POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI SABOR

2903

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINIMALNIM MJERAMA ZAŠTITE U POSLOVANJU S GOTOVIM NOVCEM I VRIJEDNOSTIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3660/2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINIMALNIM MJERAMA ZAŠTITE U POSLOVANJU S GOTOVIM NOVCEM I VRIJEDNOSTIMA

 

Članak 1.

U Zakonu o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima (»Narodne novine«, br. 173/03.) u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na prostore novčarskih institucija koji su dio štićenih objekata Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva pravosuđa i drugih tijela državne uprave, koji se štite vojnim, policijskim ili snagama pravosudne policije te tehničkim sustavima kontrole ulaza i izlaza.«

 

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »banke,« riječ: »stambene« briše se, a iza riječi: »kladionice,« dodaju se riječi: »casina, automat-klubovi,«.

U stavku 3. iza riječi: »vrijednosni papiri,« dodaju se riječi: »vrijednosna pisma i«.

 

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. podstavku I. iza riječi: »banke,« riječ: »stambene« briše se.

U podstavku II. iza riječi: »štedno-kreditne zadruge,« dodaju se riječi: »automat-klubovi,«.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Casina se svrstavaju u zasebnu kategoriju čiji su minimalni sigurnosni uvjeti zaštite osoba, novca i vrijednosti propisani posebnim propisom.«

 

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Novčarske institucije štite se primjenom sljedećih minimalnih sigurnosnih uvjeta zaštite:

1. protuprovalnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma,

2. protuprepadnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma,

3. neprekidnog videonadzora s mogućnošću pohranjivanja videozapisa,

4. tjelesne zaštite,

5. pregradnjom radnog prostora zaposlenika neprobojnim pregradama u visini etaže i protuprovalnim vratima od prostora koji su dostupni strankama i drugim osobama.

(2) Protuprovalni i protuprepadni sustavi iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka moraju biti spojeni na centralni dojavni sustav trgovačkog društva koje obavlja poslove privatne zaštite, a ukoliko postoje tehničke mogućnosti i na dojavni sustav Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Razinu balističke zaštite neprobojnosti stakala samostalno odabire pravna osoba, odnosno vlasnik s time da najniža razina mora pružiti zaštitu od ispaljenog projektila call. 9 × 19 mm para. Neprobojnost stakala se dokazuje odgovarajućim hrvatskim normama, a u nedostatku tih normi primjenjuju se odgovarajuće međunarodne norme, odnosno druge specijalizirane norme te prihvaćena pravila struke.

(4) Popis hrvatskih normi, međunarodnih normi, specijaliziranih normi i prihvaćenih pravila struke iz stavka 3. ovoga članka, na prijedlog Hrvatskog zavoda za norme, utvrdit će ministar unutarnjih poslova u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Popis iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(6) Novčarske institucije dužne su donijeti opći akt s kojim će propisati primjenu minimalnih sigurnosnih uvjeta zaštite iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(7) Provedba tehničke zaštite u objektima novčarskih institucija mora biti u skladu s odredbama propisa o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite.«

 

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

(1) Novčarske institucije I. kategorije dužne su u objektima u kojima posluju, osigurati minimalne sigurnosne uvjete zaštite iz članka 7. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Novčarske institucije II. kategorije dužne su osigurati minimalne sigurnosne uvjete zaštite iz članka 7. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ovoga Zakona.

(3) Novčarske institucije II. kategorije mogu umjesto protuprovalnog sustava iz članka 7. stavka 1. točke 1. instalirati neprekidni videonadzor s mogućnošću pohranjivanja videozapisa, sukladno članku 7. stavku 1. točki 3. ovoga Zakona.

(4) Novčarske institucije, njihove poslovne jedinice i poslovna mjesta I. i II. kategorije u kojima je zaposleno do pet zaposlenika koji neposredno rukuju gotovim novcem ili vrijednostima ne moraju ispunjavati minimalne sigurnosne uvjete zaštite propisane u članku 7. stavku 1. točki 4., ukoliko ispunjavaju uvjete propisane u točki 5. istoga stavka.

(5) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, novčarske institucije I. i II. kategorije mogu, na temelju prosudbe ugroženosti, osigurati manje sigurnosne uvjete zaštite, ukoliko se prosudbom ugroženosti utvrdi manja ugroženost pojedinih objekata.

(6) Na prosudbu ugroženosti iz stavka 5. ovoga članka, koju izrađuje ovlašteno trgovačko društvo ili obrtnici za obavljanje poslova privatne zaštite, Ministarstvo unutarnjih poslova daje suglasnost.«

 

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Prijevoz gotova novca i vrijednosti novčarske institucije dužne su obavljati oklopljenim vozilom trgovačkog društva, obrtnika ili unutarnje čuvarske službe na način i pod uvjetima uređenim posebnim propisom.

(2) Minimalni iznos gotova novca i vrijednosti koji se obavezno prevozi oklopljenim vozilom iz stavka 1. ovoga članka je 800.000,00 kuna.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijevoz gotova novca i vrijednosti u iznosu do 800.000,00 kuna može se obavljati vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa i GPS sustav za satelitsko praćenje.«

 

Članak 7.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka može se prenositi gotovi novac i vrijednosti u iznosu do 800.000,00 kuna.«

 

Članak 8.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredaba članka 12. ovoga Zakona, za zaštitu u prijenosu manjih količina gotova novca i vrijednosti u iznosu do 150.000,00 kuna, kojeg obavlja poštar ili teklić, obvezna je primjena sustava za dojavu prepada s pripadajućim GPS sustavom ili elektrokemijskim uređajem.«

 

Članak 9.

U članku 15. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Policijski službenik ovlašten je ući u poslovni prostor štedionica, poštanskih ureda Hrvatskih pošta i novčarskih institucija II. kategorije te utvrditi postojanje i cjelovitost sustava tehničke zaštite. O obavljenom pregledu policijski službenik podnosi pisano izvješće koje se dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova nadležnoj za nadzor djelatnosti privatne zaštite.«

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

 

Članak 10.

U članku 16. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. privremeno zabraniti rad novčarske ustanove koja ne otkloni utvrđene nepravilnosti što im je rješenjem naredilo Ministarstvo ili nadležna policijska uprava dok ne otklone utvrđene nepravilnosti«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6..

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako u obavljanju nadzora inspektor utvrdi da novčarska institucija ne provodi minimalne mjere zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima na način koji je u skladu s odredbama ovoga Zakona, Ministarstvo unutarnjih poslova ili nadležna policijska uprava rješenjem može narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku, koji ne može biti duži od 60 dana.«

 

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja u casinu ne ispunjava minimalne sigurnosne uvjete zaštite osoba, novca i vrijednosti propisane posebnim propisom (članak 5. stavak 2.),

2. koja ne donese opći akt kojim će propisati primjenu sigurnosnih uvjeta zaštite (članak 7. stavak 7.),

3. koja ne instalira protuprovalni i protuprepadni sustav zaštite s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma, neprekidni videonadzor s mogućnošću pohranjivanja videozapisa te se ne štiti tjelesnom zaštitom u objektima u kojima posluje gotovim novcem i vrijednostima (članak 8. stavak 1. i 2.),

4. koja za centralne trezore i trezore ne posjeduje neprekidan kombinirani oblik zaštite (članak 9. stavak 1. i 2.),

5. koja ne zaštiti uplatno-isplatno mjesto protuprepadnim sustavom s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma (članak 9. stavak 3.),

6. koja ne instalira propisane alarme pri poslovanju gotovim novcem s bankomatima (članak 10. stavak 1.),

7. ako prijevoz gotova novca i vrijednosti ne obavlja oklopljenim vozilom (članak 11. stavak 1.) ili vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa kao i GPS sustav za satelitsko praćenje (članak 11. stavak 3.),

8. koja prilikom prijenosa gotova novca i vrijednosti ne koristi propisan spremnik za prijenos novca i vrijednosti i koja gotovi novac i vrijednosti prenosi bez osiguranja pratnje zaštitara trgovačkog društva ili obrtnika koji obavljaju poslove privatne zaštite ili unutarnje čuvarske službe (članak 12. stavak 1.),

9. koja koristi spremnik za prijenos gotova novca i vrijednosti koji ne ispunjava propisane uvjete ili prenosi gotovi novac i vrijednosti u iznosu većem od 800.000,00 kuna (članak 12. stavak 2. i 3.),

10. koja ne primijeni sustav za dojavu prepada s pripadajućim GPS sustavom ili elektrokemijskim uređajem (članak 13.),

11. koja podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite ne sačuva i pohrani s propisanim rokom te na zahtjev nadležnog tijela i fizičke osobe ne preda navedene podatke radi korištenja u kaznenom ili prekršajnom postupku (članak 14. stavak 1.),

12. koja prilikom prikupljanja, pohranjivanja i čuvanja podataka ne zaštiti osobne podatke sukladno odredbama posebnoga zakona (članak 14. stavak 3.),

13. koja ne omogući policijskom službeniku obavljanje pregleda (članak 15. stavak 1.),

14. koja ne omogući nadležnim inspektorima obavljanje inspekcijskog nadzora ili im ne da na uvid traženu dokumentaciju te ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 16. stavak 2.),

15. koja u određenom roku ne otkloni nepravilnosti koje je rješenjem naredilo Ministarstvo ili nadležna policijska uprava (članak 16. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«

 

Članak 12.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. koja u casinu ne ispunjava minimalne sigurnosne uvjete zaštite osoba, novca i vrijednosti propisane posebnim propisom (članak 5. stavak 2.),

2. koja ne instalira protuprovalni i protuprepadni sustav zaštite s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma ili alternativno ne koristi instalirani neprekidni videonadzor s mogućnošću pohranjivanja videozapisa te se ne štiti tjelesnom zaštitom u objektima u kojima posluje s gotovim novcem i vrijednostima (članak 8. stavak 1. i 2.),

3. koja ne zaštiti uplatno-isplatno mjesto protuprepadnim sustavom s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma (članak 9. stavak 3.),

4. koja prijevoz gotova novca i vrijednosti ne obavlja oklopljenim vozilom trgovačkog društva ili obrtnika koji obavljaju poslove privatne zaštite ili unutarnje čuvarske službe, ili pri prijevozu manjih iznosa gotova novca i vrijednosti ne obavlja vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa i GPS sustav za satelitsko praćenje (članak 11. stavak 1. i 3.),

5. koja prilikom prijenosa gotova novca i vrijednosti ne koristi propisan spremnik za prijenos novca i vrijednosti i koja gotovi novac i vrijednosti prenosi bez osiguranja pratnje zaštitara trgovačkog društva ili obrtnika koji obavljaju poslove privatne zaštite ili unutarnje čuvarske službe (članak 12. stavak 1.),

6. koja koristi spremnik za prijenos gotova novca i vrijednosti koji ne ispunjava propisane uvjete ili prenosi gotovi novac i vrijednosti u iznosu većem od 800.000,00 kuna (članak 12. stavak 2. i 3.),

7. koja pri prijenosu gotova novca u iznosu do 150.000,00 kuna teklićem, za zaštitu ne primjenjuje sustav za dojavu prepada s pripadajućim GPS sustavom ili elektrokemijskim uređajem (članak 13.),

8. koja podatke pribavljene sredstvima tehničke zaštite ne sačuva i pohrani s propisanim rokom te na zahtjev nadležnog tijela i fizičke osobe ne preda navedene podatke radi korištenja u kaznenom postupku (članak 14. stavak 1.),

9. koja prilikom prikupljanja, pohranjivanja i čuvanja podataka ne zaštiti osobne podatke sukladno odredbama posebnog zakona (članak 14. stavak 3.),

10. koja ne omogući policijskom službeniku obavljanje pregleda (članak 15. stavak 1.),

11. koja ne omogući nadležnim inspektorima obavljanje inspekcijskog nadzora ili im ne da na uvid traženu dokumentaciju te ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 16. stavak 2.),

12. koja ne otkloni nepravilnosti koje je rješenjem naredilo Ministarstvo ili nadležna policijska uprava (članak 16. stavak 3.).«

 

Članak 13.

Novčarske institucije koje posluju s gotovim novcem i vrijednostima, dužne su osigurati minimalne sigurnosne uvjete za zaštitu osoba, novaca i vrijednosti sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

 

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-08/05-01/01

Zagreb, 9. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga