POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE

1892

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 12. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« br. 122/03, 15/03, 60/04 i 70/05), a nakon provedenog postupka javnog natječaja raspisanog za davanje koncesije za uporabu frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije GSM/DCS-1800, Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Vijeće Agencije) je na 39. sjednici održanoj 15. srpnja 2005. g. donijelo

ODLUKU

1. Ponuda trgovačkog društva Adriacella d.o.o., Zagreb, Boškovićeva 21 podnesena na javni natječaj raspisan radi dodjele koncesije za frekvenciju za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj mreži druge generacije GSM/DCS-1800 ocijenjena je manjim brojem bodova od minimalnog bodovnog praga potrebnog za davanje koncesije, te ju Vijeće Agencije nije prihvatilo i podnositelju ponude trgovačkom društvu Adriacella d.o.o., Zagreb nije dodijelilo koncesiju.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje

 

U natječajnom postupku raspisanom radi dodjele koncesije za uporabu frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije GSM/DCS-1800 9. svibnja 2005. g., pravodobno je podnesena samo jedna ponuda i to ponuda trgovačkog društva Adriacella d.o.o., Zagreb, Boškovićeva 21 (dalje u tekstu: ponuda). Prilikom javnog otvaranja ponuda, Vijeće Agencije je utvrdilo da ponuda sadrži sve bitne elemente iz Natječajne dokumentacije, propisane točkom 5.1. – Pregled ponuda, a koje je podnositelj ponude bio dužan dostaviti prigodom podnošenja ponude, te je ponuda podvrgnuta daljnjem postupku ocjenjivanja u skladu s točkom 5.3 Natječajne dokumentacije – Postupak ocjenjivanja ponuda.

U postupku ocjenjivanja ponude svaki član Vijeća Agencije dodijelilo je ocjenu za svaki pojedinačni kriterij ocjenjivanja i to za: tehnički opis i plan izgradnje sustava, nastup na tržištu, stručnost, financijski plan i doprinos razvoju nacionalnog gospodarstva. Konačna ocjena koja je dodijeljena za određeni kriterij ocjenjivanja, utvrđena je kao srednja vrijednost ocjena koje su dodijelili svi članovi Vijeća Agencije, ne uzimajući pritom u prosjek najmanju i najveću pojedinačnu ocjenu koju je pojedini član Vijeća Agencije dodijelio tom kriteriju ocjenjivanja. Tako utvrđena konačna ocjena za određeni kriterij ocjenjivanja množila se s pripadajućim težinskim faktorom iz Natječajne dokumentacije, te se dobio konačni broj bodova za svaki pojedini kriterij. Zbrojem konačnog broja bodova svakog kriterija dobio se konačni broj bodova ponude tvrtke Adriacella d.o.o. koji je manji od minimalno potrebnog bodovnog praga utvrđenog u natječajnoj dokumentaciji, te je ponudu tvrtke Adriacella d.o.o., Zagreb, Vijeće Agencije ocijenilo neprihvatljivom i podnositelju ponude nije dodijelilo koncesiju za frekvenciju za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u sustavu pokretne mreže druge generacije GSM/DCS-1800.

U odnosu na tehnički opis i plan izgradnje sustava, Adiracella d.o.o. u svojoj ponudi planira ostvariti razvoj mreže u dvije faze. Prvu fazu namjerava završiti u siječnju 2006.g. i već krajem te faze u planu im je imati 130.000 korisnika već nakon tri mjeseca komercijalnog rada. Uz planirani prometni model po korisniku i početne pretpostavke koje su realne, raspodjela ukupnog prometa prilikom dimenzioniranja za prvih 6 mjeseci ne odgovara prikazanom izračunu, te kada se doda planirani promet na temelju SMS, GPRS i EDGE, njihove brojke ne odgovaraju niti za jednu od etapa (razdoblja) koje su navedene. Procjena raspodjele prometa na kraju 1. faze napravljena je na osnovi broja stanovništva po županijama, a nije napravljena prema gustoći stanovništva, kako se podnositelj ponude poziva u svojoj ponudi. U procjenu prometa nisu uzete u obzir prometne karakteristike vezane uz tzv. roaming usluge. U poglavlju Strateške točke pokrivanja uzeta su određena turistička odredišta kao značajna za razvoj pokrivanja. Nije uzeta u obzir Istra, iako se na temelju njihove analize utjecaja roaminga, Istra nalazi na prvom mjestu po broju romera koje imaju namjeru prihvatiti. Također niti Gorski kotar nije uzet u obzir u prvoj fazi kao važna strateška potrebna odrednica za pokrivanje, iako je Gorski kotar naveden na drugom mjestu po broju tzv. romera koje namjeravaju prihvatiti. Na temelju Poglavlja 3. – Tehnički opis i plan izgradnje sustava, str. 20. Natječajne dokumentacije, u dijelu Održavanje i upravljanje sustavom, u ponudi je bilo potrebno dostaviti detaljan opis planova za upravljanje i održavanje mrežom uključujući sustav tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, u skladu s člankom 18. st. 2. Zakona o telekomunikacijama, i Uredbom o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama (NN 83/03). U svojoj ponudi Adriacella nije opisala način na koji će osiguravati i održavati funkciju tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, kako je određeno propisima Republike Hrvatske i zatraženo Natječajnom dokumentacijom.

U odnosu na doprinos razvoju domaćeg gospodarstva, u ponudi nisu dostavljeni dokazi koji u dovoljnoj mjeri potkrjepljuju tvrdnju da će Adriacella d.o.o. u razvoju svog poslovanja surađivati s hrvatskim tvrtkama. Naime, u poglavlju 7. – Doprinos razvoju nacionalnog gospodarstva, u dijelu Poslovna suradnja s domaćim tvrtkama, traženo je da podnositelj ponude mora iskazati načine i oblike poslovne suradnje s domaćim razvojnim, proizvodnim i uslužnim tvrtkama te priložiti odgovarajuće predugovore s istima ukoliko ih je sklopio. U tekstu pisma namjere koje je sklopljeno s tvrtkom Ina d.d. stoji da ono »ne stvara nikakve obveze da će stranke ući u bilo kakve ugovorne odnose u slučaju davanja koncesije«, što je Vijeće Agencije ocijenilo nezadovoljavajućim dokazom. Osim toga, sustav upravljanja znanjem baziran na dovođenju znanja iz Sirije, dakle na dovođenju stručnjaka iz Sirije i edukaciju domaćih inženjera, pri čemu se kao opcija navodi plaćanje tih stručnjaka instruktora, nije u skladu s traženim u Poglavlju 7. Natječajne dokumentacije jer se time ne koriste domaći potencijali i domaće tvrtke i ne doprinosi razvoju nacionalnog gospodarstva.

U odnosu na uvjete pokrivanja stanovništva tražene Natječajnom dokumentacijom, Adriacella d.o.o. u svojoj ponudi ispunjava tražene uvjete. Međutim, Adriacella d.o.o. nije naznačila koji su propagacijski modeli i alati upotrijebljeni prigodom izrade radiofrekvencijskog plana, što je izričito traženo u poglavlju 3. Natječajne dokumentacije, u odjeljku Radiofrekvencijski plan, na str. 18. Pri pregledu ponude uočena je identičnost u nekim dijelovima ponude tvrtke Adriacella d.o.o. s ponudom podnesenom od strane drugog ponuđača na jednom od ranijih natječaja kojeg je Agencija provela, npr. identičnost je uočena u tablici kapaciteta radiomreže, matrici odgovornosti te slikama koje prikazuju korištenje BCCH kanala, Abis konfiguracije, strateške točke pokrivenosti i analizu turističkog prometa. Uzimajući u obzir navedeno, Vijeće Agencije je zaključilo da je ponuda tvrtke Adriacella d.o.o. u dijelu tehničkog opisa i izgradnje sustava manjkava i da nije u potpunosti u skladu sa traženim u Natječajnoj dokumentaciji. Vijeće Agencije je također zaključilo da prilikom izrade RF plana nije provedena adekvatna analiza tržišta, izgradnje infrastrukture i ostvarivanja pokrivanja, nego su kopirani podaci iz ponudbene dokumentacije sudionika prošlog natječaja za pokretnu telefoniju, kako je prethodno navedeno.

U skladu sa svime navedenim, Vijeće Agencije je na temelju članka 29. st. 1. Zakona o telekomunikacijama, a prema svom Poslovniku, donijelo Odluku kako je navedeno u dispozitivu.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka.

Klasa: 344-03/05-01/32

Urbroj.: 376-05-08

Zagreb, 15. srpnja 2005.

 

Predsjednik

Vijeća Hrvatske agencije

za telekomunikacije

Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga