NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
CMS 4000
Pokretni tekst sa nekim važnijim informacijama u pokretnom tekstu - Tijekom vremena Internet usluge stalno napreduju, tj. postaju sve naprednije i savršenije, od poslovanja tvrtki do korisnika, koji se kontinuirano sve više koriste internetom za informiranje ili za trgovinu. Naručite na vrijeme izradu svojih web stranica ili ažurirajte i prilagodite postojeće. Kako bi udovoljili potrebama naših korisnika za što jednostavnijim i bržim načinom administriranja Internet stranica, Poslovni forum je razvio vlastiti CMS sustav za upravljanje sadržajem na Internet stranicama. CMS namijenjen je svim korisnicima koji imaju potrebu za čestim obnavljanjem sadržaja na Internet stranicama. Internet stranice možete ažurirati bez daljnih troškova. Svim našim korisnicima CMS stranica pružamo brzu korisničku podršku. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućuje kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove. No, istodobno, Internet je i puno više od medija za oglašavanje. Želite li unaprijediti odnose s Vašim kupcima, poboljšati komunikaciju s dobavljačima, ažurirati tehničku dokumentaciju ili upoznati javnost s novostima u Vašem proizvodnom ili uslužnom programu, Internet je pravi izbor!

Hrvatski zrakoplovni savez

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA HRVATSKOG ZRAKOPLOVNOG SAVEZA

I.OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način obavljanja poslova Hrvatskog zrakoplovnog saveza koji su mu kao javne ovlasti povjerene Zakonom o zračnom prometu.

Članak 2.

(1) Hrvatski zrakoplovni savez na temelju javnih ovlasti obavlja:
1. stručne poslove u postupku utvrđivanja propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati pravne osobe za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno sportskih letjelica;
2. utvrđivanje programa za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportskih letjelica;
3. praćenje i usklađivanje rada, usklađivanje kriterija te pružanje stručne i druge pomoći pravnim osobama za osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportskih letjelica;
4. stručni nadzor nad pravnim osobama za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportskih letjelica.
5. poslove vezane za stručno osposobljavanje kandidata za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportskih letjelica;
6. provjeru stručne osposobljenosti instruktora i osoba koje izvode teorijsku nastavu;
7. imenovanje i organizaciju rada povjerenstva za provođenje ispita i provođenje ispita;
8. izdavanje uvjerenja o položenom ispitu za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportskih letjelica;
9. vođenje dokumentacije i evidencije u svezi s osposobljavanjem te zahtjevima i ispitima kandidata za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportskih letjelica;
(2) Hrvatski zrakoplovni savez posebno brine, unaprjeđuje i podupire razvitak domaće i međunarodne zrakoplovno-sportske djelatnosti.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika zrakoplovno-sportskom letjelicom smatraju se:
1. balon,
2. padobran,
3. parajedrilica,
4. ovjesna jedrilica,
5. jedrilica,
6. mikrolaki avion.

Pojmovi

Članak 4.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Mikrolaki avion (microlight aeroplane): zrakoplov jednosjed ili dvosjed, pokretan motorom, koji pri najvećoj dopuštenoj uzletnoj masi nije brži od 65 km/h, a kojim se upravlja premještanjem težine pilota i/ili aerodinamičkim upravljačkim kormilom, a čija najveća dopuštena uzletna masa ne prelazi 300 kg kod jednosjeda, 450 kg kod dvosjeda, odnosno, u amfibija i hidro izvedbi 10% više od tih masa.
2. Ovjesna jedrilica (hang glider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed, bez motora te,
– polukrute osnovne konstrukcije, kojim se u pravilu upravlja premještanjem težine pilota i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra, koji se može nositi te kojim se može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota;
– krute osnovne konstrukcije, kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra te kojim se može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota.
– krute osnovne konstrukcije, kojim se u pravilu upravlja pomoću pokretnih aerodinamičkih površina u najmanje dvije osi i koji ne može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra.
3. Parajedrilica (paraglider): zrakoplov jednosjed ili dvosjed, bez motora, koji nema krutu osnovnu konstrukciju i koji može pokazati stalnu sposobnost sigurnog uzlijetanja i slijetanja u uvjetima bez vjetra, a kojim se aerodinamički upravlja oko sve tri osi pomoću lijeve i desne komande povezane za izlazne krajeve krila, koji se može nositi te kojim se može uzletjeti i sletjeti samo snagom i uporabom nogu pilota.
4. Padobran (parachute): tehničko sredstvo koje omogućuje sigurno spuštanje na tlo usporenjem slobodnog pada.
5. Jedrilica (glider): zrakoplov teži od zraka, bez motora, koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih reakcija na površinama, koje u određenim uvjetima leta ostaju nepokretne.
6. Balon (air balloon): zrakoplov lakši od zraka, bez motora.
7. Organizacija za obuku pilota (Facilities for Training): pravna osoba ovlaštena za provođenje stručnog osposobljavanja za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportske letjelice.
8. Hrvatski zrakoplovni savez (HZS): nacionalna udruga aeroklubova, koja kao ovlaštena organizacija u skladu s važećim propisima, obavlja poslove iz područja zrakoplovno-sportskog letenja.
 

