POSLOVNI FORUM
PREPORUKE ZA USPJEŠNIJE POSLOVANJE
POSLOVNI FORUM - Naslovna stranica Poslovnog foruma d.o.o. sa pregledom svih važnijih usluga
PRETRAŽIVANJE - Pisali smo o tisućama tema, koristite našu lokaliziranu brzu Google web tražilicu
CMS STRANICE - Predstavite svoju ponudu ili potražnju, predstavite sve svoje proizvode ili usluge
WEB IMENIK - Poslovni web imenik sa pregledom i pretraživanjem hrvatskih poslovnih web stranica
NOVOSTI - Pregled novih internet usluga, najave iz ekonomije, prava, finacija, internet marketing...

 
 
POJMOVNO KAZALO - Narodne novine - 1997 / 2006 godina
Pojam: Mirovinski fondovi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju
Narodne novine; godina 2004., broj 30  >>
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i obnavljanje licenci za upravljanje mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2005., broj 2  >>
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i obnavljanje licenci za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvima
Narodne novine; godina 2005., broj 2  >>
Rješenje o odobrenju za rad AZ HKZP zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2005., broj 29  >>
Rješenje o odobrenju za rad Erste Plavim Protect dobrovoljnim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2005., broj 29  >>
Rješenje o odobrenju za rad Erste Plavim Expert dobrovoljnim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2005., broj 29  >>
Rješenje Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja klasa: UP/I 034-04/03-01/04, urbroj: 383-01-03-7 od 15. prosinca 2003.
Narodne novine; godina 2004., broj 3  >>
Rješenje Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja klasa: UP/I 034-04/03-01/06, urbroj: 383-01-03-7 od 15. prosinca 2003.
Narodne novine; godina 2004., broj 3  >>
Rješenje Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja klasa: UP/I 034-04/03-01/07, urbroj: 383-01-03-4 od 15. prosinca 2003.
Narodne novine; godina 2004., broj 3  >>
Pravilnik o načinu izračuna referentnog prinosa
Narodne novine; godina 2004., broj 18  >>
Odluka o najvišem postotku naknade mirovinskom društvu za 2004. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 18  >>
Rješenje o davanju suglasnosti Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom u ime stranaka u namjeravanoj transakciji poslovnim udjelom, i tu i ime AZ-Argos 2 Vermogensverwaltungsgesellschaft GmbH u svojstvu prenositelja i Allianz
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Odluka o rokovima izdavanja dokumenta o udjelu
Narodne novine; godina 2004., broj 18  >>
Rješenje kojim se PBZ Croatia osiguranju d.d. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava rok od 3 mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda u vrijednosne papire Plive d.d. sa za
Narodne novine; godina 2006., broj 57  >>
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 44  >>
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2004. godinu
Narodne novine; godina 2004., broj 44  >>
Rješenje o odobrenju za rad Hrvatskog liječničkog sindikata zatvorenoga dobrovoljnog mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2004., broj 51  >>
Pravilnik o sadržaju i obliku izdavanja te rokovima dostavljanja dodatnih informacija o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2004., broj 179  >>
Rješenje o odobrenju za rad Zatvorenoga dobrovoljnog mirovinskog fonda Ericsson Nikola Tesla
Narodne novine; godina 2004., broj 179  >>
Rješenje o odobrenju za rad Zatvorenoga dobrovoljnog mirovinskog fonda AZ Dalekovod
Narodne novine; godina 2004., broj 179  >>
Rješenje o odobrenoj autorizaciji mirovinskog društva Erste DMD d.o.o. – društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2004., broj 179  >>
Odluka o referentnom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2002.
Narodne novine; godina 2003., broj 14  >>
Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2002.
Narodne novine; godina 2003., broj 47  >>
Odluka o izmjeni Odluke o početnoj vrijednosti obračunske jedinice i datumu konverzije
Narodne novine; godina 2003., broj 47  >>
Odluka o rokovima dostave dokumenta o udjelu
Narodne novine; godina 2003., broj 47  >>
Odluka o referentnom prinosu obveznih mirovinskih fondova u 2003.
Narodne novine; godina 2004., broj 18  >>
Rješenje o davanju suglasnosti na Aneks 2 Ugovora o skrbništvu nad imovinom PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda, zaključenog između PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom i Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d.
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o davanju suglasnosti Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u ime stranaka u namjeravanoj transakciji poslovnim udjelom, i to u ime AZ-Argos 2 Vermogensverwaltungsgesellschaft GmbH u svojstvu prenositelja i Allia
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje mirovinskim fondom d.o.o.
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o odobrenju informativnog prospekta AZ benefit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta AZ profit dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o odobrenju Statuta zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda NOVINAR, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda NOVINAR, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o povećanju kapitala društva Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o odobrenju statuta Croatia osiguranja dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje mirovinskim fondom d.o.o.
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o odobrenju Informativnog prospekta zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Sindikata pomoraca Hrvatske, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje mirovinskim fondom d.o.o.
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o odobrenju Statuta Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Sindikata pomoraca Hrvatske, kojim upravlja Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje mirovinskim fondom d.o.o.
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom odobrava rok od 3 (tri) mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine AZ obveznog mirovinskog fonda u vrijednosne papire Plive d.d. sa zakonskim odredbama
Narodne novine; godina 2006., broj 78  >>
Rješenje o odobrenju izmjena i dopuna Statuta PBZ Croatia osiguranje obveznog mirovinskog fonda, PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Rješenje o davanju suglasnosti Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. na imenovanje člana Nadzornog odbora društva Haralda F. Seisenbachera iz Beča, Austria
Narodne novine; godina 2006., broj 62  >>
Odluka o referentnom prinosu obveznih mirovinskih fondova u 2005. godini
Narodne novine; godina 2006., broj 10  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom na imenovanje članova Nadzornog odbora društva Borisa Galića iz Zagreba, Dijane Hrastović iz Zagreba i Vladimira Puškarića iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 12  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima na imenovanje člana Nadzornog odbora društva Radovana Abramovića iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 12  >>
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2006. godinu
Narodne novine; godina 2006., broj 18  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost ERSTE d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom na imenovanje člana Nadzornog odbora društva Johannesa Leobachera iz Beča
Narodne novine; godina 2006., broj 18  >>
Rješenje kojim se daje suglasnost Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom na imenovanje člana Uprave
Narodne novine; godina 2006., broj 25  >>
Rješenje kojim se daje odobrenje Croatia osiguranju mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. za rad zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda HEP grupe
Narodne novine; godina 2006., broj 32  >>
Rješenje kojim se odobrava Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom korištenje sredstava jamstvenog pologa
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Rješenje kojim se odobrava Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. za korištenje sredstava jamstvenog pologa
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Rješenje kojim se odobravaju izmjene Statuta Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.
Narodne novine; godina 2006., broj 45  >>
Pravilnik o računovodstvu i financijskim izvještajima mirovinskih društava i mirovinskih fondova
Narodne novine; godina 2003., broj 47  >>
Rješenje o povećanju kapitala Croatia osiguranja mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. iz Zagreba
Narodne novine; godina 2006., broj 9  >>
Pravilnik o vrednovanju imovine i obveze mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika
Narodne novine; godina 2003., broj 47  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju
Narodne novine; godina 2002., broj 128  >>
Odluka o najvišem postotku naknade mirovinskom društvu za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 151  >>
Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2003. godinu
Narodne novine; godina 2002., broj 151  >>
Pravilnik o vremenu trajanja izobrazbe, programu izobrazbe i ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2001., broj 57  >>
Odluka o prihvaćanju obrasca prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond
Narodne novine; godina 2001., broj 58  >>
Odluka o prihvaćanju obrasca prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond
Narodne novine; godina 2001., broj 61  >>
Pravilnik o obavljanju poslova banke skrbnika
Narodne novine; godina 2001., broj 65  >>
Pravilnik o marketingu mirovinskih fondova
Narodne novine; godina 2001., broj 65  >>
Pravilnik o dobrovoljnim mirovinskim programima
Narodne novine; godina 2001., broj 96  >>
Odluka o početnoj vrijednosti obračunske jedinice i datumu konverzije
Narodne novine; godina 2001., broj 96  >>
Rješenje o odobrenju za rad Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
Narodne novine; godina 2002., broj 80  >>
Pravilnik o načinu prijenosa računa člana obveznog mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu prijenosa računa člana obveznog mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2002., broj 80  >>
Pravilnik o računovodstvu i financijskim izvještajima mirovinskih društva i mirovinskih fondova
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju Adriatic Invest d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju Allianz-ZB d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju Erste d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju Reiffeisen d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju HA jedan d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju Helios d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Rješenje o odobrenju PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Pravilnik o načinu raspoređivanja osiguranika u obvezne mirovinske fondove, njihovu izvješćivanju o rasporedu
Narodne novine; godina 2001., broj 118  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2000., broj 63  >>
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 1999., broj 49  >>
Pravilnik o načinu izračuna referentnog prinosa
Narodne novine; godina 2001., broj 115  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i financijskim izvještajima mirovinskih društava i mirovinskih fondova
Narodne novine; godina 2003., broj 144  >>
Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika
Narodne novine; godina 1999., broj 101  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijenosa računa člana obveznog mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2003., broj 47  >>
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rokovima dostave dokumenta o udjelu
Narodne novine; godina 2003., broj 73  >>
Pravilnik o načinu plaćanja za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
Narodne novine; godina 2003., broj 90  >>
Rješenje o odobrenoj autorizaciji mirovinskom društvu »Allianz ZB« d.o.o. društvo za upravljanje dobrotvornim mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2003., broj 98  >>
Rješenje o odobrenoj autorizaciji mirovinskom društvu Croatia osiguranje d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
Narodne novine; godina 2003., broj 98  >>
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2003., broj 103  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vremenu trajanja izobrazbe, programu izobrazbe i ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2003., broj 113  >>
Pravilnik o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2003., broj 113  >>
Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2003., broj 113  >>
Rješenje o odobrenju za rad »Allianz ZB« d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2003., broj 121  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vremenu trajanja izobrazbe, programi izobrazbe i ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima
Narodne novine; godina 2002., broj 107  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2003., broj 144  >>
Pravilnik o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2003., broj 47  >>
Rješenje o odobrenju za rad Croatia osiguranju mirovinskom društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
Narodne novine; godina 2003., broj 144  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova
Narodne novine; godina 2003., broj 200  >>
Pravilnik o dobrovoljnim mirovinskim programima
Narodne novine; godina 2002., broj 17  >>
Pravilnik o informativnom prospektu mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2002., broj 26  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2002., broj 35  >>
Pravilnik o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova
Narodne novine; godina 2002., broj 35  >>
Pravilnik o nadzoru mirovinskih društava i mirovinskih fondova
Narodne novine; godina 2002., broj 35  >>
Pravilnik o obrascu službene iskaznice
Narodne novine; godina 2002., broj 35  >>
Odluka o najvišoj postotnoj vrijednosti pozajmljenog novca mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2002., broj 60  >>
Pravilnik o načinu izračunavanja stope prinosa mirovinskog fonda
Narodne novine; godina 2002., broj 80  >>
Odluka o najvišoj postotnoj vrijednosti pozajmljenog novca mirovinskog društva
Narodne novine; godina 2002., broj 80  >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova
Narodne novine; godina 2003., broj 144  >>

Pregled svih pojmovnih kazala
Poslovni forum d.o.o. - Pregled novosti - Web imenik - CMS - Pretraživanje - 24. 9. 2020.
Kontakt informacije

Preporuka: Iskoristite promotivnu ponudu CMS stranica; kvaltetno predstavite svoju tvrtku
Link na opširnije informacije o CMS stranicama
Pratite posebnu ponudu i iskoristite popuste na poslovne i internet usluge, sniženje cijena
Link na pregled posebne ponude
Izrada poslovnih planova, oglasi i oglašavanje, trgovačko zastupanje, posredovanje, prodaja...
Link na naslovnu stranicu sa pregledom svih usluga
Pregled korisnih poslovnih informacija za male i srednje tvrtke, obrtnike, udruge, agencije...
Link na internet stranicu sa poslovnim informacijama
Primjeri ugovora, gotovi primjeri ugovora za poduzetnike; ugovori o radu, ugovori o prodaji...
Link na opširnije informacije o primjerima ugovora
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta...
Link na opširnije informacije o analizi tržištaPOSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga