Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI SABOR

2901

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o voda­ma, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05/3656/2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO VODAMA

 

Članak 1.

U Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) u članku 2. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– površinske i podzemne vode,«.

U podstavku 2. iza riječi: »rudarstvu, » dodaje se riječ: »i«.

U podstavku 3. iza riječi: »moru« umjesto zareza stavlja se toč­ka.

Podstavak 4. briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga članka na priobalne vode primjenjuju se isključivo odredbe ovoga Zakona o zaštiti voda i to: o izradi planova upravljanja vodnim područjem i nižih planova donesenih na temelju ovoga Zakona, a neovisno o izvorima onečišćenja, o neposrednoj provedbi praćenja stanja voda (monitoring), te o neposrednoj provedbi zaštite voda od onečišćenja s kopna i otoka.«

Dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Granicu između kopnenih voda i priobalnih voda sporazumno utvrđuju ministar nadležan za vodno gospodarstvo i ministar nadležan za more.«

 

Članak 2.

U članku 4. točki 1. riječi: »količina i kakvoće« brišu se.

Točka 6. briše se.

U dosadašnjoj točki 7., koja postaje točka 6., iza riječi: »granicu« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 6. dodaju se nove točke 7. do 33. koje glase:

»7. »površinske vode« označava kopnene vode, osim podzemnih voda; prijelazne vode i priobalne vode, osim morskih voda koje pripadaju teritorijalnim vodama,

8. »podzemne vode« označava sve vode ispod površine tla u zasi­ćenoj zoni i u izravnom su dodiru s tlom i podtlom,

9. »kopnene vode« označava sve stajaće ili tekuće vode na površini kopna i sve podzemne vode na kopnenoj strani od temeljne linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda,

10. »rijeka« označava cjelinu kopnenih voda, koja većim dijelom teče površinom kopna, ali može dijelom toka teći i ispod zemlje,

11. »jezero« označava cjelinu kopnene stajaće vode,

12. »prijelazne vode« označava cjeline kopnenih voda u blizini ušća rijeka u more koje su djelomično slane uslijed blizine priobalnih voda, ali se nalaze pod znatnim utjecajem slatkovodnih tokova,

13. »priobalne vode« označava površinske vode unutar crte udaljene jednu nautičku milju, od crte od koje se mjeri širina teritorijalnih voda, a mogu se protezati do vanjske granice prijelaznih voda,

14. »umjetna vodena cjelina« označava cjelinu površinske vode stvorenu ljudskom djelatnošću (npr. akumulacije, retencije, kanali, ribnjaci i drugo),

15. »jako promijenjena vodena cjelina« znači površinsku vodu koja je zbog fizičkih promjena uslijed ljudske djelatnosti znatno promijenila svoj karakter,

16. »cjelina površinske vode« označava jasno određen i znatan element površinske vode, kao što je jezero, akumulacija, potok, rijeka ili kanal, prijelazna voda ili pojas priobalne vode,

17. »vodonosnik« označava potpovršinski sloj ili slojeve stijena ili drugih geoloških naslaga dovoljne poroznosti i propusnosti da omogućuju znatan protok podzemnih voda, ili zahvaćanje znatnih količina podzemnih voda,

18. »cjelina podzemne vode« označava određen volumen podzemnih voda u vodonosniku ili vodonosnicima,

19. »riječni bazen« označava površinu zemlje s koje se sve površinsko otjecanje kroz niz potoka, rijeka i eventualno jezera slijeva u rijeku koja utječe u more,

20. »slivno područje« označava površinu zemljišta s kojeg se sve površinsko otjecanje kroz niz potoka, rijeka i eventualno jezera slijeva u određenu točku na nekom vodotoku (obično u jezero ili ušće u drugu rijeku),

21. »vodno područje« označava površinu kopna i mora koja se sastoji od jednog ili više riječnih bazena zajedno s njihovim pripadajućim podzemnim i priobalnim vodama, koje je utvrđeno kao osnovna jedinica za upravljanje vodama,

22. »stanje površinske vode« je općeniti izraz koji označava stanje neke cjeline površinske vode, određeno njezinim ekološkim ili kemijskim stanjem, ovisno o tome koje je lošije,

23. »dobro stanje površinske vode« je stanje neke cjeline povr­šinske vode kada se njeno ekološko i kemijsko stanje ocjenjuje barem kao »dobro« prema posebnom propisu,

24. »stanje podzemne vode« je opći izraz koji označava stanje neke cjeline podzemne vode, određeno njezinim količinskim ili kemijskim stanjem, ovisno o tome koje je lošije,

25. »dobro stanje podzemne vode« je stanje neke cjeline podzemne vode kada je njezino količinsko i kemijsko stanje ocijenjeno barem kao »dobro« prema posebnom propisu,

26. »ekološko stanje« je izraz kakvoće strukture i funkcioniranja vodnih ekosustava u svezi s površinskim vodama,

27. »kemijsko stanje voda« znači kemijsko stanje neke cjeline površinske ili podzemne vode ovisno o koncentraciji opasnih tvari,

28. »količinsko stanje« je izraz stupnja utjecaja izravnoga ili neizravnoga zahvaćanja na cjelinu podzemne vode,

29. »voda namijenjena ljudskoj potrošnji« je voda koja je svojim fizikalnim, kemijskim i ostalim svojstvima prikladna ljudima za piće i pripremu hrane,

30. »onečišćenje voda« je promjena kakvoće voda koja nastaje unošenjem, ispuštanjem ili odlaganjem u vode opasnih tvari, hranjivih i drugih tvari; utjecajem energije ili drugih uzročnika; u količini kojom se mijenjaju korisna svojstva voda, pogoršava stanje vodnih ekosustava i ograničuje namjenska uporaba voda,

31. »hranjive tvari« su kemijski elementi, odnosno njihovi spojevi važni za rast i razvoj organizama (soli dušika, fosfora i sl.),

32. »opasne tvari« su tvari, energija i drugi uzročnici koji svojim sastavom, količinom, radioaktivnim, toksičnim, kancerogenim, mutagenim, drugim svojstvima postojanošću ili sposobnošću za akumuliranje u živom svijetu štetno djeluju na život i zdravlje ljudi i stanje okoliša i prirode,

33. »onečišćivač« je pravna ili fizička osoba koja onečišćuje vo­de.«.

 

Članak 3.

U članku 6. točki 1. iza riječi: »rada« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »te naslijeđe koje treba čuvati, štititi i tome sukladno postupati.«.

Točke 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»4. u pripremi i donošenju planskih osnova za upravljanje vodama polazi se od obveze cjelovite zaštite okoliša i ostvarivanja općeg i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske, s ciljem osiguranja dobrog stanja voda i s vodama povezanih ekosustava,

5. za korištenje voda koje prelaze granice dopuštene opće uporabe, kao i za svako pogoršanje stanja voda, plaća se naknada razmjerno koristi, odnosno stupnju i opsegu utjecaja na promjene u stanju voda poštujući ekonomsko vrednovanje voda, povrat troškova njezinoga korištenja i zaštite uključujući troškove zaštite vodnoga i ostaloga okoliša, te troškova upravljanja vodama,«.

Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. sudjelovanja javnosti u donošenju planskih osnova za uprav­ljanje vodama,«.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

 

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. točki 1., 2., 3., i 4. riječ: »drugi« zamjenjuje se riječju: »druge«, a riječ: »pripadajući« zamjenjuje se riječju: »pripadajuće«.

Stavci 2., 3. i 4. brišu se.

 

Članak 5.

Iza članka 9. dodaju se članci 9.a i 9.b koji glase:

 

»Članak 9.a

Građenje i održavanje vodnih građevina iz članka 9. točke 1. ovoga Zakona u interesu je Republike Hrvatske. Investitor gradnje odnosno naručitelj održavanja su Hrvatske vode u svoje ime, a u korist Republike Hrvatske.

Građenje vodnih građevina iz članka 9. točke 2., 3. i 4. ovoga Zakona, koje se financira iz sredstava proračuna ili drugih javnih sredstava koja se osiguravaju na osnovi zakona ili propisa donesenog na osnovi zakona, u interesu je Republike Hrvatske.

Kada se radi izgradnje i održavanja građevina iz članka 9. točke 1. ovoga Zakona mora promijeniti namjena nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, o toj promjeni namjene odlučuje Vlada Republike Hrvatske ili od nje ovlaštena tijela.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ne plaćaju se:

– naknada za prava prenesena sukladno zakonu kojim se ure­đuje gospodarenje šumama (izdvajanja iz šumsko-gospodarske osnove),

– naknada zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta sukladno zakonu kojim se uređuje gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, i

– naknada za promjenu namjene pojasa ceste ili autoceste sukladno zakonima koji uređuju upravljanje cestama odnosno autocestama.

Odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka primjenjuju se i kad se radi izgradnje i održavanja građevina iz članka 9. točke 1. ovoga Zakona ne mijenja namjena nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske već se na njima uspostavljaju prava koja su sadržajem istovjetna pravu služnosti (pravo na prolazak vodova i dr.).

Provedbu investitorskih poslova iz stavka 1. ovoga članka Hrvatske vode su ovlaštene izravno povjeriti trgovačkom društvu u kojem imaju potpuni ili pretežiti poslovni udio.

 

Članak 9.b

Izvlaštenje radi izgradnje i održavanja vodnih građevina iz članka 9.a stavka 1. i 2. ovoga Zakona, provodi se sukladno Zakonu o izvlaštenju osim kad je ovim Zakonom drukčije uređeno.

Korisnik izvlaštenja radi izgradnje i održavanja vodnih građevina iz članka 9.a stavka 1. i 2. ovoga Zakona može stupiti u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, pod uvjetima iz stavka 3. ovoga članka.

Ured državne uprave u županiji, odnosno ured za imovinskopravne poslove Grada Zagreba, rješenjem će odobriti korisniku izvlaštenja stupanje u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, ako on, uz zahtjev podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku isplaćena naknada sukladno propisima o izvlaštenju, odnosno da mu je naknada stavljena na raspolaganje ili da je prijašnji vlasnik odbio primiti naknadu.

Rješenje iz stavka 3. ovoga članka donijet će se u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Žalba protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.«

 

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina provodi se prema programu građenja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.

Tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina te osnovnih građevina melioracijske odvodnje iz članka 103. stavka 1. ovoga Zakona provodi se u prema programu uređenja vodotoka i drugih voda.

Građenje vodnih građevina za korištenje voda i/ili vodnih građevina za zaštitu voda provodi se prema programu koji se donosi sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu.

Državna ulaganja u građenje vodnih građevina za korištenje voda i/ili vodnih građevina za zaštitu voda provode se prema programu državnih ulaganja.«

 

Članak 7.

Iza članka 12. dodaju se članci 12.a i 12.b koji glase:

 

»Članak 12.a

Program iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za vodno gospodarstvo.

Program iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona donosi se u okviru Plana upravljanja vodama.

Program iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona, kada se ulažu sredstva državnoga proračuna i/ili kredita i zajmova u kojima je Republika Hrvatska primarni dužnik ili jamac, donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za vodno gospodarstvo. U ostalim slučajevima program iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona donosi se u okviru Plana upravljanja vodama.

Programi iz članka 12. stavka 1. i 4. ovoga Zakona sadržavaju osobito: oznaku građevina u koje se ulaže, planirane iznose ulaganja po godinama, planirano razdoblje građenja i pogona, planirane izvore i načine financiranja, te institucionalni okvir ulaganja s glavnim obvezama sudionika.

Programi iz članka 12. stavka 1. i 4. ovoga Zakona moraju biti sukladni planu upravljanja vodnim područjem.

 

Članak 12.b

Programi iz članka 12. stavka 1. i 4. ovoga Zakona donose se za razdoblje pripreme i gradnje, ali ne dulje od razdoblja koje je, prema Zakonu o proračunu, propisano za važenje planova razvojnih programa. Programi iz članka 12. stavka 1. i 4. ovoga Zakona mogu se donijeti i za kraće razdoblje.

Programi iz članka 12. stavka 1. i 4. ovoga Zakona uvrštavaju se u Plan upravljanja vodama.«

 

Članak 8.

U članku 15. stavak 1. briše se.

Iza dosadašnjeg stavka 2., koji postaje stavak 1., dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Vodno područje sliva Save i vodno područje slivova Drave i Dunava dijelovi su međunarodnoga vodnog područja rijeke Dunava, uključujući i pripadajuće podzemne vode.

Vodno područje primorsko-istarskih slivova i vodno područje dalmatinskih slivova dijelovi su međunarodnoga vodnog područja Jadranskog mora, uključujući pripadajuće podzemne vode, prijelazne vode i priobalne vode.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 9.

U članku 16. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 1., riječi: »lokalnim vodama« zamjenjuju se riječima: »vodama II. reda, te melioracijskim sustavom za odvodnju iz članka 103. stavka 1. ovoga Zakona«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

 

Članak 10.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Površinskim i podzemnim vodama upravlja se jedinstveno.

Površinske vode dijele se na vode I. reda i vode II. reda.

Popis voda I. reda, koji će uključiti međudržavne vode, priobalne vode, druge veće vodotoke, te bujične vode veće snage, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske. Ostale površinske vode su vode II. reda.«

 

Članak 11.

U članku 18. riječi: »Vodnogospodarska osnova Hrvatske, te vodnogospodarske osnove i vodnogospodarski planovi slivnih područja« zamjenjuju se riječima: »Strategija upravljanja vodama, planovi upravljanja vodnim područjima i Plan upravljanja vodama«.

 

Članak 12.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Strategija upravljanja vodama je planski dokument kojim se utvrđuju vizija, misija, ciljevi i zadaci državne politike u upravljanju vodama u dugoročnom razdoblju.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»Strategija upravljanja vodama, Strategija prostornog uređenja države, Nacionalna strategija zaštite okoliša, Strategija biološke i krajobrazne raznolikosti, planske osnove gospodarenja šumama na državnoj razini i Strategija prometnog razvitka, međusobno se usklađuju.«

 

Članak 13.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Za svako vodno područje donosi se plan upravljanja vodnim područjem.

Plan upravljanja vodnim područjem obuhvaća: opći opis značaj­ki vodnoga područja, raspored, zalihe i osobine voda, identifikaciju potreba za vodom u svim područjima života, rada i djelovanja, na­čin podmirenja tih potreba, a osobito potreba u vodoopskrbi, sažeti prikaz svih značajnijih pritisaka i utjecaja ljudske djelatnosti na stanje površinskih i podzemnih voda, identifikaciju i kartografski prikaz zaštićenih područja, kartu mreže monitoringa površinskih voda, podzemnih voda i voda u zaštićenim područjima, kartografski prikaz rezultata programa monitoringa, popis ciljeva zaštite voda i ostaloga okoliša za površinske i podzemne vode, te zaštićena područja prema ovome Zakonu i posebnim zakonima, sažetak ekonomske analize korištenja voda, sažeti prikaz programa mjera zaštite voda i ostaloga okoliša, registar svih detaljnih programa i planova upravljanja vodnim područjem koji se odnose na pojedina slivna područja, probleme ili tipove (kategorije) voda, identifikaciju potreba u zaštiti od štetnog djelovanja voda, a osobito u izgradnji regulacijsko-zaštit­nih vodnih građevina, identifikaciju najpovoljnijih tehničkih i drugih rješenja za uređenje vodotoka, zaštitu od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda, rezervaciju prostora za izgradnju regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina te druga pitanja sukladno propisu iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona.

Plan upravljanja vodnim područjem mora biti u skladu sa Strategijom upravljanja vodama.

Plan upravljanja vodnim područjem, program zaštite okoliša, program zaštite prirode, dokumenti prostornog uređenja i planski dokumenti za gospodarenje šumama na vodnim područjima, međusobno se usklađuju.

Plan upravljanja vodnim područjem donosi Vlada Republike Hrvatske.

Plan upravljanja vodnim područjem donosi se za razdoblje od 15 godina, a potom svaki sljedeći put za razdoblje od 6 godina.

Županije i Grad Zagreb dužni su ishoditi prethodno mišljenje ministra nadležnog za vodno gospodarstvo o sukladnosti njihovih prostornih planova s planom upravljanja vodnim područjem.

Gradovi i općine dužni su ishoditi prethodno mišljenje Hrvatskih voda o sukladnosti njihovih dokumenata prostornoga uređenja, osim onih iz stavka 7. ovoga članka, s planom upravljanja vodnim područjem.«

 

Članak 14.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Plan upravljanja vodama izvršni je planski dokument na temelju kojeg se prikupljaju prihodi i podmiruju izdaci za ostvarenje programa i drugih zadaća u njegovom obuhvatu.

Plan upravljanja vodama obuhvaća: financijski plan, programe iz članka 12. stavka 1., 2. i 4. ovoga Zakona te druge programe i zadaće koje Hrvatske vode izvršavaju na temelju ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.

Plan upravljanja vodama mora biti u skladu s planovima upravljanja vodnim područjima.

Plan upravljanja vodama donosi se za razdoblje od 1 godine. Dio Plana upravljanja vodama koji sadrži programe iz članka 12. stavka 1. i 4. ovoga Zakona može se donijeti za razdoblje koje je, prema Zakonu o proračunu, propisano za važenje planova razvojnih programa.

Financijski plan iz stavka 2. ovoga članka izrađuje se sukladno propisima o proračunu koji se primjenjuju na izvanproračunske korisnike proračuna.

Plan upravljanja vodama izvršava se sukladno uvjetima i mjerilima propisanim u odluci o izvršenju Plana upravljanja vodama, sukladno ovom Zakonu i zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.«

 

Članak 15.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Sadržaj, te postupak izrade i utvrđivanja Strategije upravljanja vodama i planova upravljanja vodnim područjem propisuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

Propisom iz stavka 1. ovoga članka uredit će se postupak i oblici obvezatnog informiranja javnosti i sudjelovanja korisnika voda.«

 

Članak 16.

U članku 24. podstavku 1. iza riječi: »podzemnih« dodaje se zarez i riječi: »mineralnih i termalnih«.

U podstavku 4. iza riječi: »namjene« umjesto zareza stavlja se točka.

 

Članak 17.

U članku 27. stavku 1. riječi: »potrebna je« zamjenjuju se riječima: »potreban je ugovor o koncesiji ili«.

 

Članak 18.

U članku 28. riječi: »bez vodopravne dozvole« brišu se.

 

Članak 19.

U članku 29. stavku 1. točki 3. iza riječi: »voda« dodaju se riječi: »ili drugog načina korištenja«.

 

Članak 20.

U članku 37. točki 1. riječ: »koji nisu uključeni« zamjenjuje se riječima: »koje nisu uključene«.

 

Članak 21.

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi:

 

»Članak 39.a

Radi osiguranja prvenstva prava korištenja voda za vodoopskrbu Hrvatske vode će posebno identificirati na svakom vodnom području:

– sve vode namijenjene ljudskoj potrošnji koje osiguravaju u prosjeku više od 10 m3 vode na dan i koje opskrbljuju više od 50 ljudi, i

– sve vode namijenjene takvoj uporabi u budućnosti,

te osigurati potrebnu zaštitu navedenim vodama u cilju izbjegavanja pogoršanja njihove kakvoće, kako bi se smanjila razina potrebnog pročišćavanja za dobivanje vode za piće. Za takve vode mogu se odrediti i zaštitne zone.«

 

Članak 22.

U članku 41. stavku 3. rečenica: »U slučaju da se ne postigne sporazum odluku donosi ravnatelj.« briše se.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Ako tijela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne donesu odluke o zonama sanitarne zaštite, na prijedlog Hrvatskih voda ministar nadležan za vodno gospodarstvo donijet će odluku o zonama sanitarne zaštite, koja će ostati na snazi do donošenja odluka po odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

 

Članak 23.

U članku 42. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Kada odluku o zaštiti izvorišta prema članku 41. stavku 2. i 3. ovoga Zakona donosi županijska skupština, ona ima pravo donijeti i odluku o uvođenju posebne naknade iz stavka 2. ovoga članka, a sredstva od te naknade smatraju se namjenskim prihodom proračuna gradova i općina.

Odluka o uvođenju posebne naknade iz stavka 3. ovoga članka neće se primjenjivati na području one jedinice lokalne samouprave koja potrebna sredstva za povećana ulaganja osigura u svom proračunu iz drugih izvora.«

 

Članak 24.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Melioracijski sustav za navodnjavanje za vlastito zemljište može izgraditi vlasnik toga zemljišta ili korisnik s pravom građenja.

Republika Hrvatska, županije, gradovi i općine mogu sufinancirati ili financirati izgradnju melioracijskoga sustava za navodnjavanje u vlasništvu županija iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona ili u vlasništvu organiziranih privatnih korisnika, o čemu se zaključuje ugovor.

Organizirani privatni korisnik iz stavka 2. ovoga članka je zadruga ili trgovačko društvo koje osnivaju korisnici sustava.

Županija je odgovorna za upravljanje, tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskoga sustava za navodnjavanje iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona i provodi ga sukladno programu koji donosi županijska skupština. Poslove tehničkog i gospodarskog održavanja, uključujući i rukovanje sustavom, županija povjerava izvođačima primjenom članka 173. ovoga Zakona ili primjenom propisa o javnoj nabavi.

Županija može uvesti naknadu za financiranje troškova tehničkog i gospodarskog održavanja melioracijskoga sustava iz stavka 4. ovoga članka, prema zakonu kojim se financira vodno gospodarstvo.

Ugovorom o sufinanciranju, odnosno financiranju iz stavka 2. ovoga članka uredit će se tko snosi odgovornost za upravljanje, tehničko i gospodarsko održavanje građevina iz članka 11. stavka 1. koji služe i melioracijskoj odvodnji i melioracijskom navodnjavanju.

Postojećim građevinama iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona koji služe i melioracijskoj odvodnji i melioracijskom navodnjavanju upravljaju Hrvatske vode, koje su odgovorne za njihovo tehničko i gospodarsko održavanje.«

 

Članak 25.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»U svrhu građenja i korištenja melioracijskog sustava za navodnjavanje od interesa za više vlasnika ili korisnika zemljišta mogu se osnivati zadruge.

Za upis djelatnosti zadruge u sudski registar moraju biti ispunjeni uvjeti iz članka 174. ovoga Zakona.

Stručni nadzor nad korištenjem voda za melioracijsko navod­njavanje putem zadruge obavljaju Hrvatske vode.«

 

Članak 26.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravo korištenja vodnih snaga za pogon uređaja koji se pokreću snagom vode, uključujući i uređaje za proizvodnju električne energije, stječe se na osnovi ugovora o koncesiji ili vodopravne dozvole.«

U stavku 2. iza riječi: »zaštite okoliša, »dodaju se riječi: »zaštite prirode,«.

Stavak 3. briše se.

 

Članak 27.

U članku 50. stavku 1. oznaka mjerne jedinice: »1 « zamjenjuje se riječima i oznakom mjerne jedinice: »prostorni metar(1 m3)«.

 

Članak 28.

U članku 51. riječi: »se projektirati i izvesti« zamjenjuju se riječima: »biti projektirani i izvedeni«.

 

Članak 29.

U članku 53. stavku 1. riječ: »obnovljenih« zamjenjuje se riječju: »obnovljivih«, a iza riječi: »dozvole« briše se zarez, a riječ: »te« zamjenjuje riječju: »ili«.

U stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– priobalne vode.«

 

Članak 30.

Iza članka 53. dodaje se članak 53.a koji glasi:

 

»Članak 53.a

Šljunak i pijesak izvađen tijekom radova građenja, tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka, može se:

– izmjestiti unutar javnoga vodnog dobra, na mjesta koje odrede Hrvatske vode, ili

– ugraditi u regulacijsko-zaštitne vodne građevine sukladno ugovoru s Hrvatskim vodama.

Šljunak i pijesak izvađen tijekom radova građenja, tehničkog i gospodarskoga održavanja vodotoka, može se ugraditi u druge javne građevine od interesa za Republiku Hrvatsku, u slučaju iz članka 143.a stavka 3. ovoga Zakona, sukladno posebnoj dozvoli ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

Posebnom dozvolom ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo može se dopustiti da se dio ili svi radovi građenja, tehničkog i gospodarskog održavanja, plate izvađenim šljunkom i/ili pijeskom, ali ne ispod tržišne cijene šljunka i/ili pijeska u mjestu vađenja. Tržišnu cijenu utvrđuje povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se i na slučaj kada se pijesak i šljunak vade tijekom radova uređenja i održavanja plovnoga puta.«

 

Članak 31.

U članku 58. stavku 2. riječi: »državnim vodama« zamjenjuju se riječima: »vodama I. i II. reda«.

Stavak 3. briše se.

 

Članak 32.

U članku 61. stavku 3. iza riječi: »zakup« dodaju se riječi: »i služnosti«.

 

Članak 33.

U članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stjecanje nekog drugog prava, osim prava vlasništva, na zemljišnim česticama iz članka 60. ovoga Zakona moguće je pod uvjetom da to pravo neće utjecati na ostvarivanje namjena iz članka 59. ovoga Zakona. U protivnom ponuda za sklapanjem ugovora o zakupu i/ili služnosti iz članka 61. stavka 3. ovoga Zakona, ugovora o gradnji iz članka 143.a stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, odnosno zahtjev za izdavanjem vodopravnih uvjeta iz članka 145.a stavka 1. ovoga Zakona, odbit će se.«

 

Članak 34.

U članku 68. stavku 1. iza riječi: »zaštite okoliša« dodaju se ri­ječi: »i prirode«.

U stavku 2. iza riječi: »cjelini« dodaje se zarez i riječi: »građenjem i upravljanjem građevinama odvodnje i pročišćavanja otpad­nih voda,«.

 

Članak 35.

Članak 69. briše se.

 

Članak 36.

U članku 70. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »suklad­no stavku 1. ovoga članka« brišu se.

 

Članak 37.

Iza članka 71. dodaju se članci 71.a i 71.b koji glase:

 

»Članak 71.a

Nadzor nad stanjem voda provodi se i sustavnim praćenjem stanja voda (monitoring).

Praćenje stanja voda obuhvaća:

– za površinske vode: količinu i razinu ili protok u mjeri odgovarajućoj za ekološko i kemijsko stanje voda i ekološki potencijal, ekološko i kemijsko stanje i ekološki potencijal,

– za podzemne vode: kemijsko i količinsko stanje voda.

Praćenje stanja voda u zaštićenim područjima obuhvatit će i dodatne pokazatelje stanja voda, sukladno propisima na temelju kojih je to zaštićeno područje određeno.

Praćenje stanja voda provode Hrvatske vode.

 

Članak 71.b

Gdje je radi zaštite voda i vodnih ekosustava potrebno provesti posebne mjere zaštite, određuju se zaštićena područja, na temelju ovoga i posebnih zakona, na dijelovima vodnih područja.

Zaštićena područja su:

– zone sanitarne zaštite vode za piće,

– područja za ribnjačarstvo i školjkarstvo,

– područja za kupanje i rekreaciju,

– područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate, i

– područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite.

Hrvatske vode izradit će registar ili registre zaštićenih područja koji će biti sastavni dio plana upravljanja vodnim područjem. Registar ili registri zaštićenih područja moraju se redovito obnavljati ili nadopunjavati.

Tijela ili osobe koje donose odluku o određivanju i/ili zaštiti područja iz stavka 2. ovoga članka, dužna su iste dostaviti Hrvatskim vodama u roku do 60 dana od dana donošenja odluke.

Područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate odredit će ministar nadležan za vodno gospodarstvo, na prijedlog Hrvatskih voda.«

 

Članak 38.

U članku 72. stavku 1. točki 1. iza riječi: »voda,« riječi: »odnosno u drugi prijemnik,« brišu se.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. za tehnološke i druge otpadne vode koje se izravno ispuštaju u prirodni prijamnik,«

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Propis iz stavka 1. za točke 1., 2. i 3. ovoga članka donosi ministar nadležan za vodno gospodarstvo, a granične vrijednosti opasnih i drugih tvari za otpadne vode i tvari iz stavka 1. za točku 4. ovoga članka propisuju se odlukom iz članka 75. stavka 1. ovoga Zakona.«

 

Članak 39.

Iza članka 73. dodaje se članak 73.a koji glasi:

 

»Članak 73.a

Gradovi i općine dužni su skupiti i pročistiti komunalne otpadne vode, prije njihovog ispuštanja u prirodni prijamnik u skladu s odredbama ovoga ili drugoga zakona, odnosno propisa donesenog na temelju zakona.«

 

Članak 40.

U članku 75. stavku 2. iza riječi: »takav sustav,« dodaju se riječi: »mjesta ispuštanja otpadnih voda iz građevina javne odvodnje u prirodne prijamnike,«, a iza riječi: »tvari,« dodaju se riječi: »granične vrijednosti opasnih i drugih tvari za otpadne vode i tvari koje se ispuštaju u septičke i sabirne jame iz članka 72. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona,«.

U stavku 3. na kraju teksta dodaje se rečenica: »Odluka iz ovoga stavka stupit će na snagu danom suglasnosti Hrvatskih voda.«

 

Članak 41.

U članku 76. stavku 1. iza riječi: »Državnim planom za zaštitu voda« stavlja se zarez, a riječi: »i županijskim planovima za zaštitu voda, odnosno planom za zaštitu voda Grada Zagreba, (u daljnjem tekstu: županijski plan za zaštitu voda)« zamjenjuju se riječima: »Planom upravljanja vodama, kao i planovima izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu«.

U stavku 2. riječi: »Planovima za zaštitu voda« zamjenjuju se riječima: »Državnim planom za zaštitu voda«, a iza riječi: »zagađenja voda« riječi: » planovi građenja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u naseljima, potrebna financijska sredstva, izvori i način financiranja,« brišu se.

Stavci 3. i 5. brišu se.

U stavku 4., koji postaje stavak 3., riječ: »planova« zamjenjuje se riječima: »Državnog plana«.

 

Članak 42.

U članku 77. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., iza riječi: »Narodnim novinama« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »županijski plan za zaštitu voda u službenom glasilu županije, odnosno Grada Zagreba.« brišu se.

 

Članak 43.

U članku 79. stavku 3. riječ: »županijskoga« zamjenjuje se riječju: »područnoga«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Rješenje o obračunu i plaćanju troškova iz stavka 5. ovoga članka donose Hrvatske vode u upravnom postupku. Žalba protiv rješenja može se izjaviti ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo u roku od 8 dana od dana primitka, ali ne odgađa izvršenje rješenja.«

 

Članak 44.

U članku 80. stavku 1. riječi: »vodoprivredna dozvola« zamjenjuju se riječima: »vodopravna dozvola iz članka 130. ovoga Zakona,«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Obveza uzimanja uzoraka otpadnih voda iz stavka 1. ovoga članka i njihovo analiziranje od strane ovlaštenih laboratorija te dostavljanje Hrvatskim vodama uređuje se propisom iz članka 72. stavka 2. ovoga Zakona, koji donosi ministar nadležan za vodno gospodarstvo.«

 

Članak 45.

U članku 81. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 1., iza riječi: »laboratoriji« dodaju se riječi: »iz članka 80. stavka 3. ovoga Zakona«.

 

Članak 46.

Iza članka 81. dodaje se članak 81.a koji glasi:

 

»Članak 81.a

Građevine odvodnje otpadnih voda moraju se graditi i održavati tako da se osigura zaštita voda propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici građevina iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste podvrći kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi, svakih 5 godina i ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na izgradnju i održavanje septičkih i sabirnih jama.

Tehničke zahtjeve za građevine odvodnje otpadnih voda propisuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo, uz suglasnost ministra nadležnog za gradnju.

Uvjete koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka, sadržaj i način davanja ovlasti propisuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.«

 

Članak 47.

U članku 85. stavku 3. podstavku 1. i 2. riječi: »vodnogospodarskom osnovom, odnosno vodnogospodarskim planom« zamjenjuju se riječima: »planom upravljanja vodnim područjem«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Vanjsku granicu uređenog i neuređenog inundacijskog pojasa na vodama I. i II. reda određuje ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo na prijedlog Hrvatskih voda. Granice inundacijskih pojaseva iz stavka 2. i 3. ovoga članka ucrtavaju se u katastarske planove i prostorne planove.«

 

Članak 48.

U članku 87. stavku 1. riječi: »državnim vodama« zamjenjuju se riječima: »vodama I. i II. reda«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., iza riječi: »Narodnim novinama« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a plan obrane od poplava za slivno područje u službenom glasilu županije.« brišu se.

 

Članak 49.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»Mjere iz članka 94. ovoga Zakona provode se sukladno programu iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona.«

 

Članak 50.

U članku 97. stavku 2. riječ: »osnovni« zamjenjuje se riječju: »osnovne«.

U stavku 3. riječ: »detaljni« zamjenjuje se riječju: »detaljne«.

U stavku 3. točki 3. riječ: »ostali« zamjenjuje se riječju: »ostale«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Popis osnovnih melioracijskih građevina za odvodnju donosi ministar nadležan za vodno gospodarstvo, na prijedlog Hrvatskih voda. Ostale građevine su detaljne melioracijske građevine za odvodnju.«

 

Članak 51.

U članku 99. stavku 1. riječi: »vodnogospodarskim planom, odnosno vodnogospodarskom osnovom slivnog područja« zamjenjuju se riječima: »planom upravljanja vodnoga područja«.

 

Članak 52.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»Tehničko i gospodarsko održavanje osnovnih melioracijskih građevina iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona obavlja se u skladu s programom iz članka 12. stavka 2. ovoga Zakona.

Za tehničko i gospodarsko održavanje detaljnih melioracijskih građevina iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona odgovorna je županija i provodi ga u skladu s programom održavanja koji donosi županijska skupština. Poslove tehničkoga i gospodarskog održavanja županija povjerava primjenom članka 173. ovoga Zakona ili primjenom propisa o javnoj nabavi.

Sredstva za financiranje tehničkog i gospodarskog održavanja detaljnih melioracijskih građevina iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona osiguravaju se na temelju zakona kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.«

 

Članak 53.

U članku 106. stavku 1. točki 3. iza riječi: »nasipa« dodaju se riječi: »odnosno do 6 metara od vanjskoga ruba regulacijsko-zaštitne vodne građevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda)«.

U točki 4. brojka: »2« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. graditi i/ili dopuštati gradnju na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih površina (prometnice, parkovi, trgovi).«

 

Članak 54.

U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rješenje iz stavka 1. ovoga članka za ceste, putove i prijelaze na vodama I. i II. reda donosi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.«

 

Članak 55.

U članku 109. stavku 2. riječi: »županijski ured« zamjenjuju se riječima: »vodopravni inspektor«.

 

Članak 56.

U članku 110. stavku 2. riječi: »županijski ured« zamjenjuju se riječima: »vodopravni inspektor«.

 

Članak 57.

U članku 111. stavku 2. riječi: »županijski ured« zamjenjuju se riječima: »nadležni vodopravni inspektor«.

 

Članak 58.

U članku 112. stavku 2. riječi: »županijski ured« zamjenjuju se riječima: »služba ureda državne uprave u županiji nadležna za imovinskopravne poslove«.

 

Članak 59.

U članku 116. stavku 1. iza riječi: »koncesijama na vodama i vodnom dobru« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te o koncesijskoj naknadi.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Očevidnik koncesija vode Hrvatske vode na temelju isprava iz stavka 1. ovoga članka koje im dostavljaju tijela, odnosno osobe iz članka 146.a ovoga Zakona.«

 

Članak 60.

U članku 117. stavku 1. iza riječi: »javnosti« briše se točka i dodaju se riječi: »sukladno propisima o pravu na pristup informacijama.«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Vodna dokumentacija vodi se integralno u informatičkom obliku i prema postupcima koji čine Informacijski sustav voda.

Informacijski sustav voda se usklađuje, i po potrebi povezuje, s informacijskim sustavima koja vode druga tijela Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.«

 

Članak 61.

Iza članka 117. dodaje se članak 117.a koji glasi:

 

»Članak 117.a

Tijela Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima koja posjeduju podatke od značaja za upravljanje vodama dužna su ih ustupiti, ili učiniti dostupnima u informatičkom obliku Hrvatskim vodama na njihov zahtjev, bez naknade.

Na zahtjev tijela ili osoba iz prethodnoga stavka Hrvatske vode su dužne ustupiti im podatke iz Informacijskog sustava voda, bez naknade.«

 

Članak 62.

U članku 118. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Propisom iz stavka 1. ovoga članka može se urediti da se u okviru Informacijskog sustava voda vode i drugi upravni akti koje na temelju ovoga Zakona izdaju ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo i Hrvatske vode.«

 

Članak 63.

U članku 119. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vodopravni akti jesu: vodopravni uvjeti, vodopravna suglasnost, vodopravna dozvola, dozvolbeni nalog i dozvola iz članka 53.a stavka 2. i 3. ovoga Zakona.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vodopravni akti su upravni akti, osim vodopravnih uvjeta iz članka 122. stavka 2. ovoga Zakona.«

 

Članak 64.

Članak 120. briše se.

 

Članak 65.

U članku 122. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vodopravni uvjeti se izdaju prema članku 145.a stavku 1. ovoga Zakona za one oblike korištenja voda i vodnoga dobra za koje je prema ovom Zakonu potrebna koncesija.«

Iza dosadašnjeg stavka 2., koji postaje stavak 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Za izradu glavnoga projekta za zahvate iz stavka 1. ovoga članka prema izvodu iz detaljnoga plana uređenja, vodoprivredni uvjeti nisu potrebni.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

 

Članak 66.

U članku 123. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vodopravni uvjeti izdaju se na traženje tijela koje, prema propisima o prostornom uređenju, izdaje lokacijsku dozvolu (u daljnjem tekstu: vodopravni uvjeti za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole), odnosno na zahtjev stranke neovisno o postupku izdavanja lokacijske dozvole.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Žalbu protiv vodopravnih uvjeta izdanih za potrebe postup­ka izdavanja lokacijske dozvole, zaključka o odbacivanju, odnosno protiv rješenja o odbijanju izdavanja vodopravnih uvjeta za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole, ovlaštena je izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

Vodopravni uvjeti se izdaju sukladno propisu iz članka 121. ovoga Zakona, osim vodopravnih uvjeta iz članka 122. stavka 2. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

 

Članak 67.

U članku 124. točki 1. riječi: »objekata za odvodnju« zamjenjuju se riječima: »građevina za javnu odvodnju«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. za građenje novih industrijskih postrojenja ili drugih građe­vina te drugih zahvata u prostoru, u zonama sanitarne zaštite u kojima, prema odluci o zonama sanitarne zaštite ta gradnja nije dopuštena ili je zabranjena,«.

Iza točke 2. dodaju se točke 3. i 4. koje glase:

»3. za građenje i/ili rekonstrukciju industrijskih postrojenja ili drugih građevina s ispuštanjem otpadnih voda u prirodni prijamnik gdje to ispuštanje propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije dopušteno ili je zabranjeno,

4. za građenje koje je zabranjeno po odredbama ovoga Zakona.«

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Vodopravni uvjeti za građenje ili povećanje kapaciteta građevina za odvodnju otpadnih voda, koja nije javna odvodnja, će se izdati i ako nije donesena odluka o odvodnji otpadnih voda iz članka 75. ovoga Zakona, a njima će se odrediti da građevine moraju udovoljiti uvjetima ispuštanja otpadnih voda u prirodni prijamnik.«

 

Članak 68.

Iza članka 125. dodaje se članak 125.a koji glasi:

 

»Članak 125.a

Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole.

Vodopravni uvjeti izdani neovisno o postupku izdavanja lokacijske dozvole važe:

– 2 godine od dana njihove konačnosti, osim u slučaju iz podstavka 2. ovoga stavka, odnosno

– u razdoblju važenja vodopravne suglasnosti izdane na tehnič­ku dokumentaciju iz članka 126. stavka 1. ovoga Zakona.

Vodopravni uvjeti mogu se više puta produljiti za razdoblje iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga članka, ako se nisu izmijenili propisi ili planovi na temelju kojih su oni određeni.

Vodopravni uvjeti iz članka 122. stavka 2. ovoga Zakona važe u razdoblju važenja ugovora o koncesiji.«

 

Članak 69.

Članak 126. mijenja se i glasi:

»Vodopravnom suglasnosti potvrđuje se da je tehnička dokumentacija za zahvate u prostoru za koje nije potrebna građevinska dozvola ili potvrđeni glavni projekt, sukladna izdanim vodopravnim uvjetima.

Vodopravna suglasnost izdaje se na zahtjev stranke.

Vodopravna suglasnost izdaje se u obliku potvrde.

Vodopravna suglasnost ne izdaje se ako su izdani vodopravni uvjeti iz članka 122. stavka 2. ovoga Zakona.

Ako tehnička dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka nije sukladna vodopravnim uvjetima, Hrvatske vode rješenjem će odbiti izdavanje vodopravne suglasnosti. »

 

Članak 70.

Iz članka 126. dodaje se članak 126.a koji glasi:

 

»Članak 126.a

Hrvatske vode će izdati vodopravnu suglasnost ili rješenje iz članka 126. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana uredno pod­nesenog zahtjeva.«

 

Članak 71.

Članak 127. mijenja se i glasi:

»Vodopravna suglasnost prestaje važiti istekom 2 godine od nje­zine konačnosti, ako u tom razdoblju nije započet odnosni zahvat u prostoru.«

 

Članak 72.

Članak 128. mijenja se i glasi:

»Vodopravna dozvola potrebna je za ispuštanje voda, za stavljanje u promet kemijskih tvari i pripravaka, koji nakon uporabe mogu dospjeti u vode te za svako korištenje voda koje prelazi opseg opće uporabe vode, osim onih oblika korištenja voda za koje je potrebna koncesija.«

 

Članak 73.

Članak 129. mijenja se i glasi:

»Vodopravna dozvola potrebna je za svako korištenje voda i za vađenje pijeska, šljunka i kamena na području značajnom za vodni režim iz članka 53. ovoga Zakona (vodopravna dozvola za korištenje voda).

Vodopravna dozvola za korištenje voda nije potrebna:

1. za korištenje voda iz članka 26. i 28. ovoga Zakona,

2. za korištenje voda iz javnog vodoopskrbnog sustava,

3. za radove iz članka 83. ovoga Zakona, osim radova održavanja unutarnjega plovnoga puta,

4. za korištenje voda za plovidbu, za pojedinačno splavarenje (uključujući i rafting) i vožnju kanuima i sličnim plovilima koje se ne obavljaju kao tržišne djelatnosti,

5. za korištenje voda unutar područja luka i pristaništa, ako tijelo ili osoba koja upravlja lukom ima vodopravnu dozvolu za korištenje,

6. za korištenje voda za koje je, prema ovome Zakonu, izdana koncesija, i

7. za organiziranje sportskih natjecanja i vježbi, kao i postavljanje plutajućih objekata na vodama, osim na vodama na kojima ne postoji plovni put.

Vodopravnom dozvolom za korištenje voda korisniku se određuju: namjena, mjesto, način, uvjeti i opseg korištenja voda te drugi uvjeti sadržani u propisu iz članka 121. ovoga Zakona.

Vodopravnu dozvolu za korištenje voda izdaju Hrvatske vode.

Za izdavanje vodopravne dozvole za vađenje pijeska, šljunka i kamena na unutarnjim plovnim putovima, potrebna je prethodna suglasnost Agencije za plovne putove.

Propisom iz članka 121. ovoga Zakona mogu se urediti i drugi slučajevi za koje nije potrebna vodopravna dozvola.«

 

Članak 74.

Članak 130. mijenja se i glasi:

»Vodopravna dozvola potrebna je za svako ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda (vodopravna dozvola za ispuštanje voda), i to:

– ispuštanje otpadnih voda (sanitarnih, komunalnih, tehnoloških, procjednih i rashladnih) u prirodni prijamnik, i

– ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u sustav javne odvodnje ili u sabirne jame.

S tehnološkim otpadnim vodama izjednačene su otpadne vode koje nisu tehnološke, koje u sustav javne odvodnje u količini većoj od 30 m3 dnevno ispuštaju osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

Vodopravna dozvola za ispuštanje voda nije potrebna za ispuštanje oborinskih voda.

Vodopravnom dozvolom iz stavka 1. ovoga članka korisniku se dopušta ispuštanje otpadnih voda do najviših dopuštenih količina i do graničnih vrijednosti pokazatelja onečišćenja te drugi uvjeti ispuštanja uređeni propisom iz članka 121.ovoga Zakona.

Vodopravna dozvola za ispuštanje voda ne može se izdavati za buduće stanje ispuštanja voda. Vodopravna dozvola izdana protivno prethodnoj odredbi je ništava.

Vodopravnu dozvolu za ispuštanje voda izdaju Hrvatske vode.

Za ispuštanje voda u području luka i pristaništa potrebno je prethodno pribaviti mišljenje tijela ili osobe koja upravlja lukom.«

 

Članak 75.

Članak 131. mijenja se i glasi:

»Vodopravna dozvola izdaje se i za stavljanje u promet kemijskih tvari i njihovih pripravaka koji nakon uporabe mogu dospjeti u vode (vodopravna dozvola za promet kemijskih tvari i pripravaka).

Osim dopuštenja proizvodnje i/ili prometa iz stavka 1. ovoga članka, vodopravna dozvola može sadržavati i druge uvjete uređene propisom iz članka 121. ovoga Zakona.

Vodopravnu dozvolu za proizvodnju i promet kemijskih tvari i pripravaka izdaje ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.

Ako se na temelju posebnih zakona izdaje drugi upravni akt kojim se dopuštaju radnje iz stavka 1. ovoga članka, umjesto vodopravne dozvole iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo izdaje suglasnost u postupku izdavanja toga drugog upravnog akta.«

 

Članak 76.

Članak 132. briše se.

 

Članak 77.

Članak 133. mijenja se i glasi:

»Vodopravna dozvola za ispuštanje voda i za promet kemijskih tvari i pripravaka izdaju se na određeno vrijeme, a najduže na vrijeme od 15 godina.

Vodopravna dozvola za korištenje voda izdaje se na određeno vrijeme, a najduže na vrijeme od 5 godina.«

 

Članak 78.

Članak 134. mijenja se i glasi:

»Vodopravna dozvola izdaje se na zahtjev stranke.

Vodopravna dozvola može se prenijeti s jednog korisnika na drugog pod uvjetima iz članka 121. ovoga Zakona.

Prijenos vodopravne dozvole obavljaju Hrvatske vode.«

 

Članak 79.

U članku 135. iza riječi: »dozvolu,« dodaju se riječi: »gdje je to potrebno,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Dozvolbenim nalogom ne mogu se određivati količine otpadnih voda niti granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama. Dozvolbeni nalog izdan protivno prethodnoj odredbi je ništav.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 80.

Članci 139., 140. i 141. brišu se.

 

Članak 81.

U članku 143. stavku 1. točki 4. riječi: »za tehnološke i slične potrebe pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku ili drugu sličnu djelatnost« zamjenjuju se riječima: »radi korištenja u proizvodnom postupku«.

Točke 7. i 8. brišu se.

Dosadašnje točke 9. i 10., koje postaju točke 7. i 8., mijenjaju se i glase:

»7. za korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba u tržišne svrhe,

8. za gradnju trajnih građevina i/ili ugradnju uređaja na javnom vodnom dobru,«.

Točka 11. briše se.

Iza dosadašnje točke 12., koja postaje točka 9., dodaju se točke 10., 11. i 12. koje glase:

»10. za splavaranje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, ako se te djelatnosti obavljaju kao tržišne,

11. za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge tržišne djelatnosti, i

12. za zahvaćanje pitke, mineralne i termalne vode radi prodaje (u izvornom ili prerađenom obliku, ili kao drugoga napitka) na tržištu u bocama i drugoj ambalaži.«

Stavci 2. i 3. brišu se.

 

Članak 82.

Iza članka 143. dodaje se članak 143.a koji glasi:

 

»Članak 143.a

»Koncesija nije potrebna za korištenje voda iz članka 143. točke 5., 6. i 9. ovoga Zakona u manjem opsegu, koje se utvrđuje propisom iz članka 155. ovoga Zakona. U tom slučaju izdaje se vodopravna dozvola prema članku 129. ovoga Zakona.

Koncesija nije potrebna za gradnju iz članka 143. točke 8. ovoga Zakona, pristupne građevine preko potoka ili kanala (regulacijsko-zaštitnog ili melioracijskog) od javno-prometne površine do postojeće ili buduće građevine, ako se javno-prometnoj površini ne može pristupiti na drugi način. U tom se slučaju sklapa ugovor o pravu gradnje između Hrvatskih voda, u ime Republike Hrvatske i korisnika.

Koncesija nije potrebna za radnje iz članka 143. ovoga Zakona, koje se obavljaju u ime i za potrebe Republike Hrvatske. U tom se slučaju izdaje vodopravna dozvola prema članku 129. ovoga Zakona, a ako se radi o gradnji i/ili ugradnji iz članka 143. točka 8. ovoga Zakona, ugovor o pravu gradnje sklapaju Hrvatske vode u ime Republike Hrvatske i korisnik.

Koncesija nije potrebna za gradnju i/ili ugradnju iz članka 143. točke 8. ovoga Zakona koja se odnosi na građevine čija je gradnja od interesa za Republiku Hrvatsku. U tom slučaju sklapa se ugovor o pravu gradnje između Hrvatskih voda, u ime Republike Hrvatske i korisnika.«

 

Članak 83.

U članku 144. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Neovisno o stavku 1. ovoga članka, koncesija za namjene iz tog stavka može se dodijeliti na temelju neposrednoga zahtjeva, ako je jedini mogući korisnik koncesije – vlasnik ili drugi zakoniti posjednik određene nekretnine.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza riječi: »koncesije« dodaju se riječi: »za gradnju trajnih građevina i/ili ugradnju uređaja na javnom vodnom dobru«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Za dodjelu koncesija na području zaštićenom temeljem posebnoga zakona mora se ishoditi suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu toga područja.«

 

Članak 84.

U članku 145. stavku 1. riječ: »objekt« zamjenjuje se riječju: »predmet«.

U stavku 2. točki 1. zarez i riječi: »za uređenje plovnih putova na rijekama i jezerima, građenje umjetnih kanala i drugih građevina za plovidbu, za građenje riječnih luka i lučkih uređaja« brišu se.

U točki 2. riječi: »i za uzgoj riba na površinama većim od 5 ha« zamjenjuju se riječima: »te za zahvaćanje pitke, mineralne i termalne vode radi prodaje (u izvornom ili prerađenom obliku, ili kao drugoga napitka) na tržištu u bocama i drugoj ambalaži«.

Točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. za sve druge namjene iz članka 143. stavka 1. ovoga Zakona koje nisu obuhvaćene točkama 1., 2. i 4. ovoga stavka – ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo,

4. za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge tržišne djelatnosti u lučkom području – tijelo ili osoba koja upravlja lukom.«

Stavak 3. briše se.

 

Članak 85.

Iza članka 145. dodaju se članci 145.a i 145.b koji glase:

 

»Članak 145.a

Odluka o koncesiji donosi se nakon prethodno izdanih vodopravnih uvjeta Hrvatskih voda iz članka 122. stavka 2. ovoga Zakona.

Pored vodopravnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka potrebna je:

– za namjene iz članka 143. točke 9. ovoga Zakona kada se obavljaju na unutarnjem plovnom putu, prethodna suglasnost Agencije za plovne putove,

– za namjene iz članka 143. točke 10. ovoga Zakona, prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za turizam,

– za namjene iz članka 143. točke 11. ovoga Zakona, prethodno mišljenje gradskog odnosno općinskog odjela nadležnog za gospodarstvo.

Ako se suglasnost, odnosno mišljenje iz stavka 2. ovoga članka ne izda u roku utvrđenom u propisu iz članka 155. ovoga Zakona smatra se da je izdana suglasnost, odnosno mišljenje kojim se zahtjev za dodjelu koncesije prihvaća.

 

Članak 145.b

Ako korisnici jednim zahtjevom zatraže koncesiju za namjenu iz članka 143. točke 8. ovoga Zakona i za namjenu iz bilo koje druge točke članka 143. ovoga Zakona, a koje su međusobno povezane, o tom će se odlučiti u jednom postupku, i izdati jedna odluka o više koncesija. Odluku o tome donijet će ono tijelo koje odlučuje o značajnijoj koncesiji. Značajnijom se smatra ona koncesija prema redoslijedu navođenja u članku 145. stavku 2. ovoga Zakona.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka platit će se jedinstvena naknada za koncesiju.«

 

Članak 86.

U članku 146. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Vodopravni uvjeti iz članka 145.a stavka 1. ovoga Zakona sastavni su dio ugovora o koncesiji. Nepostupanje po njima razlog je za jednostrani raskid ugovora o koncesiji prema korisniku koncesije.«

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»Ugovor o koncesiji za namjene iz članka 145. stavka 2. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona zaključuju ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo u ime Republike Hrvatske i korisnik koncesije. Ugovor o koncesiji za namjene iz članka 145. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona zaključuju tijelo ili pravna osoba koja upravlja lukom u ime Republike Hrvatske i korisnik koncesije.«

 

Članak 87.

Iza članka 146. dodaje se članak 146.a. koji glasi:

 

»Članak 146.a

Tijela odnosno osobe koje, u ime Republike Hrvatske, prema članku 146. ovoga Zakona sklapaju ugovor o koncesiji za korištenje voda i/ili javnoga vodnog dobra dužne su ugovor o koncesiji i odluku o dodjeli koncesije dostaviti Hrvatskim vodama u roku do 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji radi upisa u očevidnik koncesija iz članka 116. stavka 3. ovoga Zakona«.

 

Članak 88.

U članku 153. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Obračun i naplatu iznosa naknade za koncesiju obavljaju Hrvatske vode, prema postupku uređenom za obračun i naplatu naknade za korištenje voda sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva.

Za obavljanje poslova iz stavka 2. ovoga članka Hrvatskim vodama pripada naknada od 5% od iznosa naplaćene koncesijske naknade.«

 

Članak 89.

U članku 155. iza riječi: »potrebna,« dodaju se riječi: »postupak izdavanja vodopravnih uvjeta iz članka 122. stavka 2. ovoga Zakona i sadržaj mišljenja iz članka 145.a ovoga Zakona«.

 

Članak 90.

U članku 156. stavku 2. riječi: »Skraćena tvrtka« zamjenjuju se riječima: »Skraćeni naziv«.

 

Članak 91.

Članak 158. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Hrvatskih voda jest:

1. priprema nacrta Strategije upravljanja vodama, nacrta planova upravljanja vodnim područjem i Plana upravljanja vodama te provođenje Plana upravljanja vodama,

2. izrada projektnih zadataka, koncepcijskih rješenja, studija i investicijskih programa i revizija projektne dokumentacije, osim kontrole glavnih projekata u smislu propisa o gradnji,

3. uređenje vodotoka i drugih voda i zaštita od štetnog djelovanja voda – praćenje stanja i kontrola vodotoka i drugih voda, organiziranje provođenja obrane od poplava i leda i zaštite od erozija i bujica, organiziranje građenja, tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i vodnih građevina,

4. upravljanje vodnim građevinama za osnovnu melioracijsku odvodnju – organiziranje građenja, tehničkog i gospodarskog održavanja i njihova namjenskog korištenja,

5. korištenje voda – utvrđivanje zaliha voda, kontrola stanja zaliha voda, usklađivanje planova korištenja voda koje donose druge pravne osobe i kontrola njihova ostvarivanja, poduzimanje drugih mjera za namjensko i racionalno korištenje voda,

6. zaštita voda – praćenje i utvrđivanje kakvoće voda, organiziranje provođenja Državnog plana za zaštitu voda i kontrola njihova ostvarivanja, poduzimanje mjera za sprečavanje i saniranje onečišćenja voda,

7. upravljanje javnim vodnim dobrom,

8. vođenje vodne dokumentacije i jedinstvenoga informacijskog sustava voda, izdavanje vodopravnih akata u skladu s ovim Zakonom,

9. stručni poslovi u vezi s davanjem koncesija na vodama i javnom vodnom dobru,

10. stručni nadzor nad provođenjem uvjeta iz vodopravnih akata i ugovora o koncesiji (vodni nadzor) te obračun i naplata naknada za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru,

11. investitorski poslovi radi izvršavanja planova kojima se ostvaruje upravljanje vodama,

12. stručni nadzor nad građenjem vodnih građevina,

13. planiranje prihoda za financiranje upravljanja vodama, te obračun i naplata vodnih naknada u skladu s posebnim zakonom i

14. drugi poslovi stavljeni u djelokrug ovim ili drugim zakonom i Statutom Hrvatskih voda (u daljnjem tekstu: Statut).«

 

Članak 92.

U članku 162. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Tijelo upravljanja Hrvatskih voda je Upravno vijeće. Upravno vijeće ima sedam članova od kojih šest članova imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Članovi Upravnog vijeća prvenstveno se imenuju iz reda nositelja javnih funkcija i stručnjaka s područja upravljanja vodama, gospodarstva i javnih financija. Jednoga člana Upravnoga vijeća imenuju i razrješuju radnici, odnosno radničko vijeće Hrvatskih voda prema propisima o radu.«

 

Članak 93.

U članku 163. stavku 1. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. donosi financijski plan koji će stupiti na snagu suglasnošću Hrvatskoga sabora,

3. donosi Plan upravljanja vodama, odluku o izvršenju Plana upravljanja vodama, prihvaća izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama te temeljna financijska izvješća,«.

 

Članak 94.

U članku 167. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. predlaže Plan upravljanja vodama, financijske planove i temeljna financijska izvješća,«.

 

Članak 95.

U članku 170. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Unutar Hrvatskih voda ustrojavaju se organizacijske jedinice sukladno teritorijalnim osnovama za upravljanje vodama.«

Stavci 3. i 4. brišu se.

 

Članak 96.

Članak 172. mijenja se i glasi:

»Poslovi osobito značajni za upravljanje vodama, za čije se obavljanje moraju ispuniti posebni uvjeti propisani ovim Zakonom, odnosno propisom na osnovi ovoga Zakona, jesu:

1. projektiranje vodnih građevina,

2. tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja, tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje, tehnič­ki radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda,

3. uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi),

4. rukovanje sustavom za navodnjavanje,

5. vodoopskrbna djelatnost iz članka 31. ovoga Zakona,

6. djelatnost javne odvodnje otpadnih voda iz članka 74. ovoga Zakona.«

 

Članak 97.

U članku 174. stavku 2. riječi: »potrebna je suglasnost« zamjenjuju se riječima: »potrebno je rješenje«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Konačno i/ili pravomoćno rješenje iz stavka 2. ovoga članka ukinut će ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo po službenoj dužnosti i bez pristanka stranke, a ukidanje upisati u sudski registar, ako se u razdoblju nakon njegovoga izdavanja utvrdi prestanak ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka. Protiv rješenja o ukidanju rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«

 

Članak 98.

U članku 175. stavku 2. točki 3. riječi: »Vodnogospodarske osnove Hrvatske i planove upravljanja vodama koji se donose na državnoj razini« zamjenjuju se riječima: »Strategije upravljanja vodama i planova upravljanja vodnim područjima«.

 

Članak 99.

U članku 178. stavku 2. riječi: »županijski uredi nadležni za poslove upravljanja vodama« zamjenjuju se riječima: »nadležne službe ureda državne uprave u županijama«.

U stavku 3. riječ: »mjesec« zamjenjuje se riječju: »šezdeset«.

 

Članak 100.

U članku 179. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi inspekcija pri ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Državna vodopravna inspekcija) i inspekcija pri službama ureda državne uprave u županijama nadležnim za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: područna vodopravna inspekcija).«

 

Članak 101.

U članku 180. točki 1. riječi: »vodotoka i drugih« brišu se.

 

Članak 102.

U članku 181. stavku 1. riječi: »međudržavnim, odnosno državnim vodama i vodama obalnog mora« zamjenjuju se riječima: »vodama I. reda«.

U stavku 2. riječi: »županijske vodopravne inspekcije na trošak te županije« zamjenjuju se riječima: »područne vodopravne inspekcije«.

 

Članak 103.

U članku 182. stavku 1. riječ: »županijska« zamjenjuje se riječju: »područna«.

U stavku 2. riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« brišu se.

 

Članak 104.

U članku 183. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Inspekcijski nadzor iz članka 179. ovoga Zakona provode vodopravni inspektori.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»Troškovi postupka iz stavka 2. točke 4. ovoga članka podmiruju se iz sredstava državnog proračuna, odnosno proračuna županije i Grada Zagreba. Ukoliko sastav vode ne odgovara propisanom, odnosno vodopravnom dozvolom utvrđenom sastavu, troškove postupka podmiruje ta pravna, odnosno fizička osoba.«

 

Članak 105.

U članku 184. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ako utvrdi da su povrijeđene odredbe ovoga Zakona ili propisa donesenog na osnovi njega, vodopravni inspektor će zapisnikom utvrditi nepravilnosti i nedostatke, a ovlašten je i donijeti rješenje kojim će odrediti mjere i rok za njihovo otklanjanje.«

U stavku 2. točki 9. riječi: »pravomoćnosti rješenja« zamjenjuju se riječima: »konačnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka«.

 

Članak 106.

U članku 185. iza riječi: »njega« stavlja se točka, a riječi: »te privremeno, odnosno trajno, oduzimanje vodopravne dozvole iz razloga navedenih u članku 140. i 141. ovoga Zakona« brišu se.

 

Članak 107.

U članku 186. stavku 1. točki 3. riječ: »zagađivanja« zamjenjuje se riječju: »onečišćenja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pisani otpravak usmenog rješenja mora se stranci uputiti u roku od tri dana od dana donošenja usmenog rješenja.«

 

Članak 108.

U članku 188. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslove vodopravnog inspektora može obavljati osoba koja, pored zakonom utvrđenih uvjeta za rad u tijelima državne uprave, ima visoku stručnu spremu građevinskog smjera, kemijskog, biokemijskog, tehnološkog, inženjersko-ekološkog ili kulturno-tehničkog smjera i pet godina iskustva na poslovima upravljanja vodama i položen državni stručni ispit za vodopravnog inspektora.«

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., iza riječi: »državnog« dodaje se riječ: »stručnog«.

 

Članak 109.

U članku 189. stavku 1. riječi: »posebnu iskaznicu« zamjenjuje se riječima: »službenu iskaznicu i značku«.

U stavku 2. riječ: »iskaznice« zamjenjuje se riječima: »službene iskaznice i značke«.

 

Članak 110.

U članku 192. stavku 1. iza riječi: »iznosu« dodaju se riječi: »od prethodne«.

U stavku 2. riječi: »sjedište pravne osobe, odnosno na čijem području fizička osoba obavlja djelatnost« zamjenjuju se riječima: »počinjen prekršaj«.

 

Članak 111.

U članku 193. stavku 1. iza riječi: »oštećenja vodnih građevina« stavlja se zarez i dodaju riječi: »bespravnog korištenja javnoga vod­nog dobra, i bespravnog otuđenja šljunka i pijeska«.

U stavku 4. iza riječi: »iskaznice« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »te vođenja očevidnika o izdanim iskaznicama.«.

 

Članak 112.

U članku 194. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »ili fizička« brišu se.

Točka 19. mijenja se i glasi:

»19. ako bez vodopravne dozvole obavlja djelatnost za koju je takva dozvola potrebna ili takvu djelatnost ne obavlja u skladu s vodopravnom dozvolom i/ili dozvolbenim nalogom, odnosno stavlja u promet kemijske tvari i njihove pripravke bez vodopravne dozvole (članak 129. i 130.),«.

U stavku 2. brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom:»15.000,00«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 15.000,00 kuna.«

 

Članak 113.

U članku 195. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »ili fizička« brišu se.

U točki 20. iza riječi: »Zakona« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 20. dodaje se točka 21. koja glasi:

»21. iz članka 81.a stavka 2. ovoga Zakona ako ne podvrgne građevine iz članka 81.a stavka 1. ovoga Zakona kontroli ispravnosti po ovlaštenoj osobi, u razdoblju od svakih 5 godina i/ili ne ishodi potvrdu o sukladnosti građevine s bitnim zahtjevima za građevinu.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno u tijelu pravne osobe koje ne dostavi odluku o koncesiji, odnosno ugovor o koncesiji Hrvatskim vodama na način i u roku propisanom člankom 146.a ovoga Zakona kaznit će se kaznom iz stavka 2. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.«

 

Članak 114.

U članku 196. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »ili fizička« brišu se.

U točki 5. iza riječi: »(članak 107.)« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. iz članka 81.a stavka 3. ovoga Zakona ako ne podvrgne građevine iz članka 81.a stavka 3. ovoga Zakona kontroli ispravnosti po ovlaštenoj osobi, u razdoblju od svakih 5 godina i/ili ne ishodi potvrdu o sukladnosti građevine s bitnim zahtjevima za građevinu.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.«

 

Članak 115.

U članku 197. stavku 1. brojka: »2.000,00« zamjenjuje se brojkom: »5.000,00«, a riječi: pravna, odnosno fizička« zamjenjuju se riječju: »pravna«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno u tijelu pravne osobe koje ne dostavi odluku o određivanju i/ili zaštiti zaštićenoga područja prema članku 71.b stavku 4. ovoga Zakona u roku određenom tim člankom kaznit će se kaznom iz stavka 2. ovoga članka.

Odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno u tijelu pravne osobe koje ne postupi po odredbi članka 117.a stavka 1. i 2. ovoga Zakona kaznit će se kaznom iz stavka 2. ovoga članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna.«

 

Članak 116.

Članci 200., 201., 203., 204. i 205. brišu se.

 

Članak 117.

U članku 207. stavku 1. riječi: »javni pravobranitelj« zamjenjuju se riječima: »državni odvjetnik«.

Članak 118.

Članci 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217. i 218. brišu se.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 119.

Tijela ili osobe koje donose odluku o određivanju i/ili zaštiti područja iz članka 71.b stavka 2. ovoga Zakona, dužna su odluke koje postoje u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Hrvatskim vodama u roku do 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva Hrvatskih voda. U protivnom, primijenit će se odredba o prekršaju iz članka 115. ovoga Zakona.

 

Članak 120.

Tijela ili osobe iz članka 146.a ovoga Zakona dužna su ugovore o koncesiji i odluke o dodjeli koncesije, koji postoje u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona, dostaviti u roku do 60 dana od zaprimanja zahtjeva Hrvatskih voda. U protivnom, primijenit će se odredba o prekršaju iz članka 113. ovoga Zakona.

 

Članak 121.

Vlada Republike Hrvatske će u roku do 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona razriješiti Upravno vijeće Hrvatskih voda i imenovati šest članova Upravnoga vijeća Hrvatskih voda. U istom roku, a nakon razrješenja Upravnoga vijeća iz prethodne rečenice, radnici, odnosno radničko vijeće Hrvatskih voda imenovat će jednoga člana Upravnoga vijeća.

 

Članak 122.

Dioničari odnosno udjeličari društava kapitala iz članka 202. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) obvezni su privatizirati ta društva sukladno članku 206. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Odgovorna osoba dioničara, odnosno udjeličara koji ne postupi po odredbi stavka 1. ovoga članka, kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 14.000,00 kuna.

Društvima kapitala, nad kojima nije provedena privatizacija po odredbi stavka 1.ovoga članka, ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo ukinut će rješenje iz članka 174. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) i članka 97. ovoga Zakona.

 

Članak 123.

Republika Hrvatska uknjižit će se kao vlasnik u zemljišnu knjigu na svim onim zemljišnim česticama koje su u posjedu Hrvatskih voda najmanje 10 godina, a koje su u pravnom režimu javnoga vodnog dobra i/ili su vodne građevine iz članka 9. točke 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) i članka 4. ovoga Zakona. Temelj za upis u zemljišnu knjigu je katastarski posjedovni list i potvrda Hrvatskih voda da se radi o česticama u pravnom režimu javnoga vodnoga dobra i/ili vodnim građevinama iz članka 9. točke 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) i članka 4. ovoga Zakona. Prijedlog za uknjižbu podnosi nadležni državni odvjetnik nakon što mu Hrvatske vode dostave isprave za uknjižbu iz ovoga stavka.

Stranka protiv koje je izvršena uknjižba ovlaštena je podnijeti brisovnu tužbu prema propisima o zemljišnim knjigama u prekluzivnom roku do 6 mjeseci od dana dostave sudbenoga rješenja kojim se odobrava uknjižba iz stavka 1. ovoga članka.

Odredba stavka 1. i 2. ovoga članka odnosi se i na uknjižbu vlasništva županija na građevinama iz članka 11. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) i zemljišnog pojasa oko tih građevina. U tom slučaju potvrda Hrvatskih voda iz stavak 1. ovoga članka sadržavat će izjavu da se radi o građevinama iz članka 11. stavak 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) i pripadnom zemljišnom pojasu.

 

Članak 124.

Osobe iz članka 81.a stavka 2. ovoga Zakona dužne su podvrg­nuti građevine iz stavka 1., odnosno građevine iz stavka 3. istoga članka kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 81.a stavka 4. ovoga Zakona i ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima. U protivnom, primijenit će se odredba o prekršaju iz članka 113. ovoga Zakona.

 

Članak 125.

Hrvatske vode dužne su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona preispitati izdane vodopravne dozvole do dana njegova stupanja na snagu radi utvrđenja sukladnosti s člankom 74. ovoga Zakona i dozvolbene naloge radi utvrđenja suklad­nosti s člankom 79. ovoga Zakona te pozvati korisnike nesukladnih vodopravnih dozvola i dozvolbenih naloga da podnesu zahtjev za izdavanje novih vodopravnih dozvola i dozvolbenih naloga.

Pozvani korisnici dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje novih vodopravnih dozvola i dozvolbenih naloga u roku do 60 dana po primitku poziva iz stavka 1. ovoga članka. Istekom toga roka Hrvatske vode će rješenjem oduzeti vodopravne dozvole i ukinuti dozvolbene naloge koji nisu sukladni s navedenim odredbama ovoga Zakona.

 

Članak 126.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Točka V. stavak 1. Odluke o visini i obračunu naknade za va­đenje pijeska i šljunka (»Narodne novine«, br. 103/02) i

2. Uputstvo o vođenju evidencije o učestalosti ispuštanja vode (»Narodne novine«, br. 9/90.).

 

Članak 127.

Svi propisi doneseni na temelju Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.), osim propisa iz članka 126. ovoga Zakona, ostaju na snazi.

 

Članak 128.

U roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske donijet će:

1. odluku iz članka 10. ovoga Zakona,

2. plan iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona.

 

Članak 129.

U roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ministar nadležan za vodno gospodarstvo donijet će:

1. propis iz članka 15. ovoga Zakona,

2. propis iz članka 43. ovoga Zakona,

3. odluku iz članka 71.b stavka 5. ovoga Zakona,

4. propis iz članka 38. ovoga Zakona,

5. propis iz članka 81.a stavka 4. ovoga Zakona,

6. propis iz članka 105. ovoga Zakona,

7. propis iz članka 118. stavka 1. ovoga Zakona,

8. propis iz članka 121. ovoga Zakona,

9. propis iz članka 189. stavka 2. ovoga Zakona, i

10. propis iz članka 193. stavka 4. ovoga Zakona.

 

Članak 130.

Od stupanja na snagu ovoga Zakona do stupanja na snagu odluke kojom se, na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, uređuje visina naknade za melioracijsku odvodnju, odgovornost za održavanje detaljnih melioracijskih građevina iz članka 103. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.), imaju korisnici melioracijskog sustava.

Od stupanja na snagu odluke kojom se, na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, uređuje visina naknade za melioracijsku odvodnju, do 1. siječnja 2009. odgovornost za održavanje detaljnih melioracijskih građevina iz članka 103. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) imaju Hrvatske vode.

 

Članak 131.

U svim odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) riječi: »Državna uprava za vode«, »ravnatelj Državne uprave za vode i ravnatelj«, »Vodnogospodarska osnova Hrvatske«, »županijski ured«, »Sabor Republike Hrvatske i Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske«, »zagađenje, zagađenje i onečišćenje«, »objekt, građevinski objekt« (osim u izričaju plovni objekt, odnosno plovni i drugi objekti), »melioracijski objekt«, »objekt koji« u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo«, »ministar nadležan za vodno gospodarstvo«, »Strategija upravljanja vodama«, »ured državne uprave u županiji«, »Hrvatski sabor«, »onečišćenje«, »građevina«, »melioracijska građevina«, »građevina koja«, u odgovarajućem rodu, broju i padežu, a uz riječi: »Hrvatske vode« brišu se navodnici.

 

Članak 132.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/05-01/01

Zagreb, 9. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga