NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
CMS 4000
Pokretni tekst sa nekim važnijim informacijama u pokretnom tekstu - Tijekom vremena Internet usluge stalno napreduju, tj. postaju sve naprednije i savršenije, od poslovanja tvrtki do korisnika, koji se kontinuirano sve više koriste internetom za informiranje ili za trgovinu. Naručite na vrijeme izradu svojih web stranica ili ažurirajte i prilagodite postojeće. Kako bi udovoljili potrebama naših korisnika za što jednostavnijim i bržim načinom administriranja Internet stranica, Poslovni forum je razvio vlastiti CMS sustav za upravljanje sadržajem na Internet stranicama. CMS namijenjen je svim korisnicima koji imaju potrebu za čestim obnavljanjem sadržaja na Internet stranicama. Internet stranice možete ažurirati bez daljnih troškova. Svim našim korisnicima CMS stranica pružamo brzu korisničku podršku. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućuje kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove. No, istodobno, Internet je i puno više od medija za oglašavanje. Želite li unaprijediti odnose s Vašim kupcima, poboljšati komunikaciju s dobavljačima, ažurirati tehničku dokumentaciju ili upoznati javnost s novostima u Vašem proizvodnom ili uslužnom programu, Internet je pravi izbor!

Izvorske vode

PRAVILNIK O PRIRODNIM MINERALNIM I PRIRODNIM IZVORSKIM VODAMA
 
I. OPĆE ODREDBE
 

Predmet Pravilnika
 

Članak 1.
 

Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode, a odnose se na:

– fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav;

– tehnološke postupke koji se mogu primjenjivati u proizvodnji;

– analitičke metode radi kontrole kakvoće;

– dodatne zahtjeve označavanja;

– mikrobiološke kriterije.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak koji je potrebno provesti prije stavljanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode na tržište.


Članak 2.
 

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

– vode koje su medicinski proizvodi,

– prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se koriste na izvoru u ljekovite svrhe u termalnim i hidrotermalnim objektima.

Medicinski proizvod iz stavka 1. alineje 1. ovoga članka je

– bilo koja tvar ili kombinacija tvari koja se koristi za liječenje ili prevenciju bolesti ljudi ili životinja,

– bilo koja tvar ili kombinacija tvari koja se može davati ljudima ili životinjama u svrhu postavljanja medicinske dijagnoze ili u svrhu obnove, korekcije ili modifikacije fizioloških funkcija ljudi ili životinja,

– svaki proizvod definiran posebnim propisom kojim se uređuju medicinski proizvodi.
 

Značenje pojmova
 

Članak 3.
 

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Izvor« predstavlja prirodno pojavljivanje podzemne vode na površini ili zahvat podzemne vode iz bušenog zdenca;

2. »Vodonosnik« je podpovršinski sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških naslaga dovoljne poroznosti i propusnosti da omogućava znatan protok podzemne vode ili zahvaćanje znatnih količina podzemne vode;

3. »Izdašnost izvora (protok vode na izvoru)« predstavlja maksimalnu izdašnost izvora utvrđenu na temelju ispitivanja u sušnom razdoblju.
 

Postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda
 

Članak 4.
 

Na tržište Republike Hrvatske pod nazivom »prirodna mineralna voda« i »prirodna izvorska voda« može se stavljati samo voda za koju je proveden postupak priznavanja prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode (u daljnjem tekstu: postupak priznavanja) i izdano rješenje o priznavanju prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Postupak priznavanja provodi Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje se osniva u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a imenuje ga ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka sastavljeno je od stalnih članova koji su stručnjaci za kakvoću vode, tehnologiju voda, mikrobiologiju, hidrogeologiju i hidrograđevinu te predstavnika Ministarstva.
 

Označavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda
 

Članak 5.
 

Na označavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda primjenjuju se odredbe posebnog propisa o općem deklariranju ili označavanju hrane, te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.
 

II. POSEBNE ODREDBE
 

1. PRIRODNE MINERALNE VODE
 

Definicija prirodnih mineralnih voda
 

Članak 6.
 

Prirodna mineralna voda je voda koja udovoljava mikrobiološkim kriterijima propisanim člankom 13. do 15. ovoga Pravilnika, potječe iz vodonosnika zaštićenog od svakog onečišćenja, a zahvaća se iz jednog ili više izvora.

Prirodna mineralna voda razlikuje se od obične vode za piće:

a) svojim prirodnim svojstvima koja karakteriziraju sadržaj i količina određenih mineralnih tvari, elementi u tragovima ili drugi sastojci, te gdje je prikladno i određeni učinci,

b) svojim izvornim stanjem,

pri čemu su oba svojstva sačuvana zbog podzemnog podrijetla prirodne mineralne vode koje je zaštićeno od svih rizika onečišćenja.

Svojstva iz stavka 2. ovoga članka, koja prirodnoj mineralnoj vodi mogu dati svojstva pogodna za zdravlje, moraju biti procijenjena:

a) sa sljedećih stajališta:

1. geološkog i hidrogeološkog,

2. fizikalnog, kemijskog i fizikalno-kemijskog,

3. mikrobiološkog,

4. po potrebi, farmakološkog, fiziološkog i kliničkog;

b) u skladu sa zahtjevima i kriterijima navedenima u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio;

c) u skladu sa znanstvenim metodama koje je odobrilo nadležno tijelo.

Ispitivanja iz stavka 3. podstavka a) točke 4. ovoga članka nisu obvezna za vode koje na izvoru i nakon punjenja u ambalažu odnosno na tržištu sadrže najmanje 1 000 mg/kg ukupno otopljenih krutih tvari ili 250 mg/kg slobodnog ugljik (IV)-oksida.

Sastav, temperatura i druga bitna svojstva prirodne mineralne vode moraju ostati stabilna unutar granica prirodne fluktuacije, a na njih posebice ne smiju utjecati moguće oscilacije izdašnosti izvora odnosno protoka vode na izvoru.

Odstupanje od prosječnih godišnjih vrijednosti karakterističnih sastojaka navedenih na deklaraciji može iznositi najviše ± 20%.


Gazirane prirodne mineralne vode
 

Članak 7.
 

Gazirane prirodne mineralne vode pri normalnim uvjetima temperature i tlaka na izvoru ili nakon punjenja u ambalažu spontano i na jasno vidljiv način otpuštaju ugljik (IV)-oksid (CO2).

Gazirane prirodne mineralne vode dijele se u tri kategorije koje se definiraju kao:

a) »Prirodno gazirana prirodna mineralna voda« je voda čija je količina CO2, koji je podrijetlom iz izvora, nakon punjenja u ambalažu jednaka količini CO2 na izvoru, uzimajući u obzir eventualno ponovno dodavanje količine CO2 iz istoga vodonosnika koja je ekvivalentna količini CO2 koja se oslobodila odnosno izgubila pri provođenju dopuštenih postupaka;

b) »Prirodna mineralna voda obogaćena s CO2 iz izvora« je voda čija je količina CO2, koji je podrijetlom iz vodonosnika, nakon punjenja u ambalažu veća od količine CO2 koja je utvrđena na izvoru;

c) »Gazirana prirodna mineralna voda« je voda kojoj je dodan CO2 koji nije podrijetlom iz vodonosnika iz kojeg potječe voda.

Sastojci prirodne mineralne vode
 

Članak 8.

Sastojci prirodne mineralne vode propisani su u Tablici 1. do 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

Popis sastojaka koji mogu biti prirodno prisutni u prirodnoj mineralnoj vodi i njihove najveće dopuštene koncentracije koje ako se prijeđu mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi propisane su u Tablici 6. Dodatka 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Sastojci iz stavka 2. ovoga članka ne smiju biti rezultat onečišćenja na izvoru.

Sastojci iz stavka 2. ovoga članka moraju udovoljavati odredbama Tablice 6. Dodatka 2. ovoga Pravilnika u vrijeme punjenja vode u ambalažu i na tržištu, a određuju se sukladno Tablici 7. Dodatka 2. ovoga Pravilnika.


2. PRIRODNE IZVORSKE VODE
 

Definicija prirodnih izvorskih voda
 

Članak 9.
 

Prirodna izvorska voda je voda namijenjena za prehranu ljudi u svojem prirodnom stanju, potječe iz vodonosnika zaštićenog od svakog onečišćenja, a zahvaća se iz jednog ili više izvora.

Prirodna izvorska voda mora udovoljavati:

a) uvjetima korištenja vode iz izvora propisanim člankom 16. do 19. ovoga Pravilnika koji su u potpunosti primjenjivi na prirodne izvorske vode;

b) mikrobiološkim zahtjevima propisanim člankom 13. do 15. ovoga Pravilnika;

c) zahtjevima označavanja iz članka 34. i 35. ovoga Pravilnika;

d) zahtjevu da nije bila podvrgnuta niti jednoj obradi osim onih iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Svojstva prirodne izvorske vode moraju biti procijenjena sa sljedećih stajališta:

1. geološkog i hidrogeološkog,

2. fizikalnog, kemijskog i fizikalno-kemijskog,

3. mikrobiološkog.

Odstupanje od prosječnih godišnjih vrijednosti karakterističnih sastojaka navedenih na deklaraciji može iznositi najviše ± 20%.