II.
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, STJECANJE, OBNAVLJANJE I PRODUŽENJE VALJANOSTI DOZVOLE I/ILI OVLAŠTENJA PILOTA ZRAKOPLOVNO-SPORTSKE LETJELICE

Osposobljavanje

Članak 5.

(1) Stručno osposobljavanje kandidata za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja, obnavljanje i produženje valjanosti dozvole i/ili ovlaštenja pilota zrakoplovno- sportske letjelice, obavlja se u skladu s propisima kojima se reguliraju uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja valjanosti dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportske letjelice.
(2) Stručno osposobljavanja pilota zrakoplovno sportske letjelice može obavljati pravna osoba koja udovoljava propisanim uvjetima i koju za to ovlasti Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uz prethodno mišljenje Hrvatskog zrakoplovnog saveza.
(3) Pravne osobe za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportskih letjelica dužne su provoditi osposobljavanje po programima za stručno osposobljavanje koje utvrđuje Hrvatski zrakoplovni savez.
(4) Programi za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno--sportske letjelice, moraju biti izrađeni u skladu s preporučenim međunarodnim normama i moraju osiguravati visok stupanj sigurnosti.

Pravne osobe za stručno osposobljavanje

Članak 6.

(1) Pravne osobe za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno--sportske letjelice moraju udovoljavati uvjetima utvrđenim propisom o uvjetima kojima mora udovoljavati pravne osobe za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportske letjelice.
(2) Zahtjev za odobrenje pravne osobe za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportske letjelice, podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu. Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Hrvatskog zrakoplovnog saveza, izdaje odobrenje pravnoj osobi za stručno osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportske letjelice.

Potvrda o uspješno završenom osposobljavanju

Članak 7.

(1) Nakon uspješno završenog osposobljavanja, pravna osoba ovlaštena za provođenje stručnog osposobljavanja za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportske letjelice, izdaje potvrdu o uspješno završenom osposobljavanju.
(2) Izgled i sadržaj potvrde iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Hrvatski zrakoplovni savez.

Zahtjev za polaganje ispita

Članak 8.

Zahtjev za polaganje ispita za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportske letjelice, podnosi se na propisanom obrascu, uz koji se prilaže:
1. potvrda iz članka 7. ovoga Pravilnika,
2. dokaz o uplaćenoj pristojbi i naknadi za ispit,
3. dokaz o naletu/skokovima.
(2) Izgled i sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Hrvatski zrakoplovni savez.

Ispitni rokovi

Članak 9.

(1) Ispit se polaže u redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima koje utvrđuje Hrvatski zrakoplovni savez.
(2) Redoviti ispitni rokovi određuju se najmanje tri puta godišnje.
(3) Izvanredni ispitni rokovi određuju se ako se prijavi više od pet kandidata, odnosno ako se za to ukaže osobita potreba.

Dopuštenje za ispitivača

Članak 10.

(1) Član ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportske letjelice, može biti samo osoba koja ima dopuštenje (licenciju) za ispitivača koje izdaje Ministarstvo.
(2) Dopuštenje (licenciju) za ispitivača može dobiti samo osoba koja je uvrštena na popis stručnjaka koji, u načelu, početkom svake kalendarske godine utvrđuje ministar.
(3) Ispitivač praktične osposobljenosti može biti samo imatelj valjane dozvole i ovlaštenja s kojim može obavljati osposobljavanje pilota zrakoplovno-sportskih letjelica (učitelji, instruktori, nastavnici).
(4) Ministarstvo će oduzeti dopuštenje (licenciju) ovlaštenom ispitivaču ako utvrdi da kao član ispitnog povjerenstva ne provodi ispite u skladu s propisima.

Banka pitanja

Članak 11.

(1) Teorijski ispit provodi se prema pitanjima iz banke pitanja.
(2) Banka pitanja izrađuje se na temelju sadržaja programa osposobljavanja posebno za svaku vrstu ispita za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja.
(3) Banku pitanja utvrđuje Hrvatski zrakoplovni savez uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Ispit i provjera

Članak 12.

(1) Ispit za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja pilota zrakoplovno--sportskih letjelica i obnavljanje dozvole i/ili ovlaštenja, obavlja se pred ispitnim povjerenstvom, kojeg imenuje Hrvatski zrakoplovni savez, s tim da u radu ispitnog povjerenstva ne smiju sudjelovati osobe koje su osposobljavale kandidata za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja.
(2) Ispitno povjerenstvo sastoji se od najmanje dva člana i predsjednika, a za obavljanje administrativno-tehničkih poslova može se imenovati i tajnik povjerenstva.
(3) Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.
(4) Poslije položenoga teorijskog ispita kandidat polaže praktični dio ispita.

Ocjena ispita i provjere

Člana 13.

(1) Ispitno povjerenstvo ocjenjuje ukupan uspjeh kandidata na ispitu ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.
(2) Teorijski ispit za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja smatra se položenim ako kandidat u svakom dijelu teorijskog ispita postigne najmanje 75 % točnih odgovora.
(3) Praktični ispit za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja smatra se položenim ako kandidat pokaže sposobnost sigurnog upravljanja zrakoplovno-sportskom letjelicom, uključujući, sve propisane postupke i provjere u letu određene od strane ispitivača.
(4) Kandidat koji ne položi najviše dva predmeta iz teorijskog dijela ispita može pristupiti popravnom ispitu iz tih predmeta, unutar roka kojeg odredi predsjednik ispitnog povjerenstva, a koji ne smije biti kraći od 15 dana, a niti dulji od 30 dana od dana prvog polaganja ispita.
(5) Kandidat, koji ne položi tri ili više predmeta iz teorijskog dijela ispita ili ne položi praktični dio ispita, upućuje se na ponovni ispit.
(6) Rok za polaganje ponovnog ispita ne smije biti kraći od dva mjeseca, računajući od dana prvog polaganja ispita.

Odustajanje od ispita ili provjere

Članak 14.

(1) Kandidat koji nije u mogućnosti pristupiti ispitu ili provjeri, dužan je predsjedniku ispitnog povjerenstva neodložno, u pisanom obliku, obrazložiti razloge za to. Ako predsjednik ispitnog povjerenstva odobri odgodu smatra se da ispit ili njegov dio na koji se odgoda odnosi, odnosno provjera, nisu ni započeti. Odgoda se može odobriti samo ako za to postoje važni opravdani razlozi. Bolest kandidata mora se dokazati predočenjem liječničkog uvjerenja. U takvom slučaju kandidat pristupa sljedećem ispitnom roku.
(2) Ako predsjednik ispitnog povjerenstva ne odobri odgodu, smatra se da ispit ili njegov dio, odnosno provjera nisu položeni.

Kršenje discipline na ispitima i provjerama

Članak 15.

Ako kandidat tijekom trajanja ispita ili provjere svojim ponašanjem krši disciplinu, ometa druge kandidate ili samu provedbu ispita ili provjere, odnosno ako se služi prepisivanjem ili drugim nedozvoljenim sredstvima, može ga se udaljiti s ispita ili provjere, a smatra se da ispit ili provjeru kandidat nije položio/la.

Ispitna dokumentacija

Članak 16.

(1) Kandidatu se nakon završetka teorijskog ili praktičnog ispita, na njegov zahtjev, mora dati na uvid njegova ispitna dokumentacija.
(2) Hrvatski zrakoplovni savez dužan je čuvati ispitnu dokumentaciju iz teorijskog i praktičnog dijela ispita kao i drugu dokumentaciju vezanu za obavljanje poslova iz članka 2. ovoga Pravilnika.
(3) Ispitna dokumentacija čuva se 5 godine.

Zapisnik o radu ispitnog povjerenstva

Članak 17.

(1) O radu ispitnog Povjerenstva vodi se zapisnik.
(2) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva i dostavljaju ga, zajedno sa izvješćem o rezultatu ispita, Hrvatskom zrakoplovnom savezu.

Uvjerenje o uspješno položenom ispitu

Članak 18.

(1) Kandidatu koji uspješno položi ispit Hrvatski zrakoplovni savez izdaje uvjerenje o uspješno položenom ispitu.
(2) Izgled i sadržaj uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Hrvatski zrakoplovni savez.

Zahtjev za izdavanje dozvole i/ili ovlaštenja

Članak 19.

(1) Dozvole i/ili ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportskih letjelica izdaje Ministarstvo na zahtjev kandidata.
(2) Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu, koji izdaje Ministarstvo.
(3) Zahtjevu za izdavanje dozvole mora se priložiti:
1. uvjerenje iz članka 18. ovoga Pravilnika,
2. liječnička svjedodžba,
3. naknada i pristojba za izdavanje dozvole.
(4) Zahtjevu za izdavanje ovlaštenja mora se priložiti:
1. uvjerenje iz članka 18. ovoga Pravilnika,
2. dozvola pilota zrakoplovno-sportske letjelice,
3. naknada i pristojba za izdavanje ovlaštenja.

III.NAKNADE

Članak 20.

(1) Visine naknada za provođenje ispita za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplovno-sportskih letjelica, odlukom utvrđuje Hrvatski zrakoplovni savez, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama».

IV.RJEŠAVANJE PO ŽALBAMA I NADZOR

Rješavanje po žalbama

Članak 21.

Po žalbi na upravne akte, koje Hrvatski zrakoplovni savez donosi u obavljanju povjerenih poslova, rješava Ministarstvo, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Nadzor

Članak 22.

Upravni i stručni nadzor nad radom Hrvatskog zrakoplovnog saveza obavlja Ministarstvo.

V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Hrvatski zrakoplovni savez će, radi obavljanja poslova koji su mu povjereni kao javne ovlasti, uskladiti unutarnje ustrojstvo i opće akte s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.
(2) Suglasnosti propisane odredbama članka 11. i 20. ovoga Pravilnika, Hrvatski zrakoplovni savez, dužan je ishoditi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(3) Izgled i sadržaj potvrde iz članka 7., obrasca iz članka 8. te uvjerenja iz članka 18. ovoga Pravilnika, Hrvatski zrakoplovni savez utvrdit će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve postupke propisane ovim Pravilnikom koji su započeti, a nisu dovršeni prije početka primjene ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

Klasa: 011-01/06-02/10
Urbroj: 530-09-06-4
Zagreb, 5. travnja 2006.

 

Kao što primjećujete, klikom na naslov ušli ste u glavni prostor članka, odnosno stranice, i to je naravno prostor na kojem ćete Vi putem administratorskog sučelja objavljivati sve Vaše tekstove i fotografije.

Ovo je primjer stranica kakve i Vi možete imati.
Ovo nisu obične stranice, već CMS internet stranice, dakle stranice koje imaju administratorsko sučelje putem kojeg možete samostalno unositi tekstove i fotografije, koliko Vi želite i kada Vi želite, bez ikakvih troškova ili čekanja.
Jedino sa CMS stranicama možete stalno širiti svoje poslovanje, predstavljeti svoju ponudu, biti dobro zastupljeni na tražilicama i imati nove klijente.
Ovdje smo pokazali primjer unosa teksta, ali na isti način možete predstaviti bilo koji proizvod ili uslugu, ponudu ili potražnju. Ova vrsta stranica može se i dodatno prilagoditi za sve tvrtke, obrte ili udruge.

Opširnije: http://www.poslovniforum.hr/cms4000/
►  Tekstovi  - Sunday, December 9, 2007
  |   Print   |   Home

MENU
Proizvodi
Nekretnine
Apartmani
Tekstovi
O nama
 RSS - Favorites

Tekst ispod menija


  Pregledajte primjere:
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Informacije i narudžbe
 

Design & Hosting: Poslovni forum  


Tekst na samom kraju stranice
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga