Naša ponuda!
 Tema 1
 Tema 2
 Tema 3
 Tema 4
 Tema 5
 Tema 6
 
 
 

Prostor za dodatni tekst ispod linkova što se može iskoristiti za neku važniju objavu...
 
Primjer 1040
Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i najave. Samo nekoliko minuta više potrebno je i da Vaša Internet domena, email adrese, web shop budu i aktivni na Internetu! Inovativnim pristupom i modernim tehnologijama stvaramo kvalitetna poslovna web rješenja koja pomažu tvrtkama i obrtnicima u postizanju poslovnog uspjeha i to povećanjem prihoda, smanjenjem troškova i povećanjem zadovoljstva njihovih klijenata. Razvoj web aplikacija i izrada web stranica. Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i Vaše najave. Internet je budućnost poslovanja te vam omogućava da osobe koje posjete vaše stranice dobiju sve potrebne podatke o vama i vašem radu. Internet postaje i postao je bliska veza između kupaca i tvtki koje nude svoje proizvode preko interneta. Content Management sustavi omogućavaju da samostalno postavljate ili mijenjate postojeće podatke na vašim internet stranicama neovisno o stručnom znanju. Upravo ovaj sustav omogućava da vaše stranice uvijek budu aktualne, te su sve promjene trenutne. CMS vam omogućava potpunu automatizaciju prilikom promjene ili postavljanja sadržaja na Internetu ili Intranetu. Upravo zbog mogućnosti samostalnog mijenjanja i dodavanja sadržaja, troškovi su znatno smanjeni a zadržan je profesionalni izgled vaših stranica. Velika je prednost što se ne moraju koristiti drugi programi za postavljanje sadržaja te informaciju postavljate onda kada Vi to želite. Da bi bili prepoznatljivi na internetu po svojem nazivu, nazivu tvrtke ili proizvoda morate imati svoju vlastitu internet adresu (npr. www.poslovniforum.hr). Naziv domene je izuzetno važan jer predstavlja tvrtku i usluge koje nudi na Internetu. Osiguravamo optimizaciju web stranica za tražilice, odnosno SEO. Search engine optimization (SEO) ili optimizacija web stranica za tražilice je dio internet marketinga koji se bavi pozicioniranjem stranica na tražilicama na ključne riječi koje najviše odgovaraju sadržaju stranica. Cilj optimizacije je povećati ciljanu posjećenosti i time broj kontakta putem weba ili direktnu prodaju. Optimizacija web stranica je nužna za svaku stranicu ukoliko se želite izdvojiti i postići nešto sa svojom stranicom. Možemo Vam izraditi sve što želite po Vašim konkretnim potrebama, od jednostavnijih stranice, informativnih stranica sa kontakt obrascima, do vrlo naprednih CMS aplikacija, npr. za agencije za nekretnine ili turističke agencije. CMS Vam omogućava ažuriranje podataka putem administracijskog sučelja prema vašim konkretnim potrebama bez dodatnih troškova. Sa CMS aplikacijom štedite vrijeme i novac. Više nećete morati plaćati nikakve dodatne usluge održavanja stranica. Pored toga, cijene CMS gotovih aplikacija uglavnom su jeftinije od klasičnih stranica. Nudimo Vam internet rješenja stvarno prilagođena upravo Vašim željama, potrebama i mogućnostima, kojima ćete kontaktirati sa sadašnjim i budućim kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima. Internet je budućnost. Uhvatite korak sa vremenom. Pobijedite konkurenciju. Iskoristite naše povoljne ponude i promotivne cijene. Provjerite naš cjenik. Provjerite naše usluge hostinga, marketinga i designa web stranica. Izrada interaktivnih CD-Rom-ova. Izrada internet trgovine sa katalogom proizvoda, on-line narudžbom i mogućnošću plaćanja kreditnim karticama. Predstavljanje smještajnih jedinica u turizmu na internetu, uz mogućnost online rezervacije i online plaćanja troškova rezervacije. Iskoristite CMS stranice kao katalog Vaših proizvoda ili usluga. Izrada web stranica, web dizajn i development po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada web stranica i prezentacijskih CD-ROM-ova odličnog dizajna i funkcionalnosti. Poslovni forum prenosi Vam iskustva i znanja o upotrebi informacijskih internet tehnologija u suvremenom poslovanju. Možete naručiti i usluge grafičkog dizajna za Vaše promotivne materijale ili elemente vizualnog identiteta. Web promocija predstavlja najbrži, najopsežniji i najisplativiji način promidžbe neke tvrtke, obrta, udruge ili usluga. Internet uz velike mogućnosti i dostupnost od 24 sata dnevno omogućava kvalitetnu promidžbu i onim tvrtkama, obrtima ili udrugama, koje ne žele ili ne mogu ulagati veća sredstva u vlastito klasično reklamiranje putem radija, televizije, novina, oglasnika ili plakata. U usporedbi sa drugim sredstvima reklamiranja, odnosno drugim marketinškim medijima, poput televizije, radija ili novina, promidžba putem Interneta može biti daleko opsežnija i dugotrajnija, a ujedno dostupna u svakom kutku zemaljske kugle, gdje postoji pristup Internetu. Ulaganjem u internet stranice, ulažete u svoj budući promet i dobit. Internet stranice mogu Vam samo povećati poslovanje i zaradu. Kontaktirajte nas za besplatne konzultacije i savjete.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Tema 6
UGOVOR O ZASTUPANJU
Pojam
Ugovorom o trgovinskom zastupanju (trgovačkom zastupanju) obvezuje se zastupnik da se stalno brine da treće osobe sklapaju ugovore s njegovim nalogodavcem, i da u tom smislu posreduje između njih i nalogodavca te da nakon dobivenog ovlaštenja sklapa ugovore s trećim osobama u ime i za račun nalogodavca, a ovaj se obvezuje da mu za svaki sklopljeni ugovor isplati određenu naknadu (proviziju).

Pod pojmom zastupanja u pravu se ne podrazumijeva uvijek isto. U najširem smislu zastupanje znači svaki oblik zastupanja interesa zastupanoga.
U trgovačkom pravu oblici zastupanja mogu se podjeliti na zastupanje što ga obavljaju određeni organi, odnosno zaposleni u trgovačkom društvu, kojim se očituje poslovna sposobnost društva i na zastupanje koje zastupnik obavlja kao svoju gospodarsku djelatnost na temelju posebnog ugovora sa zastupanim - tzv. trgovačko zastupanje.
U hrvatskom zakonodavstu se često pod zastupanjem obuhvaća i komisijski ugovor i posredovanje (tzv. indirektno, neizravno zastupanje), dok pod zastupanjem u užem smislu razumijeva zastupanje u kojem zastupnik izjavom svoje volje preuzima i za račun zastupanog prava i obveze (direktno, izravno zastupanje).
Ovdje se opisuje zastupanje u užem smislu, tj. trgovačko zastupanje.
U našem zakonodavstvu prihvaćeno je suvremeno shvaćanje zastupanja koje se ne sastoji samo u sklapanju poslova u tuđe ime i za tuđi račun, nego i obavljanje brojnih drugih faktičnih i pravnih radnji te na taj način sveobuhvatnije štiti interese zastupanoga.
U poslovnom prometu iste stranke ne sklapaju samo jedan ugovor, odnosno ne uređuju samo jedan odnos, nego s jednim ili više ugovora rješavaju više ili sve svoje ugovorne odnose. Tako se često jednim ugovorom uređuju zastupnički, komisijski, posrednički, kooperativni i slični odnosi, a poslovni ljudi često ni sami ne razlikuju te odnose podvrgnute različitim pravnim institutima.
U Zakonu o obveznim odnosima uređuju se zastupanje, komisijski poslovi, posredovanje i sl., kao zasebni imenovani ugovori koji se, iako u velikoj mjeri obavljaju slične gospodarske funkcije, razlikuju, te je na to potrebno obratiti pozornost.

Područje zastupanja
Nalogodavac može imati na istom području za istu vrstu poslova više zastupnika.
Jedan zastupnik ne može bez pristanka nalogodavca preuzeti obvezu da na istom području i za istu vrstu poslova radi za drugog nalogodavca.

Forma
Ugovor o trgovinskom zastupanju mora biti sklopljen u pismenoj formi.

Sklapanje ugovora u ime nalogodavca
Zastupnik može sklapati ugovore u ime i za račun svog nalogodavca ako je za to od njega dobio posebno ili generalno ovlaštenje.

Primanje ispunjenja
Zastupnik ne može zahtijevati ni primiti ispunjenje potraživanja svog nalogodavca ako za to nije posebno ovlašten.

Izjave zastupnika za nalogodavca
Kad je ugovor sklopljen posredovanjem zastupnika, onda suugovaratelj nalogodavca može pravovaljano činiti zastupniku izjave koje se tiču nedostataka predmeta ugovora, a i druge izjave u vezi s tim ugovorom, radi očuvanja ili vršenja prava iz ugovora.

Izjave u ime nalogodavca
Zastupnik je ovlašten da radi očuvanja prava svog nalogodavca čini potrebne izjave njegovu suugovaratelju.

Mjere osiguranja
Radi zaštite interesa nalogodavca zastupnik može zahtijevati poduzimanje potrebnih mjera osiguranja.

Briga o interesima nalogodavca
Zastupnik je dužan brinuti se o interesima nalogodavca i u svim poslovima koje poduzima dužan je postupiti s pažnjom dobrog gospodarstvenika.
Pri tome je dužan držati se uputa koje mu je dao nalogodavac. On je dužan davati nalogodavcu sve potrebne obavijesti o tržišnoj situaciji, naročito one koje su značajne za svaki pojedini posao.

Sudjelovanje u sklapanju poslova
Zastupnik je dužan sudjelovati po uputama nalogodavca pri sklapanju poslova, i to do njihova potpunog okončanja.

Čuvanje poslovnih tajni
Zastupnik je dužan čuvati poslovne tajne svog nalogodavca za koje je doznao u vezi s povjerenim poslom.
On odgovara ako ih iskoristi ili drugome otkrije i poslije prestanka ugovora o trgovinskom zastupanju.

Vraćanje stvari danih na upotrebu
Nakon prestanka ugovora o trgovinskom zastupanju, zastupnik je dužan vratiti nalogodavcu sve stvari kaje mu je ovaj predao na upotrebu za trajanja ugovora.

Poseban slučaj odgovornosti
Zastupnik odgovara nalogodavcu za ispunjenje obveza iz ugovora za čije je sklapanje posredovao ili koje je po ovlaštenju on sklopio u ime nalogodavca, samo ako je za to posebno pismeno jamčio.
U tom slučaju on ima pravo i na posebnu naknadu (delkredere provizija).

Materijal i dokumentacija
Kad je za obavljanje njegovih poslova zastupniku potreban određeni materijal ili određena dokumentacija, nalogodavac je dužan staviti mu to na raspolaganje.

Dužnost obavještavanja
Nalogodavac može po svojoj volji prihvatiti ili odbaciti sklapanje ugovora pripremljenog od strane zastupnika, ali je dužan bez odlaganja obavijestiti zastupnika o svojoj odluci.
Nalogodavac je dužan bez odgađanja obavijestiti zastupnika o potrebi da se opseg poslova sklopljenih njegovim posredovanjem svede na manju mjeru nego što je zastupnik mogao osnovano očekivati kako bi ovaj pravodobno smanjio svoju poduzimljivost u odgovarajućoj mjeri, inače mu odgovara za pretrpljenu štetu.

Naknada (provizija)
Nalogodavac je dužan isplatiti zastupniku naknadu za ugovore sklopljene njegovim posredovanjem te za ugovore što ih je sam zastupnik zaključio, ako je za to bio ovlašten.
Zastupnik ima pravo na naknadu i za ugovore što ih je nalogodavac sklopio neposredna s klijentima koje je zastupnik našao.

Stjecanje prava na naknadu
Ako između ugovornih strana nije drugačije ugovoreno, pravo na naknadu stječe zastupnik kad ugovor bude izvršen, ali mu to pravo pripada i kad ugovor ostane neizvršen, ako je do toga došlo iz uzroka koji je na strani nalogodavca.

Visina naknade
Ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom, zastupnik ima pravo na uobičajenu naknadu.
Ako je u danom slučaju naknada nerazmjerno velika prema učinjenoj usluzi, sud je može na zahtjev nalogodavca sniziti na pravičan iznos.

Posebna naknada
Zastupnik koji je po ovlaštenju nalogodavca izvršio naplatu nekoga njegovog potraživanja ima pravo na posebnu naknadu od naplaćene svote.

Troškovi
Zastupnik nema pravo na naknadu troškova koji proizlaze iz redovnog obavljanja posredničkih poslova, osim ako je drugačije ugovoreno.
Ali, on ima pravo na naknadu posebnih troškova koje je učinio u korist nalogodavca ili na njegov nalog.

Založno pravo
Radi osiguranja naplate svojih dospjelih potraživanja nastalih u vezi s ugovorom, zastupnik ima pravo zaloga na svotama što ih je naplatio za nalogodavca po njegovu ovlaštenju te na svim nalogodavčevim stvarima koje je u vezi s ugovorom primio od nalogodavca ili od nekog drugog, dok se nalaze kod njega ili kod nekog koji ih drži za njega, ili dok ima a rukama ispravu s pomoću koje može raspolagati njima.

Raskid ugovora sklopljenog za neodređeno vrijeme
Kad trajanje ugovora o trgovinskom zastupanju nije određeno ugovorom niti se iz okolnosti
posla može odrediti, svaka strana može raskinuti ugovor koncem svakoga kalendarskog tromjesečja.
Otkaz mora biti saopćen drugoj strani najmanje mjesec dana prije isteka kalendarskog tromjesečja, a ako je ugovor trajao tri godine, otkaz joj mora biti saopćen dva mjeseca prije isteka kalendarskog tromjesečja.
Ugovorne strane mogu drugačije odrediti rokove otkaza i prestanka ugovora, ali između otkaza i prestanka ugovora mora biti ostavljen rok od najmanje mjesec dana.

Raskid ugovora bez otkaznog roka
Iz ozbiljnih uzroka svaka strana može navodeći te uzroke raskinuti ugovor bez otkaznog roka.
Ako je izjava o raskidu učinjena bez ozbiljnih. uzroka, ona se smatra otkazom s redovnim otkaznim rokom.
Zastupnik koji je uslijed neosnovanog otkaza prekinuo svoju djelatnost ima pravo na naknadu štete zbog izgubljene provizije, a ako je on neosnovano otkazao ugovor, pravo na naknadu štete pripada nalogodavcu.
Neosnovani otkaz daje pravo drugoj strani da raskine ugovor bez otkaznog roka.

Prestanak ugovora sklopljenog za određeno vrijeme
Kad je ugovor o trgovinskom zastupanju sklopljen za određeno vrijeme, on prestaje samim istekom određenog vremena.
Ako se takav ugovor prešutno produlji, smatra se i nadalje ugovorom sklopljenim za neodređeno vrijeme.


(25.05.2006.)


Tekst ispod svih vijesti za neku važniju najavu ili obavijest.

Naručite svoj CMS!

 

Pretraživanje

Pretraži stranice


 

Mailing lista

Upis na Mailing listu
Vaše ime
Vaš e-mail


Online korisnika: 327
Ažurirano: 23. 10. 2021.
 

Preporuka

Pošalji preporuku
E-mail primatelja

Vaše ime i prezime

Vaša dodatna poruka


Anketa

Koliko je oglašavanje na internetu potrebno?
Neophodno Služi svrsi Nije potrebno   Rezultati

Poslovni forum d.o.o.
Dodatni prostor za važniju informaciju ili naznake kontakta
Design & Hosting: Poslovni forum d.o.o.