POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1887

Na temelju članka 25. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 105/01 i 172/03), te članka 79. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI I SUBJEKTI U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

 

I. Sadržaj i područje primjene

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti i subjekti u poslovanju s hranom za životinje, kao i postupak odobravanja objekata, te vođenje Upisnika odobrenih objekata.

 

II. Pojmovnik

 

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Hrana za životinje je svaka dozvoljena tvar ili proizvod, uključujući i dozvoljene dodatke hrani za životinje, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je hranidbi životinja koje proizvode hranu ili se upotrebljavaju za proizvodnju hrane.

2. Dodatak hrani za životinje (u daljnjem tekstu: dodatak) je svaka dozvoljena tvar, mikroorganizam ili proizvod koji, kad je ugrađen u hranu za životinje, može utjecati na njezina svojstva, na uzgoj životinja koje proizvode hranu ili se upotrebljava za proizvod­nju hrane namijenjene ljudskoj konzumaciji.

3. Predsmjesa ili premiks je proizvod bogat vitaminima, mineralnim tvarima, hranjivim tvarima ili drugim dopuštenim dodacima hrani za životinje, koji služi za proizvodnju potpunih i dopunskih krmnih smjesa.

4. Poslovanje s hranom za životinje je poslovanje bez obzira na to je li poduzeto zbog ostvarivanja dobiti ili ne, u sklopu kojeg se obavljaju poslovi proizvodnje, prerade, skladištenja, prijevoza ili distribucije hrane za životinje, uključujući i proizvodnju, preradu ili skladištenje hrane za životinje namijenjene ishrani životinja na vlastitom gospodarstvu.

5. Subjekt u poslovanju s hranom za životinje (u daljnjem tekstu: subjekt) je fizička ili pravna osoba, registrirana za obavljanje određenih djelatnosti vezanih uz poslovanje s hranom za životinje, odgovorna da osigura provođenje propisa o hrani unutar poslovanja kojim upravlja.

6. Objekt u poslovanju s hranom za životinje (u daljnjem tekstu: objekt) je svaki objekt odobren od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Uprave za veterinarstvo (u daljnjem tekstu: Uprava) u kojem se proizvodi, prerađuje, skladišti, pakira, prodaje ili isporučuje proizvod namijenjen hranidbi životinja.

7. Obiteljsko gospodarstvo je organizacijski i poslovno zaokružena gospodarska cjelina, koja u okviru poljoprivredno stočarske djelatnosti proizvodi krmne smjese isključivo za potrebe vlastitog gospodarstva i nije registrirana kao trgovačko društvo ili obrt.

8. Potencijalno opasne tvari su tvari koje mogu, u količinama većim od propisanih, ugroziti zdravstvenu ispravnost hrane za životinje.

9. Zdravstvena ispravnost hrane za životinje podrazumijeva neškodljivost hrane za zdravlje životinja, te posredno za zdravlje ljudi koji konzumiraju proizvode dobivene od tih životinja, a s obzirom na prisutnost određenih bioloških, kemijskih ili fizičkih tvari u hrani za životinje.

10. Pakiranje je postupak stavljanja proizvoda u vreće, omot, posudu ili drugu ambalažu koja se koristi u poslovanju s hranom, pri čemu proizvod dolazi u neposredan dodir s unutarnjom površinom ambalaže.

11. Proizvodna serija (radni nalog) skupina je proizvoda iste vrste proizvedena unutar jedne tehnološke cjeline u određenom vremenskom razdoblju, od materijala iste kvalitete, označenih istim serijskim brojem. Sadrži više proizvodnih šarži.

12. Proizvodna šarža je određena količina proizvoda istog sastava, proizvedena istom opremom, pod jednakim uvjetima, u jednom proizvodnom procesu (jedno miješanje).

13. Dobra proizvođačka praksa u poslovanju s hranom za životinje (u daljnjem tekstu: dobra proizvođačka praksa) podrazumijeva dio sustava osiguranja kakvoće kojim se postiže da se hrana za životinje dosljedno i trajno proizvodi i provjerava prema odgovarajućim standardima kakvoće u skladu s njezinom namjenom.

14. Stavljanje na tržište je držanje hrane za životinje u svrhu prodaje, uključujući i ponudu za prodaju, prodaju, distribuciju ili bilo koji drugi oblik prometa na području Republike Hrvatske, bez obzira na to je li besplatan ili nije.

15. Trgovina i posredništvo je stavljanje na tržište hrane za životinje, uključujući uvoz, pakiranje, prijevoz i skladištenje od strane subjekta u poslovanju s hranom za životinje, koji nije njezin proizvođač.

16. Sljedivost je mogućnost ulaženja u trag hrani za životinje, životinji koja proizvodi hranu, odnosno služi za proizvodnju hrane, tvari koja je namijenjena ugrađivanju ili se očekuje da će biti ugrađena u hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje prerade i distribucije.

 

III. Proizvodnja, trgovina,posredništvo i promet

 

Članak 3.

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje su:

1. proizvođači hrane za životinje i obiteljska gospodarstva,

2. trgovci i posrednici.

 

Članak 4.

Proizvođači i obiteljska gospodarstva se prema vrsti proizvoda kojeg proizvode i dodataka hrani za životinje koje koriste u proizvodnji svrstavaju u:

1. Proizvođače dodataka hrani za životinje (za proizvodnju premiksa) iz članka 6. točke 1. – 11. Popisa 1 i proizvoda iz Popisa 2 ovoga Pravilnika;

2. Proizvođače predsmjesa (premiksa), koji sadrže dodatke iz članka 6. točke 1. – 5. Popisa 1 i dodatke iz Popisa 2 ovoga Pravilnika;

3. Proizvođače krmnih smjesa, koje sadrže premikse proizvedene s dodacima iz članka 6. točke 1. – 3. Popisa 1 ovoga Pravilnika i proizvođače ljekovite hrane s dozvoljenim ljekovitim dodacima;

4. Proizvođače krmnih smjesa s tvarima i proizvodima visokog sadržaja potencijalno opasnih tvari;

5. Proizvođače predmješavina (premiksa) s dodacima iz članka 6. točke 6. – 11. Popisa 1 ovoga Pravilnika;

6. Proizvođače krmnih smjesa koje sadrže predmješavine (premikse) proizvedene korištenjem dodataka iz članka 6. točke 4. – 11. Popisa 1 ovoga Pravilnika;

7. Obiteljska gospodarstva, koja isključivo za vlastite potrebe proizvode premikse i krmne smjese s dodacima iz članka 6. točke1. – 12. Popisa 1 i proizvode iz Popisa 2, ovoga Pravilnika te ljekovitu hranu iz dozvoljenih ljekovitih dodataka;

8. Obiteljska gospodarstva koja isključivo za potrebe vlastitog gospodarstva proizvode krmne smjese s premiksima sa dodacima iz članka 6. točke 4. – 12. Popisa 1 ovoga Pravilnika;

9. Obiteljska gospodarstva koja isključivo za vlastite potrebe proizvode krmne smjese iz dopunskih krmnih smjesa;

10. Proizvođače dodataka iz članka 6. točke 12. Popisa 1 ovoga Pravilnika.

 

Članak 5.

Trgovci i posrednici s obzirom na vrste proizvoda koje stavljaju na tržište razvrstani su kao trgovci i posrednici:

1. Dodacima i hranom za životinje proizvedenom s dodacima iz članka 6. točke 1. – 11. Popisa 1 i proizvodima iz Popisa 2 ovoga Pravilnika;

2. Premiksima koji sadrže dodatke hrani za životinje iz članka 6. točke 1. – 5. Popisa 1 ovoga Pravilnika;

3. Dodacima hrani za životinje iz članka 6. točke 12. Popisa 1, te premiksa koji sadrže dodatke iz točke 6. – 11. Popisa 1 ovoga Pravilnika;

4. Uvoznici hrane za životinje.

Članak 6.

 

POPIS 1

Popis dozvoljenih dodataka po skupinama u Republici Hrvatskoj:

1. Antibiotici svi iz grupe;

2. Antikokcidijska sredstva i druge ljekovite tvari – svi iz grupe;

3. Pospješivači rasta – svi iz grupe;

4. Vitamini A i D, provitamini i kemijski slične tvari (s učinkom sličnim vitaminima A i D);

5. Mikroelementi: Cu i Se;

6. Ostali vitamini, provitamini i kemijski slične tvari s učinkom sličnim vitaminima;

7. Ostali mikroelementi;

8. Enzimi – svi iz grupe;

9. Mikroorganizmi;

10. Karotinoidi i ksantofili – svi iz grupa;

11. Antioksidanti – samo oni za koje je određena najveća dozvoljena količina;

12. Ostali dodaci za koje je određena najveća dozvoljena količina (arome i mirisna sredstva, emulgatori, stabilizatori, sredstva za zgušnjavanje i želiranje, konzervansi, veziva pri proizvodnji peleta, sredstva za sprječavanje stvaranja gruda, koagulanti, regulatori kiselosti i adsorbensi mikotoksina i radionuklida).

POPIS 2

Proizvodi koji su posredni ili neposredni izvor bjelančevina proizvedeni po propisanim tehničko tehnološkim postupcima:

1. Bjelančevine, dobivene iz mikroorganizama, koji pripadaju skupinama bakterija, kvasaca, algi i gljivica – svi iz grupe osim podgrupe kvasnica, uzgojenih na supstratu biljnog ili životinjskog podrijetla;

2. Tvari s nebjelančevinastim dušičnim spojevima;

3. Aminokiseline i njihove soli – sve u grupi;

4. Hidroksi analogne tvari aminokiselinama – sve u grupi.

 

Članak 7.

1) Stavljanje na tržište dodataka hrani za životinje iz Popisa 1 i Popisa 2 članka 6. ovoga Pravilnika i premiksa koji sadrže dodatke iz točke 1. – 5. Popisa 1, dozvoljeno je samo između odobrenih subjekata za poslovanje s navedenim dodacima i premiksima u skladu s člancima 4. i 5. ovoga Pravilnika.

2) Proizvođači koji hranu za životinje proizvode ili skladište u gospodarskoj cjelini u čijem krugu se nalazi stočarski objekt/farma ne smiju je stavljati na tržište odnosno iznositi izvan kruga gospodarske cjeline.

3) Obiteljska gospodarstva koja proizvode hranu za životinje isključivo za vlastite potrebe ne smiju je iznositi izvan kruga obiteljskog gospodarstva.

 

IV. Uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti za proizvodnju i skladištenje

 

Objekti i oprema

 

Članak 8.

1) Objekti za proizvodnju, skladištenje i prepakiravanje moraju biti smješteni na području gdje nema čimbenika koji mogu štetno utjecati na higijensko stanje objekata i opreme te zdravstvenu isprav­nost sirovina i gotove životinjske hrane. Moraju udovoljavati uvjetima dobre proizvođačke/skladišne prakse, u skladu s unaprijed opisanim postupcima.

2) Objekti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti projektirani i izgrađeni od čvrstog građevinskog materijala, a prostorije izolirane od vlage te zaštićene od ulaska kukaca, ptica i glodavaca, uređene tako da se mogu učinkovito čistiti i dezinficirati te tako smanjiti rizik od kontaminacije, unakrsne kontaminacije te drugog štetnog učinka na higijensku ispravnost i kakvoću proizvoda.

3) Pojedine proizvodne jedinice moraju biti međusobno funk­cionalno povezane.

4) Objekti iz stavka 1. ovoga članka moraju se opskrbljivati vodom iz javne vodovodne mreže ili iz izvora koji osigurava potrebne količine higijenski ispravne vode, koja po kakvoći odgovara tehnološkom postupku proizvodnje.

5) Proizvođači iz članka 4. točaka 1. – 6. ovoga Pravilnika, obiteljska gospodarstva iz točke 7. istoga članka te trgovci i posred­nici iz članka 5. točke 1. – 4. ovoga Pravilnika moraju posjedovati primjerene sanitarne prostorije u sastavu objekta, putovi u krugu objekta moraju biti asfaltirani ili betonirani, a krug objekta prikladno ograđen.

6) Otpadne vode moraju se ispuštati u javnu kanalizacijsku mrežu ili u sanitarno ispravan taložnik.

7) Higijenski neispravna hrana za životinje te otpaci nastali u postupku proizvodnje i pakiranja moraju se odlagati u prikladnim spremnicima, na za to prilagođeno mjesto na način da se spriječi daljnja kontaminacija.

8) U svim prostorijama mora biti osigurano prirodno ili umjet­no prozračivanje, a otvori za prozračivanje biti opskrbljeni zaštit­nim mrežicama.

9) U svim prostorijama mora biti osigurano primjereno osvjet­ljenje.

10) Na svim ulaznim vratima prostorija u sastavu objekta moraju biti istaknuti natpisi s namjenom njihovog korištenja.

11) Oprema za proizvodnju hrane za životinje mora biti izrađena tako da onemogućava zagađivanje životinjske hrane štetnim tvarima, te da se može lako čistiti i dezinficirati u skladu s propisanim postupcima. Mješalice, mjerni uređaji i instrumenti moraju biti atestirani i baždareni.

12) Objekti za skladištenje gotove hrane za životinje u sastavu farmi moraju udovoljavati uvjetima iz stavka 1., 2., 7., 8. i 9. ovoga članka, a objekti u sastavu farmi iz članka 18. stavka 1. Zakona o veterinarstvu moraju biti odobreni u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika.

 

Osoblje

 

Članak 9.

Proizvođači, trgovci i posrednici moraju imati u skladu s opsegom i vrstom poslovanja zadovoljavajući broj stručnog osoblja odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, te radnog iskustva iz područja hranidbe životinja, i to:

1. Proizvođači dodataka, premiksa i krmnih smjesa najmanje 1 osobu visoke stručne spreme, veterinarske ili poljoprivredne struke s najmanje 2 godine radnog iskustva u struci.

2. Proizvođači odobreni za proizvodnju ljekovite hrane najmanje 1 doktora veterinarske medicine s položenim državnim stručnim ispitom za zvanje veterinarskog inspektora.

3. Nositelji obiteljskih gospodarstava iz članka 4. točke 7. ovoga Pravilnika najmanje 1 osobu visoke stručne spreme veterinarske ili poljoprivredne struke za vođenje proizvodnje i kontrolu kakvoće, a na odgovornost nositelja obiteljskog gospodarstva. Ako nositelj obiteljskog gospodarstva nema takvu osobu može za vođenje proizvodnje i kontrolu kakvoće ovlastiti drugu osobu koja ispunjava takve uvjete. Obiteljska gospodarstva čiji su objekti odobreni za proizvodnju ljekovite hrane moraju sklopiti ugovor s ovlaštenom veterinarskom organizacijom za vođenje proizvodnje i kontrolu kak­voće ljekovite hrane za životinje.

4. Nositelji obiteljskih gospodarstava iz članka 4. točke 8. ovoga Pravilnika najmanje 1 osobu srednje stručne spreme veterinarske ili poljoprivredne struke. Ako nositelj obiteljskog gospodarstva nema takvu osobu može za vođenje proizvodnje i kontrolu kakvoće ovlastiti drugu osobu koja ispunjava takve uvjete i izvršava naloge na zahtjev i odgovornost nositelja obiteljskog gospodarstva.

5. Trgovci i posrednici iz članka 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika najmanje 1 osobu visoke stručne spreme veterinarske ili poljoprivredne struke.

6. Trgovci i posrednici iz članka 5. točke 3. i 4. ovoga Pravilnika najmanje 1 osobu srednje stručne spreme veterinarske ili poljoprivredne struke.

7. U odsutnosti osobe koja ispunjava propisane uvjete duljoj od 30 dana proizvođači, trgovci i posrednici dužni su ovlastiti drugu osobu koja ispunjava uvjete. Proizvođači, trgovci i posrednici, osim obiteljskih gospodarstava, moraju izraditi sistematizaciju rad­nih mjesta s naznakom osposobljenosti i odgovornosti osobe. Svi djelatnici moraju biti upućeni pisanim putem o svojim dužnostima, odgovornostima, ovlaštenjima i promjenama u vezi s tim.

 

Sustav samokontrole

 

Članak 10.

1) Proizvođači i obiteljska gospodarstva moraju osigurati da se pojedini dijelovi proizvodnje izvode tako da se postigne i održi zdravstvena ispravnost i visoka kakvoća proizvoda.

2) Proizvođači iz članka 4. točaka 1. – 6. ovoga Pravilnika moraju osigurati:

a) da se pojedini dijelovi proizvodnje odvijaju po unaprijed pismeno utvrđenim postupcima i načelima dobre proizvođačke prakse čiji je cilj određivanje, kontroliranje i praćenje kritičnih točaka u proizvodnom procesu (Hazard analysis and critical control points system – u daljnjem tekstu HACCP);

b) organizacijsko tehničke uvjete da se spriječi zamjena, kontaminacija ili unakrsna kontaminacija proizvoda.

3) Proizvođači i obiteljska gospodarstva iz članaka 4. točke1. – 8. ovoga Pravilnika moraju osigurati izvođenje tehničkih i organizacijskih postupaka za postizanje homogenosti proizvoda. Test homogenosti proizvoda za svaku proizvodnu liniju mora se obaviti jedan put godišnje i/ili pri svakoj promjeni tehnološke opreme.

Članak 11.

1) Proizvođači iz članka 4. točaka 1. – 6. ovoga Pravilnika moraju:

a) Organizirati osposobljen i opremljen laboratorij za kontrolu higijenske ispravnosti i kakvoće sirovina i proizvoda, te sukladnosti istih s deklaracijom i glede homogenosti. Laboratorij također provjerava da su sirovine i proizvodi proizvedeni u skladu s dobrom proizvođačkom praksom. Ukoliko proizvođač nema vlastiti laboratorij, mora za kontrolu higijenske ispravnosti i kakvoće sirovina i proizvoda sklopiti ugovor s ovlaštenim laboratorijem o obavljanju laboratorijskih pretraga;

b) Pismeno odrediti osobu odgovornu za kontrolu higijenske ispravnosti i kakvoće sirovina i proizvoda, stručno osposobljenu u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika. Ako proizvođač nema takvu osobu može na vlastiti zahtjev i odgovornost za poslove unutarnje kontrole angažirati vanjsku stručnu osobu, osposobljenu u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika.

c) Izraditi u pisanom obliku i implementirati program unutarnje kontrole higijenske ispravnosti i kakvoće sirovina i proizvoda s težištem na kontroli kritičnih mjesta proizvodnog procesa (HACCP), učestalost i načine uzimanja uzoraka, načine i vrste analiza, suklad­nost s deklaracijama, te postupak i mjesto skladištenja sirovina i proizvoda u slučaju njihovih odstupanja od propisanih parametara;

2) Obiteljska gospodarstva navedena u članku 4. točkama 7. i 8. ovoga Pravilnika moraju sklopiti ugovor s ovlaštenim laboratorijem o obavljanju laboratorijskih pretraga u postupku praćenja higijenske ispravnosti i kakvoće sirovina i proizvoda.

3) Odredbe stavka 1. ovoga članka se odnose i na posrednike koji prepakiravaju sirovine i proizvode.

 

Uzorkovanje

 

Članak 12.

1) Uzorke sirovina i svake proizvodne serije proizvoda pri kontinuiranoj proizvodnji mora uzeti odgovorna osoba, u dovoljnoj količini, po unaprijed utvrđenom programu u skladu s posebnim propisom koji određuje načine uzimanja uzoraka. Uzorci moraju biti zapakirani i označeni na način da se spriječi njihova zamjena i miješanje. Podaci moraju omogućiti identifikaciju i slijedivost proizvoda. Uzorke treba skladištiti u uvjetima koji onemogućavaju zamjenu i promjene sastava i higijensko zdravstvene ispravnosti.

2) Uzorke treba čuvati:

a) za dodatke: najmanje 6 mjeseci po isteku roka valjanosti navedenog u deklaraciji;

b) za premikse: najmanje 3 mjeseca po isteku roka valjanosti navedenog u deklaraciji;

c) za krmne smjese: najmanje do isteka roka valjanosti navedenog u deklaraciji;

3) Odredbe ovog članka se odnose i na posrednike koji prepakiravaju sirovine i proizvode.

 

Skladištenje

 

Članak 13.

1) Proizvode i sirovine treba pakirati u primjerenu ambalažu i skladištiti u takvim prostorima koji su predviđeni, prilagođeni i održavani da zadovoljavaju načela dobre skladišne prakse i u skladu s člankom 8. točkama 1. – 10. ovoga Pravilnika.

2) Proizvode i sirovine treba skladištiti na način da ih je moguće lako identificirati, pratiti njihovu sljedivost i spriječiti zamjenu, kontaminaciju ili unakrsnu kontaminaciju s drugim sirovinama, proizvodima ili štetnim organizmima.

3) Skladišni prostori moraju biti zatvoreni i dostupni samo osobama koje imaju dozvolu proizvođača ili odgovorne osobe.

V. EVIDENCIJE

 

Vođenje evidencije

 

Članak 14.

1) Proizvođači moraju izraditi dokumetacijski sustav koji označava kritična mjesta proizvodnog procesa (HACCP), plan kontrole kakvoće, rezultate kontrola i analiza te predviđene mjere za otklanjanje nepravilnosti.

2) Dokumentacija se mora voditi na način da je moguće pratiti proizvodni postupak za svaku vrstu i proizvodnu seriju proizvoda koji su stavljeni u promet i utvrditi odgovornost u slučaju pritužbi i reklamacija.

3) Dokumentacija i evidencije se mogu voditi računalno, a u pisanom obliku treba ih čuvati najmanje 3 godine.

4) Odredbe ovog članka se odnose i na posrednike koji prepakiravaju sirovine i proizvode.

 

Vrste evidencije

 

Članak 15.

1)  Proizvođači, obiteljska gospodarstva, trgovci i posrednici koji prepakiravaju proizvode moraju u svrhu praćenja sljedivosti voditi sljedeće evidencije:

1. za dodatke navedene u Popisu 1 i proizvode navedene u Popisu 2 članka 6. ovoga Pravilnika:

a) datum proizvodnje, vrstu, količinu, broj radnog naloga i red­ni broj šarže;

b) za dodatke i proizvode koji su stavljeni u promet: ime/naziv tvrtke i sjedište (identifikacijski podaci) kupca, vrstu, količinu, broj radnog naloga i redni broj šarže te datum nabave;

2. za premikse s dodacima iz Popisa 1 članka 6. ovoga Pravilnika:

a) za sirovine: identifikacijski podaci o proizvođačima i dobavljačima dodataka, vrstu, količinu, datum nabave te broj radnog naloga i redni broj šarže;

b) za premikse: datum proizvodnje, vrstu, količinu, broj radnog naloga i redni broj šarže;

c) za premikse koji su stavljeni u promet: identifikacijski podaci o kupcu, datum otpreme, vrsta premiksa, te broj radnog naloga i redni broj šarže;

3. za krmne smjese koje sadrže dodatke iz Popisa 1 članka 6. ovoga Pravilnika ili premikse s proizvodima iz Popisa 2 članka 6. ovoga Pravilnika:

a) za sirovine: identifikacijski podaci o proizvođačima i dobav­ljačima dodataka i premiksa, zajedno s brojem radnog naloga i rednim brojem šarže, te vrstom i količinom upotrebljenih premiksa ili dodataka;

b) za krmne smjese: vrstu, količinu i broj radnog naloga i redni broj šarže s datumom proizvodnje;

4. za krmne smjese proizvedene iz proizvoda s visokim udjelom potencijalno opasnih tvari (premiksima):

a) identifikacijski podaci o proizvođačima i dobavljačima proizvoda s visokom udjelom potencijalno opasnih tvari, datum nabave, vrstu i količinu proizvoda s visokom udjelom potencijalno opasnih tvari, te vrstu i koncentraciju potencijalno opasnih tvari u krmnim smjesama (rezultati analiza), datum proizvodnje, vrstu i količinu krmne smjese, te broj radnog naloga i redni broj šarže proizvedene krmne smjese;

5. za krmne smjese, proizvedene s dodatkom ribljeg brašna i krmne smjese s dodatkom sirovina životinjskog podrijetla:

a) za sirovine: identifikacijske podatke o proizvođačima i dobav­ljačima ribljeg brašna odnosno sirovina životinjskog podrijetla;

b) za krmne smjese: datum proizvodnje, vrstu, količinu i broj radnog naloga i redni broj šarže.

2) Trgovci i posrednici koji ne prepakiravaju proizvode moraju zbog praćenja sljedivosti proizvoda voditi sljedeće evidencije:

a) identifikacijske podatke o proizvođačima i dobavljačima sirovina i proizvoda;

b) podatke o datumu nabave, vrsti i količini nabavljenih proizvoda;

c) identifikacijske podatke o kupcima;

d) za proizvode koji su stavljeni u promet: podatke o vrsti, količini proizvoda i broju radnog naloga te rednog broja šarže.

 

Članak 16.

1) Proizvođači, trgovci i posrednici koji stavljaju proizvode i sirovine na tržište moraju voditi evidenciju o reklamacijama i povlačenju proizvoda.

2) Proizvođači i posrednici koji stavljaju proizvode i sirovine na tržište moraju imati pisani program za primanje i rješavanje pritužbi te sustav za povlačenje proizvoda iz distribucijske mreže. Ukoliko je povod za povlačenje proizvoda zdravstvena neispravnost ili prisutnost nedozvoljenih tvari u proizvodu, proizvođač mora izvijestiti nadležnu veterinarsku inspekciju, koja će odrediti mjere. Prije ponovnog stavljanja proizvoda na tržište povučeni proizvod treba biti ponovo kvalitativno i higijenski zdravstveno ispitan. O provedenim postupcima, mjerama i kontrolama treba voditi evidenciju.

 

VI. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE UVJETA, ODOBRENJE I UPIS U UPISNIK ODOBRENIH OBJEKATA

 

Članak 17.

1) Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za izgrađeni ili rekonstruirani objekt se podnosi Upravi na posebnom obrascu (Prilog 1 ovoga Pravilnika).

2) Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta navedena je u Prilogu 2 ovoga Pravilnika.

3) Proizvođači dodataka iz članka 4. točke 1. i 10. ovoga Pravilnika koji imaju rješenje o odobrenju Uprave u skladu s propisima koji uređuju veterinarske lijekove i veterinarsko medicinske proizvode dužni su dostaviti ispunjeni zahtjev Upravi na obrascu (Prilog 1 ovoga Pravilnika) i potrebnu dokumentaciju iz obrasca (Priloga 2 ovoga Pravilnika).

4) Trgovci i posrednici koji imaju rješenje o odobrenju Uprave u skladu s propisima koji uređuju veterinarske lijekove i veterinarsko medicinske proizvode, a stavljaju na tržište hranu za životinje dužni su prilagoditi svoje poslovanje odredbama ovoga Pravilnika.

 

Članak 18.

1) Objekti u poslovanju s hranom za životinje u kojima posluju subjekti iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika moraju udovoljavati propisanim uvjetima, te se upisuju u Upisnik odobrenih objekata s pripadajućim veterinarskim kontrolnim brojem na temelju rješenja ravnatelja Uprave, koje donosi na prijedlog stručnog povjerenstva.

2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na razdoblje od 5 godina.

3) Proizvođači koji udovoljavaju propisanim uvjetima iz članka 4. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika istovremeno udovoljavaju propisanim uvjetima potrebnim za proizvođače iz članka 4. točke 4., 5., 6. i 10. ovoga Pravilnika.

4) Trgovci i posrednici koji udovoljavaju uvjetima iz članka 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika istovremeno udovoljavaju uvjetima potrebnim za trgovce i posrednika iz članka 5. točke 3. i 4. ovoga Pravilnika.

 

Članak 19.

Popis odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje objavljuje Uprava jednom godišnje u »Narodnim novinama«.

 

Članak 20.

Ukidanje rješenja iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika i brisanje iz Upisnika odobrenih objekata provodi se u slučajevima:

1. prestanka obavljanja djelatnosti;

2. zbog utvrđenih nepravilnosti, neispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje pojedinih djelatnosti ili neispunjavanja uvjeta u opsegu dodjeljenih odobrenja;

3. ako nepravilnosti utvrđene inspekcijskim nadzorom ne otkloni u propisanom roku;

4. istekom roka od 5 godina, od dana donošenja rješenja o odobrenju, ako se isto prethodno valjano ne produži.

 

Članak 21.

Proizvođači, trgovci i posrednici dužni su izvijestiti Upravu u roku osam dana o svakoj statusnoj promjeni, promjeni odgovorne osobe i izmjeni opreme objekta radi promjene podataka u Upisniku iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.

 

Članak 22.

Popis odobrenih objekata u poslovanju s hranom za životinje iz članka 19. i Priloga 3 ovoga Pravilnika sljedećeg je sadržaja:

Stupac 1. Veterinarski kontrolni broj (registarski broj, broj upisnika) sastoji se od:

1. a: označava odobrene proizvođače iz članka 4. točaka 1. – 6. ovoga Pravilnika, posrednike i trgovce iz članka 5. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika;

2. 191: ISO kod Republike Hrvatske;

3. 01 – 21 (oznaka županije na području koje se nalazi proizvođač, obiteljsko gospodarstvo, trgovac ili posrednik);

4. XXX (troznamenkasta oznaka proizvođača, trgovca ili posred­nika iz Upisnika);

Stupac 2. Šifra djelatnosti – svaka odobrena djelatnost proizvođača, trgovca ili posrednika propisana člankom 4. i 5. ovoga Pravilnika posebno se upisuje u Popis;

Stupac 3. Naziv i sjedište subjekta u poslovanju s hranom za životinje;

Stupac 4. Naziv i adresa objekta u poslovanju s hranom za životinje;

Stupac 5. Bilješke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 23.

Postojeći subjekti u poslovanju s hranom za životinje moraju uskladiti poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika te dostaviti zahtjev za utvrđivanje uvjeta i upis u Upisnik odobrenih objekata Upravi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

 

Članak 24.

Prilozi 1, 2 i 3 tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

 

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za proizvodnju i skladištenje životinjske hrane (»Narodne novine«, broj 159/98).

 

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 322-01/05-01/287

Urbroj: 525-6-05-07

Zagreb, 22. srpnja 2005.

 

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

PRILOG 1

ZAHTJEVZA UTVRĐIVANJE UVJETA I UPIS U UPISNIK ODOBRENIH OBJEKATA

 

I. Subjekt

 

1. Naziv (puni i skraćeni naziv tvrtke, za obiteljska gospodarstva

 osobno ime nositelja i MBPG)

 

 

2. Sjedište (adresa i županija)

 

 

3. Objekt (naziv i adresa izvan sjedišta)

 

 

 

II. Djelatnost


Da


Ne

Proizvodnja dodataka

 

 

Trgovina i posredništvo – skladištenje i prodaja dodataka

 

 

Proizvodnja proteinskih dodataka

 

 

Trgovina i posredništvo – skladištenje i prodaja proteinskih dodataka

 

 

Proizvodnja premiksa

 

 

Trgovina i posredništvo – skladištenje i prodaja premiksa

 

 

Proizvodnja potpunih i dopunskih krmnih smjesa

 

 

Trgovina i posredništvo – skladištenje potpunih i dopunskih krmnih smjesa

 

 

Proizvodnja potpunih krmnih smjesa za vlastite potrebe

 

 

Ostalo (navesti)

 

 

 

 

III. Vrste životinja kojima su namijenjeni proizvodi

Da

Ne

Goveda

 

 

Svinje

 

 

Perad

 

 

Mali preživači

 

 

Krznaši

 

 

Ribe

 

 

Ostalo (navesti)

 

 

 

 

IV. Godišnje proizvedene količine

 

Djelatnost                       Godišnje proizvedene količine u tonama

Proizvodnja dodataka krmnim smjesama

 

Proizvodnja proteinskih dodataka

 

Posrednici i trgovci – skladištenje i trgovina dodacima krmnim smjesama

 

Posrednici i trgovci – skladištenje i trgovina proteinskim dodacima

 

Posrednici i trgovci – skladištenje i trgovina potpunim i dopunskim krmnim smjesama

 

Proizvodnja premiksa

 

Posrednici i trgovci – skladištenje i trgovina premiksima

 

Proizvodnja potpunih krmnih smjesa

 

Proizvodnja potpunih krmnih smjesa za vlastite potrebe

 

Proizvodnja dopunskih krmnih smjesa

 

Proizvodnja ljekovite hrane za životinje

 

Uvoznici (dostaviti popis vrsta i godišnjih količina uvezenih proizvoda)

 

 

V. Upotreba sirovina


Da


Ne

Upotreba ribljeg brašna

 

 

Proizvodnja ljekovite hrane

 

 

Upotreba drugih sirovina životinjskog podrijetla

 

 

 

VI. Dodaci (ispunjavaju proizvođači dodataka)

 

 

Vrste dodataka


Da


Ne

Antibiotici

 

 

Antikokcidijska sredstva

 

 

Stimulatori rasta

 

 

Vitamini A i D

 

 

Mikroelementi Cu i Se

 

 

Ostali vitamini i mikroelementi

 

 

Enzimi

 

 

Mikroorganizmi

 

 

Boje, pigmenti, karoteni i ksantofili

 

 

Antioksidanti

 

 

Ostali dodaci za koje je propisana najviša koncentracija

 

 

Posredni ili neposredni izvori bjelančevina
(proizvedeni određenim tehničkim postupcima)

 

 

Ostalo (upisati)

 

 

 

 

VII. Premiksi (ispunjavaju proizvođači premiksa)

 

 

Vrste dodataka u premiksu


Da


Ne

Antibiotici

 

 

Antikokcidijska sredstva

 

 

Stimulatori rasta

 

 

Vitamini A i D

 

 

Mikroelementi Cu i Se

 

 

Ostali vitamini i mikroelementi

 

 

Enzimi

 

 

Mikroorganizmi

 

 

Boje, pigmenti, karoteni i ksantofili

 

 

Antioksidanti

 

 

Ostalo (upisati)

 

 

 

 

VIII. Krmne smjese

 

 

Vrsta dodataka u krmnoj smjesi


Da


Ne

Antibiotici

 

 

Antikokcidijska sredstva

 

 

Stimulatori rasta

 

 

Vitamini A i D

 

 

Mikroelementi Cu i Se

 

 

Ostali vitamini i mikroelementi

 

 

Enzimi

 

 

Mikroorganizmi

 

 

Boje, pigmenti, karoteni i ksantofili

 

 

Antioksidanti

 

 

 

 

Prilog 2

Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz Zahtjev za utvrđivanje uvjeta

 

I. Proizvođači iz članka 4. točaka 1. – 6. i točke 10. ovoga  Pravilnika i obiteljska gospodarstva iz članka 4. točke 7. ovoga Pravilnika:

1. Rješenje trgovačkog suda i izvadak iz sudskog registra s pred­metom djelatnosti (za pravne osobe),

2. veterinarsko – zdrastvenu suglasnost – izdaje nadležni Veterinarski ured,

3. telefonski broj odgovorne osobe, tvrtke ili vlasnika,

4. za objekt:

a) smještajni plan (katastarski izvadak),

b) tlocrt i nacrt objekta s prikazom i veličinom svih radnih prostorija,

c) rješenje o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za proizvodnju i skladištenje životinjske hrane, izdano od MPŠVG – Uprave za veterinarstvo (ako posjeduje),

d) tehnički podaci o opremi (transport, miješanje, pakiranje),

5. za proizvodnju i skladištenje:

a) shema proizvodnje s proizvodnim tokovima i opisom tehnoloških postupaka,

b) opis pomoćnih faza proizvodnje (prijem sirovina, skladištenje, proizvodnja, pakiranje, skladištenje i stavljanje na tržište gotovih proizvoda),

c) opis alata i opreme s programom održavanja,

d) procijenjeni dnevni, godišnji i maksimalni, proizvodni i/ili skladišni kapaciteti,

6. za program održavanja čistoće, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije:

a) nalaz o higijensko-zdravstvenoj ispravnosti vode,

b) program čišćenja,

c) ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

7. o osoblju:

a) broj zaposlenih djelatnika (za pravne osobe),

b) sistematizacija radnih mjesta,

c) popis odgovornih osoba za proizvodnju, kakvoću i zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda,

d) program stručnog usavršavanja djelatnika,

8. o kontroli kakvoće:

a) dokumentacijski sistem koji označava kritična mjesta proiz­vodnog procesa,

b) test homogenizacije,

c) uzorkovanje i program kontrole kakvoće,

d) atest mjernih uređaja,

e) vrste analitičkih metoda za ispitivanje kakvoće i zdravstvene ispravnosti koje koriste vlastiti laboratoriji ili ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju laboratorijskih pretraga.

II. Trgovci i posrednici iz članka 5. točaka 1. – 5. ovoga Pravilnika:

1. Rješenje trgovačkog suda i izvadak iz sudskog registra s pred­metom djelatnosti (za pravne osobe),

2. veterinarsko-zdravstvena suglasnost koju izdaje nadležni Veterinarski ured,

3. telefonski broj odgovorne osobe, tvrtke ili vlasnika,

4. za objekt:

a) smještajni plan (katastarski izvadak),

b) nacrt i tlocrt objekta s prikazom i veličinom svih radnih prostorija,

c) rješenje o udovoljavanju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za skladište životinjske hrane, izdano od MPŠVG – Uprave za veterinarstvo (ako posjeduje),

d) program čišćenja,

e) ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

4. spisak odgovornih osoba.

III. Obiteljska gospodarstva iz članka 4. točaka 8. i 9. iobjekti za skladištenje gotove hrane za životinje iz članka 8. stavka 12. ovoga Pravilnika:

1. nacrt ili skicu objekta,

2. veterinarsko-zdravstvena suglasnost koju izdaje nadležni Veterinarski ured,

3. spisak odgovornih osoba,

4. telefonski broj odgovorne osobe, tvrtke ili vlasnika,

5. tehničke podatke o mješalici (za proizvodnju),

6. opis pojedinih faza proizvodnje,

7. program čišćenja,

8. ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

9. ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju laboratorijskih pretraga.

IV. Proizvođači dodataka iz članka 4. točaka 1. i 10. ovoga Pravilnika i proizvođači dodataka koji imaju rješenje o odobrenju Uprave u skladu s propisima koji uređuju veterinarske lijekove i veterinarsko--medicinske proizvode:

1. rješenje o odobrenju Uprave,

2. popis vrsta dodataka koje proizvode s generičkim i trgovač­kim nazivom, kvantitativni i kvalitativni sastav djelatnih i pomoćnih tvari, kojim životinjskim vrstama je namijenjen, te brojem rješenja o odobrenju za stavljanje u promet dodataka, godišnja proizvedena količina izražena u kilogramima, za svaki dodatak,

3. popis odgovornih osoba za proizvodnju, kakvoću i zdravstvenu ispravnost proizvoda,

4. program uzorkovanja i kontrole kakvoće,

5. priložiti rješenje o udovoljavanu uvjeta za ispitni laboratorij ili ugovor s ovlaštenim laboratorijem koji obavlja analize kakvoće i zdravstvene ispravnosti uzoraka s navedenim analitičkim metodama,

6. pisani program povlačenja proizvoda s tržišta u slučaju potrebe.

 

Prilog 3.

 

POPIS ODOBRENIH OBJEKATA

 

Veterinarski kontrolni broj

Šifra
djelatnosti

Naziv i sjedište
subjekta

Naziv i adresa
objekta

Bilješke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga