NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
CMS 4000
Pokretni tekst sa nekim važnijim informacijama u pokretnom tekstu - Tijekom vremena Internet usluge stalno napreduju, tj. postaju sve naprednije i savršenije, od poslovanja tvrtki do korisnika, koji se kontinuirano sve više koriste internetom za informiranje ili za trgovinu. Naručite na vrijeme izradu svojih web stranica ili ažurirajte i prilagodite postojeće. Kako bi udovoljili potrebama naših korisnika za što jednostavnijim i bržim načinom administriranja Internet stranica, Poslovni forum je razvio vlastiti CMS sustav za upravljanje sadržajem na Internet stranicama. CMS namijenjen je svim korisnicima koji imaju potrebu za čestim obnavljanjem sadržaja na Internet stranicama. Internet stranice možete ažurirati bez daljnih troškova. Svim našim korisnicima CMS stranica pružamo brzu korisničku podršku. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućuje kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove. No, istodobno, Internet je i puno više od medija za oglašavanje. Želite li unaprijediti odnose s Vašim kupcima, poboljšati komunikaciju s dobavljačima, ažurirati tehničku dokumentaciju ili upoznati javnost s novostima u Vašem proizvodnom ili uslužnom programu, Internet je pravi izbor!

Laboratoriji za ispitivanje kakvoće

PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI LABORATORIJI ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE GNOJIVA I POBOLJŠIVAČA TLA


Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za provedbu ispitivanja kakvoće gnojiva i poboljšivača tla i drugih ispitivanja, glede prostorija, tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti djelatnika, postupak ovlašćivanja te uvjeti i način određivanja referentnog laboratorija kao i kontrola nad radom laboratorija.

Ovlašteni laboratorij

Članak 2.

Ovlašteni laboratorij (u daljnjem tekstu: laboratorij) je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti laboratorijskih ispitivanja ili je u sastavu pravne osobe registrirane za obavljanje takve djelatnosti i ovlaštena je za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla.

Članak 3.

(1) Ovlaštenje za obavljanje ispitivanja kakvoće gnojiva i poboljšivača tla daje se laboratoriju iz članka 2. ovoga Pravilnika rješenjem koje donosi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(2) Ministarstvo vodi evidenciju laboratorija, a popis laboratorija objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

(1) Laboratorij provodi fizikalno – kemijske analize parametara prema posebnim propisima o kakvoći gnojiva i poboljšivača tla te na temelju obavljenih analiza izdaje mišljenje o sukladnosti gnojiva i poboljšivača tla s propisanim zahtjevima kakvoće.
(2) Rad laboratorija iz stavka 1. ovoga članka odvija se prema načelima dobre laboratorijske prakse (u daljnjem tekstu: DLP).
(3) DLP u smislu ovoga Pravilnika jest sustav kakvoće koji se odnosi na organizacijske procese i uvjete za planiranje, provedbu, kontrolu, način izvještavanja i dokumentaciju ispitivanja kakvoće gnojiva i poboljšivača tla.
(4) Osnovna načela DLP-a propisana su u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

U postupku ispitivanja pokazatelja kakvoće gnojiva i poboljšivača tla iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika laboratorij:
– priprema laboratorijske uzorke za provedbu analize;
– provodi analizu gnojiva i poboljšivača tla sukladno posebnim propisima o kakvoći gnojiva i poboljšivača tla;
– na pisani zahtjev stranke stručna osoba laboratorija može izaći na teren i uzeti uzorke gnojiva i poboljšivača tla.

Uvjeti ovlašćivanja

Članak 6.

(1) Laboratorij dobiva ovlaštenje za ispitivanje kakvoće mineralnih i/ili organskih gnojiva i/ili poboljšivača tla sukladno parametrima koje može ispitivati.
(2) Laboratorij može biti ovlašten za ispitivanje mineralnog i/ili organskog gnojiva i/ili poboljšivača tla ako može provesti metode koje su propisane u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Laboratorij mora imati radne prostore, ovisno o vrsti ispitivanja, za koje je ovlašten, i to za:
– preuzimanje i valjanu pohranu uzoraka;
– smještaj uređaja i instrumenata za ispitivanje i obavljanje dijagnostičkih i analitičkih metoda;
– smještaj kemikalija, laboratorijske opreme i suđa;
– pranje i sušenje laboratorijskog suđa i opreme;
– obradu rezultata i pripremu izvješća.

Članak 8.

(1) Laboratorij mora imati pisane upute za provođenje ispitivanja, za uporabu i rad svih mjernih uređaja i instrumenata koji se koriste kao i za pripremu uzoraka.
(2) Kada je potrebno uporabiti metode ili postupke ispitivanja koji nisu normirani, postupci se moraju detaljno obrazložiti.

Članak 9.

(1) Laboratorij mora raspolagati mjernim uređajima i instrumentima i drugom opremom za ispitivanje koja je u suglasju s odnosnim stanjem znanosti i tehnike.
(2) Laboratorij obavlja ispitivanja mjernim uređajima koji su umjereni ili ovjereni i imaju sljedivost.
(3) Ovisno o zahtjevu za ovlašćivanje, laboratorij mora imati odgovarajuću opremu i pribor potreban za ispitivanje odgovarajućom analitičkom metodom.

Članak 10.

Laboratorij mora zapošljavati stručno osposobljene zaposlenike, i to:
– zaposlenika sa završenim dodiplomskim studijem ili VII/I stupnjem kemijskog, kemijsko-tehnološkog ili poljoprivrednog područja s najmanje dvije godine radnog iskustva u laboratorijskom radu;
– zaposlenika VI ili IV stupnja kemijske, kemijsko-tehnološke ili poljoprivredne struke, prema opsegu rada laboratorija.

Članak 11.

(1) Ovlašteni laboratorij je dužan sudjelovati u među laboratorijskim poredbenim ispitivanjima kad referentni laboratorij organizira takve provjere.
(2) Laboratorij je dužan, o svom trošku, obaviti među laboratorijska poredbena ispitivanja potrebitih parametara prema propisanim analitičkim metodama te provjeru osposobljenosti stručnih zaposlenika koji su uključeni u ispitivanja.

Članak 12.

(1) Ako laboratorij u okviru ovlaštenja ne može provesti sve analize za utvrđivanje kakvoće mineralnih i/ili organskih gnojiva i/ili poboljšivača tla, može zatražiti obavljanje tih analiza od drugog ovlaštenog laboratorija.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka laboratorij je dužan, pri prikazivanju rezultata analize, dostaviti uz svoja analitička izvješća i izvorno izvješće laboratorija koji je obavio ugovorenu analizu.

Referentni laboratorij

Članak 13.

(1) Ministar ovlašćuje jedan od ovlaštenih laboratorija kao referentni, ako udovoljava slijedećim uvjetima:
– da može provoditi sve metode propisane posebnim propisima za mineralna gnojiva, organska gnojiva i poboljšivače tla;
– da je akreditiran sukladno HRN ISO/EC 17025.
(2) U postupku ovlašćivanja iz stavka 1. ovoga članka uzima se u obzir:
– stručnost i specijalizacija kadrova;
– opremljenost odgovarajućom opremom;
– sudjelovanje u programima znanstvenoistraživačkog rada u području laboratorijskih ispitivanja za koja je ovlašten;
– zapaženi znanstvenoistraživački rezultati u odgovarajućoj oblasti.
(3) Rješenje o ovlašćivanju referentnog laboratorija objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 14.

Referentni laboratorij provodi sljedeće aktivnosti:
– obavlja ponovnu ili super analizu i daje konačno mišljenje o rezultatima ispitivanja drugih laboratorija na zahtjev Ministarstva, sudova, inspekcija i drugih pravnih osoba;
– obrađuje i tumači sve rezultate ispitivanja koji se obavljaju u sklopu međunarodne suradnje;
– provodi domaća i međunarodna među laboratorijska poredbena ispitivanja;
– obavlja ocjenjivanje rada ovlaštenih laboratorija po nalogu Ministarstva;
– daje stručnu pomoć za primjenu suvremene opreme i metoda rada te za kvalitetno obavljanje poslova u laboratorijima;
– unapređuje metode ispitivanja i rada u laboratorijima;
– koordinira i nadzire osposobljavanje te obavlja osposobljavanje stručnjaka za rad u laboratorijima;
– potiče izradu normi za ispitivanje pojedinih pokazatelja te daje prijedlog za njihovo donošenje.

Obrada rezultata i Izvještaj

Članak 15.

(1) Laboratorij mora zaprimljeni uzorak gnojiva ili poboljšivača tla analizirati prema zahtijevanom parametru/parametrima za koje je ovlašten, obraditi rezultate i dati Izvještaj o analizi gnojiva ili poboljšivača tla (u daljnjem tekstu: Izvještaj).
(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora imati numerirane stranice i mora sadržavati:
1. naslov,
2. naziv i adresu laboratorija,
3. jednoznačnu oznaku Izvještaja, naznačenu na svakoj stranici Izvještaja,
4. naziv i adresu korisnika,
5. oznaku i/ili naziv metode,
6. opis i stanje uzorka koji se ispituje i njegovu jednoznačnu oznaku,
7. datum prijama uzorka i datum završetka ispitivanja,
8. rezultate ispitivanja s mjernim jedinicama,
9. ime, funkciju i potpis(e) ili istovrijednu identifikaciju osobe koja je odobrila Izvještaj.
(3) U Izvještaju laboratorij daje mišljenje o sukladnosti gnojiva i poboljšivača tla s propisanim zahtjevima kakvoće.
(4) Laboratorij mora voditi evidenciju svih izvršenih analiza kronološkim redom i imati kopije svih izdanih Izvještaja u zadnjih pet godina.

Članak 16.

Laboratorij mora biti nepristran i njegovo osoblje ne smije ovisiti ni o kakvim poslovnim, financijskim i drugim utjecajima na njihovu prosudbu.

Postupak ovlašćivanja

Članak 17.

(1) Postupak ovlašćivanja pokreće se na temelju pisanog zahtjeva laboratorija Ministarstvu.
(2) Zahtjev treba sadržavati najmanje ove podatke:
– naziv i sjedište podnositelja zahtjeva, pravni status i djelatnost;
– područje traženog ovlaštenja.
(3) Uz zahtjev se prilaže:
– izvadak iz sudskog registra;
– podaci o prostornim uvjetima smještaja;
– opisi postupaka i načina provedbe ispitivanja za koje se traži ovlast;
– popis tehničke opreme za provedbu ispitivanja za koju se traži ovlast;
– podaci o stručnoj osposobljenosti i broju zaposlenika;
– dokumentacija o provedenim među laboratorijskim poredbenim ispitivanjima.

Članak 18.

(1) Ispunjavanje uvjeta propisanih člancima 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika utvrđuje stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) koje imenuje ministar.
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka nakon obavljenog očevida sastavlja zapisnik s prijedlogom za dobivanje ovlaštenja.
(3) Na temelju zapisnika i prijedloga povjerenstva ministar rješenjem izdaje ovlaštenje na rok od četiri godine.
(4) Postupak za produženje ovlaštenja pokreće se podnošenjem zahtjeva za ponovno ovlašćivanje prije isteka roka utvrđenog rješenjem o ovlašćivanju.
(5) Popis laboratorija s ovlaštenjem objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 19.

(1) Povjerenstvo iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika kontrolira ispunjavanje uvjeta i izvršavanje zadaća propisanih ovim Pravilnikom.
(2) Laboratorij je dužan Povjerenstvu omogućiti kontrolu iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Ako Povjerenstvo utvrdi da laboratorij ne ispunjava neke od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, utvrdit će nedostatke i odrediti rok u kojem se ti nedostaci moraju ukloniti, odnosno rok u kojem se moraju ispuniti propisani uvjeti.
(4) Ako laboratorij u određenom roku ne postupi sukladno odredbama iz stavka 3. ovoga članka ili ako Povjerenstvo utvrdi da laboratorij ne obavlja poslove za koje je ovlašten sukladno odredbama ovoga Pravilnika, laboratoriju će se rješenjem oduzeti ovlaštenje za pojedine poslove ili dano ovlaštenje u cijelosti te će se taj laboratorij brisati s popisa ovlaštenih laboratorija.
(5) Rješenje o prestanku ovlaštenja donosi ministar na prijedlog Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 20.

Uvjete iz članka 13. stavka 1. alineja 2. referentni laboratorij mora ispuniti u roku od dvije godine od donošenja rješenja o ovlašćivanju.

Članak 21.

Ispitivanje kakvoće mineralnih gnojiva, do ovlašćivanja laboratorija sukladno odredbama ovoga Pravilnika, obavljat će laboratoriji ovlašteni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a najkasnije do31. prosinca 2007. godine.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/61
Urbroj: 525-01/07-01/1

=================================

Kao što primjećujete, klikom na naslov ušli ste u glavni prostor članka, odnosno stranice, i to je naravno prostor na kojem ćete Vi putem administratorskog sučelja objavljivati sve Vaše tekstove i fotografije.

Ovo je primjer stranica kakve i Vi možete imati.
Ovo nisu obične stranice, već CMS internet stranice, dakle stranice koje imaju administratorsko sučelje putem kojeg možete samostalno unositi tekstove i fotografije, koliko Vi želite i kada Vi želite, bez ikakvih troškova ili čekanja.
Jedino sa CMS stranicama možete stalno širiti svoje poslovanje, predstavljeti svoju ponudu, biti dobro zastupljeni na tražilicama i imati nove klijente.
Ovdje smo pokazali primjer unosa teksta, ali na isti način možete predstaviti bilo koji proizvod ili uslugu, ponudu ili potražnju. Ova vrsta stranica može se i dodatno prilagoditi za sve tvrtke, obrte ili udruge.

Opširnije: http://www.poslovniforum.hr/cms4000/
►  Tekstovi  - Sunday, December 9, 2007
  |   Print   |   Home

MENU
Proizvodi
Nekretnine
Apartmani
Tekstovi
O nama
 RSS - Favorites

Tekst ispod menija


  Pregledajte primjere:
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Informacije i narudžbe
 

Design & Hosting: Poslovni forum  


Tekst na samom kraju stranice
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga