo na nagradu iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.


IV. POTVRĐIVANJE ČINJENICA I IZJAVA

Ovjera prijepisa i izvoda iz trgovačkih i poslovnih knjiga

Članak 17.

(1) Javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini od 3 boda za ovjeru prijepisa ili preslika svake stranice jedne isprave, ako isprava ima do pet stranica.

(2) Ako se isprava sastoji od šest ili više stranica javni bilježnik ima pravo, pored nagrade iz stavka 1. ovoga članka i na nagradu u visini od 1 boda za šestu i svaku daljnju stranicu ovjerenog prijepisa ili preslika.

(3) Javni bilježnik ima pravo na nagradu od 3 boda za svaku stranicu ovjerenog izvoda iz trgovačkih ili poslovnih knjiga, ako je ovjera izvršena u javnobilježničkom uredu.

(4) Ako je ovjera izvoda iz trgovačkih ili poslovnih knjiga izvršena izvan javnobilježničkog ureda, javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini od 4 boda za svaku stranicu ovjerenog izvoda iz trgovačkih ili poslovnih knjiga.

Ovjera prijevoda

Članak 18.

(1) Za ovjeru prijevoda koji je sam načinio javni bilježnik ima pravo na nagradu od 5 bodova po stranici prijevoda, a za ovjeru prijevoda čiju je točnost ispitao, pravo na nagradu od 10 bodova po stranici prijevoda.

(2) U nagradu iz stavka 1. ovoga članka ne ulazi nagrada za prijevod koji je javni bilježnik sam načinio.

Ovjera potpisa (legalizacija)

Članak 19.

(1) Za ovjeru jednog potpisa ili rukoznaka javni bilježnik ima pravo na nagradu u visini od 3 boda za prva četiri primjerka iste isprave.

(2) Ako stranka traži ovjeru daljnjih primjeraka iste isprave javni bilježnik ima pravo na nagradu za svaki daljnji primjerak po 1 bod.

(3) Ako su pri ovjeri potpisa ili rukoznaka sudjelovali svjedoci istovjetnosti, javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 2 boda.

(4) Javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 2 boda i ako je pri ovjeri potpisa ili rukoznaka sudjelovao tumač ili ako je ispravu morao pročitati.

Potvrda o vremenu kad je isprava predočena

Članak 20.

Za potvrdu o vremenu kad je isprava predočena javnom bilježniku pripada nagrada od 5 bodova.

Potvrda da je netko živ

Članak 21.

Za potvrdu da je netko živ javnom bilježniku pripada nagrada od 5 bodova.

Potvrda o ovlasti za zastupanje i o drugim
činjenicama iz registara

Članak 22.

(1) Za izdavanje ovlasti za zastupanje javnom bilježniku pripada nagrada od 40 bodova. Ova nagrada pokriva vrijeme potrebno za prikupljanje podataka i sve izdatke u vezi s time.

(2) Nagrada iz stavka 1. ovoga članka javnom bilježniku pripada i za sve druge potvrde o činjenicama iz javnih registara.

Priopćenje izjava

Članak 23.

(1) Za pismeno ili usmeno priopćenje izjave i za izdavanje potvrde o priopćenoj izjavi javni bilježnik ima pravo na nagradu od 40 bodova.

(2) Ako je s priopćenjem izjave povezano i poduzimanje neke pravne radnje, javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 16 do 40 bodova, u ovisnosti o vremenu potrebnom za poduzimanje te radnje.

Primanje izjava pod prisegom

Članak 24.

Za primanje izjava pod prisegom javni bilježnik ima pravo na nagradu od 16 do 40 bodova, u ovisnosti o složenosti i veličini izjave.

Potvrđivanje zaključaka skupština i drugih tijela

Članak 25.

Za potvrđivanje zaključaka skupština i drugih tijela javnom bilježniku pripada nagrada od 50 do 200 bodova, u ovisnosti o složenosti obavljenog posla i vremena potrebnog za obavljanje službene radnje.

Članak 25a.

(1) Za ovjeru prijave za upis u sudski registar javnom bilježniku pripada nagrada od 20 bodova.

(2) Za izradu i ovjeru prijave za upis u sudski registar javnom bilježniku pripada nagrada do 300 bodova, ovisno o složenosti posla i vremena potrebnog za obavljanje službene radnje.

Posvjedočenje drugih činjenica

Članak 26.

Za posvjedočenje drugih činjenica (članak 90. Zakona o javnom bilježništvu) javni bilježnik ima pravo na nagradu od 16 do 160 bodova, u ovisnosti o složenosti obavljenog posla i vremena potrebnog za obavljanje službene radnje.

Protesti

Članak 27.

Za protestiranje mjenica, čekova i drugih vrijednosnih papira javni bilježnik ima pravo na nagradu prema odredbama članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika. Ta nagrada obuhvaća i nagradu za vrijeme potrebno za obavljanje radnje protesta.


V. IZDAVANJE OTPRAVAKA, POTVRDA, PRIJEPISA I IZVODA

Otpravci i prijepisi

Članak 28.

(1) Za ponovno izdavanje otpravaka i prijepisa javnom bilježniku pripada nagrada od 4 do 40 bodova, u ovisnosti o veličini otpravka i prijepisa, broju i veličini priloga te vremena potrebnog za njegovo izdavanje.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući će se način primijeniti i na izvode iz javnobilježničkih akata.

Potvrde o zapisnicima i upisima u upisnike

Članak 29.

Za potvrde o zapisnicima i upisima u upisnike javni bilježnik ima pravo na nagradu od 4 do 40 bodova, u ovisnosti o veličini potvrde i vremenu potrebnom da se ona izda.

Potvrda o postojanju javnobilježničkog akta

Članak 30.

Za izdavanje potvrde o postojanju javnobilježničkog akta javni bilježnik ima pravo na nagradu od 4 boda.

Potvrda o izvršnosti javnobilježničkog akta

Članak 31.

Za davanje potvrde o izvršnosti javnobilježničkog akta javni bilježnik ima pravo na nagradu od 4 boda.


VI. PREUZIMANJE ISPRAVA, NOVCA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA RADI ČUVANJA

Čuvanje isprava

Članak 32.

(1) Za čuvanje i predaju isprava javni bilježnik ima pravo na nagradu prema odredbama stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se vrijednost isprave ne može utvrditi, javni bilježnik ima pravo na nagradu od 20 do 100 bodova, u ovisnosti o veličini isprave, njihovom značenju, vremenu i mjestu čuvanja.

(3) Nagradama iz st. 1. i 2. ovoga članka obuhvaćene su sve radnje koje javni bilježnik mora poduzeti u vezi s čuvanjem i predajom povjerenih isprava.

Čuvanje i predaja novca i vrijednosnih papira

Članak 33.

(1) Za čuvanje i predaje novca i vrijednosnih papira javni bilježnik ima pravo na nagradu prema odredbama stavka 1. članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ako pohranu ili predaju novca odnosno vrijednosnih papira treba obaviti izvan javnobilježničkog ureda, javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu od 50 do 500 bodova, u ovisnosti o vrijednosti novca i vrijednosnih papira te vremenu potrebnom za poduzimanje radnje i načinu njenog poduzimanja.

(3) Nagradama iz st. 1. i 2. ovoga članka obuhvaćene su sve radnje koje javni bilježnik mora poduzeti u vezi sa čuvanjem i predajom povjerenog novca i vrijednosnih papira.


VII. DAVANJE SAVJETA I DRUGI POSLOVI

Davanje savjeta i sudjelovanje na konferencijama

Članak 34.

(1) Javni bilježnik ima pravo na nagradu za usmene savjete koje daje na zahtjev stranaka u visini od 5 bodova za svakih započetih pola sata.

(2) Javni bilježnik ima pravo na nagradu za pismeno izrađene savjete, elaborate i mišljenja izrađene na zahtjev stranaka u visini od 10 bodova za svaku stranicu.

(3) Ako su akti iz stavka 2. ovoga članka izrađeni na stranom jeziku javnom bilježniku pripada i nagrada za prevođenje po pravilima koja uređuju određivanje nagrada i naknade stalnih sudskih tumača.

(4) Za sudjelovanje na konferencijama u svom uredu javni bilježnik ima pravo na nagradu od 10 bodova za svaki započeti sat sudjelovanja na konferencijama. Ako je sudjelovanje na konferencijama povezano s davanjem i savjeta javni bilježnik ima pravo na nagradu u skladu s odredbama st. 1. i 2. ovoga članka.

Nacrti isprava, naknadne potvrde, odustanci od zahtjeva

Članak 35.

(1) Ako je javni bilježnik pripremio samo nacrt neke isprave, ima pravo na 50% nagrade predviđene za sastavljanje te isprave kao javnobilježničkog akta.

(2) Za zatraženu provjeru nacrta isprave ima javni bilježnik pravo na 25% nagrade predviđene za sastavljanje te isprave kao javnobilježničkog akta.

(3) Ako se od javnog bilježnika zatraži da u roku od godine dana potvrdi (solemnizira) ispravu za koju je načinio nacrt ili koju je ispitao, tada se nagrada naplaćena prema odredbama st. 1. i 2. ovoga članka uzima u obzir prigodom određivanja nagrade za potvrdu.

(4) Ako se zahtjev za potvrdu isprave povuče prije nego što je radnja potvrđivanja započeta, javni bilježnik ima pravo na četvrtinu pune nagrade za potvrdu.

(5) Ako se ovjera nakon početka radnje potvrđivanja ne okonča, javni bilježnik ima pravo na polovicu nagrade za potvrđivanje.

Članak 35a.

Javnom bilježniku pripada nagrada od 1 boda za pisanje opomene ili dopisa za tuzemstvo, a dva boda za pisanje opomena ili dopisa za inozemstvo.


VIII. TROŠKOVI

Troškovi pisanja

Članak 36.

(1) Javni bilježnik ima pravo na naknadu troškove u vezi s izradom otpravaka i prijepisa koje je na zahtjev ili po sili zakona bio dužan izdati.

(2) Za svaku stranicu troškovi prijepisa se priznaju u visini od 1 boda.

Drugi troškovi

Članak 37.

(1) Javni bilježnik ima pravo na naknadu

1. troškova korištenja telefona i telefaksa

2. poštanskih troškova;

3. putnih troškova kod poslova koji su bili poduzeti izvan njegovog ureda, prema propisima koji vrijede za uredovanje sudaca po zahtjevu stranke.

(2) Za prošivanje isprave od više listova javnom bilježniku priznaju se troškovi u visini od 0,5 boda za sve prošivene primjerke iste isprave.


IX. DODATNA NAGRADA

Nagrada zbog izbivanja iz ureda i za radnje izvan radnog vremena

Članak 38.

(1) Ako službenu radnju treba, na zahtjev stranke ili s obzirom na vrstu posla, obaviti izvan ureda, javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu zbog izbivanja iz ureda, ako prethodnim odredbama ovoga Pravilnika nije što drugo određeno, u visini 16 bodova za svaki započeti sat izbivanja iz ureda.

(2) Za poduzimanje radnji izvan radnog vremena javni bilježnik ima pravo na dodatnu nagradu u visini 50%, pune nagrade, ali ne više od 80 bodova.

(3) Ako javni bilježnik službenu radnju poduzima izvan ureda i izvan radnog vremena ima pravo na obje nagrade prema st. 1. i 2. ovoga članka.


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važenje Pravilnika

Članak 39.

Ovaj Pravilnik ostaje na snazi dok ne stupi na snagu javnobilježnička tarifa Hrvatske javnobilježničke komore.

Vrijednost boda

Članak 40.

Vrijednost boda utvrđuje se u visini od 10 kuna.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 41.

Ovaj pročišćeni tekst Pravilnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/01-01/54
Urbroj: 514-05-01-01

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Na temelju članka 169. stavak 1. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" br. 78/93 i 29/94) utvrđujem pročišćeni tekst Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi.

Pročišćeni tekst Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi obuhvaća Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi ("Narodne novine", br. 38/94), te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama" br. 82/94 i 52/95.    

Objavljeno: "Narodne novine" br. 97/01


 << Natrag... 

Google
WWW Poslovni Forum