POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

2982

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

 

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99 – ispravak, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04 i 77/04 – ispravak) naslov ispred članka 13. mijenja se i glasi:

»1.2.3. Spajanje, pripajanje i razdvajanje«

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Spajanje, pripajanje i razdvajanje društava u skladu s propisima koji uređuju to područje ne podliježe oporezivanju.«

 

Članak 2.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Poduzetnici iz članka 2. stavka 3. Zakona, koji su u tekućoj godini obavili oporezive isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz članka 22. stavka 1. Zakona, postaju porezni obveznici od 1. siječnja iduće godine i najkasnije do 15. siječnja te godine Poreznoj upravi podnose prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

(2) Poduzetnici koji su u tekućoj godini počeli s obavljanjem djelatnosti i poslovali tijekom dijela kalendarske godine i ako su obavljene oporezive isporuke u razdoblju u kojem su poslovali svedene na godišnju razinu veće od 85.000,00 kuna, postaju porezni obveznici od 1. siječnja iduće godine i najkasnije do 15. siječnja te godine podnose prijavu za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

(3) Poduzetnici koji počinju s obavljanjem djelatnosti i žele da se na njih primjenjuju odredbe članka 22. stavak 2. Zakona u istoj godini u kojoj su počeli s obavljanjem djelatnosti obvezni su Poreznoj upravi podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost s prvim poduzetničkim aktivnostima, a najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga koja podliježe oporezivanju.

(4) Poduzetnici koji su počeli s obavljanjem djelatnosti i isporukama dobara i usluga, a u tekućoj i vjerojatno u idućim godinama neće imati isporuka koje bi bile oporezive preko 85.000,00 kuna godišnje, mogu do kraja tekuće godine tražiti da se na njih od 1. siječnja iduće godine primjenjuju odredbe članka 22. stavak 2. Zakona.

(5) Prijava iz stavka 1., 2., 3. i 4.ovoga članka podnosi se na obrascu P-PDV.

(6) Prijavu ne podnose poduzetnici iz članka 11. Zakona koji obavljaju isporuke oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza.

(7) Oblik i sadržaj obrasca P-PDV je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(8) Trgovački sud ili mjerodavno tijelo obvezno je u roku 8 dana od dana upisa u registar izvijestiti ispostavu Porezne uprave nadležnu prema sjedištu poduzetnika o obavljenom upisu poduzetnika.«

 

Članak 3.

U članku 51. stavak 5. postotak izražen brojem »6%« zamjenjuje se postotkom izraženim brojem »4%«.

 

Članak 4.

U članku 57. iza točke h) zarez se zamjenjuje točkom, točka i) briše se i dodaje novi stavak 2. koji glasi:

» (2) Porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 10% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.

Smještajem u smislu ovog Pravilnika smatra se noćenje u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.

Usluga pansiona obuhvaća smještaj (noćenje) i tri obroka (doručak, ručak i večeru), a polupansion smještaj (noćenje) s doručkom i jednim od ostalih obroka.

Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu ovog Pravilnika smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest-house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio-apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.

Porezna stopa 10% primjenjuje se i na agencijske usluge (agencijske provizije) za usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama navedenih komercijalnih ugostiteljskih objekata.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. i glasi:

» (3) Porez na dodanu vrijednost na isporuke svih ostalih dobara i usluga plaća se po stopi od 22% na poreznu osnovicu (nak­nadu).«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4.,5. i 6. koji glase:

»(4) Ako se iz naknade u kojoj je sadržan porez mora izračunati iznos poreza, primjenjuje se preračunana porezna stopa na sljedeći način:

                                               porezna stopa x 100

preračunana porezna stopa =   ________________

                                               100 + porezna stopa

 (5) Kada se iz naknade u kojoj je sadržan porez obračunan po stopi od 22% mora izračunati iznos poreza, primjenjuje se preračunana porezna stopa koja iznosi 18,0328%.

(6) Kada se iz naknade u kojoj je sadržan porez obračunan po stopi od 10% mora izračunati iznos poreza, primjenjuje se preračunana porezna stopa koja iznosi 9,0909%.«

 

Članak 5.

U članku 63. stavku 2. riječi: »Ministarstva prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa«.

 

Članak 6.

U članku 69. stavku 2. riječi: »Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima «zamjenjuju se riječima: »Zakona o tržištu vrijednosnih papira«.

 

Članak 7.

U članku 88. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pod točkom 2. o ukupnim isporukama koje su oslobođene poreza i to:

– točka 2.1. o izvoznim isporukama prema odredbi članka 13. stavka 1. točka 1. i članka 14. Zakona,

– točka 2.2. o isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene poreza bez prava na odbitak pretporeza prema odredbi članka 11. Zakona,

– točka 2.3. o isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene poreza prema odredbama članka 13. stavka 1. točka 2., 3., 4. i 5. Zakona, kao i isporukama dobara za koje je oslobođenje propisano odredbama međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku (sukladno članku 73c Pravilnika).

Podaci o izvoznim isporukama moraju se temeljiti na izvoznim carinskim deklaracijama i drugim izvoznim ispravama, a upisuju se iz stupca 8. knjige I-RA.

Podaci o isporukama iz članka 11. Zakona upisuju se iz stupca 9. knjige I-RA.

Podaci o isporukama iz članka 13. stavak 1. točka 2., 3., 4. i 5. Zakona i oslobođenjima temeljem odredbi međunarodnih ugovora upisuju se iz stupca 10. Knjige I-RA.«

Na kraju točke 3. dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Podaci se upisuju iz stupca 11 Knjige I-RA.«

 

Članak 8.

Članak 89. mijenja se i glasi:

 

»Članak 89.

Pod točkom II. iskazuju se podaci o oporezivim isporukama te poreznoj obvezi kako slijedi:

1. pod točkom 1. o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju (izuzimanje usluga te rashodi po osnovi reprezentacije koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti) te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 10%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 12, odnosno 13 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, Knjige izdanih računa za predujmove i Knjige izdanih računa za vlastitu potrošnju kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.

2. pod točkom 2. o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju (izuzimanje dobara i usluga te rashodi po osnovi reprezentacije i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti) te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 22 %. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 14, odnosno 15 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, Knjige izdanih računa za predujmove i Knjige izdanih računa za vlastitu potrošnju kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.

3. pod točkom 3. o izvoznim isporukama koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju (članak 13. stavak 2. i 3. Zakona. Podaci se upisuju iz knjigovodstvenih evidencija inozemnih kupaca ili drugih evidencija o tim potraživanjima i njihovoj naplati.

4. pod točkom 4. o naknadnim oslobođenjima izvoza u okviru osobnog putničkog prometa (članak 21. stavak 3. Zakona). Podaci se upisuju iz evidencije PDV-F.«

 

Članak 9.

Članak 90. mijenja se i glasi:

 

»Članak 90.

U obrascu PDV, pod točkom III. iskazuju se podaci o obračunanom pretporezu u primljenim isporukama dobara i usluga kako slijedi:

1. pod točkom 1. o pretporezu zaračunanom po stopi od 10% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupca 7 (osnovica) i stupca 11 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 7.

2. pod točkom 2. o pretporezu zaračunanom po stopi od 22% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupaca 8 (osnovica) i stupca 13 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 8.

3. pod točkom 3. o pretporezu plaćenom pri uvozu. Podaci o pretporezu plaćenom pri uvozu moraju se temeljiti na uvoznim carinskim deklaracijama i ispravama o uplati poreza. Pri primitku prijave poreza, uplata poreza pri uvozu obvezno se provjerava putem informacijskih sustava Carinske i Porezne uprave.

4. pod točkom 4. o određenim uslugama oporezivim po stopi od 10% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu – iznos poreza plaćen na obavljene usluge.

5. pod točkom 5. o uslugama oporezivim po stopi od 22% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu – iznos poreza plaćen na obavljene usluge.

6. pod točkom 6. o ispravcima pretporeza prema članku 20. stavak 5. Zakona. Ako porezni obveznik ima podatak na ovom rednom broju, obvezan je uz poreznu prijavu priložiti obračun iz kojega je vidljiv ukupan pretporez, iskorišteno (neiskorišteno) pravo na odbitak pretporeza i iznos smanjenja (povećanja) pretporeza. Ako porezni obveznik prema obračunu iskaže obvezu poreza u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom minus (-). Kad se radi o pravu na povrat dijela pretporeza tada se u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom plus(+).«

 

Članak 10.

U članku 93. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pod točkom 2. o ukupnim isporukama koje su oslobođene poreza i to:

– točka 2.1. o izvoznim isporukama prema odredbi članka 13. stavka 1. točka 1. i članka 14. Zakona,

– točka 2.2. o isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene poreza bez prava na odbitak pretporeza prema odredbi članka 11. Zakona,

– točka 2.3. o isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene poreza prema odredbi članka 13. stavka 1. točka 2., 3., 4. i 5. Zakona, te o isporukama dobara za koje je oslobođenje propisano odredbama međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku (sukladno članku 73c Pravilnika).

 

Članak 11.

Članak 94. mijenja se i glasi:

 

»Članak 94.

U obrascu PDV-K pod točkom II. iskazuju se podaci o oporezivim isporukama te poreznoj obvezi kako slijedi:

1. pod točkom 1. po svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju (izuzimanje usluga te rashodi po osnovi reprezentacije koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti) te nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 10%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li usluge obavljene. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 12, odnosno 13 Knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, Knjige izdanih računa za predujmove i Knjige izdanih računa za vlastitu potrošnju kao i o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.

2. pod točkom 2. o svim izdanim računima, uključujući i vlastitu potrošnju (izuzimanje dobara i usluga te rashodi po osnovi reprezentacije i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti) nezaračunanim isporukama oporezivim po stopi od 22 %. Pod ovom točkom se iskazuju podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu, što znači da se tu unose podaci o obavljenim i zaračunanim isporukama kao i podaci o izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene.

Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 14, odnosno 15 knjige izdanih (izlaznih) računa za redovne isporuke, knjige izdanih računa za predujmove i knjige izdanih računa za vlastitu potrošnju kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji.

3. pod točkom 3. o izvoznim isporukama koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju (članak 13. stavak 2. i 3. Zakona). Podaci se upisuju iz knjigovodstvenih evidencija inozemnih kupaca ili drugih evidencija o tim potraživanjima i njihovoj naplati.

4. pod točkom 4. o naknadnim oslobođenjima izvoza u okviru osobnog putničkog prometa (članak 21. stavak 3. Zakona). Podaci se upisuju iz evidencije PDV-F.«

 

Članak 12.

Članak 95. mijenja se i glasi:

 

»Članak 95.

U obrascu PDV – K, pod točkom III. iskazuju se podaci o obračunatom pretporezu u primljenim isporukama dobara i usluga kako slijedi:

1. pod točkom 1. o pretporezu zaračunanom po stopi od 10% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupca 7 (osnovica) i stupca 11 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV-K iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 7.

2. pod točkom 2. o pretporezu zaračunanom po stopi od 22% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupaca 8 (osnovica) i stupca 13 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV-K iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 8.

3. pod točkom 3. o pretporezu plaćenom pri uvozu. Podaci o pretporezu plaćenom pri uvozu moraju se temeljiti na uvoznim carinskim deklaracijama i ispravama o uplati poreza. Pri primitku prijave poreza, uplata poreza pri uvozu obvezno se provjerava putem informacijskih sustava Carinske i Porezne uprave.

4. pod točkom 4. o uslugama oporezivim po stopi od 10% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, iznos poreza plaćen na predmetne usluge.

5. pod točkom 5. o uslugama oporezivim po stopi od 22% koje je tuzemnom poduzetniku obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, iznos poreza plaćen na predmetne usluge.

6. pod točkom 6. o ispravcima pretporeza prema članku 20. stavak 5. Zakona. Ako porezni obveznik ima podatak na ovom rednom broju, obvezan je uz poreznu prijavu priložiti obračun iz kojega je vidljiv ukupan pretporez, iskorišteno (neiskorišteno) pravo na odbitak pretporeza i iznos smanjenja (povećanja) pretporeza. Ako porezni obveznik prema obračunu iskaže obvezu poreza u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom minus (-). Kad se radi o pravu na povrat dijela pretporeza tada se u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom plus (+).«

 

Članak 13.

U članku 119. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Porezni obveznik može razliku iz stavka 1. ovog članka tražiti za povrat, koristiti kao predujam za buduće obveze ili svoje pravo na povrat može ustupiti na način propisan u članku 23. Općeg poreznog zakona. O načinu na koji želi ostvariti povrat porezni obveznik se izjašnjava u obrascu porezne prijave stavljanjem oznake »X« na za to predviđena mjesta. Porezni obveznik se u okviru iznosa za povrat poreza iskazanog u poreznoj prijavi na rednom broju IV. može izjasniti za više načina povrata. Ako se porezni obveznik odluči tražiti povrat poreza, nije potrebno podnositi nalog za povrat. Porezna uprava će obradom poreznih prijava automatski ispostavljati naloge za povrat.

(3) Porezna uprava dužna je izvršiti naloge za povrat razlike iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana predaje porezne prijave.«

 

Članak 14.

U članku 125. stavak 1. brojka 5 u zagradi zamjenjuje se brojem 4.

 

Članak 15.

U članku 126 h. stavci 1. i 5. mijenjaju se i glase:

»(1) Porezna uprava donosi rješenje po podnošenju cjelovitog zahtjeva za povrat poreza na dodanu vrijednost i doznačuje traženi iznos poreza poreznom obvezniku na njegov nerezidentni kunski račun otvoren kod banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji u zahtjevu naznači porezni obveznik odnosno njegov opunomoćenik ili na račun opunomoćenika u Republici Hrvatskoj.

(5) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata poreza te provođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.«

 

Članak 16.

U članku 129. stavak 1. u točki 1. iza postotka izraženog brojem »0%« stavlja se zarez i dodaju postoci izraženi brojevima: »10% i 22%.«

U točki 2. iza zareza dodaju se riječi:

»razvrstanom po propisanim poreznim stopama,«

Točka 3. mijenja se i glasi:

» 3. o ukupnom iznosu naknada za primljena dobra i usluge bez poreza, o ukupnom iznosu naknada s porezom te iznosu naknada za primljena dobra razvrstanim po poreznim stopama,«

U točki 4. briše se zarez i dodaju se riječi »razvrstanom po poreznim stopama,«

 

Članak 17.

U članku 130. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. iznos računa – naknade odnosno naknade s porezom. Iznos iz ovog retka razvrstava se u isporuke koje ne podliježu oporezivanju (stupac 7); isporuke koje su oslobođene poreza: izvoz (stupac 8.), oslobođenja poreza u tuzemstvu (stupac 9), ostala oslobođenja (stupac 10.); isporuke koje se oporezuju po stopi 0% (stupac 11); isporuke oporezive po stopi od 10% (stupci 12 i 13) i isporuke oporezive po stopi od 22% (stupci 14 i 15). Izdani računi u kojima su zaračunane usluge npr. (prijevoz iz članka 5. stavak 4. točka 2. Zakona) koje se dijelom oporezuju, a dijelom ne, zatim računi za isporuke novosagrađenih nekretnina kao i rabljenih osobnih vozila ako je osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost (u smislu članka 8. stavak 7. Zakona) manja od iznosa naknade za isporučena dobra, u knjizi će biti evidentirani na sljedeći način: u stupcu 6 ukupan iznos računa s porezom; u stupcu 7 dio naknade za obavljenu isporuku odnosno uslugu koja ne podliježe oporezivanju te podaci o oporezivom dijelu u stupcima 14 i 15.«

Dosadašnje točke 9, 10, 11 i 12. brišu se i dodaju nove točke 9, 10, 11, 12. i 13. koje glase:

»9. iznos računa za ostale isporuke u tuzemstvu oslobođene poreza bez prava na odbitak pretporeza (stupac 9),

10. unose se podaci o isporukama oslobođenim poreza temeljem odredbi članka 13. stavak 1. točke 2., 3., 4. i 5. Zakona te o isporukama oslobođenim poreza temeljem odredbi međunarodnih ugovora (stupac 10.),

11. isporuke koje se oporezuju po stopi od 0% (stupac 11),

12. oporezive isporuke po stopi od 10% (stupac 12 i 13)

13. oporezive isporuke po stopi od 22% (stupac 14 i 15).«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U knjigu izdanih računa unose se i:

1. podaci o dnevnom gotovinskom prometu za koji su izdani računi u smislu odredbe članka 15. stavak 6. Zakona. U tom slučaju se u stupac 2 unose brojevi računa za gotovinski promet (od__do__, prema specifikaciji od__do__i sl.), u stupac 3 nadnevak, u stupac 4 naznaka da se radi o gotovinskim računima kao »gotovinska naplata blagajne br.__« i sl., stupac 5 se ne popunjava. U stupac 6 upisuje se ukupan gotovinski promet s porezom, a iznos tih računa razvrstan po poreznim stopama upisuje se u stupce 11, 12, 13, 14 i 15. U ove stupce porezni obveznik može na temelju isprava o dnevnom prometu upisati u jednom iznosu gotovinski promet za cijelo obračunsko razdoblje.

2. podaci o gotovinskom prometu bez računa u smislu odredbe članka 15. stavak 8. Zakona. U stupac 2 unosi se oznaka prodajnog mjesta, u stupac 3 nadnevak prometa, a ostali se podaci upisuju na način iz točke 1. ovog stavka.

3. podaci o isporukama bez naknade ili uz osobni popust te podaci o naknadnim ispravcima računa.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U knjigu izdanih (izlaznih) računa upisuju se podaci o porezno značajnim stavkama izlaznih računa. Ako su u izdanom računu sadržane i prolazne stavke koje ne čine sastavni dio naknade za obavljenu isporuku odnosno poreznu osnovicu, tada se taj dio računa ne iskazuje u stupcima 6 i 7. Porezni obveznik za iznose prolaznih stavki sadržanih u izlaznom računu može u knjizi izlaznih (izdanih) računa dodati nove stupce u kojima će ih evidentirati.«

 

Članak 18.

U članku 131. točke 6, 7, 8, 9 i 10 brišu se i dodaju nove točke 6, 7, 8, 9, 10 i 11. koje glase:

»6. porezna osnovica 0% (stupac 6),

7. porezna osnovica 10% (stupac 7),

8. porezna osnovica 22% (stupac 8),

9. u stupac 9 iznos računa (naknade s porezom), a iskazani porez se dalje razvrstava kao pretporez u stupce 11, 12, 13 i 14,

10. pretporez po stopi od 10% koji se može odbiti (stupac 11) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 12),

11. pretporez po stopi od 22% koji se može odbiti (stupac 13) i pretporez koji se ne može odbiti (stupac 14).«

Stavak 4. zamjenjuje se novim stavkom koji glasi:

»(4) U knjigu primljenih (ulaznih) računa upisuju se podaci o porezno značajnim stavkama računa. Ako su u primljenom računu sadržane i prolazne stavke koje ne čine sastavni dio naknade za obavljenu isporuku odnosno poreznu osnovicu, tada se taj dio računa ne iskazuje u stupcima 6, 7, 8 i 9. Porezni obveznik za iznose prolaznih stavki sadržanih u ulaznom računu može u knjizi primljenih (ulaznih) računa dodati nove stupce u kojima će ih evidentirati.«

 

Članak 19.

Oblik i sadržaj obrazaca U-RA, I-RA, PDV i PDV-K sastavni je dio ovoga Pravilnika.

 

Članak 20.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 410-19/05-01/308

Urbroj: 513-07-21-01/05-2

Zagreb, 5. prosinca 2005.

Ministar financija

Ivan Šuker, v. r.

 

Napomena: prilozi su ispušteni u ovom neslužbenom info pregledu
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga