Naša ponuda!
 Tema 1
 Tema 2
 Tema 3
 Tema 4
 Tema 5
 Tema 6
 
 
 

Prostor za dodatni tekst ispod linkova što se može iskoristiti za neku važniju objavu...
 
Primjer 1040
Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i najave. Samo nekoliko minuta više potrebno je i da Vaša Internet domena, email adrese, web shop budu i aktivni na Internetu! Inovativnim pristupom i modernim tehnologijama stvaramo kvalitetna poslovna web rješenja koja pomažu tvrtkama i obrtnicima u postizanju poslovnog uspjeha i to povećanjem prihoda, smanjenjem troškova i povećanjem zadovoljstva njihovih klijenata. Razvoj web aplikacija i izrada web stranica. Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i Vaše najave. Internet je budućnost poslovanja te vam omogućava da osobe koje posjete vaše stranice dobiju sve potrebne podatke o vama i vašem radu. Internet postaje i postao je bliska veza između kupaca i tvtki koje nude svoje proizvode preko interneta. Content Management sustavi omogućavaju da samostalno postavljate ili mijenjate postojeće podatke na vašim internet stranicama neovisno o stručnom znanju. Upravo ovaj sustav omogućava da vaše stranice uvijek budu aktualne, te su sve promjene trenutne. CMS vam omogućava potpunu automatizaciju prilikom promjene ili postavljanja sadržaja na Internetu ili Intranetu. Upravo zbog mogućnosti samostalnog mijenjanja i dodavanja sadržaja, troškovi su znatno smanjeni a zadržan je profesionalni izgled vaših stranica. Velika je prednost što se ne moraju koristiti drugi programi za postavljanje sadržaja te informaciju postavljate onda kada Vi to želite. Da bi bili prepoznatljivi na internetu po svojem nazivu, nazivu tvrtke ili proizvoda morate imati svoju vlastitu internet adresu (npr. www.poslovniforum.hr). Naziv domene je izuzetno važan jer predstavlja tvrtku i usluge koje nudi na Internetu. Osiguravamo optimizaciju web stranica za tražilice, odnosno SEO. Search engine optimization (SEO) ili optimizacija web stranica za tražilice je dio internet marketinga koji se bavi pozicioniranjem stranica na tražilicama na ključne riječi koje najviše odgovaraju sadržaju stranica. Cilj optimizacije je povećati ciljanu posjećenosti i time broj kontakta putem weba ili direktnu prodaju. Optimizacija web stranica je nužna za svaku stranicu ukoliko se želite izdvojiti i postići nešto sa svojom stranicom. Možemo Vam izraditi sve što želite po Vašim konkretnim potrebama, od jednostavnijih stranice, informativnih stranica sa kontakt obrascima, do vrlo naprednih CMS aplikacija, npr. za agencije za nekretnine ili turističke agencije. CMS Vam omogućava ažuriranje podataka putem administracijskog sučelja prema vašim konkretnim potrebama bez dodatnih troškova. Sa CMS aplikacijom štedite vrijeme i novac. Više nećete morati plaćati nikakve dodatne usluge održavanja stranica. Pored toga, cijene CMS gotovih aplikacija uglavnom su jeftinije od klasičnih stranica. Nudimo Vam internet rješenja stvarno prilagođena upravo Vašim željama, potrebama i mogućnostima, kojima ćete kontaktirati sa sadašnjim i budućim kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima. Internet je budućnost. Uhvatite korak sa vremenom. Pobijedite konkurenciju. Iskoristite naše povoljne ponude i promotivne cijene. Provjerite naš cjenik. Provjerite naše usluge hostinga, marketinga i designa web stranica. Izrada interaktivnih CD-Rom-ova. Izrada internet trgovine sa katalogom proizvoda, on-line narudžbom i mogućnošću plaćanja kreditnim karticama. Predstavljanje smještajnih jedinica u turizmu na internetu, uz mogućnost online rezervacije i online plaćanja troškova rezervacije. Iskoristite CMS stranice kao katalog Vaših proizvoda ili usluga. Izrada web stranica, web dizajn i development po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada web stranica i prezentacijskih CD-ROM-ova odličnog dizajna i funkcionalnosti. Poslovni forum prenosi Vam iskustva i znanja o upotrebi informacijskih internet tehnologija u suvremenom poslovanju. Možete naručiti i usluge grafičkog dizajna za Vaše promotivne materijale ili elemente vizualnog identiteta. Web promocija predstavlja najbrži, najopsežniji i najisplativiji način promidžbe neke tvrtke, obrta, udruge ili usluga. Internet uz velike mogućnosti i dostupnost od 24 sata dnevno omogućava kvalitetnu promidžbu i onim tvrtkama, obrtima ili udrugama, koje ne žele ili ne mogu ulagati veća sredstva u vlastito klasično reklamiranje putem radija, televizije, novina, oglasnika ili plakata. U usporedbi sa drugim sredstvima reklamiranja, odnosno drugim marketinškim medijima, poput televizije, radija ili novina, promidžba putem Interneta može biti daleko opsežnija i dugotrajnija, a ujedno dostupna u svakom kutku zemaljske kugle, gdje postoji pristup Internetu. Ulaganjem u internet stranice, ulažete u svoj budući promet i dobit. Internet stranice mogu Vam samo povećati poslovanje i zaradu. Kontaktirajte nas za besplatne konzultacije i savjete.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Tema 6
UGOVOR O KOMISIONU
Pojam
Ugovorom o komisionu (komisijski ugovor) obvezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime i za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent.
Komisionar ima pravo na naknadu i kad ona nije ugovorena.
Komisijski ugovor razlikuje se od zastupničkog po tome što komisionar radi po nalogu i za račun komitenta, ali ne u svoje ime. Ugovor koji on sklapa njegov je ugovor, a treći ne mora znati za komitenta, dok zastupnik radi i u ime i za račun komitenta.
Komisionar se od posrednika razlikuje po tome što komisionar sklapa poslove s trećima, dok posrednik samo dovodi svojeg komitenta u vezu s trećima.
od ugovora o djelu, odnosno naloga (mandata) uz naknadu, komisijski se ugovor razlikuje po tome što komisionar ne poduzima samo faktičke nego i (pretežito) pravne radnje za komitenta.
Komisijski ugovor ne smije se poistovjetiti s ugovorom o mandatu, jer komisionar uvjek nastupa u svoje ime i uvjek uz naknadu, što pri ugovoru o mandatu nije uvjek tako, a i različit je predmet obaju ugovora.

