MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1895

Na temelju članka 228. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01 i 100/04), ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA RAD ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH SLUŽBENIKA

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste poslova, mjerila rada i na­čin vođenja evidencije o individualnom radu zk. službenika u zemljišnoknjižnim odjelima.

 

II. VRSTE POSLOVA

 

Članak 2.

Vrste poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova su:

1. Zaprimanje podnesaka,

2. Sastavljanje izvještaja o knjižnom stanju,

3. Stavljanje plombe,

4. Odlučivanje (donošenje svih vrsta rješenja i nacrta rješenja),

5. Provedba upisa,

6. Izdavanje izvadaka, prijepisa i potvrda,

7. Primanje stranaka,

8. Ostali poslovi (brisanje plombe, pregled zemljišnih knjiga bez izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka ili potvrda i davanje obavijesti strankama),

9. Otpravak spisa,

10. Poslovi voditelja zemljišne knjige-voditelj zemljišnoknjižnog odjela upravlja radom i organizira rad, vodi radne sastanke, daje upute za rad, prati propise, kontrolira i potpisuje otpravak pošte, prima stranke, vrši podjelu predmeta, izrađuje mjesečnu, tromjesečnu, polugodišnju i godišnju statistiku i posebne statistike po zahtjevu.

Ako je zemljišnoknjižni referent godišnjim rasporedom određen za voditelja zemljišnoknjižnog odjela, normativi iz ovog Pravilnika umanjuju se:

– u sudovima do 10 sudaca za 20%,

– u sudovima od 11-30 sudaca za 50%,

– u sudovima od 31-50 sudaca za 70%,

– u sudovima preko 50 sudaca za 100%.

 

III. MJERILA RADA

 

Članak 3.

1) Pod zaprimanjem podnesaka podrazumijeva se označavanje upisivanje svih zemljišnoknjižnih podnesaka u urudžbeni brojevnik, abecedni imenik i poslovni iskaz.

4) Pod odlučivanjem o spisu podrazumijeva se rješavanje spisa sa donošenjem rješenja i provedbom, odnosno izrada nacrta rješe­nja, sastav sudskih rješenja kojima se dopušta ili odbija upis, te iznošenje u poslovni iskaz, a za ovlaštene zk. referente rješavanje spisa do pravomoćnosti.

5) Pod provedbom upisa (obavljanje upisa) podrazumijeva se upisivanje određenog sadržaja upisa, certificirati ispravu, uložiti isprave u zbirku isprava, iznijeti spis u poslovni iskaz.

6) Pod izdavanjem izvadaka podrazumijeva se sačiniti izvadak, ispis, prijepis, potvrdu i upisati u knjigu izvadaka,

8) Pod brisanjem plombi podrazumijeva se brisanje plombe ili pronalaženje i otvaranje zk. uložaka samo radi utvrđenja da li je ostavitelj upisan ili nije (i slično), dakle, bez pisanja izvadaka ili potvrda.

Pod davanjem obavijesti strankama podrazumijeva se samo raz­gledanje zemljišne knjige i davanje potrebnih objašnjenja bez izdavanja izvadaka.

9) Pod otpravkom spisa podrazumijeva se ispisivanje dostavnica ili povratnica i kuvertiranje rješenja, iznašanje otpremljenih spisa u poslovni iskaz i ulaganje u arhiv.

 

Članak 4.

U ručno vođenoj zemljišnoj knjizi zemljišnoknjižni službenik dnevno je dužan obaviti prema vrstama posla u ručno vođenoj zemljišnoj knjizi:

1. Zaprimanje podnesaka                                             40 podnesaka

2. Rješavanje spisa s provedbom                                             6 spisa

3. Rješavanje spisa do donošenja nacrta rješenja                     8 spisa

4. Provedba upisa                                                                 30 upisa

5. Izdavanje izvadaka                                                      25 izvadaka

6. Davanje obavijesti                                                        40 stranaka

7. Otpravak spisa                                                          100 kuverata

8. Evidencija o kretanju spisa                                             500 spisa.

 

Članak 5.

U EOP zemljišnoj knjizi zemljišnoknjižni službenik dnevno je dužan obaviti prema vrstama posla:

 

1. Zaprimanje podnesaka                                                      44 spisa

2. Rješavanje spisa sa provedbom                                           7 spisa

3. Rješavanje spisa do donošenja nacrta rješenja                     9 spisa

4. Provedba upisa                                                                 33 upisa

5. Izdavanje izvadaka                                                      28 izvadaka

6. Davanje obavijesti                                                        40 stranaka

7. Otpravak spisa                                                             100 kuverti

8. Evidencija o kretanju spisa                                              500 spisa

 

Članak 6.

1. Pod jednim spisom podrazumijeva se do šest (6) redova teksta ispisanih u glavnoj knjizi.

2. Spis do šest (6) redova teksta podrazumijeva 3,75 upisa.

3. Svaki spis koji ima više od 6 redova teksta smatra se složenijim spisom, a svaki daljnji red smatra se 0,625 upisa. To znači da se daljnjih šest (6) redova smatraju novim spisom.

4. Ako se radi o etažiranju zbog različitosti upisa svaki posebni dio se također računa 0,625 upisa.

5. Svaki otpis čestice u novi zk. uložak računa se 2 upisa.

6. Svaki ispravak u zemljišnim knjigama (ispravak registra parcela, ispravak imenika) računa se kao i upis što znači da ako se radi o istom ulošku osim samog spisa koji je 3,75 upisa zbraja se još i upis ako se radi o jednoj promjeni u pomoćnim knjigama tako da bi to bilo 3,75 + 1 upis = 4,75 upisa.

7. Pod jednim izvatkom podrazumijeva se kao i upis. Šest (6) parcela ili vlasnika računa se kao jedan izvadak (jedan broj izvatka), a svakih započetih daljnjih šest (6) kao još jedan izvadak.

 

Članak 7.

Ocjena uspješnosti u obavljanju poslova zemljišnoknjižnih djelatnika vrši se u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje

 

1. Jedan upis = Do šest (6) redova teksta ispisanih u glavnoj knjizi. Svakih započetih daljnjih šest (6) redova računa se kao još jedan upis i tako redom. Ukoliko se jednim rješenjem određuje više upisa, računa se svaki upis posebno, bez obzira na to koliko redova ima. Upisivanje u pomoćne knjige računa se kao jedan upis. U slučaju otpisa u novi uložak, ispravak imenika i registra parcela računa se kao jedan upis.

2. Jedan spis = Računa se kao 3.75 upisa (primjerice; uknjižba prava vlasništva do šest (6) vlasnika ili parcelacija do šest (6) parce­la i slično. Prema tome, ako se rješenjem dopusti uknjižba prava vlasništva (rješenje se računa kao 3.75 upisa), a ako se dopusti (primjerice) i uknjižba neke služnosti (dakle još jedan upis) onda se taj spis računa kao 4.75 upisa. Svaki daljnji upis u tom ili drugim ulošcima računa se kao još jedan (1) upis. Primjerice, prijavni list se provodi u pet (5) uložaka. Taj spis ima 7.75 upisa jer se za prvi uložak računa kao 3.75 upisa i još četiri (4) upisa za četiri uloška, dakle 7.75. Taj predmet se dakle računa kao 7.75: 3.75 = 2.06 spisa. Ovaj jednostavan način obračunavanja omogućava vrednovanje izvadaka od »laganih spisa«.

3. Jedan izvadak = Računa se kao i upis. Šest (6) parcela ili vlasnika računa se kao jedan izvadak (jedan broj izvatka), a svakih započetih daljnjih šest (6) kao još jedan izvadak (broj). Ukoliko se na jedan izvadak ispisuje nekoliko uložaka (primjerice za ostavinsku raspravu), izvadak će se označiti s toliko brojeva izvadaka koliko ima uložaka.

 

Klasa: 932-01/05-01/393

Urbroj: 514-03-01/7-05-2

Zagreb, 30. lipnja 2005.

 

Ministrica

Vesna Škare Ožbolt, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga