Naša ponuda!
 Tema 1
 Tema 2
 Tema 3
 Tema 4
 Tema 5
 Tema 6
 
 
 

Prostor za dodatni tekst ispod linkova što se može iskoristiti za neku važniju objavu...
 
Primjer 1040
Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i najave. Samo nekoliko minuta više potrebno je i da Vaša Internet domena, email adrese, web shop budu i aktivni na Internetu! Inovativnim pristupom i modernim tehnologijama stvaramo kvalitetna poslovna web rješenja koja pomažu tvrtkama i obrtnicima u postizanju poslovnog uspjeha i to povećanjem prihoda, smanjenjem troškova i povećanjem zadovoljstva njihovih klijenata. Razvoj web aplikacija i izrada web stranica. Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i Vaše najave. Internet je budućnost poslovanja te vam omogućava da osobe koje posjete vaše stranice dobiju sve potrebne podatke o vama i vašem radu. Internet postaje i postao je bliska veza između kupaca i tvtki koje nude svoje proizvode preko interneta. Content Management sustavi omogućavaju da samostalno postavljate ili mijenjate postojeće podatke na vašim internet stranicama neovisno o stručnom znanju. Upravo ovaj sustav omogućava da vaše stranice uvijek budu aktualne, te su sve promjene trenutne. CMS vam omogućava potpunu automatizaciju prilikom promjene ili postavljanja sadržaja na Internetu ili Intranetu. Upravo zbog mogućnosti samostalnog mijenjanja i dodavanja sadržaja, troškovi su znatno smanjeni a zadržan je profesionalni izgled vaših stranica. Velika je prednost što se ne moraju koristiti drugi programi za postavljanje sadržaja te informaciju postavljate onda kada Vi to želite. Da bi bili prepoznatljivi na internetu po svojem nazivu, nazivu tvrtke ili proizvoda morate imati svoju vlastitu internet adresu (npr. www.poslovniforum.hr). Naziv domene je izuzetno važan jer predstavlja tvrtku i usluge koje nudi na Internetu. Osiguravamo optimizaciju web stranica za tražilice, odnosno SEO. Search engine optimization (SEO) ili optimizacija web stranica za tražilice je dio internet marketinga koji se bavi pozicioniranjem stranica na tražilicama na ključne riječi koje najviše odgovaraju sadržaju stranica. Cilj optimizacije je povećati ciljanu posjećenosti i time broj kontakta putem weba ili direktnu prodaju. Optimizacija web stranica je nužna za svaku stranicu ukoliko se želite izdvojiti i postići nešto sa svojom stranicom. Možemo Vam izraditi sve što želite po Vašim konkretnim potrebama, od jednostavnijih stranice, informativnih stranica sa kontakt obrascima, do vrlo naprednih CMS aplikacija, npr. za agencije za nekretnine ili turističke agencije. CMS Vam omogućava ažuriranje podataka putem administracijskog sučelja prema vašim konkretnim potrebama bez dodatnih troškova. Sa CMS aplikacijom štedite vrijeme i novac. Više nećete morati plaćati nikakve dodatne usluge održavanja stranica. Pored toga, cijene CMS gotovih aplikacija uglavnom su jeftinije od klasičnih stranica. Nudimo Vam internet rješenja stvarno prilagođena upravo Vašim željama, potrebama i mogućnostima, kojima ćete kontaktirati sa sadašnjim i budućim kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima. Internet je budućnost. Uhvatite korak sa vremenom. Pobijedite konkurenciju. Iskoristite naše povoljne ponude i promotivne cijene. Provjerite naš cjenik. Provjerite naše usluge hostinga, marketinga i designa web stranica. Izrada interaktivnih CD-Rom-ova. Izrada internet trgovine sa katalogom proizvoda, on-line narudžbom i mogućnošću plaćanja kreditnim karticama. Predstavljanje smještajnih jedinica u turizmu na internetu, uz mogućnost online rezervacije i online plaćanja troškova rezervacije. Iskoristite CMS stranice kao katalog Vaših proizvoda ili usluga. Izrada web stranica, web dizajn i development po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada web stranica i prezentacijskih CD-ROM-ova odličnog dizajna i funkcionalnosti. Poslovni forum prenosi Vam iskustva i znanja o upotrebi informacijskih internet tehnologija u suvremenom poslovanju. Možete naručiti i usluge grafičkog dizajna za Vaše promotivne materijale ili elemente vizualnog identiteta. Web promocija predstavlja najbrži, najopsežniji i najisplativiji način promidžbe neke tvrtke, obrta, udruge ili usluga. Internet uz velike mogućnosti i dostupnost od 24 sata dnevno omogućava kvalitetnu promidžbu i onim tvrtkama, obrtima ili udrugama, koje ne žele ili ne mogu ulagati veća sredstva u vlastito klasično reklamiranje putem radija, televizije, novina, oglasnika ili plakata. U usporedbi sa drugim sredstvima reklamiranja, odnosno drugim marketinškim medijima, poput televizije, radija ili novina, promidžba putem Interneta može biti daleko opsežnija i dugotrajnija, a ujedno dostupna u svakom kutku zemaljske kugle, gdje postoji pristup Internetu. Ulaganjem u internet stranice, ulažete u svoj budući promet i dobit. Internet stranice mogu Vam samo povećati poslovanje i zaradu. Kontaktirajte nas za besplatne konzultacije i savjete.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Tema 6
UGOVOR O ALOTMANU
Pojam
Ugovorom o alotmanu ugostitelj se obvezuje u toku određenog vremena staviti na raspolaganje turističkoj agenciji određeni broj ležaja u određenom objektu, dati ugostiteljske usluge osobama koje uputi agencija i platiti joj određenu proviziju, a ova se obvezuje da ih nastoji popuniti. odnosno obavijestiti u utvrđenim rokovima da to ne može učiniti te platiti cijenu danih usluga ako se koristila angažiranim hotelskim kapacitetima.

Ako ugovorom nije drugačije određeno, smatra se da su smještajni ugostiteljski kapaciteti stavljeni na raspolaganje za jednu godinu.

Forma ugovora
Ugovor o alotmanu mora biti sklopljen u pismenoj formi.

Obveze obavještavanja
Turistička agencija dužna je obavještavati ugostitelja o toku popune smještajnih kapaciteta.
Ako ne može popuniti sve angažirane smještajne kapacitete, turistička agencija dužna je u ugovorenim ili uobičajenim rokovima obavijestiti ugostitelja o tome i dostaviti mu listu gostiju te u obavijesti odrediti rok do kojega ugostitelj može slobodno raspolagati angažiranim kapacitetima.

Ugostiteljski kapaciteti koji u listi gostiju nisu označeni kao popunjeni smatraju se slobodnim od dana primitka te liste od strane hotela za razdoblje na koje se lista odnosi.
Nakon proteka toga roka turistička agencija ponovo stječe pravo da popunjava angažirane smještaj ne kapacitete.

Obveza pridržavanja ugovornih cijena
Turistička agencija ne može osobama što ih šalje u ugostiteljski obijekat zaračunavati veće cijene za ugostiteljske usluge od onih koje su predviđene ugovorom o alotmanu ili ugostiteljskim cjenikom.

Obveza plaćanja ugostiteljskih usluga
Ako ugovorom nije drugačije određeno, cijenu danih ugostiteljskih usluga plaća ugostitelju turistička agencija poslije izvršenih. usluga.
Ugostitelj ima pravo zahtijevati plaćanje odgovarajuće akontacije.

Obveza izdavanja posebne pismene isprave (vaučer)
Turistička agencija dužna je osobama što ih šalje na temelju ugovora o alotmanu izdati posebnu pismenu ispravu (vaučer - voucher).

(Vaučer je turistička uputnica, dokument kojim se putnička agencija obvezuje hotelijeru platiti usluge pružene njezinom klijentu. Vaučer je legitimacijski i financijski dokument na kojem se temelji obračun između agencije i hotela ili ugostitelja.
Temeljna obveza ispunjenja nije u samom vaučeru, nego u ugovoru o alotmanu. Vaučer stoga nije vrijednosni papir jer ne obuhvaća pravo na uslugu pa, primjerice, gost koji je izgubio vaučer može svejedno dobiti ugovorne usluge ako na drugi način dokaže da na njih ima pravo.
I obratno, hotelijer nije dužan učiniti uslugu naznačenu u vaučeru ako prije toga nije sklopljen ugovor između agencije i hotelijera.

Posebna pismena isprava glasi na ime ili na određenu grupu, neprenosiva je i sadrži nalog ugostitelju da dade usluge koje su u njoj navedene.
Posebna pismena isprava služi kao dokaz da je osoba klijent turističke agencije koja je s ugostiteljem sklopila ugovor o alotmanu.
Na temelju posebne pismene isprave obračunavaju se uzajamna potraživanja između turističke agencije i ugostitelja.

Obveza stavljanja na korištenje ugovorenih smještajnih kapaciteta
Ugostitelj preuzima konačnu i neopozivu obvezu da u toku određenog vremena stavi na korištenje ugovoreni broj ležaja i dade osobama koje upućuje turistička agencija usluge navedene u posebnoj pismenoj ispravi.
Ugostitelj ne može ugovoriti s drugom turističkom agencijom angažiranje kapaciteta koji su već rezervirani na temelju ugovora o alotmanu.

Obveze jednakog postupanja
Ugostitelj je dužan osobama što ih uputi turistička agencija dati pod istim uvjetima usluge kao i osobama a kojima je neposredno sklopio ugovor o ugostiteljskim uslugama.
Obveza ugostitelja da ne mijenja cijene usluga

Mijenjanje cijena
Ugostitelj ne može mijenjati ugovorene cijene ako o tome ne obavijesti turističku agenciju najmanje šest mjeseci unaprijed, osim u slučaju promjene u tečaju zamjena valuta koje utječu na ugovorenu cijenu.
Nove cijene mogu se primjenjivati nakon isteka mjesec dana od njihove dostave turističkoj agenciji.
Nove cijene neće se primjenjivati na usluge za koje je već dostavljena lista gostiju. U svakom slučaju izmjene cijene nemaju učinak na rezervacije koje je ugostitelj potvrdio.

Obveza plaćanja provizije
Ugostitelj je dužan turističkoj agenciji isplatiti proviziju na promet ostvaren na temelju ugovora o alotmanu.
Provizija se određuje u postupku od cijene izvršenih ugostiteljskih usluga.
Ako postotak provizije nije određen ugovorom, turističkoj agenciji pripada provizija određena općim uvjetima poslovanja turističke agencije ili, ako ovih nema, poslovnim običajima.

Pravo na odustanak od angažiranih smještajnih kapaciteta
Turistička agencija može privremeno odustati od korištenja angažiranih smještajnih kapaciteta a da time ne raskine ugovor o alotmanu niti stvori za sebe obvezu naknade štete ugostitelju, ako u ugovorenom roku pošalje obavijest o odustanku od korištenja.
Ako rok obavijesti o odustanku nije određen ugovorom, utvrđuje se na temelju poslovnih običaja u ugostiteljstvu.
U slučaju da obavijest o odustanku ne bude poslana u predviđenom roku ugostitelj ima pravo na naknadu štete.
Turistička agencija može odustati od ugovora u cijelosti bez obveze da naknadi štetu ako obavijest o odustanku pošalje u ugovorenom roku.

Obveza turističke agencije da popuni angažirane kapacitete
Ugovorom o alotmanu može se predvidjeti posebna obveza turističke agencije da popuni angažirane ugostiteljske kapacitete.

Ako u tom slučaju ne popuni angažirane ugostiteljske kapacitete, turistička agencija dužna je platiti ugostitelju naknadu po neiskorištenom ležaju i danu.

Turistička agencija nema tada pravo pravodobnom obaviješću otkazati ugovor ili djelomično ili u cijelosti.

(25.05.2006.)


Tekst ispod svih vijesti za neku važniju najavu ili obavijest.

Naručite svoj CMS!

 

Pretraživanje

Pretraži stranice


 

Mailing lista

Upis na Mailing listu
Vaše ime
Vaš e-mail


Online korisnika: 287
Ažurirano: 23. 10. 2021.
 

Preporuka

Pošalji preporuku
E-mail primatelja

Vaše ime i prezime

Vaša dodatna poruka


Anketa

Koliko je oglašavanje na internetu potrebno?
Neophodno Služi svrsi Nije potrebno   Rezultati

Poslovni forum d.o.o.
Dodatni prostor za važniju informaciju ili naznake kontakta
Design & Hosting: Poslovni forum d.o.o.