Primjena pravila o ugovoru o nalogu
Na ugovor o komisionu na odgovarajući se način primjenjuju pravila o nalogu, ako pravilima o komisionu nije drugačije određeno.

Sklapanje posla pod uvjetima različitim od naloga
Ako je komisionar sklopio neki posao pod nepovoljnijim uvjetima od onih određenih nalogom kad to nije smio, dužan je naknaditi komitentu razliku, a i uzrokovanu štetu.
U slučaju iz prethodnog stava komitent može odbiti da prihvati sklopljeni posao, pod uvjetom da o tome odmah obavijesti komisionara.
Ali, komitent gubi to pravo ako komisionar pokaže spremnost da mu odmah isplati razliku i naknadi uzrokovanu štetu.
Ako je posao sklopljen pod povoljnijim uvjetima od onih određenih nalogom, sva tako postignula korist pripada komitentu.

Prodaja robe prezaduženoj osobi
Komisionar odgovara komitentu za štetu ako je prodao robu osobi za čiju je prezaduženost znao ili je mogao znati.

Kad sam komisionar kupuje robu komitenta ili mu prodaje svoju robu
Komisionar kome je povjereno da proda ili da kupi neku robu kotiranu na burzi ili na tržištu može, ako mu je komitent to dopustio zadržati robu za sebe kao kupac, odnosno isporučiti je kao prodavalac, po cijeni u vrijeme izvršenja povjerenog posla.
U tom slučaju između komisionara i komitenta nastaju odnosi iz ugovora o prodaji.
Ako se burzovna odnosno tržišna cijena i cijena koju je odredio komitent ne slažu, komisionar prodavalac ima pravo na manju od ove dvije cijene, a komisionar - kupac dužan je platiti veću.

Čuvanje i osiguranje
Komisionar je dužan čuvati povjerenu robu s pažnjom dobrog privrednika.
On odgovara i za slučajnu propast ili oštećenja robe ako je nije osigurao, a prema nalogu je bio dužan to učiniti.

Obavijest o stanju primijene robe
Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, koju mu je poslao komitent, komisionar je dužan utvrditi njezino stanje i bez odgađanja izvijestiti komitenta o danu prispijeća robe te o vidljivim oštećenjima ili manjku, inače odgovara za štetu koja bi zbog tog propuštanja nastala za komitenta.
On je dužan poduzeti sve potrebne mjere radi očuvanja prava komitenta prema odgovornoj osobi.

Obavijest o promjenama na robi
Komisionar je dužan obavijestiti komitenta o svim promjenama na robi zbog kojih bi ona mogla izgubiti od svoje vrijednosti, a ako nema vremena za čekanje njegovih uputa, ili ako on odugovlači s davanjem uputa, u slučaju opasnosti znatnijeg oštećenja robe, komisionar je dužan prodati je na najpogodniji način.

Priopćavanje komitentu imena suugovaratelja
Komisionar je dužan priopćiti komitentu s kojom je osobom obavio posao što mu ga je komitent povjerio.
Ovo pravilo ne vrijedi u slučaju prodaje pokretnih stvari koja se obavlja preko komisionih prodavaonica, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Polaganje računa
Komisionar je dužan položiti račun o obavljenom poslu bez nepotrebnog odgađanja.
On je dužan predati komitentu sve što je primio po osnovi posla izvršenog za njegov račun.
Komisionar je dužan prenijeti na komitenta potraživanja i ostala prava koja je stekao prema trećem s kojim je obavio posao u svoje ime i za njegov račun.

Delkredere
Komisionar odgovara za ispunjenje obveze svog suugovaratelja samo ako je posebno jamčio da će on svoje obveze ispuniti (delkredere), u kom slučaju on odgovara solidarno s njim.
Komisionar koji je jamčio za ispunjenje obveza svog suugovaratelja ima pravo i na posebnu naknadu (delkredere provizija).

Naknada (provizija)
Komitent je dužan isplatiti komisionaru naknadu kad bude izvršen posao što ga je komisionar obavio te ako izvršenje posla bude spriječeno nekim uzrokom za koji odgovara komitent.
U slučaju postupnog izvršavanja komisionar može zahtijevati razmjeran dio naknade poslije svakog djelomičnog ispunjenja.
Ako ne dođe do izvršenja sklopljenog posla iz uzroka za koji ne odgovaraju ni komisionar ni komitent komisionar ima pravo na odgovarajuću naknadu za svoj trud.
Komisionar koji je nevjerno postupio prema komitentu nema pravo na naknadu.

Visina naknade
Ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom, komisionaru pripada naknada prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu.
Ako je u danom slučaju naknada nerazmjerno velika prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu sud je može, na zahtjev komitenta, sniziti na pravičan iznos.

Naknada troškova
Komitent je dužan naknaditi komisionaru troškove koji su bili potrebni za izvršenje naloga, s kamatom od dana kad su učinjeni.
Komitent je dužan dati komisionaru posebna naknadu za upotrebu njegovih skladišta i transportnih sredstava, ako ona nije obuhvaćena naknadom za izvršenje posla.

Predujmljivanje novca komisionaru
Ako ugovorom o komisionu nije što drugo određeno, komitent nije dužan predujmiti komisionaru potrebna sredstva za obavljanje povjerenog posla.

Založno pravo na stvarima
Komisionar ima pravo zaloga na stvarima koje su predmet ugovora o komisionu dok se te stvari nalaze kod njega ili kod nekog koji ih drži za njega ili dok on ima u rukama ispravu s pomoću koje može raspolagati njima.
Iz vrijednosti tih stvari komisionar može naplatiti prije ostalih komitentovih vjerovnika svoja potraživanja po osnovi svih komisionih poslova s komitentom te po osnovi zajmova i predujmova danih komitentu, bez obzira na to da li su nastala u vezi s tim stvarima ili nekim drugim.
Pravo prvenstvene naplate ima komisionar iz potraživanja koja je izvršavajući nalog stekao za račun komitenta.

Komitentova prava na potraživanja iz posla s trećim
Komitent može zahtijevati ispunjenje potraživanja iz posla što ga je komisionar sklopio s trećim i za njegov račun tek pošto mu ih komisionar ustupi.
Ali, u pogledu odnosa komitenta s komisionarom i njegovim vjerovnicima, ova se potraživanja od svog nastanka smatraju komitentovim potraživanjima.

Ograničenje prava komisionarovih vjerovnika
Vjerovnici komisionara ne mogu radi naplate svojih potraživanja, ni u slučaju njegova stečaja, poduzeti mjere izvršenja na pravima i stvarima što ih je komisionar izvršavajući nalog stekao u svoje ime ali za račun komitenta, izuzev ako je riječ o potraživanjima nastalim u vezi sa stjecanjem tih prava i stvari.

Stečaj komisionara
U slučaju stečaja komisionara komitent može zahtijevati izlučenje iz stečajne mase stvari što ih je predao komisionaru radi prodaje za njegov račun, a i stvari što ih je komisionar nabavio za njegov račun.
U istom slučaju komitent može zahtijevati od trećeg kome je komisionar predao stvari da mu isplati njihovu cijenu odnosno njezin još neisplaćeni dio.

(25.05.2006.)


Tekst ispod svih vijesti za neku važniju najavu ili obavijest.

Naručite svoj CMS!

 

Pretraživanje

Pretraži stranice


 

Mailing lista

Upis na Mailing listu
Vaše ime
Vaš e-mail


Online korisnika: 319
Ažurirano: 23. 10. 2021.
 

Preporuka

Pošalji preporuku
E-mail primatelja

Vaše ime i prezime

Vaša dodatna poruka


Anketa

Koliko je oglašavanje na internetu potrebno?
Neophodno Služi svrsi Nije potrebno   Rezultati

Poslovni forum d.o.o.
Dodatni prostor za važniju informaciju ili naznake kontakta
Design & Hosting: Poslovni forum d.o.o.