NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
MENU
Proizvodi
Nekretnine
Apartmani
Tekstovi
O nama
 RSS - Favorites
CMS 4000
Pokretni tekst sa nekim važnijim informacijama u pokretnom tekstu - Kompletno rješenje za npr. manje tvrtke, vlasnike apartmana, udruge i druge poslovne subjekte, sa stalnom ponudom proizvoda ili usluga, gdje nema potrebe za čestom izmjenom sadržaja. Kompletno rješenje za srednje tvrtke, hotele, udruge i druge poslovne subjekte, sa stalnom ponudom proizvoda ili usluga gdje postoji povremena potreba za objavom vijesti, najava i sl. U cijenu izrade web stranica nije ukjučena cijena hostinga (smještaja web stranica). Pregled svih opcija hostinga, prikazan je na stranicama sa pregledom hosting usluga. Na istim stranicama potrebno je i izvršiti narudžbu hostinga i rezervaciju domene.
TekstoviIzvorske vode
Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode, a odnose se na: fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav; tehnološke postupke koji se mogu primjenjivati u proizvodnji; analitičke metode radi kontrole kakvoće; dodatne zahtjeve označavanja; mikrobiološke kriterije. Postupak prije stavljanja vode na tržište.

TekstoviZdravstvena zaštita u inozemstvu
Ovim Pravilnikom u skladu s odredbama međunarodnih ugovora, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), posebnog zakona i drugih općih akata Zavoda uređuje se pravo osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inozemstvu i upućivanje na liječenje u inozemstvo, te uvjeti i način ostvarivanja tih prava.

TekstoviLaboratoriji za ispitivanje kakvoće
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za provedbu ispitivanja kakvoće gnojiva i poboljšivača tla i drugih ispitivanja, glede prostorija, tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti djelatnika, postupak ovlašćivanja te uvjeti i način određivanja referentnog laboratorija kao i kontrola nad radom laboratorija. Ovlašteni laboratorij je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti laboratorijskih ispitivanja.

TekstoviUnutarnja revizija
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje treba ispunjavati unutarnji revizor, standardi i metodologija rada unutarnje revizije, zajednički kriteriji na temelju kojih proračunski korisnici uređuju unutarnju reviziju, te koordiniranje rada unutarnje revizije proračunskih korisnika. Proračunski korisnici su državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove, vijeća manjina, proračunski fondovi i mjesna samouprava...

TekstoviSprječavanje sukoba interesa
Ovim Pravilnikom propisuju se načini sprječavanja sukoba interesa putem postupaka i mjera za sprječavanje sukoba interesa koje je ovlašteno društvo dužno poduzeti u svrhu sprječavanja sukoba interesa čije postojanje može štetiti interesima klijenata, a koji su postupci i mjere sadržani u Pravilima postupanja, kao općenormativnom aktu ovlaštenog društva koji je ono dužno donijeti i učinkovito primjenjivati.

TekstoviHrvatski zrakoplovni savez
Hrvatski zrakoplovni savez na temelju javnih ovlasti obavlja: stručne poslove u postupku utvrđivanja propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati pravne osobe za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno sportskih letjelica; utvrđivanje programa za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportskih letjelica; usklađivanje rada, usklađivanje kriterija te pružanje stručne i druge pomoći pravnim osobama za osposobljavanje pilota letjelica...

TekstoviPomorski agenti
Pomorski agent je pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje pomorsko agencijskih djelatnosti, te koja je upisana u Upisnik pomorskih agenata u skladu odredbama Pomorskog zakonika kao i ovoga Pravilnika. Agent zaposlenik je fizička osoba koja posjeduje iskaznicu pomorskog agenta koja u ime i za račun pomorskog agenta neposredno obavlja pomorsko agencijske djelatnosti a naročito poslove otpreme brodova.

TekstoviKakvoća voćnih proizvoda
Ovim se Pravilnikom uređuje kakvoća voćnih džemova, želea, marmelada i pekmeza te zaslađenog kesten pirea (u daljnjem tekstu: proizvodi) koji se stavljaju na tržište, a odnosi se na: nazive, definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati, sastav i senzorna svojstva, vrstu i količinu sirovina te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi, dodatne ili specifične zahtjeve deklariranja ili označavanja.

TekstoviZaštita zdravlja i sigurnosti radnika
Ovaj pravilnik određuje obveze poslodavca u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika od opasnosti pri radu s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima uključujući i prevenciju takvih opasnosti. Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju i na karcinogene i/ili mutagene pripravke. Pravilnikom se utvrđuju minimalni zahtjevi u pogledu zaštite uključujući i granične vrijednosti. Radni okoliš je okoliš u kojem radnik može doći u doticaj s tvarima.

TekstoviMedicinski otpad
Ovim Pravilnikom uređuju se načini i postupci gospodarenja medicinskim otpadom koji nastaje prilikom pružanja zaštite zdravlja ljudi i životinja i iz srodnih istraživačkih djelatnosti (u daljnjem tekstu: medicinski otpad). Gospodarenje medicinskim otpadom u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje medicinskog otpada na mjestu nastanka, a u okviru djelatnosti gospodarenja medicinskim otpadom.

>>  < 1  2 3 4 5 > 

 
Tekst ispod menija

Tekst na samom kraju stranice
  Pregledajte primjere:
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  Informacije i narudžbe
 
    CMS & Hosting: Poslovni forum