Sastojci prirodne izvorske vode
 

Članak 10.
 

Sastojci prirodne izvorske vode propisani su u Tablici 1. do 5. Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

Popis sastojaka koji mogu biti prirodno prisutni u prirodnoj izvorskoj vodi i njihove najveće dopuštene koncentracije koje ako se prijeđu mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi propisane su u Tablici 6. Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

Sastojci iz stavka 2. ovoga članka ne smiju biti rezultat onečišćenja na izvoru.

Sastojci iz stavka 2. ovoga članka moraju udovoljavati odredbama Tablice 6. Dodatka 2. ovoga Pravilnika u vrijeme punjenja vode u ambalažu i na tržištu, a određuju se sukladno Tablici 7. Dodatka 2. ovoga Pravilnika.


3. TEHNOLOŠKA OBRADA PRIRODNIH MINERALNIH I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA
 

Dopušteni tehnološki postupci
 

Članak 11.
 

Prirodne mineralne i prirodne izvorske vode u stanju na izvoru ne smiju biti podvrgnute bilo kakvoj obradi odnosno tehnološkim postupcima, osim:

a) odvajanju njezinih nestabilnih elemenata, kao što su spojevi željeza i sumpora, postupcima filtracije ili dekantiranja, uz mogućnost prethodne oksigenacije, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu karakterističnih sastojaka koji joj daju njezina svojstva;

b) odvajanju spojeva željeza, mangana, sumpora i arsena iz određenih prirodnih mineralnih odnosno prirodnih izvorskih voda obradom sa zrakom obogaćenim ozonom, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu karakterističnih sastojaka koji joj daju njezina svojstva;

c) odvajanju nepoželjnih sastojaka drugih od onih navedenih u podstavku a) ili b) ovoga stavka, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu karakterističnih sastojaka koji joj daju njezina svojstva;

d) potpunom ili djelomičnom uklanjanju slobodnog CO isključivo primjenom fizikalnih metoda.

Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda u svom stanju na izvoru, ne smije biti podvrgnuta bilo kakvom dodavanju osim uvođenju ili ponovnom uvođenju CO u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Posebno je zabranjena svaka vrsta dezinfekcije bilo kojim sredstvima, te sukladno stavku 2. ovoga članka zabranjeno je i dodavanje bakteriostatskih elemenata ili primjena bilo koje druge obrade koja bi mogla promijeniti broj živih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi.

Stavak 1. ovoga članka ne predstavlja zabranu korištenja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u proizvodnji bezalkoholnih pića.

U svrhu provedbe kontrole od strane nadležnog tijela proizvođač mora unaprijed obavijestiti nadležno tijelo o primjeni tehnoloških postupaka iz stavka 1. podstavka b) i c) ovoga članka.

Dozvoljeno je miješanje vode iz više izvora istog izvorišnog područja uz uvjet da svaki izvor udovoljava odredbama ovoga Pravilnika.
 

Postupak obrade vode zrakom obogaćenim ozonom
 

Članak 12.
 

U slučaju primjene postupka obrade prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda sa zrakom obogaćenim ozonom sukladno članku 11. stavku 1. podstavku b) ovoga Pravilnika, nadležno tijelo iz članka 11. stavka 5. ovoga Pravilnika će utvrditi:

a) opravdanost takve obrade obzirom na sastav vode u odnosu na spojeve željeza, mangana, sumpora i arsena;

b) da su subjekti u poslovanju s hranom koji primjenjuju takvu obradu poduzeli sve potrebne mjere za osiguranje učinkovitosti i sigurnosti obrade, te omogućili provođenje kontrole od strane nadležnog tijela.

Obrada prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda zrakom obogaćenim ozonom mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) fizikalno-kemijski sastav prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda obzirom na njihove karakteristične sastojke ne smije biti promijenjen ovom obradom;

b) prirodna mineralna i prirodna izvorska voda prije obrade mora udovoljavati mikrobiološkim kriterijima propisanim ovim Pravilnikom;

c) obrada ne smije dovesti do stvaranja ostataka koncentracija većih od najvećih dopuštenih koncentracija propisanih u Tablici 8. Dodatka 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio ili do stvaranja ostataka koji mogu biti opasni po zdravlje ljudi.
 

4. MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA PRIRODNIH MINERALNIH I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA


Mikrobiološki kriteriji
 

Članak 13.
 

Broj preživjelih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi na izvoru mora odgovarati njezinom normalnom broju živih mikroorganizama te pružati zadovoljavajući dokaz o zaštiti izvora od svih oblika onečišćenja.

Broj preživjelih mikroorganizama iz stavka 1. ovoga članka određuje se pod uvjetima propisanim u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

Normalni broj živih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva relativno konstantan broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi na izvoru prije bilo kakvog dozvoljenog postupka obrade, čiji se kvalitativan i kvantitativni sastav uzima u obzir u postupku priznavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode a kontrolira se periodičkim analizama.

Broj živih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi na izvoru ne smije biti veći od:

– 20 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatini;

– 5 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 37 °C u vremenu od24 – 48 sati na agar-agaru. 

Vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka smatraju se orijentacijskim brojčanim vrijednostima, a ne najvećim dopuštenim koncentracijama.

Broj živih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj i prirodnoj izvorskoj vodi nakon punjenja u ambalažu ne smije biti veći od:

– 100 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatini;

– 20 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 37 °C u vremenu od 24 – 48 sati na agar-agaru.

Broj živih mikroorganizama iz stavka 6. ovoga članka mora se određivati unutar 12 sati nakon punjenja vode u ambalažu, pod uvjetom da se voda održava na temperaturi od 4 °C ± 1 °C tijekom 12 sati.


Članak 14.
 

Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda na izvoru i pri stavljanju na tržište ne smije sadržavati:

a) parazite i patogene mikroorganizme;

b) bakteriju Escherichia coli i druge koliformne bakterije te fekalne streptokoke u bilo kojem ispitanom uzorku od 250 ml;

c) sporogene sulfitoreducirajuće anaerobne bakterije u bilo kojem ispitanom uzorku od 50 ml;

d) bakteriju Pseudomonas aeruginosa u bilo kojem ispitanom uzorku od 250 ml.
 

Članak 15.
 

Bez dovođenja u pitanje odredbe članka 13. i 14. ovoga Pravilnika i uvjeta korištenja voda iz članka 16. do 19. ovoga Pravilnika, pri stavljanju prirodne mineralne i prirodne izvorske vode na tržište:

– povećan broj živih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi i prirodnoj izvorskoj vodi na tržištu može biti jedino rezultat normalnog razvoja prirodne mikroflore koju je voda imala na izvoru te bez obzira na vrijednosti navedene u članku 13. ovoga Pravilnika ne znači onečišćenje,

– prirodna mineralna i prirodna izvorska voda ne smije imati bilo kakve senzorske nedostatke.
 

5. UVJETI KORIŠTENJA I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE PRIRODNE MINERALNE I PRIRODNE IZVORSKE VODE
 

Koncesija za korištenje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda iz izvora
 

Članak 16.
 

Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda može se koristiti iz izvora i puniti u ambalažu samo ako udovoljava odredbama stavka 2. ovoga članka te članka 17. do 19. ovoga Pravilnika.

Koncesiju za korištenje prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode iz izvora izdaje nadležno tijelo sukladno posebnom propisu nakon provedenog postupka priznavanja i utvrđivanja da voda udovoljava odredbama ovoga Pravilnika te dobivanja rješenja o priznavanju prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode.


Specifični uvjeti korištenja vode iz izvora
 

Članak 17.
 

Oprema za korištenje prirodne mineralne i prirodne izvorske vode iz izvora mora biti takva da se izbjegne svaka mogućnost onečišćenja i sačuvaju svojstva koja prirodna mineralna i prirodna izvorska voda ima na izvoru, tako da:

– izvor mora biti zaštićen od rizika onečišćenja;

– zahvat izvora, izvedba izvora, cijevi i spremnici moraju biti izrađeni od materijala prikladnog za vodu sukladno posebnim propisima na način da onemogućavaju bilo kakvu kemijsku, fizikalno-kemijsku ili mikrobiološku promjenu prirodne mineralne i prirodne izvorske vode;

– uvjeti korištenja vode, postrojenja za pranje i punjenje u ambalažu moraju udovoljavati higijenskim uvjetima kao i spremnici koji moraju biti obrađeni ili izrađeni na način da se izbjegnu negativni učinci na mikrobiološka i kemijska svojstva prirodne mineralne i prirodne izvorske vode;

– je zabranjen transport prirodne mineralne i prirodne izvorske vode u spremnicima koji nisu odobreni za distribuciju krajnjem potrošaču.

Transport prirodne mineralne i prirodne izvorske vode od izvora do punionice mora se odvijati isključivo cjevovodima koji moraju biti izrađeni na način da je onemogućeno bilo kakvo onečišćenje.
 

Onečišćenje tijekom korištenja vode iz izvora
 

Članak 18.
 

Ako se tijekom korištenja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode iz izvora utvrdi da je voda onečišćena te se utvrdi odstupanje od mikrobioloških kriterija propisanih člankom 13. do 15. ovoga Pravilnika, subjekt u poslovanju s hranom koji koristi vodu iz izvora mora odmah obustaviti sve aktivnosti, posebice postupak punjenja vode u ambalažu, sve dok se ne ukloni uzrok onečišćenja i voda ne udovolji odredbama članka 13. do 15. ovoga Pravilnika.


Službena kontrola
 

Članak 19.
 

Službena kontrola provodi se periodično kako bi se utvrdilo sljedeće:

– da li prirodna mineralna odnosno prirodna izvorska voda za koju je izdano rješenje o priznavanju udovoljava odredbama članka 6. i 9. te članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika;

– da li subjekt u poslovanju s hranom kojemu je izdano rješenje o priznavanju prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode primjenjuje odredbe članka 17. i 18. ovoga Pravilnika.
 

6. POSTUPAK PRIZNAVANJA PRIRODNIH MINERALNIH I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA


Pokretanje postupka priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda
 

Članak 20.
 

Postupak priznavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode pokreće se podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka priznavanja prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode (u daljnjem tekstu: zahtjev) Ministarstvu.

Zahtjev se podnosi na obrascu koji je tiskan u Dodatku 5. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi postupak priznavanja i predlaže ministru donošenje rješenja o priznavanju prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode.

Rješenje o priznavanju prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode vrijedi pet godina od dana njegova donošenja.

Zahtjev
 

Članak 21.
 

Uz zahtjev iz članka 20. ovoga Pravilnika prilažu se sljedeći dokumenti:

– izvještaji o provedenim ispitivanjima na izvoru iz članka 29. i Dodatka 1. ovoga Pravilnika;

– izjava o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade iz članka 11. ovoga Pravilnika;

– za vode koje se uvoze iz država koje nisu članice Europske unije, izvještaj o analizama nakon punjenja vode u ambalažu sukladno članku 13. stavku 6. i 7. te članku 14. ovoga Pravilnika.

Izvještaji o fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika ne smiju biti stariji od dvije godine.
 

Priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda iz Europske unije
 

Članak 22.
 

Na postupak priznavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koja se crpi iz tla države članice Europske unije i koja je priznata od nadležnog tijela države članice Europske unije ne primjenjuju se odredbe propisane člankom 21., 23., 25., 29. i 30. ovoga Pravilnika.

Ministar priznaje prirodnu mineralnu odnosno prirodnu izvorsku vodu iz stavka 1. ovoga članka, ako podnositelj zahtjevu priloži službeni dokument izdan od nadležnog tijela države članice Europske unije kojim dokazuje da je prirodna mineralna odnosno prirodna izvorska voda priznata odnosno da se stavlja na tržište sukladno odredbama propisa Europske unije kojima se uređuje područje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, te je za nju Povjerenstvo dalo pozitivno mišljenje.

Valjanost službenog dokumenata iz stavka 2. ovoga članka je pet godina od dana izdavanja. Ukoliko službeni dokument bude obnovljen prije isteka navedenog razdoblja neće biti potrebno ponoviti postupak priznavanja.

Priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda iz država koje nisu članice Europske unije
 

Članak 23.
 

U svrhu priznavanja prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode, koja se crpi iz tla države koja nije članica Europske unije, provodi se postupak priznavanja opisan člankom 20., 21. te 24. do 30. ovoga Pravilnika.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka Ministar priznaje prirodnu mineralnu odnosno prirodnu izvorsku vodu koja izvire u državi koja nije članica Europske unije, ako podnositelj zahtjevu priloži službeni dokument izdan od nadležnog tijela države članice Europske unije kojim dokazuje da je prirodna mineralna odnosno prirodna izvorska voda priznata odnosno da se stavlja na tržište u nekoj od država članica Europske unije sukladno odredbama propisa Europske unije kojima se uređuje područje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda, te je za nju Povjerenstvo dalo pozitivno mišljenje.

Valjanost službenih dokumenata iz stavka 2. ovoga članka je pet godina od dana izdavanja. Ukoliko službeni dokument bude obnovljen prije isteka navedenog razdoblja, postupak priznavanja ne ponavlja se.
 

Donošenje rješenja i upis u evidenciju
 

Članak 24.
 

Na temelju provedenog postupka priznavanja i prijedloga Povjerenstva, ministar donosi rješenje o priznavanju prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode (u daljnjem tekstu: rješenje o priznavanju).

Danom pravomoćnosti rješenja o priznavanju, prirodna mineralna odnosno prirodna izvorska voda se upisuje u evidenciju iz članka 27. ovoga Pravilnika.
 

Produljenje valjanosti rješenja o priznavanju
 

Članak 25.
 

Za produljenje valjanosti rješenja o priznavanju potrebno je Ministarstvu podnijeti zahtjev najkasnije šest mjeseci prije isteka roka od pet godina od dana njegovog donošenja.

Zahtjevu za produljenje valjanosti rješenja prilažu se sljedeći dokumenti:

– izvještaji o provedenim fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima na izvoru sukladno članku 29. te Dodatku 1. ovoga Pravilnika;

– izvještaj o analizama nakon punjenja vode u ambalažu sukladno članku 13. stavku 6. i 7. te članku 14. ovoga Pravilnika.

Izvještaji iz stavka 2. ovoga članka ne smiju biti stariji od dvije godine.

Na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo može u postupku produljenja valjanosti rješenja o priznavanju zahtijevati i druge izvještaje propisane ovim Pravilnikom u postupku priznavanja prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode.

U slučaju da se zahtjev za produljenje rješenja o priznavanju podnosi nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka u potpunosti se ponavlja postupak priznavanja propisan ovim Pravilnikom.
 

Ukidanje ili privremeno stavljanje rješenja o priznavanju van snage
 

Članak 26.
 

U slučaju naknadno utvrđene nepravilnosti u postupku priznavanja Povjerenstvo može predložiti ukidanje ili privremeno stavljanje van snage već izdanog rješenja o priznavanju prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode.

U slučaju privremenog stavljanja van snage već izdanog rješenja Povjerenstvo određuje rok u kojem se moraju dostaviti tražene dopune odnosno rok u kojemu se moraju ukloniti nedostaci.

Ukoliko se traženi nedostaci ne uklone u roku iz stavka 2. ovoga članka, rješenje se ukida.

U slučaju opoziva priznanja prirodne mineralne odnosno prirodne izvorske vode od strane nadležnog tijela države članice Europske unije odnosno države koja nije članica Europske unije, a koje su priznate sukladno odredbama članka 22. odnosno članka 23. stavka 2. ovoga Pravilnika, subjekt u poslovanju s hranom koji takvu vodu stavlja na tržište obvezan je u roku od 15 dana od dana opoziva o tome obavijestiti nadležno tijelo koje u tom slučaju ukida rješenje o priznavanju.

Ukinuta rješenja se objavljuju u »Narodnim novinama«.
 

Evidencije priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda
 

Članak 27.
 

Ministarstvo vodi Evidenciju priznatih prirodnih mineralnih voda odnosno Evidenciju priznatih prirodnih izvorskih voda.

U Evidencije iz stavka 1. ovoga članka se upisuju sljedeći podaci:

– naziv i adresa proizvođača (ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država);

– za uvozne vode, naziv i adresa uvoznika (ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta);

– trgovački naziv proizvoda;

– naziv izvora;

– naziv mjesta korištenja izvora;

– broj rješenja o priznavanju te datum donošenja istog;

– datum objave priznavanja vode u »Narodnim novinama« te broj istih.
 

Objava popisa priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda
 

Članak 28.
 

Popis priznatih prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda objavljuje se u »Narodnim novinama« uz navođenje trgovačkog naziva proizvoda, naziva izvora, mjesta korištenja izvora te države proizvođača vode.
 

Ispitivanja izvora
 

Članak 29.
 

Ispitivanja karakteristika izvora prirodne mineralne i prirodne izvorske vode te svojstva vode u stanju na izvoru provode se sukladno članku 6. stavku 3. i članku 9. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Izvještaji o provedenim ispitivanjima iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati rezultate ispitivanja sukladno zahtjevima i kriterijima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

Fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja vode novih izvora prirodne mineralne i prirodne izvorske vode moraju obuhvatiti najmanje jednu hidrološku godinu s najmanje 4 uzorkovanja u različitim hidrološkim uvjetima.

U slučaju da je više izvora vezano u isti sustav, uzorak vode za analizu uzima se i na sabirnom mjestu.
 

Članak 30.
 

Pravne osobe koje provode fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika moraju biti akreditirane sukladno normi ISO/IEC 17025.

Uzimanje uzoraka i ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka provode pravne osobe ovlaštene od strane ministra te iste izdaju i izvještaje o provedenim ispitivanjima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.
 

7. OZNAČAVANJE PRIRODNIH MINERALNIH I PRIRODNIH IZVORSKIH VODA
 

Označavanje prirodnih mineralnih voda
 

Članak 31.
 

Naziv pod kojim se prirodna mineralna voda stavlja na tržište je »prirodna mineralna voda« ili u slučaju gazirane prirodne mineralne vode, sukladno definicijama iz članka 7. ovoga Pravilnika, »prirodno gazirana prirodna mineralna voda«, »prirodna mineralna voda obogaćena s CO2 iz izvora« ili »gazirana prirodna mineralna voda«.

Nazivu prirodne mineralne vode koja je bila podvrgnuta nekom od postupaka obrade iz članka 11. stavka 1. podstavka d) ovoga Pravilnika dodaje se navod: »potpuno uklonjen CO2« ili »djelomično uklonjen CO2«.
 

Članak 32.
 

Zabranjeno je na ambalaži, deklaraciji ili pri bilo kojoj vrsti reklamiranja, stavljanje oznaka, trgovačkih imena, zaštitnih žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka, bilo da su u obliku amblema ili ne, koji:

a) u slučaju prirodne mineralne vode upućuju na svojstvo koje voda ne posjeduje, posebice glede podrijetla, datuma od kada je dopušteno njezino korištenje, rezultata analiza ili bilo kojih sličnih podataka u vezi s garancijom autentičnosti;

b) u slučaju vode za piće zapakirane u ambalažu, koja ne udovoljava zahtjevima za prirodnu mineralnu vodu propisanim ovim Pravilnikom, koristiti oznake koje bi mogle stvoriti zabunu u svezi s prirodnom mineralnom vodom, posebice oznaku »mineralna voda«, »mineral«, »kiselica« ili bilo koje izvedenice tih riječi.

Zabranjeno je na prirodnu mineralnu vodu stavljati oznake koje vodi pripisuju svojstva vezana uz prevenciju, terapiju ili liječenje bolesti ljudi.

Oznake svojstava prirodne mineralne vode navedene u Dodatku 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio mogu se koristiti ukoliko udovoljavaju kriterijima propisanima tim Dodatkom i pod uvjetom da su svojstva utvrđena na temelju fizikalno-kemijskih ispitivanja i, gdje je potrebno, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja provedenih u skladu s priznatim znanstvenim metodama sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Može se dopustiti stavljanje oznaka kao »potiče probavu«, »može olakšati hepatobilijarne funkcije« ili sličnih oznaka na prirodnu mineralnu vodu, te se može dopustiti i uključivanje drugih oznaka, pod uvjetom da te oznake nisu u suprotnosti s odredbama stavka 2. ovoga članka i da su u skladu s odredbama stavka 3. ovoga članka.


Članak 33.
 

Deklaracija prirodne mineralne vode s koncentracijom fluorida većom od 1,5 mg/l mora sadržavati oznaku »sadrži više od 1,5 mg/l fluorida: nije pogodna za uobičajenu prehranu dojenčadi i djece ispod 7 godina starosti« koja se mora nalaziti u neposrednoj blizini trgovačkog naziva, te biti napisana uočljivim slovima.

Na temelju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka na deklaraciji mora biti navedena i stvarna količina fluorida u odnosu na fizikalnokemijski sastav karakterističnih sastojaka prirodne mineralne vode, a mora se nalaziti u navodu analitičkog sastava karakterističnih sastojaka prirodne mineralne vode iz članka 35. stavka 1. podstavka a) ovoga Pravilnika.


Označavanje prirodnih izvorskih voda
 

Članak 34.
 

Naziv pod kojim se prirodna izvorska voda stavlja na tržište je »prirodna izvorska voda« ili u slučaju dodavanja ugljik (IV)-oksida »prirodna izvorska voda s CO« ili »gazirana prirodna izvorska voda«.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka naziv pod kojim se prirodna izvorska voda iz članka 22. i 23. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika stavlja na tržište Republike Hrvatske može biti »izvorska voda«.

Zabranjeno je na ambalaži, deklaraciji ili pri bilo kojoj vrsti reklamiranja, stavljanje oznaka, trgovačkih imena, zaštitnih žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka, bilo da su u obliku amblema ili ne, koji bi mogli dovesti do zamjene s prirodnom mineralnom vodom, a posebno oznake »kiselica«, »mineralna voda«, »mineral« ili bilo koje izvedenice tih riječi.

U slučaju vode za piće zapakirane u ambalažu, koja ne udovoljava zahtjevima za prirodnu izvorsku vodu propisanim ovim Pravilnikom, zabranjeno je na ambalaži, deklaraciji ili pri bilo kojoj vrsti reklamiranja, stavljanje oznaka, trgovačkih imena, zaštitnih žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka, bilo da su u obliku amblema ili ne, koji bi mogli dovesti do zamjene s prirodnom izvorskom vodom, a posebno oznake »izvorska voda«, »izvor«, »vrelo« ili bilo koje izvedenice tih riječi.
 

Zajedničke odredbe označavanja
 

Članak 35.
 

Osim podataka propisanih posebnim propisom o općem deklariranju ili označavanju hrane iz članka 5. te podataka iz članka 31. do 34. ovoga Pravilnika deklaracija prirodne mineralne i prirodne izvorske vode mora sadržavati i sljedeće podatke:

a) navod analitičkog sastava karakterističnih sastojaka;

b) naziv mjesta korištenja izvora i naziv izvora;

c) navod o tehnološkom postupku iz članka 11. stavka 1. podstavka b) i c) ovoga Pravilnika, ukoliko je proveden.

Trgovački naziv prirodne mineralne vode odnosno prirodne izvorske vode može sadržavati naziv lokaliteta, sela ili mjesta pod uvjetom da se taj naziv odnosi na prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu koja se crpi iz izvora u navedenom mjestu i pod uvjetom da ne stvara zabunu obzirom na mjesto korištenja vode iz izvora.

Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se i na trgovački naziv upotrijebljen za bilo koju vrstu reklamiranja.

Zabranjeno je stavljati na tržište prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu iz jednog te istog izvora pod više od jednog trgovačkog naziva.

Ukoliko deklaracije ili oznake na ambalaži prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koja je stavljena na tržište sadrže trgovački naziv koji se razlikuje od naziva izvora, lokaliteta ili mjesta u kojem se izvor nalazi, tada naziv lokaliteta, mjesta ili naziv izvora mora biti naveden slovima koja su najmanje jedan i pol puta viša i šira od najvećih slova upotrijebljenih za taj trgovački naziv.

Sukladno stavku 1. podstavku c) ovoga članka deklaracija prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koja je bila podvrgnuta obradi sa zrakom obogaćenim ozonom, mora sadržavati oznaku »voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade zrakom obogaćenim ozonom« koja se mora nalaziti u neposrednoj blizini analitičkog sastava karakterističnih sastojaka.


Ambalaža
 

Članak 36.
 

Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda stavlja se na tržište samo kao zapakirani proizvod.

Bilo koja ambalaža koja se koristi za pakiranje prirodne mineralne i prirodne izvorske vode mora biti zatvorena na način da se izbjegne bilo kakva mogućnost kvarenja ili onečišćenja vode.
 

III. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI
 

Članak 37.
 

Za utvrđivanje sukladnosti prirodne mineralne i prirodne izvorske vode sa zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole te za praćenje kakvoće proizvoda mogu se koristiti sve metode propisane posebnim propisom kao i međunarodno priznate i validirane metode.
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 38.
 

Za prirodne mineralne i prirodne izvorske vode priznate sukladno odredbama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za prirodne mineralne, izvorske i stolne vode (»Narodne novine« br. 58/98 i 17/99) subjekti u poslovanju s hranom moraju pokrenuti postupak priznavanja sukladno odredbama ovoga Pravilnika šest mjeseci prije isteka roka od pet godina od datuma njihovog priznavanja.
 

Članak 39.
 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine« 2/05, 79/05, 107/05 i 143/06) osim odredbi koje se odnose na stolne vode.

Postupci priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika završit će se prema odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.
 

Članak 40.
 

Proizvodi se mogu stavljati na tržište u ambalaži deklariranoj sukladno odredbama pravilnika iz članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika do iskorištenja zaliha te ambalaže, a najkasnije do 30. lipnja 2008. godine.
 

Članak 41.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-02/07-01/52

Urbroj: 525-1-07-1

 

Kao što primjećujete, klikom na naslov ušli ste u glavni prostor članka, odnosno stranice, i to je naravno prostor na kojem ćete Vi putem administratorskog sučelja objavljivati sve Vaše tekstove i fotografije.

Ovo je primjer stranica kakve i Vi možete imati.
Ovo nisu obične stranice, već CMS internet stranice, dakle stranice koje imaju administratorsko sučelje putem kojeg možete samostalno unositi tekstove i fotografije, koliko Vi želite i kada Vi želite, bez ikakvih troškova ili čekanja.
Jedino sa CMS stranicama možete stalno širiti svoje poslovanje, predstavljeti svoju ponudu, biti dobro zastupljeni na tražilicama i imati nove klijente.
Ovdje smo pokazali primjer unosa teksta, ali na isti način možete predstaviti bilo koji proizvod ili uslugu, ponudu ili potražnju. Ova vrsta stranica može se i dodatno prilagoditi za sve tvrtke, obrte ili udruge.

Opširnije: http://www.poslovniforum.hr/cms4000/
►  Tekstovi  - Sunday, December 9, 2007
  |   Print   |   Home

MENU
Proizvodi
Nekretnine
Apartmani
Tekstovi
O nama
 RSS - Favorites

Tekst ispod menija


  Pregledajte primjere:
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Informacije i narudžbe
 

Design & Hosting: Poslovni forum  


Tekst na samom kraju stranice
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga