Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OPĆINA JELSA

2985

Na temelju članka 30, Zakona o financiranju jedinica lokalne i po­dručne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 27. Statuta Općine Jelsa (»Službeni glasnik Općine Jelsa« br. 6/01), Općinsko vijeće Općine Jelsa na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2005., donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE JELSA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uvode porezi Općine Jelsa, te propisuju stope i drugi elementi za njihovo utvrđivanje i naplatu.

 

II. VRSTE POREZA

 

Članak 2.

Porezi Općine Jelsa su:
 

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na tvrtku ili naziv,

5. porez na nekorištene poduzetničke nekretnine

6. porez na korištenje javnih površina.

 

1. Prirez porezu na dohodak

 

Članak 3.

Obveznici poreza na dohodak s područja Općine Jelsa plaćaju prirez porezu na dohodak po stopi od 10%.

 

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak jest porez na dohodak.

 

Članak 5.

Poslodavac je obvezan istodobno s isplatom dohotka obračunati i uplatiti na propisani uplatni račun prirez porezu na dohodak.

 

2. Porez na potrošnju

 

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Jelsa.

 

Članak 7.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1., ovoga članka.

Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća u roku i na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

Obračunati porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obra­čun poreza.

 

3. Porez na kuće za odmor

 

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Jelsa.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se i osoba koja je izvan­knjiž­ni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi dru­gim dokazima (ugovorom, odlukom suda, nasljeđivanjem i na temelju zakona), a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

 

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Koristi li se zgrada ili stan povremeno ili sezonski, određuje se prema stvarnom prebivalištu vlasnika. Privremeno prijavljivanje boravišta ne oslobađa vlasnika od plaćanja poreza na kuće za odmor.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odred­be stavka 1. ovog članka, osim osobne iskaznice, uzimat će se u ob­zir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanskih pošilja­ka, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom li­ječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi dokazi.

Ako pravna ili fizička osoba posjeduje dvije kuće ili dva stana od kojih jednu koristi za stanovanje u mjestu gdje ima stalno prebivalište, a u drugom mjestu ima kuću ili stan koji se koristi povremeno tijekom godine ili iznajmljuje drugim osobama, te od toga ostvaruje prihod, tada se ta druga kuća smatra kućom za odmor i podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor.

Plaćanju poreza na kuće za odmor podliježu i sve naslijeđene kuće, kao i kuće koje su možda izgrađene bez građevinske dozvole, ako se koriste povremeno ili sezonski. Ako je kuća za odmor u izgradnji, porez se plaća samo na korisnu površinu dijela kuće koja se može koristiti.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade, koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

 

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

 

Članak 11.

Pored slučajeva oslobođenja od plaćanja poreza na kuće za od­mor utvrđenih Zakonom, Općinsko poglavarstvo može u pojedi­nim slučajevima posebnom odlukom osloboditi u potpunosti ili djelomič­no vlasnika kuće od plaćanja poreza na kuće za odmor iz gospodarstvenih i socijalnih razloga.

 

Članak 12.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom porez­nom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

Podatke iz stavka 1. ovog članka porezni obveznici moraju dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor ili u roku od 15 dana kada je nastala promjena.

Porez na kuće za odmor plaća se za tekuću godinu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

 

4. Porez na tvrtku ili naziv

 

Članak 13.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.

Obveznicima poreza na tvrtku ili naziv u smislu stavka 2. ovog članka, smatraju se pravne i fizičke osobe čije se poslovne jedinice nalaze na području Općine Jelsa, a kojih je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište izvan područja Općine Jelsa.

 

Članak 14.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu od:

1. Pravne osobe (klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu)

– veliki poduzetnici                                          2.000,00 kn

– srednje veliki poduzetnici                              1.400,00 kn

– mali poduzetnici                                               600,00 kn

2. fizičke osobe (sukladno propisima o obrtu)

– ugostitelji, trgovačke i zabavne radnje              600,00 kn

– ostale djelatnosti                                              400,00 kn

 

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe iz članka 13. stavka 2. ove Odluke, za svaku poslovnu jedinicu plaćaju 50% od utvrđenog iznosa poreza iz članka 14. ove Odluke.

 

Članak 16.

Ako se pravna i fizička osoba upiše u registar i počne obavljati djelatnost tijekom godine, ne plaća porez na tvrtku ili naziv za tu godinu.

Ako više fizičkih osoba ostvaruje dohodak zajedničkim obav­ljanjem samostalne djelatnosti, porez na tvrtku ili naziv plaća nositelj zajedničke djelatnosti određen u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

 

Članak 17.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost. Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:

– pravne i fizičke osobe ako od ukupnog broja zaposlenih zapo­šljavaju 40% ili više invalidnih osoba,

– fizičke osobe invalidi Domovinskog rata koji samostalno obav­ljaju djelatnost.

 

Članak 18.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se za tekuću godinu, u roku od 15 dana od dostave rješenja kojima je porez na tvrtku ili naziv utvrđen.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke potrebne za razrez poreza u roku od 15 dana od upisa u registar, odnosno od nastale promjene.

Porez na tvrtku ili naziv prihod je Općine Jelsa ako je sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika toga poreza na po­druč­ju Općine Jelsa. Ako obveznik poreza na tvrtku ili naziv u svome sastavu ima poslovne jedinice na području Općine Jelsa, prihod od poreza na tvrtku ili naziv za poslovnu jedinicu prihod je Općine Jelsa.

 

5. Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine

 

Članak 19.

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se na nekretnine namijenjene obavljanju poduzetničke djelatnosti (proizvod­ni i drugi poslovni prostori) koje se ne koriste.

Pod nekorištenim poduzetničkim nekretninama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelat­nost godinu dana.

 

Članak 20.

Obveznik poreza ne nekorištene poduzetničke nekretnine je fi­zička ili pravna osoba, vlasnik nekretnina.

 

Članak 21.

Osnovica poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine je korisna površina nekretnine izražena u četvornim metrima.

 

Članak 22.

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine poduzetničke nekretnine.

 

Članak 23.

Porez na poduzetničke nekretnine ne plaća se na nekretnine koje su povjerene na privremeno upravljanje Općini Jelsa.

Porez na poduzetničke nekretnine ne plaća se na nekretnine koje imaju svojstvo kulturnog dobra prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Općinsko poglavarstvo može osloboditi vlasnika nekretnine od plaćanja poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine u slučaju više sile ili prirodnih nepogoda.

 

Članak 24.

Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

 

Članak 25.

Obveznici poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o nekorištenim po­duzetničkim nekretninama.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.

 

6. Porez na korištenje javnih površina

 

Članak 26.

Porez na korištenje javnih površina na području Općine Jelsa pla­ćaju pravne i fizičke osobe korisnici javnih površina za čije je korištenje izdano odobrenje (koncesija) od strane nadležnog općinskog tijela.

Porez na korištenje javnih površina propisan ovom Odlukom primjenjuje se i na slučajeve zauzimanja, odnosno korištenja javne površine bez odgovarajuće suglasnosti nadležnog tijela Općine Jelsa, do ishođenja suglasnosti, odnosno uklanjanja objekata i vraćanja javne površine u prethodno stanje, u postupku kojeg provodi komunalno redarstvo.

Visina poreza za neovlaštene korisnike iz stavka 2. ovog članka uvećat će se za 100% u odnosu na visine poreza propisane ovom Odlukom.

 

Članak 27.

Visina poreza za korištenje javnih površina određuje se u zavisnosti od atraktivnosti zone na kojoj se odnosno zemljište nalazi.

U smislu stavka 1. ovog članka, područje Općine Jelsa dijeli se u IV zone, pri čemu se I. zona smatra najatraktivnijom, a svaka sljedeća smatra se manje atraktivnom od prethodne.

 

Članak 28.

U smislu članka 27. ove Odluke, zone se određuju kako slijedi:

I. ZONA – naselje Jelsa – od Općinskog doma, uključujući Trg Hrvatskog narodnog preporoda, do ulice Skrivaneli,

II. ZONA – naselje Jelsa lokacije uz obalu: od ulice Skrivaneli do Kanuna i od Općinskog doma do Pumpurele,

– naselje Vrboska – lokacije uz obalu: od Mirnog grebka do Škvera, naselja Zavala i Ivan Dolac – lokacije uz obalu

III. ZONA – naselje Jelsa – sve ostale lokacije u naselju

– naselja Vrboska, Lavala i Ivan Dolac – sve ostale lokacije

IV. ZONA – ostala naselja na području Općine Jelsa.

 

Članak 29.

Veličina i namjena zemljišta izražava se u bodovima.

Porez za korištenje zemljišta utvrđuje se množenjem odgovarajućeg broja bodova s utvrđenom vrijednošću boda.

Vrijednost jednog boda je 1,00 kuna.

 

Članak 30.

Porez za korištenje javnih površina određuje se za:

– sezonu (raz­doblje od 1. lipnja do 30. rujna)

– izvan sezone (razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja i od 1. listopada do 31. prosinca).

 

Članak 31.

Za korištenje zemljišta radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti postavom štekata na zemljišta, određuju se bodovi za sezonu po jednom m zemljišta i to:

a) u I. zoni – 320 bodova

b) u II. zoni – 260 bodova

c) u III. zoni – 210 bodova

d) u IV. zoni – 50 bodova.

Za korištenje zemljišta iz stavka 1. ovog članka izvan sezone obra­čunava se porez u visini od 10% od zbroja bodova zauzete javne po­vr­šine u sezoni (bez obzira na razdoblje korištenja).

 

Članak 32.

Za korištenje zemljišta za postavljene »beki« kućice i radi postave kioska za bilo koje namjene određuju se bodovi godišnje.

– po jednom m – 310 bodova.

 

Članak 33.

Za korištenje štandova koji su vlasništvo Općine Jelsa određuju se bodovi za sezonu:

za naselje Jelsa

– štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl. – 12.000 bodova

– štand za prodaju lavande – 6.000 bodova

za naselje Vrboska

– štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl. – 8.000 bodova

– štand za prodaju lavande – 4.000 bodova

za naselja Zavala i Ivan Dolac

– štand za prodaju suvenira. bižuterija i sl. – 4.000 bodova

– štand za prodaju lavande – 2.000 bodova

za ostala naselja

– štand za prodaju suvenira, bižuterije i sl. – 2.000 bodova

– štand za prodaju lavande – 1.000 bodova.

Za korištenje štandova izvan sezone obračunava se 30% od navedenog broja bodova.

 

Članak 34.

Za postavu škrinja za prodaju sladoleda određuju se bodovi za sezonu:

– za naselje Jelsa – 4.400 bodova

– za naselje Vrboska – 3.500 bodova

– za naselja Zavala i Ivan Dolac – 2.000 bodova

– za ostala naselja – 1.000 bodova.

Vlasnik škrinje plaća i troškove električne energije.

 

Članak 35.

Za postavu štanda za prodaju kokica određuju se bodovi za se­zonu:

– za naselje Jelsa – 12.000 bodova

– za naselje Vrboska – 8.000 bodova

– za naselja Zavala i Ivan Dolac – 4.000 bodova

– za ostala naselja – 2.000 bodova.

 

Članak 36.

Za postavu štanda za prodaju slika i štanda za prodaju knjiga određuju se bodovi za sezonu:

– za naselje Jelsa – 6.000 bodova

– za naselje Vrboska – 4.000 bodova.

 

Članak 37.

Za postavu štanda za prodaju voća i povrća određuju se bodovi za sezonu:

– za naselje Jelsa – 4.000 bodova

– za naselje Vrboska – 3.000 bodova

– za naselja Zavala i Ivan Dolac – 1.500 bodova

– za ostala naselja – 1.000 bodova.

 

Članak 38.

Za postavu štanda za prodaju palačinki i šećerne vune određuju se bodovi za sezonu:

– za naselje Jelsa – 5.000 bodova

– za naselje Vrboska – 3.500 bodova

– za naselje Zavala i Ivan Dolac – 2.000 bodova

– za ostala naselja – 1.000 bodova.

 

Članak 39.

Za postavu štanda za izradu portreta određuju se bodovi za sezonu:

– za naselje Jelsa – 3.000 bodova

– za naselje Vrboska – 2.000 bodova.

 

Članak 40.

Za korištenje zemljišta za postavu ugostiteljskih objekata, a radi pružanja jednostavnih ugostiteljskih djelatnosti određuju se bodovi za sezonu:

– za naselje Jelsa – 6.000 bodova

– za naselje Vrboska – 4.000 bodova

– za naselja Zavala i Ivan Dolac – 2.000 bodova

– za ostala naselja – 1.000 bodova.

 

Članak 41.

Za korištenje zemljišta za postavu kioska za prodaju pekarskih proizvoda određuju se bodovi za sezonu:

– za naselje Jelsa – 4.000 bodova

– za naselje Vrboska – 3.000 bodova

– za naselja Zavala i Ivan Dolac – 1.500 bodova

– za ostala naselja – 1.000 bodova.

 

Članak 42.

Za korištenje zemljišta za iznajmljivanje bicikla sa i bez motora određuju se bodovi za sezonu po jednom m2:

– za sva naselja – 480 bodova.

 

Članak 43.

Za korištenje zemljišta za postavu reklame određuju se bodovi za sezonu po jednom m2:

– za naselje Jelsa – 300 bodova

– za naselje Vrboska – 200 bodova

– za naselja Zavala i Ivan Dolac – 100 bodova

– za ostala naselja – 50 bodova.

 

Članak 44.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

 

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA

 

Članak 45.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku, poreza na nekorištene poduzetničke nekret­nine i poreza na korištenje javnih površina obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Jelsa, a prirez porezu na dohodak i porez na potrošnju Porezna uprava, na temelju suglasnosti ministra financija, klasa: 415-01/01-01/113, urbroj: 513-07/01-1 od 12. rujna 2001. g.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

 

Članak 46.

Pravne i fizičke osobe dužne su na zahtjev Jedinstvenog uprav­nog odjela Općine Jelsa dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje općinskih poreza.

 

IV. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 47.

Protiv prekršitelja odredbi članka 7., st. 3., članka 12., st. 1. i 2. i članka 25. ove Odluke primjenjivat će se kaznene odredbe čl. 89. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Jelsa (»Službeni glasnik Općine Jelsa« br. 6/01)

 

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. g.

Ova Odluka objavit će se i u »Službenom glasniku Općine Jelsa«.

 

Klasa: 410-01/05-01/1

Urbroj: 2128-02-05-1

Jelsa, 14. prosinca 2005.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Nikica Šišejković, prof., v. r.
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga