Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

2909

Na temelju članka 137. stavka 3. i 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJOJ REVIZIJI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti koje treba ispunjavati unutarnji revizor, standardi i metodologija rada unutarnje revizije, zajednički kriteriji na temelju kojih proračunski korisnici uređuju unutarnju reviziju, te koordiniranje rada unutarnje revizije proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici su državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove, vijeća manjina, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu.

 

II. UVJETI KOJE TREBA ISPUNJAVATI UNUTARNJI REVIZOR

 

Članak 2.

Za obavljanje poslova unutarnje revizije osoba mora ispunjavati određene uvjete, a to su:

– visoka stručna sprema,

– uvjeti propisani za prijam u državnu službu,

– stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, koje se stječe prema programu i postupku koje donosi ministar financija.

Unutarnji revizor izravno je odgovoran čelniku proračunskog korisnika i obavlja isključivo poslove unutarnje revizije.

Unutarnju reviziju obavlja stručno ovlašteni unutarnji revizor ili revizorski tim na čelu s voditeljem tima, kojega određuje voditelj jedinice unutarnje revizije.

Unutarnjem revizoru u radu može pomoći osoba imenovana za obavljanje poslova unutarnje revizije.

 

III. STANDARDI I METODOLOGIJA RADA UNUTARNJE REVIZIJE

 

1. STANDARDI UNUTARNJE REVIZIJE

 

Članak 3.

Unutarnja revizija obavlja se u skladu sa:

– međunarodno priznatim revizijskim standardima za unutarnju reviziju,

– zakonima, drugim propisima i smjernicama koje uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj,

– Strategijom razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC – Public Internal Financial Control) u Republici Hrvatskoj, te

– najboljom praksom zemalja članica Europske unije.

 

Članak 4.

Priručnik za unutarnju reviziju propisuje metodologiju obav­ljanja unutarnje revizije. Priručnik donosi i ažurira Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija (dalje u tekstu: Središnja harmonizacijska jedinica).

Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora donosi ministar financija. Kodeksom se propisuju načela i pravila kojih su se unutarnji revizori dužni pridržavati u svome radu.

Poveljom se utvrđuju prava i obveze unutarnjih revizora u odnosu na revidiranu jedinicu, a donosi je čelnik proračunskog korisnika na temelju predloška koji priprema Središnja harmonizacijska jedinica. Povelja se prije donošenja podnosi Središnjoj harmonizacijskoj jedinici na suglasnost.

Prije početka obavljanja unutarnje revizije unutarnji su revizori dužni čelniku revidirane jedinice uručiti Povelju unutarnjih revizora.

 

2. METODOLOGIJA RADA UNUTARNJE REVIZIJE

 

2.1. Planiranje revizije

 

Članak 5.

Jedinica za unutarnju reviziju obavlja revizije u skladu sa:

– strateškim planom za razdoblje od tri godine,

– godišnjim planom i

– planom pojedinačne unutarnje revizije.

Neovisnost unutarnje revizije i optimalna iskorištenost unutarnjih revizora proizlazi, među ostalim, i iz kvalitetno uspostavljenih planova revizije.

Strateški plan unutarnje revizije temelji se na objektivnoj procjeni rizika i usklađuje se svake godine.

Strateški plan osnova je aktivnosti jedinica za unutarnju reviziju, a služi i za određivanje potrebnog broja unutarnjih revizora, s ciljem da unutarnja revizija svoje zadaće izvršava u potpunosti i učinkovito.

Godišnji plan unutarnje revizije izrađuje se za kalendarsku godinu i usvaja se na temelju strateškog plana. Odnosi se na sve aktiv­nosti i zadaće unutarnje revizije koje moraju biti poduzete tijekom godine. Planom se moraju uzeti u obzir prioriteti u procjeni rizika, broj unutarnjih revizora i nepredviđene okolnosti.

Planom pojedinačne revizije planira se provođenje svake pojedine revizije i određuje broj dana za reviziju, datum izrade izvješća, raspored resursa uključenih u reviziju, svrha i opseg pojedinačne revizije. Plan odobrava voditelj jedinice za unutarnju reviziju.

Strateški i godišnji plan unutarnje revizije priprema voditelj je­dinice za unutarnju reviziju na temelju objektivne procjene rizika, zajedno s čelnicima i službenicima proračunskog korisnika, u posljednjem tromjesečju godine. Navedene planove odobrava čelnik proračunskog korisnika, na prijedlog voditelja jedinice za unutarnju reviziju, najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu.

 

2.2. Obavljanje unutarnje revizije

 

Članak 6.

Revizijski proces u pojedinačnoj reviziji obuhvaća sljedeće faze: planiranje revizijskog zadatka, utvrđivanje sustava, procjenu kontrola, testiranje funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola, ocjenu revizijskih nalaza, izvješćivanje te praćenje provedbe preporuka.

Unutarnji se revizori pri obavljanju unutarnje revizije pridržavaju navedenih faza revizijskog procesa koji se propisuje Priručnikom za unutarnje revizore.

Unutarnji revizori mogu angažirati stručnjake sa specijalistič­kim znanjima za pomoć u obavljanju unutarnjih revizija specifičnih područja.

Revidirana jedinica obvezna je unutarnjem revizoru, na njegov zahtjev, dati sve informacije, podatke i dokumentaciju potrebne radi obavljanja unutarnje revizije.

 

2.3. Izvješćivanje

 

Članak 7.

Unutarnji revizor izrađuje nacrt revizorskog izvješća, koji uz suglasnost voditelja jedinice za unutarnju reviziju podnosi čelniku revidirane jedinice kako bi ga upoznao s nalazima i preporukama unutarnje revizije.

Čelnik revidirane jedinice očituje se na nacrt revizorskog izvješća u pisanom obliku unutar razdoblja naznačenog u nacrtu revizijskog izvješća, koje ne može biti duže od 30 dana od dana primitka nacrta izvješća. Očitovanje mora sadržavati plan djelovanja za provedbu preporuka.

Nakon usuglašavanja u vezi s nacrtom izvješća, sastavlja se i izdaje konačno revizorsko izvješće koje obvezno sadrži i upravljački sažetak.

Ako se u nekim točkama nacrta revizorskog izvješća ne postig­ne suglasnost, to se navodi u konačnom revizorskom izvješću.

Konačno izvješće podnosi se čelniku proračunskog korisnika, a naslovljeno je na čelnika revidirane jedinice. Potpisuje ga voditelj revizorskog tima, a dopis uz izvješće potpisuje voditelj jedinice za unutarnju reviziju.

 

2.4. Praćenje preporuka

 

Članak 8.

Unutarnji revizor prati provedbu preporuka iz izvješća prema planu djelovanja, ali ne preuzima odgovornost za njihovu proved­bu.

Unutarnji revizor daje revidiranoj jedinici savjete u vezi s pro­ved­bom preporuka.

 

3. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA

 

Članak 9.

Jedinica za unutarnju reviziju obvezna je surađivati sa Središ­njom harmonizacijskom jedinicom kako bi dobila potrebne smjernice, informacije i podršku.

Jedinica za unutarnju reviziju obvezna je surađivati i s Držav­nim uredom za reviziju te mu pružati sve informacije koje se tiču sadržaja okončanih unutarnjih revizija.

Suradnja s Državnim uredom za reviziju može se odnositi i na proces planiranja unutarnjih revizija te na zajedničku izobrazbu revizora.

 

IV. ZAJEDNIČKI KRITERIJI ZA UREĐENJE UNUTARNJE REVIZIJE

 

Članak 10.

Proračunski korisnici ustrojavaju neovisnu jedinicu za unutarnju reviziju koja je izravno odgovorna čelniku.

Unutarnje ustrojstvo i broj ovlaštenih unutarnjih revizora u jedinici za unutarnju reviziju određuje svaki proračunski korisnik aktima o unutarnjem redu, ovisno o ukupno potrebnom broju zaposlenika, o poslovnim procesima kojima ostvaruje svoje ciljeve, te proračunskim i drugim sredstvima kojima raspolaže.

 

Članak 11.

Proračunski korisnici nisu obvezni ustrojiti jedinicu za unutarnju reviziju:

– ako zapošljavaju manje od 100 zaposlenika u državnim tijelima, odnosno 50 zaposlenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili

– ako imaju godišnje rashode i izdatke manje od 30.000.000,00 kn.

Za proračunske korisnike čije je područje poslovanja rizično, a obavljanje njihovih zadaća specifično, te koji prema kriterijima iz ovoga članka nisu u obvezi ustrojiti jedinicu za unutarnju reviziju, ministar financija donosi odluku o obvezi ustrojavanja jedinice za unutarnju reviziju.

 

Članak 12.

Neovisno o kriterijima iz članka 11. ovoga Pravilnika, jedinicu za unutarnju reviziju obvezni su ustrojiti:

– Grad Zagreb,

– veliki gradovi s više od 35.000 stanovnika,

– županije,

– županijska središta,

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnos­no gradovi na koje je preneseno financiranje decentraliziranih funk­cija osnovnoga školstva, u skladu s Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za odnosnu godinu.

 

Članak 13.

Proračunski korisnici koji nisu obvezni ustrojiti jedinicu za unutarnju reviziju prema kriterijima iz članka 11. ovoga Pravilnika, obavljanje unutarnje revizije mogu urediti na jedan od sljedećih načina:

1. sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije s mjerodavnim ministarstvom/institucijom, te jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave,

2. angažiranjem ovlaštenoga unutarnjeg revizora ugovornim odnosom,

3. prema vlastitoj procjeni opravdanosti mogu ustrojiti samostalnu jedinicu za unutarnju reviziju ili imenovati vlastitoga unutarnjeg revizora.

Unutarnju reviziju prema stavku 1. točkama 1. do 3. ovoga članka mogu obavljati isključivo osobe koje imaju stručno ovlaštenje ministra financija.

 

V. KOORDINIRANJE RADA UNUTARNJE REVIZIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 14.

Središnja harmonizacijska jedinica nadležna je za razvoj i provedbu metodologije i standarda za sustave financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije u javnom sektoru.

Središnja harmonizacijska jedinica zadužena je u dijelu unutarnje revizije za:

– objavu standarda i za metodologiju rada unutarnje revizije,

– koordinaciju ustrojavanja jedinica za unutarnju reviziju kod proračunskih korisnika,

– organiziranje izobrazbe i ispita za stjecanje stručnog ovlaštenja unutarnjeg revizora,

– koordinaciju rada jedinica za unutarnju reviziju kod proračunskih korisnika u cilju primjene donesenih standarda, pravila i propisa iz djelokruga unutarnje revizije,

– prikupljanje, analizu i konsolidaciju strateških i godišnjih planova jedinica za unutarnju reviziju te izradu konsolidiranoga godiš­njeg izvješća o aktivnostima jedinica za unutarnju reviziju, koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske,

– praćenje kvalitete obavljanja unutarnje revizije u jedinicama za unutarnju reviziju,

– uspostavljanje i održavanje mreže unutarnjih revizora i vlastite internetske stranice, te održavanje stalnih veza s drugim institucijama (javnim, privatnim, nacionalnim i međunarodnim) koje se bave unutarnjim financijskim kontrolama i revizijom,

– vođenje registra ovlaštenih unutarnjih revizora.

 

Članak 15.

Središnja harmonizacijska jedinica ne obavlja operativne poslove unutarnje revizije, ali može sudjelovati u obavljanju unutarnje revizije kod proračunskih korisnika radi procjene kvalitete obavljanja unutarnjih revizija. Ova jedinica neovisna je u smislu svih uprav­ljačkih i revizijskih odgovornosti.

 

Članak 16.

Središnja harmonizacijska jedinica daje godišnje upute u skladu s kojima sve jedinice za unutarnju reviziju proračunskih korisnika podnose godišnja izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i ostvarenju strateškog i godišnjeg plana.

Konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima jedinica za unutarnju reviziju Središnja harmonizacijska jedinica podnosi Vladi Republike Hrvatske do konca ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Članak 17.

Jedinice za unutarnju reviziju proračunskih korisnika obvezne su Središnjoj harmonizacijskoj jedinici dostaviti:

– strateški plan unutarnje revizije (ažuriran na godišnjoj osnovi) do 15. siječnja,

– godišnji plan unutarnje revizije do 15. siječnja,

– godišnje izvješće unutarnje revizije do konca siječnja tekuće za prethodnu godinu.

Godišnje izvješće jedinica za unutarnju reviziju treba sadržavati broj i vrstu obavljenih revizija, upravljački sažetak za svaku pojedinu reviziju, analizu značajnih slabosti i utvrđenih nepravilnosti, preporuke i aktivnosti koje su poduzete na provođenju preporuka, odnos planiranih i izvršenih revizija, te druge elemente propisane uputama Središnje harmonizacijske jedinice.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

Osoba raspoređena na poslove unutarnjeg revizora dužna je u roku godine dana nakon rasporeda na to radno mjesto steći stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije.

Ako osoba raspoređena na poslove unutarnjeg revizora u navedenom roku ne stekne stručno ovlaštenje, odobrava se naknadni rok od šest mjeseci za stjecanje toga ovlaštenja.

Ako stručno ovlaštenje ne stekne u propisanim rokovima, osoba se raspoređuje na druge poslove odgovarajuće njezinoj stručnoj spremi i sposobnostima.

 

Članak 19.

Svi dokumenti koji se odnose na unutarnju reviziju bit će objav­ljeni na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija.

 

Članak 20.

Osobe uključene u proces izobrazbe za unutarnje revizore unutarnju će reviziju obavljati pod mentorstvom ovlaštenih unutarnjih revizora i uz pomoć stručnjaka projekata CARDS 2002. i CARDS 2004. koji se odnose na razvoj i unapređenje sustava unutarnjih financijskih kontrola i unutarnje revizije u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (»Narodne novine«, broj 111/04).

 

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 043-01/05-01/137

Urbroj: 513-10/05-1

Zagreb, 12. prosinca 2005.

Ministar financija

Ivan Šuker, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga