POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2945

Na temelju članka 169. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« br. 38/94 i 82/94) donosim

IZMJENE I DOPUNE

JAVNOBILJEŽNIČKOG POSLOVNIKA

 

Članak 1.

U javnobilježničkom poslovniku (»Narodne novine« broj 38/94, 82/94 i 37/96) u članku 6. stavku 1. iza toč. 3) dodaje se nova točka 4) koja glasi:

»4) upisnik za ovrhu »Ovrv«.«

Dosadašnja točka 4) postaje točka 5) te se mijenja i glasi:

»5) upisnike povjerenih poslova »UPP«. Ovi upisnici pored opće oznake »UPP« označit će se i točnim nazivom konkretnog suda odnosno nazivom druge vlasti koji su posao povjerili javnom bilježniku. Sudovi će se dodatno označiti kraticama: općinski oznakom »OS«, županijski oznakom »ŽS«, trgovački »TS,« a tijela uprave kraticom »UPR«.«

Dosadašnje točke 5), 6) i 7) postaju točke 6), 7) i 8).

 

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(I) Upisnici se i depozitna knjiga iz točke 1., 2., 4., 5. i 7. članka 6. ovoga Poslovnika ukoričuju, stranice označuju rednim brojevima, a listovi jamstvenikom prošiju.«.

U stavku 2. rečenica prva mijenja se i glasi: »Upisnike i depozit­nu knjigu iz toč. 1., 2., 4., 5. i 7. članka 6. ovog Poslovnika ovjerava predsjednik Komore.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Za sve upisnike, osim upisnika povjerenih poslova »UPP«, vodi se Zajednički abecedni imenik.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

Članak 3.

U članku 8. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Upisi u upisnike u novoj kalendarskoj godini započet će se uvijek na novoj stranici, a upisi u zajednički imenik u novoj godini započet će se uvijek u novi zajednički imenik.«

U stavku 7. iza riječi: »u upisniku« stavlja se točka, a ostali dio rečenice briše se.

Stavak 8. i 9. brišu se.

 

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

Ispunjeni upisnik i depozitna knjiga će se zaključiti na način da će javni bilježnik ispod posljednjeg rednog broja upisa podvući crvenom olovkom crtu, staviti bilješku o ukupnom broju obavljenih upisa za tu godinu, brojkom i slovima. Ispod te bilješke upisat će datum sastavljanja bilješke, potpisati je i ovjeriti pečatom.

 

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Kad ispuni pojedini imenik, javni će bilježnik imenik zaključiti na način da će ovjeriti zaključenje imenika stavljanjem datuma prestanka korištenja, svoj potpis i pečat na zadnjoj stranici imenika.«

 

Članak 6.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Upisnik o ovjerama i potvrdama (članak 74. stavak 6., članci 75. i 76., članak 77. stavak 3., članak 82. i članak 116. stavak 1. točka 2. Zakona o javnom bilježništvu) sadrži rubrike za upis sljedećih podataka: redni broj, nadnevak ovjere ili potvrde, prezime, ime i adresa stranke, odnosno naziv ili tvrtka i sjedište stranke, potpis odnosno rukoznak stranke, naznaka je li potpis ili rukoznak priznat ili dan pred javnim bilježnikom, način utvrđivanja istovjetnosti stranke, vrsta ovjere ili potvrde, naziv isprave i izdavatelja s brojem i nad­nev­kom pod kojim je isprava izdana od izdavatelja, naznaka iznosa naplaćene pristojbe s naznakom tarifnog broja iz Zakona o javnobilježničkim pristojbama, naznaka iznosa obračunate javnobilježničke nagrade s naznakom članka iz Javnobilježničke tarife, te primjedbu (obrazac broj 5). Javni će bilježnik na dnu svake ispunjene stranice staviti svoj potpis i pečat.

U stavku 4. iza riječi: »napisana« dodaju se riječi: »ukoliko se ne radi o hrvatskom jeziku«.

 

Članak 7.

Iza članka 13. dodaje se naslov i novi članak koji glase:

 

»Upisnik za ovrhu »Ovrv«

 

Članak 13a.

Upisnik ovrha »Ovrv« sadrži rubrike za upis sljedećih podata­ka: redni broj, nadnevak primitka, prezime, ime i adresa, odnosno naziv/tvrtka i sjedište ovrhovoditelja i ovršenika, vrsta i naziv vjerodostojne isprave, iznos tražbine, nadnevak donošenja rješenja, nadnevak primitka prigovora, tko je izjavio prigovor, naznaku pravodobnosti prigovora, nadnevak dostave spisa sudu i naziv suda, nadnevak ovršnosti, primjedba (obrazac broj 5a).

 

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. redni broj »14.« zamjenjuje se brojem »13.a«.

 

Članak 9.

U članku 18. a. u stavku 1. iza rednog broja »13.« dodaje se redni broj »13.a.«, a broj »19« se zamjenjuje brojem »18«.

U stavku 2. posljednja rečenica briše se.

Stavak 3. briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Javni bilježnik koji upisnike, knjige i evidencije vodi u elektron­skom obliku, nije dužan iste voditi i ručno«.

 

Članak 10.

U članku 29. stavku 1. iza riječi »upisan« dodaje se zarez i tekst koji glasi: »a ako se radi o povjerenom poslu i oznaka suda ili druge vlasti prema članku 6. toč. 5. ovog Poslovnika«.

Iza rečenice prve dodaje se nova rečenica druga koja glasi:

»Pored ovih oznaka na spisu, iznad oznake iz javnobilježničkog upisnika, stavit će se i poslovni broj tijela iz predmeta povjerenog posla.«

Dosadašnja rečenica druga postaje rečenica treća.

 

Članak 11.

U članku 55. stavku 2. obrazac dosadašnjeg upisnika pod red­nim brojem 5, mijenja se u obliku, sadržaju i veličini, a iza njega se dodaje obrazac novog upisnika s rednim brojem 5a, dok se iza obrasca štambilje pod rednim brojem 25, dodaju obrasci za nove štambilje pod rednim brojevima 25a i 25b«.

Izmijenjeni obrazac upisnika pod rednim brojem 5 i obrazac novog upisnika pod rednim brojevima 5a, te obrasci novih štambilja pod rednim brojevima 25a i 25b, iz stavka 1. ovog članka daju se u prilogu ovih izmjena i dopuna Javnobilježničkog poslovnika i čine njegov sastavni dio.

 

Članak 12.

U članku 67. u stavku 6. riječ »sudskog« zamjenjuje se s riječju »javnobilježničkog«.

 

Članak 13.

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pečati i žig javnog bilježnika su okruglog oblika i sadrže grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »javni bilježnik«, ime i prezime javnog bilježnika i naziv mjesta u kojem je službeno sjedište javnog bilježnika.«

U stavku 3. riječ »Žig« zamjenjuje se s riječju »Pečat za vosak«.

 

Članak 14.

U članku 70. stavku 3. iza točke 19. dodaju se točke 20. i 21. koje glase:

»20) za izdavanje Rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (obrazac 25a);

21) za izdavanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti Rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (Obrazac 25b).

 

Članak 15.

U članku 87. u stavku 5. iza postojeće rečenice dodaje se nova koja glasi:

»Spisi u vezi povjerenog posla, koje javni bilježnik prema odred­bama posebnog zakona, zadržava samo u prijepisu, čuvaju se 5 godina računajući od isteka godine u kojoj je povjereni posao okončan i izvorni spis vraćen vlasti koja je javnom bilježniku posao povjerila.«.

 

Članak 16.

Izmijenjeni obrazac pod rednim brojem 5, novi obrasci pod red­nim brojevima 5a, 25a i 25b, iz članka 11. ovih Izmjena i dopuna poslovnika primjenjuju se od 1. siječnja 2006. g, a javni će bilježnik s upisima u izmijenjeni Upisnik o ovjerama i potvrdama započeti tek po ispunjenju posljednje stranice i zaključenju Upisnika o ovjerama i potvrdama koji na taj dan bude u uporabi.

 

Članak 17.

Ove Izmjene i dopune Javnobilježeničkog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 701-01/05-01/141

Urbroj: 514-06-02/I-05-1

Zagreb, 23. studenoga 2005.

Ministrica

Vesna Škare Ožbolt, v. r.

 

OBRASCI I ŠTAMBILJE

 Napomena: prilozi u obliku slika su ispušteni u ovom neslužbenom info pregledu

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga