Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
 Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica

 STATUT UDRUŽENJA UGOSTITELJA - ZAGREB

 NACRT


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom pobliže se utvrđuju ciljevi način rada Udruženja ugostitelja Zagreb (u nastavku teksta: Udruženje), a osobito:

- naziv, sjedište te pečat Udruženja;

- teritorijalni obuhvat Udruženja;

- članovi Uduženja, stjecanje članstva te prava i obveze članova;

- suradnja s drugim udruženjima i komorama;

- organizacija i tijela Udruženja te način upravljanja u Udruženju

- odbori, sekcije i komisije Udruženja;

- javnost rada i informiranje članstva i javnosti o radu Udruženja;

- način financiranja Udruženja.

Članak 2.

Udruženje je izvanstranačka, samostalna, stručno-poslovna organizacija obrtnika, koja promiče, usklađuje, zastupa zajedničke interese obrtnika, ali i trgovaca-pojedinaca i trgovačkih društava, koji u skladu sa Zakonom o obrtu (u nastavku teksta: Zakon) obavljaju ugostiteljsku i turističku djelatnost na području grada Zagreba.

Udruženje je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom, Statutom Hrvatske obrtničke komore, Statutom Obrtničke komore Zagreb i ovim Statutom.

Pravnu osobnost Udruženje stječe danom upisa u registar Udruženja obrtnika, kojega vodi Obrtnička komora Zagreb.

Članak 3.

Rad udruženja je javan. Javnost rada Udruženja ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom i općim aktima Udruženja.

Udruženje sudjeluje u obavljanju javnih ovlasti Hrvatske obrtničke komore, sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima Hrvatske obrtničke komore.

Udruženje izdaje potvrde i uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju.


II. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA, PEČAT UDRUŽENJA

Članak 4.

Naziv Udruženja je: Udruženje ugostitelja Zagreb.

Nazivu Udruženja prethodi naziv: Obrtnička komora Zagreb.

Sjedište Udruženja je u Zagrebu.

Članak 5.

Udruženje ime svoj pečat okruglog oblika , za redovitu upotrebu, s tekstom po rubu kruga: Obrtnička komora Zagreb - Udruženje ugostitelja Zagreb, a u sredini je zaštitni znak Udruženja.

Pečat ima svoj redni broj.

Udruženje ima svoj zaštitni znak.

Znak je okruglog oblika, tamno plave boje a unutar kruga nalazi se slovo „U“ svijetlije plave boje. Po vanjskom rubu kruga s gornje strane ispisan je tekst „UDRUŽENJE UGOSTITELJA – ZAGREB“

Pečat čuva i drži tajnik Udruženja.III. TERITORIJALNI OBUHVAT UDRUŽENJA

Članak 6.

U Udruženje se u skladu s Zakonom udružuju obrtnici i druge osobe određene zakonom i ovim Statutom koje obavljaju ugostiteljsku i turističku djelatnost na području Grada Zagreba (područnih ureda Centar, Medveščak, Maksimir, Dubrava, Peščenica, Novi Zagreb, Trešnjevka, Trnnje, Črnomerec i Susedgrad).IV. ČLANOVI UDRUŽENJA, STJECANJE ČLANSTVA, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Članak 7.

Članovi Udruženja su obrtnici koji obavljaju ugostiteljsku i turističku djelatost na području koje je utvrđeno člankom 6. ovog Statuta.

Članovi Udruženja su i trgovci-pojedinci i trgovačka društva, koja obavljaju ugostiteljsku i turističku djelatnost kao obrt, temeljem članka 1. stavak 2. Zakona.

Članstvo u Udruženju, obrtnici stječu danom upisa u obrtni registar, a trgovci- pojedinci i trgovačka društva, iz stavka 2. ovog članka, danom donošenja rješenja kojim nadležni županijski ured utvrdi da trgovac-pojedinac i trgovačko društvo udovoljava uvijetima iz članka 8. stavak 4. Zakona.

Kao dobrovoljni članovi u Udruženje se mogu učlaniti fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe, koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe iz stavka 4. ovog članka postaju članovi Udruženja danom donošenja odluke Upravnog odbora Udruženja o primanju u članstvo Udruženja, i tim danom preuzimaju sva prava i obveze iz osnove članstva u Udruženju, sukladno aktima Udruženja.

Članovi Udruženja iz stavka 1. i 2. ovog članka su članovi Obrtničke komore Zagreb i Hrvatske obrtničke komore.

Članak 8.

Svi članovi Udruženja imaju jednaka prava i dužnosti u Udruženju.

Članak 9.

Prava, obveze i dužnosti članova Udruženja jesu:

1. aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u tijela Udruženja;

2. upravljati putem svojih predstavnika poslovima Udruženja i tijelima Obrtničke komore Zagreb;

3. odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti rada Udruženja;

4. usklađuju međusobne odnose i zajedničke interese u skladu s ciljevima Udruženja;

5. predlažu poduzimanje odgovarajućih mjera za rješavanje određenih pitanja i poboljšanja uvjeta rada ugostiteljskog i turističkog obrta;

6. sudjelovanje u provedbi programa strukovnog obrazovanja za potrebe ugostiteljskog i turističkog obrta;

7. prikupljanje podataka potrebnih za provedbu zajedničkih interesa ugostitelja;

8. davati inicijative i putem tijela komora predlagati donošenje izmjena i dopuna Zakona i drugih propisa, te poduzimanje gospodarskih mjera potrebnih za područje ugostiteljskog obrta;

9. pružati, tražiti i primati izvješća i ostale potrebne podatke vezane uz ugostiteljski obrt;

10. razmatrati nacrte i prijedloge gospodarskih propisa i mjera za njihovu provedbu, koji se donose za područje ugostiteljskog obrta;

11. koristiti se stručnom i drugom pomoći Udruženja odnosno njegove stručne službe o svim pitanjima koja su neposredno vezana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti;

12. pred Sud časti iznositi slučajeve povrede dobrih poslovnih običaja i morala;

13. pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Udruženja, te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu kao i za provedbu dogovorene politike komorskog sustava;

14. savjesno i kvalitetno obavljati svoju djelatnost, dostavljati podatke i obavjesti potrebne za izvršavanje zadaća Udruženja;

15. sudjelovati u radu tijela kao i strukovnih sekcija, odbora, komisija i drugih oblika organiziranja u Udruženju;

16. provoditi odluke i zaključke Udruženja;

17. uredno podmirivati komorski i članski doprinos;

18. pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Udruženja, te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednju provedbu kao i za provedbu dogovorene politike ukupnog komorskog sustava;

19. druga prava i obveze utvrđene zakonom i ovim Statutom.V. ODNOS S OBRTNIČKOM KOMOROM ZAGREB, CILJEVI UDRUŽIVANJA, ZADAĆE I POSLOVI UDRUŽENJA

Članak 10.

Po Zakonu o obrtu Udruženje je član Obrtničke Komore Zagreb.

Članak 11.

Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja komorskog sustava kao cjeline, Udruženje je obvezno dostavljati Obrtničkoj komori Zagreb, program rada Udruženja, financijski proračun, izvješće o radu, godišnji obračun, te druge opće akte koje nadležna tijela Udruženja donose u području ovlasti koje su s Obrtničke komore Zagreb prenijete na Udruženje.

Članak 12.

Članovi Udruženja iz članka 7. ovog Statuta udužuju se u Udruženje radi:

o promicanja, usklađivanja i unapređenja svojih strukovnih, gospodarskih i drugih interesa;
o razvijanja poslovnih i gospodarskih odnosa i poslovnog morala;
o izvršavanje utvrđenih zadataka kroz Udruženje, Obrtničku komoru Zagreb i Hrvatsku obrtničku komoru, te obavljanju drugih poslova utvrđenih zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 13.

Zadaće i poslovi Udruženja jesu, da na području svojeg teritiorijalnog obuhvata:

1. štiti i promiče interese svojih članova;

2. pokreće inicijative, daje prijedloge, primjedbe i mišljenja, te pruža stučnu pomoć gradskim tijelima vlasti i uprave pri donošenju propisa, mjera, i drugih općih akata od interesa za ugostiteljski obrt i turizam;

3. potiče i razvija dobre poslovne običaje, poslovni moral i odgovornost članova prema korisnicima njihovih usluga;

4. potiče istraživanja na području ugostiteljskog obrta i inovacija u ugostiteljskim uslugama i transferu znanja, u cilju razvoja ugostiteljske struke i sudjeluje u izdavačkoj djelatnosti u svrhu promidžbe struke;

5. razvija informacijski sustav i poslovno informiranje;

6. potiče i pomaže rad kulturno športskih i drugih obrtničkih društava i osniva športske sekciju u svrhu zadravlja, rekreacije i sportskog takmičenja;

7. prati i analizira stanje i kretanja te rezultate u poslovanju u ugostiteljskom i turističkom obrtu Grada Zagreba radi poduzimanja odgovarajućih mjera, izrađuje i daje prijedloge za donošenje izmjena i dopunu novih propisa, radi izmjene i dopune postojećih te poduzima druge mjere u gospodarskom sustavu u cilju poboljšanja uvjeta poslovanja;

8. u skladu s Zakonom, Statutom Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komoreZagreb i ovim Statutom, a u dogovoru sa Obrtničkom komorom Zagreb surađuje s tijelima gradske vlasti i uprave, udrugama i drugim organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava i drugih pitanja od važnosti za ugostiteljski obrt;.

9. organizira seminare i stručna predavanja u cilju stalne izobrazbe i stručnog usavršavanja obrtnika i njihovih radnika;

10. potiče i organizira posjete i nastupe ugostitelja na stručnih sajmovima u zemlji i inozemstvu i aktivno sudjeluje na nekima;

11. surađuje s drugim udruženjima obrtnika, u cilju razmjene iskustava i zajedničkog djelovanja, te surađuje s drugim organizacijama i asocijacijama u interesu unapređenja rada Udruženja;

12. pravodobno obavještava Obrtničku komoru Zagreb i Hrvatsku obrtničku komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo Hrvatske;

13. omogućuje protok svih informacija, ukupnog komorskog sustava prema svojim članovima, u svezi sa strukovnim pitanjima, te pravima i dužnostima članova;

14. brine o realizaciji školskog sustava u obrtništvu, te o organizaciji sekcija, odbora, komisija i drugih radnih tijela i bori se za uvođenje novih zanimanja u novi školski sustav;

15. raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Obrtničke komore Zagreb, odnosno Hrvatske obrtničke komore;

16. izvješćuje članstvo o radu i aktivnostima Obrtničke komore Zagreb i Hrvatske obrtničke komore, te im predlaže poduzimanje mjera koje su u interesu članova Udruženja;

17. daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju ugostiteljskog i turističkog obrta;

18. vodi evidenciju članova Udruženja;

19. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima Udruženja.

Pored poslova i zadataka utvrđenih u stavku 1. ovog članka Udruženje obavlja i poslove i zadaće iz djelokruga rada Obrtničke komore Zagreb, a koje je Komora prenijela na Udruženje.VI. ORGANIZACIJA I TIJELA UDRUŽENJA

Članak 14.

Tijela Udruženja su:

1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor
4. Predsjednik

U tijela Udruženja mogu biti birani članovi Udruženja, koji uz izvršavanje obveza iz ovog Statuta uredno podmiruju članski doprinos Udruženju.

Za obavljanje poslova članovima Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i po Skupštini i Upravnom odboru osnovanih komisija, te Predsjedniku i potpredsjednicima Udruženja pripada naknada koju utvrđuje Upravni odbor u skladu s financijskim proračunom Udruženja.Skupština

Članak 15.

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženja, a čine je izabrani predstavnici članova Udruženja.

Skupština ima dvadeset i pet članova.

Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju članovi Udruženja na zborovima ugostitelja na Područnim uredima.

Sastav i način izbora predstavnika u Skupštinu uređuje se Odlukom o raspisivanju izbora, vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

Skupština raspisuje izbore najkasnije šezdeset dana prije isteka mandata Skupštine.

Članak 16.

Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

o opozivom od strane članova Udruženja koji su ga izabrali,

o gubitkom statusa člana Udruženja,

o ostavkom,

o smrću.

Članak 17.

Skupština Udruženja:

1. donosi:

o Statut, izmjene i dopune Statuta,

o Odluku o utvrđivanju osnovice i stope za plaćanja doprinosa Udruženju,

o Poslovnik o radu Skupštine,

o Program rada Udruženja;

o Financijski proračun Udruženja,

o Odluku o raspisivanju i provođenju izbora Upravnog odbora, Predsjednika i potpredsjednika Udruženja i Nadzornog odbora;

o ostale opće akte koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora i drugih tijela Udruženja;

2. odlučuje:
o o najznačajnijim pitanjima gospodarskog razvoja, o korištenju, raspolaganju, kupovanju i otuđenju nepokretne imovine Udruženja;

3. prihvaća:

o godišnje izvješće o radu i završni račun;

4. imenuje, razrješava i predlaže:

o Predsjednika i dva potpredsjednika Udruženja;

o članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i drugih radnih tijela Skupštine;

o bira i opoziva predstavnike udruženja u Skupštini Obrtničke komore Zagreb i Hrvatske obrtničke komore.

5. Skupština obavlja i druge poslove predviđene Zakonom i ovim Statutom

Članak 18.

Sjednice Skupštine održavaju se redovito dva puta godišnje te češće po potrebi i zahtjevu Upravnog odbora, Nadzornog odbora i članova Skupštine na način kako je to određeno ovim Statutom.

Sjednicu Skupštine saziva i njome predsjedava Predsjednik Udruženja, a u slučaju njegove opravdane spriječenosti jedan od potpredsjednika Udruženja.

Sjednica Skupštine mora se sazvati na zahtjev:

o Nadzornog odbora,

o Upravnog odbora,

o najmanje deset članova Skupštine.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj pisani zahtjev za sazivanje Skupštine obrazložiti i predložiti dnevni red Skupštine koja se mora održati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 19.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova, a kad odlučuje o Statutu, raspisivanju izbora, iznosu i načinu plaćanja članskog doprinosa i financijskom proračunu, kupnji i prodaji nekretnina Udruženja potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Član Skupštine, koji se ne suglasi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.

Odluke Skupštine i njenih tijela obvezatne su za sve članove Udruženja.

Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom.Upravni odbor

Članak 20.

Udruženje ima Upravni odbor.

Članak 21.

Upravni odbor ima devet članova.

Upravni odbor bira Skupština na svojoj konstituirajućioj sjednici između članova Skupštine.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.

U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela, bez prava odlučivanja, mogu sudjelovati članovi drugih tijela Udruženja, predstavnici sekcija i komisija, kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihovu djelatnost, a po potrebi i drugi članovi Udruženja, te djelatnici stručne službe.

Zbog kvalitetnijeg rada Upravnog odbora na sjednicama se preporuča prisustvo jednog člana Nadzornog odbora.

Članak 22.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati:

o opozivom,

o gubitkom statusa člana Udruženja

o ostavkom,

o smrću.

Skupština može, na prijedlog predsjednika Udruženja, opozvati člana Upravnog odbora u slučaju da krši odredbe ovog Statuta, ne provodi odluke, zaključke i stajališta tijela Udruženja, odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Udruženja i radu njegovih tijela.

Na mjesto člana Upravnog odbora kojemu je mandat prestao prije isteka vremena na koje je biran, članom Skupštine postaje izabrani zamjenik s istog područja. Novom članu mandat traje do isteka vremena na koje je bio biran član kome je mandat prestao.

Članak 23.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava, bez prava odlučivanja, predsjednik Udruženja.

Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati na zahtjev:

o Nadzornog odbora,

o najmanje pet članova Upravnog odbora.

Članak 24.

Upravni odbor radi u sjednicama koje se održavaju prema potrebi.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Udruženja, a u njegovoj spriječenosti jedan od potpredsjednika.

Članak 25.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

Rad Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom.

Članak 26.

Upravni odbor:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine;

2. priprema prijedlog Statuta, Pravilnika i odluka koje donosi Skupština;

3. priprema sjednice Skupštine, zauzima stajališta i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština;

4. odlučuje o izvršavanju dnevnih zadataka Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;

5. podnosi Skupštini izvještaj o radu i predlaže Program rada i financijski proračun;

6. odlučuje o kupnji i prodaji, te o korištenji i raspolaganju pokretnom imovinom Udruženja, te osniva inventurnu komisiju koja može otpisati pokretnu imovinu;

7. odlučuje o zahtjevima, žalbama i prigovorima članova Udruženja;

8. donosi opće akte potrebne za rad stručne službe;

9. donosi pravilnikeo radu sekcija i drugih oblika organiziranja u Udruženju;

10. po potrebi osniva radna tijela Upravnog odbora;

11. donosi odluke o prijemu u dobrovoljno članstvo u Udruženju;

12. ustanovljava potrebe i stajališta, te predlaže način provedbe stručne izobrazbe u ugostiteljstvu i turizmu;

13. zauzima stajališta o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela državne i gradske vlasti, te uprave;

14. predlaže nadležnim tijelima gradske vlasti i uprave donošenje propisa, mjera i drugih akata;

15. utvrđuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja važnih za ugostiteljski obrt;

16. odlučuje o pojedinačnim pravima, obvezama i odgovornostima radnika stručne službe;

17. donosi visinu plaća djelatnika stručne službe;

18. odlučuje o sredstvima za naknade, nagrade, dnevnice i putne troškove, te odobrava službena putovanja članovima i djelatnicima Udruženja u inozemstvu;

19. imenuje i razrješava tajnika Udruženja, na prijedlog predsjednika te verificira Ugovor o radu;

20. određuje visinu naknada za usluge koje obavlja Udruženje;

21. odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja;

22. odlučuje o dodijeli financijske i druge pomoći, prema financijskom planu

23. osniva komisije za rješavanje pojedinih pitanja iz djelokruga Udruženja;

24. predlaže Skupštini osnivanje i ukidanje sekcija;

25. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;

26. rješava i druga pitanja koja, prema ovom Statutu, Zakonu i drugim aktima, pripadaju u njegov djelokrug.Nadzorni odbor

Članak 27.

Nadzorni odbor ima tri člana koje imenuje Skupština na rok od četiri godine, a mogu biti ponovno birani.

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Članak 28.

Nadzorni odbor:

1. nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanja obveza članova Udruženja;

2. nadzire rad Upravnog odbora i Predsjednika, potpredsjednike te Predsjedništva Udruženja;

3. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja;

4. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza stručne službe Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja;

5. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor izvršava i druge poslove za koje ga zaduži i ovlasti Skupština.

Članak 29.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 30.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora, te financijskom i materijalnom poslovanju Udruženja, najmanje jedanput godišnje prilikom prihvaćanja godišnjeg izvješća o radu i godišnjeg obračuna Udruženja.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu Nadzornog odbora na zahtjev predsjednika Udruženja, pet članova Upravnog odbora ili deset članova Skupštine.

Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može, prema potrebi, koristiti usluge stručne službe i stručnih radnika izvan Udruženja.

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom.

Članak 31.

Članove Nadzornog odbora bira i razriješava Skupština Udruženja većinom glasova nazočnih članova.

Skupština može odlučiti o opozivu člana Nadzornog odbora prije isteka mandata na koji je imenovan u slijedećim slučajevima:

o ako član postane nedostojan obavljati funkciju člana Nadzornog odbora;

o ako neuredno izvršava funkciju člana Nadzornog odbora;

o ukoliko sklopi posao za svoju korist odnosno korist osobe s kojom je povezan, bilo srodničkim vezama ili poslovno, a na štetu Udruženja;

o u drugim slučajevima kada Skupština utvrdi da član Nadzornog odbora ne pridonosi razvoju i uspješnom radu Udruženja.Predsjednik Udruženja

Članak 32.

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja.

Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

Prijedlog za izbor predsjednika Udruženja može dati Upravni odbor, odnosno najmanje deset članova Skupštine.

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje postupak i način izbora predsjednika Udruženja.

Članak 33.

Na prijedlog predsjednika Udruženja Skupština imenuje i razrješava dva potpredsjednika Udruženja iz redova članova Udruženja.

Članak 34.

Mandat predsjednika i potpredsjednika Udruženja traje četiri godine s pravom ponovnog imenovanja.

Članak 35.

Predsjedniku i potpredsjednicima Udruženja mandat može prestati i prije isteka roka na koji su imenovani:

1. razriješenjem po odluci Skupštine posebno u slučaju:

o ako postane nedostojan obavljati poslove Predsjednika i potpredsjednika;

o ako neuredno izvršava poslove Predsjednika i potpredsjednika navedene u ovom Statutu;

o ukoliko sklopi posao za svoju korist odnosno korist osobe s kojom je povezan , bilo srodničkim vezama ili poslovno, a na štetu Udruženja;

o u drugim slučajevima kada Skupština utvrdi da Predsjednik i potpredsjednik ne pridonosi razvoju i uspješnom radu Udruženja.2. gubitkom statusa člana Udruženja,

3. ostavkom,

4. smrću.

Članak 36.

Prijedlog za opoziv predsjednika Udruženja može dati Upravni odbor, odnosno najmanje deset članova Skupštine.

Postupak opoziva provodi se na isti način kao i izbor predsjednika.

Članak 37.

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje i odgovoran je za zakonitost njegova rada.

Predsjednik Udruženja posebno:

1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;

2. usklađuje aktivnosti tijela i drugih oblika organiziranja i rada u Udruženju;

3. potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor, kao i druge opće akte, sporazume i ugovore u skladu s odredbama ovog Statuta. U potpisivanju akata Predsjednik može koristiti faksimil. Faksimil se koristi uz uvjete i način koje utvrđuje Predsjednik;

4. potpisuje u ime udruženja ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme;

5. brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Udruženja;

6. u slučaju nefunkcioniranja Udruženja saziva, uz suglasnost Upravnog odbora, izvanrednu sjednicu Skupštine Udruženja;

7. predstavlja Udruženje prema tijelima državne i gradske vlasti i uprave, komorama, udruženjima obrtnika i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu;

8. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je njegova izvršenja;

9. odlučuje o potrebi službenih putovanja članova Udruženja i radnika stručne službe za putovanja u zemlji i inozemstvu;

10. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, Zakonom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednik Udruženja ne može biti član Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Predsjednik Uduženja ne može biti istodobno i na funkciji predsjednika Obrtničke komore Zagreb ili Hrvatske obrtničke komore.

Predsjednik Udruženja može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

Ako predsjednik Udruženja ustanovi da su opći ili neki drugi akt odnosno odluka Skupštine ili drugog tijela Udruženja u suprotnosti sa Zakonom ili Statutom, odnosno s društvenim i gospodarskim smjernicama, dužan je obustaviti provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje, te obavijestiti Nadzorni odbor.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka opći akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.

Opći ili neki drugi akt iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju donosi većinom glasova svih članova tog tijela.

Članak 38.

Predsjednika Udruženja, ako je odsutan, zamjenjuje potpredsjednik.

Članak 39.

Predsjednik Udruženja ima pravo sudjelovati u radu svih tijela Udruženja, ali nema pravo glasa.Predsjedništvo

Članak 40.

Predsjednik Udruženja zajedno sa dva potpredsjednika čini Predsjedništvo.

Predsjedništvo je savjetodavno tijelo Udruženja.

Način rada predsjedništva uređuje se Poslovnikom o radu predsjedništva.Tajnik Udruženja

Članak 41.

Udruženje ima svog tajnika.

Tajnika Udruženja imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog predsjednika.

Za tajnika Udruženja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i radnim zadacima, te koja će organizatorskim i drugim stručnim sposobnostima uspješno obavljati posao tajnika Udruženja.

Tajnik se imenuje na rok od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Sa tajnikom Udruženja sklapa se ugovor o radu, koji verificira Upravni odbor.

Članak 42.

Tajnik Udruženja:

o organizira i usklađuje rad tijela Udruženja, izvršava odluke, zaključke i druge akte Udruženja;

o priprema i zajedno sa Upravnim odborom donosi akte o radu stručne službe

o rukovodi radom stručne službe, organizira rad i utvrđuje zadatke stručne službe Udruženja, odgovoran je za njezin rad, brine za zakonitost, ekonomičnost i uspješnost rada stručne službe;

o predlaže Upravnom odboru donošenje odluka o potrebi za radom, sklapanju ugovora o radu i raskidu ugovora o radu, raspoređivanju radnika prema potrebama Udruženja, u skladu sa općim aktima Udruženja;

o pomaže Predsjedniku i Predsjedništvu u pripremi sjednica tijela Udruženja, obvezno prisustvuje sjednicama i brine se o osiguranju tehničkih i drugih uvijeta za rad tijela Udruženja.

Članak 43.

Po ovlaštenju predsjednika Udruženja, tajnik provodi odluke o korištenju raspoređenih sredstava financijskog proračuna i brine se o upotrebi drugih sredstava, te zastupa Udruženje u imovinskim i drugim poslovima. Po nalogu i ovlaštenju predsjednika, Predsjednišva ili Upravnog odbora tajnik može ići sa zadatkom na službeni put. U svom radu tajnik je dužan surađivati sa poslovnim tajnicima udruženja i komora.

Tajnik Udruženja odgovoran je za svoj rad Upravnom odboru i Predsjedniku Udruženja.

Članak 44.

Tajnik Udruženja odgovoran je za izvršenje odluka, zaključaka i drugih akata tijela Udruženja. Ako tajnik utvrdi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine ili drugog tijela Udruženja u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom upozorit će Predsjednika na tu činjenicu.Stručna služba

Članak 45.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih pomoćnih poslova, Udruženje ima stručnu službu.

Organizacija stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Udruženja i osigurati stručnu, kvalitetnu, pravodobnu i odgovornu provedbu zadaća Udruženja, utvrđenih ovim Statutom i ostalim aktima Udruženja.

Stručnom službom rukovodi tajnik Udruženja, koji je odgovoran za zakonitost, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka stručne službe Udruženja.

Članak 46.

Stručna služba obavlja sljedeće poslove i zadatke:

1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za ugostiteljski i turistički obrt;

2. pripema informacije, izvješća, analize, nacrte općih i drugih akata, te obavlja i druge poslove za funkcioniranje tijela Udruženja;

3. pruža stručnu, savjetodavnu, administrativnu, organizacijsku i drugu pomoć članovima Udruženja;

4. sudjeluje u pripremi sjednica stručnih skupova, savjetovanja i drugih aktivnosti radnih tijela Udruženja;

5. vodi evidenciju članova Udruženja;

6. obavlja i druge stručne, administrativne i pomoćne poslove koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja.

Članak 47.

Organizacija stručne službe Udruženja, prava i obveze radnika i sistematizacija uređuje se posebnim aktom, odnosno Pravilnikom koji donosi Upravni odbor Udruženja.

U obavljanju poslova stručna služba surađuje sa stručnim službama drugih udruženja obrtnika, Obrtničkom komorom Zagreb i Hrvatskom obrtničkom komorom.

VII. ODBORI, SEKCIJE I KOMISIJE

Članak 48.

Udruženje se osniva na principu teritorijalne i strukovne povezanosti članova radi promicanja, usklađivanja, zastupanja zajedničkih interesa i rješavanja stručnih pitanja na području ugostiteljskog obrta i turističke djelatnosti u obrtu.

U cilju što kvalitetnijeg stručnog rada tijela Udruženja, Upravni odbor osniva stalne odbore, komisije i sekcije.

ODBORI:

o Odbor za gospodarski sustav,

o Odbor za školstvo i edukaciju,

o Odbor za s informiranje,

o Odbor za sport i rekreaciju

SEKCIJE:

o Sekcija barova i klubova,

o Sekcija restorana i lokala autohtone kuhinje,

o Sekcija za izložbe, sajmove i izložbe,

o Sekcija vodiča,

o Sekcija slastičara,

o Sekcija za protupožarnu zaštitu i deratizaciju.

KOMISIJE:

o Komisija za izbor i imenovanje

o Komisija za nagrade i priznanja

o Komisija za usklađivanje Statuta i kontrole rada stručne službe Udruženja

Članak 49.

Odbori, sekcije i komisije (u nastavku teksta:sekcije) su osnovni i neposredni organizacijski oblici rada i djelovanja ugostitelja-obrtnika i turističkih djelatnika na razini Udruženja.

Sekcije nemaju pravnu osobnost.

Sekcije u svom djelokrugu rada razmatraju sva pitanja koja su od interesa za pojedine djelatnosti i o tome donose odgovarajuće zaključke, prijedloge, preporuke i stavove.

Upravni odbor dužan je o tim zaključcima, prijedlozima, preporukama i stavovima raspravljati i poduzimati odgovarajuće mjere u skladu sa ciljevima, poslovima i zadacima.

Članak 50.

Sekcije i druga radna tijela mogu imati najviše do sedam članova.

Organizacija i rad sekcija, prava, obveze i odgovornost članova sekcije, način izbora i djelokrug poslova sekcija utvrđuje se Poslovnikom o radu sekcija koji utvrđuje Upravni odbor.

VIII. JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Članak 51.

Javnost rada Udruženja ostvaruje se putem suradnje sa sredstvima javnog priopćavanja, informiranjem i javnim djelovanjem Udruženja, te uvidom u rad i rezultate rada tijela Udruženja. Udruženje može izdavati svoje glasilo, te na taj način ostvarivati javnost djelovanja.

Članak 52.

Upravni odbor donosi odluku o ispravama i podacima koje su poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi, zbog njihove naravi i značaja bilo protivno interesima Udruženja i njegovih članova.

Članak 53.

Udruženje ima svoje tiskovno glasilo i web stranicu.

Akte o osnivanju glasila, web stranice kao i akte o uređivačkoj politici donosi Upravni odbor .IX. SREDSTVA ZA RAD UDRUŽENJA

Članak 54.

Sredstva za rad Udruženja osiguravaju se:

o doprinosom članova,

o prihodima od imovine,

o naknadama za usluge i

o iz drugih izvora.

Članak 55.Sredstva potrebna za rad Udruženja utvrđuju se financijskim proračunom, na osnovi predviđenih troškova za izvršenje programa rada Udruženja i drugih tekućih troškova.

Skupština Udruženja donosi financijski proračun krajem godine za narednu godinu, kojim se određuju prihodi i rashodi Udruženja po vrsti i namjenama sredstava.

Ako Skupština ne donese financijski proračun Udruženja, do kraja godine, Upravni odbor donosi odluku o privremenom financiranju za prvo tromjesečje sljedeće godine.

Članak 56.

Visina članskog doprinosa, određuju se posebnom odlukom, koju donosi Skupština.

Članovi Udruženja dužni su redovito uplaćivati doprinos u visini i na način propisan ovim Statutom i odlukom Skupštine Udruženja.

Stručna služba Udruženja prati naplatu članskog doprinosa i izvještava Upravni odbor.

Zbog neplaćanja doprinosa može se pokrenuti postupak prisilne naplate, a Sud časti može izreći jednu od mjera propisanih Statutom Hrvatske obrtničke komore, ali tek po izradi vjerodostojnog obrtnog registra pri HOK-u i uvida Udruženja u isti.

Članak 57.

O financijskom poslovanju Udruženja podnosi se godišnji obračun Skupštini na prihvaćanje.

Članak 58.

Financijsko poslovanje Udruženja obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima Udruženja.

Udruženje posluje s vlastitim žiro-računom.

X. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKOG OBRTA

Članak 59.

Udruženje, u skladu sa Zakonom, Statutom Hrvatske obrtničke komore i drugim propisima promiče, organizira i sudjeluje u obrazovanju i osposobljavanju za potrebe ugostiteljskog obrta.

Članak 60.

Zadaće i poslovi Udruženja na području obrazovanja i osposobljavanja, a u dogovoru sa Obrtničkom komorom Zagreb jesu:

1. sudjelovanje u provedbi licenciranja ugostiteljskog obrta za stjecanje prava primanja naučnika na naukovanje i davanje mišljenja na uvjete za licenciranje ugostiteljskog obrta;

2. praćenje odgojno-obrazovnih programa naukovanja, programa majstorskih i pomoćničkih ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti;

3. pružanje pomoći članovima Udruženja u provođenju poslova na području obrazovanja i osposobljavanja;

4. praćenje provedbe pomoćničkih i majstorskih ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti;

5. informiranje o ugostiteljskim zanimanjima i mogućnosti školovanja i osposobljavanju;

6. organiziranje stručnih usavršavanja ugostitelja-obrtnika koji primaju naučnike na naukovanje kroz stručne seminare, susrete, izložbe i sl.

Članak 61.

Obveze iz članka 51. ovog Statuta provodi Udruženje, temeljem posebnih odluka Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Zagreb.XI. OPĆI AKTI UDRUŽENJA

Članak 62.

Opći akti Udruženja jesu Statut, poslovnici, pravilnici, odluke, zaključci, prijedlozi, preporuke, mišljenja i drugi akti, koje u svom djelokrugu donose tijela Udruženja.

Opće akte potpisuje predsjednik tijela koje ga je donijelo i Predsjednik Udruženja.

Članak 63.

Inicijativu za donošenja Statuta, njegove izmjene i dopune mogu dati predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje deset članova Skupštine.

Prijedlog Predsjednika Udruženja, Upravnog odbora ili deset članova Skupštine kako je navedeno u stavku 1. ovog članka upućuje se Nadzornom odboru. Ako Nadzorni odbor prihvati predložene promjene Statuta, izrađuje se prijedlog izmjena i dopuna Statuta za sjednicu Skupštine Udruženja.

Nadzorni odbor daje uputu Upravnom odboru da izradi odluke o izmjenama i dopunama prijedloga za sjednicu Skupštine, te daje uputu Predsjedniku da sazove Skupštinu. Ukoliko predlagač nije zadovoljan odlukom Nadzornog odbora svoj prijedlog može podnijeti Skupštini Udruženja.

Članak 64.

Opći akti objavljuju se u glasilu Udruženja i na oglasnoj ploči Udruženja.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a samo kada je to opravdano, može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku ili danom donošenja.XII. SPORTSKA I KULTURNA DRUŠTVA

Članak 65.

U Udruženju se mogu osnovati sportske i kulturne sekcije (društva), te drugi oblici okupljanja i druženja članova, o čemu Upravni odbor donosi posebne odluke.

Članak 66.

U Udruženju se mogu osnovati fondovi iz kojih se može financirati rad članova sportskih i kulturnih društava iz članka 57. ovog Stauta.

Udruženje može pomoći svojim članovima u svezi obilježavanja dana umirovljenika, Svetog Nikole za djecu članova Udruženja i sl. Posebnu pomoć svojim članovima Udruženje može odobriti u financijskom obliku kao humanitarnu pomoć članovima bilo kao kredit, posudbu ili bespovratnu pomoć, a posebice pri stradanju od elementarnih nepogoda i bolesti.

U cilju detaljnog reguliranja prava i obveza članova sportskih i kulturnih sekcija i društava, Upravni odbor će u skladu sa odredbama ovog Statuta utvrditi međusobne odnose i kriterije za osiguranje financiranja rada istih.XIII. POČASNI ČLANOVI UDRUŽENJA

Članak 67.

U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na ustroju i organizaciji Udruženja i unapređenju ugostiteljskog obrta, Skupština može, na prijedlog predsjednika Udruženja, deset članova Skupštine ili odlukom Upravnog odbora izabrati počasnog doživotnog člana Udruženja.

Na isti način Skupština Udruženja može izabrati i počasnog doživotnog predsjednika Udruženja.

Odluku o izboru počasnih članova Skupština donosi većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 68.

Udruženje može uglednim i časnim članovima, za iznimno dostignuće i zasluge u razvoju i promicanju ugostiteljskog obrta kao i drugim pojedincima i institucijama koje se svojim djelovanjem dali značajan doprinos razvoju ugostiteljskog obrta, dodijeliti priznanja Udruženja.

Uvjeti, postupak i način dodjele priznanja uredit će se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor ili Skupština.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

Udruženje je dužno svoju organizaciju i opće akte uskladiti s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana njegovog donošenja.

Do donošenja općih akata Udruženja ostaju na snazi postojeći akti Udruženja i njihove odredbe, ako one nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Članak 70.

Za tumačenje ovog Statuta ovlašten je Upravni odbor.

Članak 71.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruženja od 20. lipnja 2000. godine i dopune 29. prosinca 2000.

Članak 72.

Izmjene i dopune ovog Statuta provode se na način i po postupku njegova donošenja.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kada ga potvrdi Obrtnička komora Zagreb.

Statut će biti objavljen u glasilu Udruženja i na web stranici.

Skupština Udruženja ovlašćuje Upravni odbor da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta.   Zagreb


 
POSLOVNIK

o radu Skupštine Udruženja ugostitelja Zagreb

Na temelju članka 16. Statuta Udruženja ugostitelja Zagreb, Skupština Udruženja ugostitelja Zagreb na sjednici održanoj ………. donosi


POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE UDRUŽENJA UGOSTITELJA ZAGREB
I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine Udruženja ugostitelja Zagreb (u daljnjem tekstu: Skupština), a posebno, konstituiranje Skupštine, imenovanje tijela Udruženja ugostitelja Zagreb (u daljnjem tekstu: Udruženja), postupak sazivanja sjednica, tijek sjednica, postupak donošenja akata i drugih odluka na sjednici, odlučivanje i glasovanje, prava i dužnosti predsjedavajućeg Skupštinom i članova Skupštine, javnost rada Skupštine, te obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe Skupštine.

Članak 2.

Predsjednik Udruženja, članovi Skupštine i drugih tijela Udruženja, kao i druge osobe nazočne sjednicama Skupštine dužne su se pridržavati odredaba ovog Poslovnika.
O pravilnoj primjeni Poslovnika skrbi predsjednik Udruženja, kao predsjedavajući Skupštinom.


II. KONSTITUIRANJE SKUPŠTINE


Članak 3.

Nakon provedbe Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za Skupštinu, predsjednik Udruženja saziva konstituirajuću sjednicu Skupštine na prvo zasjedanje.


Članak 4.

Skupština broji 25 članova.
Predsjednik Udruženja konstatira broj izabranih članova, te da je konstituirajućoj sjednici nazočna većina od ukupnog broja izabranih članova Skupštine.
Konstatacijom predsjednika Udruženja, da je radu sjednice nazočna većina od ukupnog broja članova, Skupština se smatra konstituiranom.
Konstituiranjem nove Skupštine prestaje mandat članovima prethodnog saziva Skupštine.


Članak 5.

Mandat predstavnika u Skupštini prestaje kada se steknu uvjeti iz članka 15. Statuta Udruženja ugostitelja Zagreb (u daljnjem tekstu: Statuta).


III. IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE TIJELA KOMORE


Članak 6.

Nakon konstituiranja Skupštine, sukladno odredbama članka 64. Zakona o obrtu (u daljnjem tekstu: Zakona), Skupština imenuje i razrješava predsjednika Udruženja, Upravni odbor i Nadzorni odbor.
Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog niti Nadzornog odbora (članak 70. Zakona).
Ista osoba ne može biti istovremeno član Upravnog i Nadzornog odbora (članak 69. Zakona).

Članak 7.

Za potrebe provođenja postupka imenovanja i razrješenja tijela Udruženja Skupština, na prijedlog predsjednika Udruženja ili člana Skupštine, imenuje tri člana u Komisiju za izbor i imenovanje.
Komisija za izbor i imenovanje obvezna je utvrditi da se postupak imenovanja i razrješenja tijela Udruženja provodi u skladu sa Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom, o čemu izvješćuje Skupštinu.
Odlučivanje i glasovanje za tijela Udruženja provodi se u skladu s člancima 41. do 48. ovog Poslovnika.


1. Postupak imenovanja i razrješenja Predsjednika Udruženja


Članak 8.

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja (članak 16. Statuta).
Prijedlog za imenovanje predsjednika Udruženja daje Upravni odbor, odnosno najmanje 10 članova Skupštine.
Predlagač kandidata za predsjednika Udruženja dužan je usmeno ili pismeno iznijeti pred Skupštinu životopis predloženog kandidata, pismenu izjavu predloženog kandidata o prihvaćanju kandidature, kao i potvrdu o obavljanju obrta od Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba ne stariju od 30 dana.
Kandidat za predsjednika Udruženja može iznijeti kraći program djelovanja u svom mandatu.

Članak 9.

Mandat Predsjednika Udruženja traje 4 godine i on može ponovo biti biran za predsjednika (članak 33. Statuta).
Predsjednik Udruženja ne može istovremeno biti predsjednik Obrtničke komore Zagreb niti predsjednik Hrvatske obrtničke komore (članak 35. Statuta).
U slučaju iz stavka 2. ovog članka Predsjednik je dužan u roku od 30 dana podnijeti pismenu ostavku na funkciju u Obrtničkoj komori Zagreb, odnosno Hrvatskoj obrtničkoj komori.
Postupak razrješenja predsjednika Udruženja provodi se sukladno odredbama članaka 34. Statuta.
Potpredsjednici Udruženja


Članak 10.

U skladu s odredbama članka 32. Statuta, na prijedlog predsjednika Udruženja, Skupština iz redova članova Udruženja imenuje i razrješava 2 potpredsjednika Udruženja.
Predlagatelj je dužan usmeno ili pismeno iznijeti pred Skupštinu životopis predloženih kandidata i obrazložiti razloge temeljem kojih ih predlaže na navedenu funkciju, te priložiti pismenu izjavu predloženih kandidata o prihvaćanju kandidature, kao i potvrdu o obavljanju obrta izdanu od Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba ne stariju od 30 dana.
Potpredsjednici Udruženja pomažu u radu predsjedniku Udruženja i obavljaju poslove za koje ih predsjednik ovlasti.
Mandat potpredsjednika traje 4 godine.
Predsjednik i potpredsjednici Udruženja čine savjetodavno tijelo Udruženja - Predsjedništvo.
Način rada Predsjedništva uređuje se poslovnikom.


2. Postupak imenovanja i razrješenja Upravnog odbora


Članak 11.

Upravni odbor broji 9 članova.
Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština (članak 64. Zakona).
Postupak razrješenja članova Upravnog odbora provodi se sukladno odredbama članka 21. Statuta.
Način rada Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.


3. Postupak imenovanja i razrješenja Nadzornog odbora


Članak 12.

Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 člana.
Članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog Upravnog odbora, odnosno 10 članova Skupštine.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju između sebe članovi Nadzornog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici.
Način rada Nadzornog odbora uređuje se poslovnikom.IV. PRIPREMA, SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA SKUPŠTINE


1. Priprema i sazivanje


Članak 13.

Skupština radi u sjednicama.
Poslove na pripremi sjednica Skupštine organizira i koordinira predsjednik Udruženja u suradnji sa potpredsjednicima, tajnikom Udruženja i djelatnicima Stručne službe.

Članak 14.

Sjednice Skupštine sazivaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Sjednicu Skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik Udruženja.
Iznimno, u njegovoj odustnosti ili spriječenosti, sjednicu saziva jedan od podpredsjednika, kojeg predsjednik Udruženja prethodno ovlasti.

Članak 15.

Sjednicu Skupštine predsjednik Udruženja je dužan sazvati na zahtjev:
- Upravnog odbora,
- Nadzornog odbora ili
- najmanje 10 članova Skupštine.
Podnosilac zahtjeva dužan je zahtjev pismeno obrazložiti.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, predsjednik Udruženja dužan je sazvati sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana od pismeno zaprimljenog zahtjeva.
Ako predsjednik Udruženja ne postupi na način iz stavka 3. ovog članka, sjednicu Skupštine sazvat će u roku od 30 dana predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 16.

Sjednice Skupštine sazivaju se pismenim pozivom.
Poziv za sjednicu Skupštine sadrži: redni broj sjednice, dan, sat i mjesto održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda.
U slučaju kada se radi o konstituirajućoj sjednici, uz redni broj upisuje se riječ "konstituirajuća", a kada se radi o izvanrednoj sjednici Skupštine, uz redni broj upisuje se i riječ "izvanredna".
Uz poziv za sjednicu, članovima Skupštine dostavljaju se odgovarajući materijali za predložene točke dnevnog reda. Iznimno, prijedlozi pojedinih točaka dnevnog reda mogu biti i usmeno obrazloženi na samoj sjednici.
Pismeni poziv za sjednicu Skupštine obvezno se dostavlja najkasnije osam dana prije održavanja sjednice, a iznimno 15 dana kada su na dnevnom redu sjednice akti i odluke za čije je donošenje potrebna većina glasova svih članova Skupštine.

Članak 17.

Iznimno, predsjednik Udruženja može, kada to zahtjevaju opravdani razlozi, sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine i u kraćem roku, telegramski ili na drugi način, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.


Članak 18.

Sjednicama Skupštine obvezno trebaju biti nazočni izabrani članovi Skupštine.
O nazočnosti na sjednicama vodi se evidencija putem evidencijskih listića.
Ako je član Skupštine spriječen i ne može biti nazočan na sjednici, dužan je o tome blagovremeno pismeno izvjestiti Stručnu službu Udruženja, koja je o tome dužna izvjestiti predsjednika Udruženja.
U slučaju kada član Skupštine dva puta izostane sa sjednice Skupštine, a svoj izostanak ne opravda, predsjednik Udruženja dužan je o tome izvjestiti članove Skupštine izabranih iz Područnog ureda, radi postupka izbora novog člana umjesto člana koji se ne odaziva pozivima za sjednicu Skupštine.
Sjednicama Skupštine u pravilu prisustvuju članovi Upravnog odbora i članovi Nadzornog odbora. Po prijedlogu tajnika Udruženja i uz odobrenje predsjednika Udruženja, sjednicama prisustvuju i djelatnici Stručne službe, koji su izvjestitelji po točkama dnevnog reda ili je njihova nazočnost neophodna za rad sjednice.2. Javnost rada


Članak 19.

Sjednice Skupštine su javne osim ako drugačije ne odluči Skupština.
Skupština može odlučiti da se pojedini dio sjednice održi bez nazočnosti javnosti.
Iznimno, Skupština može dopustiti da sjednici iz koje je javnost isključena budu nazočne određene osobe.

Članak 20.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja članstva i javnosti o rezultatima rada Skupštine, sa sjednice Skupštine mogu se davati službena priopćenja za tisak i druga sredstva priopćavanja.
Konferencije za tisak o zaključcima Skupštine održavaju se na temelju odluke Skupštine, odnosno predsjednika Udruženja.

Članak 21.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Skupštine ukoliko sa sjednice nije isključena javnost, a Stručna služba Udruženja dužna je pravodobno dostaviti materijale i osigurati uvjete praćenja rada na sjednici Skupštine.3. Tijek sjednice


Članak 22.

Sjednicu Skupštine otvara i njome predsjedava predsjednik Udruženja.
Predsjedniku u vođenju sjednice pomažu potpredsjednici Udruženja i tajnik Udruženja.


Članak 23.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Udruženja izvješćuje o broju nazočnih članova Skupštine, te čita imena članova Skupštine koji su ga izvjestili o razlozima spriječenosti dolaska na sjednicu.
Ukoliko predsjednik Udruženja utvrdi da je Skupštini nazočna Statutom propisana većina za pravovaljano odlučivanje, nastavit će s radom; u protivnom je dužan početak rada sjednice Skupštine odgoditi za jedan sat.
Ako nakon proteka jednog sata predsjednik Udruženja utvrdi da sjednici nije nazočna potrebna većina za odlučivanje, dužan je sjednicu odgoditi. Novu sjednicu predsjednik Udruženja dužan je sazvati najkasnije u roku od 30 dana.


a) Dnevni red


Članak 24.

Prijedlog dnevnog reda Skupštine utvrđuje predsjednik Udruženja.
Predsjednik Udruženja može na samoj sjednici, uz obrazloženje, predložiti izmjenu dnevnog reda, ili na prijedlog člana Skupštine dopuniti dnevni red, ukoliko se radi o prijedlogu koji je hitan, a može se o njemu raspravljati i odlučivati bez dostave materijala.
Ukoliko se predlaže izmjena i dopuna dnevnog reda, najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedina točka dnevnog reda izostavi, a zatim da se dnevni red dopuni. Nakon što se glasalo o izmjenama i dopunama dnevnog reda, o dnevnom redu glasa se u cjelini.b) Održavanje reda i stegovne mjere


Članak 25.

O redu na sjednici skrbi predsjednik Udruženja.
Za sudjelovanje u raspravi nazočni članovi Skupštine trebaju zatražiti riječ.
Predsjednik Udruženja daje riječ prema redosljedu prijava.
Sudionici u raspravi ne mogu svoja izlaganja ponavljati i nikoga se ne smije prekidati u izlaganju ili upadati mu u riječ, odnosno ometati na drugi način. Držanje uključenog pokretnog telefona na sjednici Skupštine nije dopušteno.
Izuzetno, ako se sudionik u raspravi udalji od točke dnevnog reda, nepotrebno odugovlači raspravu, u svom izlaganju iznosi klevete ili izaziva i vrijeđa prisutne, predsjednik Udruženja će ga upozoriti da se drži dnevnog reda, da skrati izlaganje, da ne ometa rad i ne narušava red na sjednici.

Članak 26.

Ukoliko se sudionik u raspravi ne pridržava izrečenih mu upozorenja i uputa, predsjednik Udruženja može izreći jednu od stegovnih mjera:
- usmeno upozorenje,
- oduzimanje riječi,
- zapisničku opomenu pred udaljenje ili
- prijedlog Skupštini za udaljenje sa sjednice.
Istu mjeru predsjednik Udruženja može izreći i za ostale nazočne u radu Skupštine, ukoliko na bilo koji način ometaju normalan tijek sjednice.
Ako predsjednik Udruženja redovnim mjerama ne može održati red, odredit će prekid sjednice.

Članak 27.

Izlaganje sudionika u raspravi po točci dnevnog reda u pravilu traje pet minuta. Sudionik u raspravi može zatražiti tijekom rasprave zatražiti ispravak krivog navoda. Iznimno, sudionik u raspravi može i kod predlaganja zaključaka obrazložiti svoj prijedlog u vremenu od dvije minute.
Kada procjeni, da će rasprava o nekim pitanjima trajati duže, predsjednik Udruženja, može predložiti Skupštini da se ograniči vrijeme izlaganja sudionika u raspravi, kao i da se rasprava o pojedinoj točci dnevnog reda zaključi, iako lista sudionika u raspravi nije iscrpljena.


c) Zaključivanje sjednice


Članak 28.

Kada su sve točke dnevnog reda raspravljene i doneseni odgovarajući zaključci, odluke i stavovi, predsjednik Udruženja zaključuje sjednicu.IV. AKTI SKUPŠTINE


Članak 29.

Na temelju Zakona, Statuta i ovog Poslovnika, Skupština donosi Statut, pravilnike, odluke, zaključke i druge akte.

Članak 30.

Akte Skupštine iz članka 29. potpisuje predsjednik Udruženja.
Na izvornike akata Skupštine stavlja se pečat Udruženja.
Izvornici akata čuvaju se u Stručnoj službi Udruženja kao trajni dokumenti.
O izradi izvornika akata Skupštine, o stavljanju pečata na izvornike tih akata, te o čuvanju izvornika brine tajnik Udruženja.

Članak 31.

Akti Skupštine, mogu se objaviti i u glasilu Udruženja “Gost”, a mogu se objaviti i u javnim glasilima, odnosno kao posebna publikacija.


Postupak donošenja akata


Članak 32.

Postupak za donošenje akata Skupštine pokreće se prijedlogom koji mora biti obrazložen.Članak 33.

Pravo predlaganja akata Skupštine ima svaki član Skupštine, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik Udruženja, ako Statutom ili ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

Članak 34.

Prijedlog iz članka 32. ovog Poslovnika podnosi se predsjedniku Udruženja putem Stručne službe.

Članak 35.

Ako predlagatelj akta iz članka 32. ovog Poslovnika nije Upravni odbor, predsjednik Udruženja uputit će taj akt Upravnom odboru na očitovanje.

Članak 36.

Predsjednik Udruženja dužan je uvrstiti u prijedlog dnevnog reda Skupštine prijedlog akta iz članka 31. ovog Poslovnika ako su predlagatelji: Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik Udruženja ili najmanje 10 članova Skupštine.

Članak 37.

Predlagatelj može povući prijedlog akta tijekom rasprave sve do stavljanja na glasovanje.

Članak 38.

Član Skupštine, odnosno predlagatelj akta mogu podnijeti amandman na svaki prijedlog akta Skupštine stavljenog na dnevni red sjednice Skupštine.
Amandman s obrazloženjem se podnosi Skupštini pismeno putem Stručne službe i to najkasnije jedan dan prije zasjedanja Skupštine.
Prije prelaska na raspravu o podnijetom amandmanu, predsjednik će zatražiti mišljenje predlagatelja akta na koji je podnijet amandman.
U raspravi o amandmanu može sudjelovati samo podnositelj odnosno predstavnik podnositelja amandmana.
Podnositelj amandmana može povući amandman u toku rasprave sve do stavljanja na glasovanje.
Ako ima više amandmana o jednom pitanju dnevnog reda, predsjednik stavlja svaki amandman na glasovanje po redu podnošenja.
Ako se amandman usvoji on postaje sastavni dio prijedloga o kojem se odlučuje.

Članak 39.

Prijedlozi koji nisu dovoljno objašnjeni da bi se o njima odlučivalo, skinut će se s dnevnog reda, te će se odrediti postupak za daljnju obradu, doradu, dopunu ili izmjenu kao i rok za ponovnu raspravu.V. ODLUČIVANJE I GLASOVANJE


1. Odlučivanje


Članak 40.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine (kvorum za rad Skupštine).
Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova.
Iznimno, kada Skupština odlučuje o:
- Statutu,
- raspisivanju izbora,
- osnovici i stopi za plaćanje doprinosa Udruženju,
- financijskom proračunu i
- ponovnom odlučivanju na prijedlog predsjednika Udruženja,
potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Član Skupštine koji se ne suglasi s prihvaćenom odlukom može izdvojiti svoje mišljenje.


2. Glasovanje


Članak 41.

Nakon provedene i zaključene rasprave predsjednik Udruženja stavlja na glasovanje prijedlog akata, odluka, zaključaka, stavova i drugih dokumenata o kojima Skupština odlučuje.


a) Javno glasovanje


Članak 42.

Glasovanje je u pravilu javno.
Ukoliko Skupština ocijeni opravdanim, može donijeti odluku da se provede tajno glasovanje.
Predsjednik Udruženja bira se tajnim glasovanjem kada je predloženo više kandidata.

Članak 43.

Javno glasovanje obavlja se dizanjem ruku ili pojedinačno na način, da se članovi o prijedlogu izjašnjavaju sa "za", "protiv" ili "suzdržan".

Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice glasova članova utvrđenih člankom 40. ovog Poslovnika, predsjednik Udruženja može odmah utvrditi da je amandman odbijen.

Prijedlog je prihvaćen ako za njega glasuje većina propisana člankom 39. ovoga Poslovnika.


b) Tajno glasovanje


Članak 44.

Skupština može odlučiti da se glasovanje provodi i tajno, posebno u slučajevima kada se glasuje za tijela Udruženja, a broj predloženih kandidata je veći od broja koji se bira odnosno imenuje.
U slučaju kada niti jedan od predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.
Kandidat koji je dobio većinu glasova nazočnih članova Skupštine, smatra se izabranim.

Članak 45.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
Glasački listići su iste veličine, boje i oblika te su ovjereni pečatom Udruženja.
Na glasačkom listiću redoslijed kandidata određuje se abecednim redom.

Članak 46.

Uvjete za provođenje tajnog glasovanja dužan je osigurati tajnik Udruženja i djelatnici Stručne službe.
Glasovanje kod glasačke kutije nadleda jedan ili više članova Komisije za izbor i imenovanje.

Članak 47.

Član Skupštine glasuje osobno, jednim glasačkim listićem.
Član Skupštine glasuje tako, da na glasačkom listiću zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za kojeg glasuje.
Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred imena većeg broja kandidata od broja koji se bira, smatra se nevažećim.
Nevažeći je i nepopunjeni glasački listić, kao i listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate član Skupštine glasovao.

Članak 48.

Nakon što predsjednik Udruženja objavi da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.
Tijek glasovanja i utvrđivanja rezultata prate predstavnici područnih ureda, koje su predlagatelji kandidata, odnosno podnositelji prijedloga o kojem se odlučuje.
Rezultate glasovanja i izvješće o glasovanju utvrđuje i objavljuje Komisija za izbor i imenovanje.
Nakon podnijetog izvješća predsjednik Udruženja proglašava imenovanim tijela Udruženja.V. VOĐENJE ZAPISNIKA


Članak 49.

Na sjednicama Skupštine vodi se zapisnik, a po potrebi i tonsko snimanje.
Zapisnik vodi zapisničar iz redova djelatnika Stručne službe, odnosno druga ovlaštena osoba.
Zapisnik sjednice Skupštine potpisuju: predsjednik Udruženja, dva ovjerovitelja zapisnika i tajnik Udruženja.
Evidencijski listići se prilažu uz zapisnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 50.

Skupština može odlučiti da se uz zapisnik sa pojedininh sjednica Skupštine izrađuje i skraćeni zapisnik.
Skraćeni zapisnik sadrži naročito: broj sjednice, mjesto, dan i vrijeme početka održavanja sjednice, broj nazočnih i odsutnih, dnevni red, sažetak uvodnog izlaganja, imena učesnika u raspravi, bitne sadržaje rasprave, odluke, zaključke, prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, vrijeme završetka sjednice.
Skraćeni zapisnik se usvaja na slijedećoj sjednici Skupštine.

Članak 51.

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Skupštine, odnosno sjednice Skupštine na kojoj se imenuju tijela Udruženja, mora biti sastavljen i ovjerovljen najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine.
Zapisnici sa sjednica Skupštine s popratnom dokumentacijom se čuvaju u arhivi Udruženja kao trajni dokumenti.VI. OPĆE DUŽNOSTI I PRAVA ČLANOVA SKUPŠTINE


Članak 52.

Član Skupštine ima dužnost i pravo biti nazočan sjednicama Skupštine, sudjelovati u njenom radu, raspravi i odlučivanju, iznositi stavove i mišljenja, podnositi prijedloge, prihvatiti izbor u radna i druga tijela Udruženja te ostvarivati druga prava i dužnosti utvrđene Statutom i drugim aktima Udruženja.

Članak 53.

Radi što uspješnijeg obnašanja funkcije svaki član Skupštine ima pravo redovnog i blagovremenog izvješćivanja o pitanjima koja se razmatraju na sjednicama Skupštine.

Članak 54.

Član Skupštine je obvezan o svom radu, djelovanju i rezultatima rasprave, odlukama, zaključcima i drugim aktima u Skupštini izvješćivati članove u Područnom uredu, koja ga je izabrala za svojeg predstavnika u Skupštinu Udruženja.VII. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 55.

Obvezno tumačenje ovog Poslovnika daje Skupština.

Članak 56.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 57.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Skupštine Udruženja od 23. 03. 1995.

Članak 58.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 << Natrag... 

Google
WWW Poslovni Forum