POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1882

Na osnovi članka 44. stavka 4., članka 139. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03. i 48/05.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narod­ne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 21. sjednici održanoj 21. srpnja 2005. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ODNOSNO PRIVATNE PRAKSE U OSNOVNOJ MREŽI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se postupak, način i potrebna dokumentacija za davanje mišljenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove/privatne prakse u Osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine« broj 188/04., u daljnjem tekstu: Mreža), odnosno o opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove u Mreži.

 

II. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

Članak 2.

Osnivač zdravstvene ustanove, odnosno zdravstveni radnik koji u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim posebnim zakonima i podzakonskim aktima ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje zdravstvene djelatnosti, zahtjev za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja (u daljnjem tekstu: zahtjev) zdravstvene ustanove/privatne prakse u Mreži podnose Direkciji Zavoda, Margaretska 3, Zagreb.

O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka Direkcija Zavoda daje mišljenje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mišljenje iz stavka 2. ovog članka sadrži kratku i jasnu odred­bu o opravdanosti, odnosno neopravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove/privatne prakse u Mreži, odnosno o opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove u Mreži, te kratko obrazloženje o činjeničnom stanju glede popunjenosti Mreže u vrijeme donošenja mišljenja.

Postupak davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove/privatne prakse u Mreži propisan ovim Pravilnikom na odgovarajući način primjenjuje se i pri davanju mišljenja opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove u Mreži.

 

Članak 3.

Zahtjev za davanje mišljenja podnosi se u pisanom obliku, uz naznaku da će se djelatnost zdravstvene ustanove/privatne prakse obavljati u Mreži, a mora sadržavati podatke:

– naziv i adresu (mjesto, ulica, kućni broj, kat) zdravstvene ustanove/privatne prakse

– naziv zdravstvene djelatnosti/zdravstvenih djelatnosti koju će obavljati zdravstvena ustanova/privatna praksa

– naziv djelatnosti za koju se traži proširenje ili promjena djelatnost.

Uz zahtjev za izdavanje mišljenja o opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove obvezno se mora priložiti i fotokopiju rješenja ministra nadležnog za zdravstvo iz kojeg je vidljiva dosadašnja djelatnost zdravstvene ustanove.

 

Članak 4.

Ako zahtjev za izdavanje ne sadrži sve podatke propisane člankom 3. ovog Pravilnika, Zavod će zatražiti dopunu potonjeg s rokom dostave od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

Ako podnositelj zahtjeva u roku iz stavka 1. ovog članka ne dopuni zahtjev traženim podacima, Zavod će vratiti podneseni zahtjev bez donošenja mišljenja.

 

III. DAVANJE MIŠLJENJA

 

Članak 5.

Kada je Mreža zdravstvene djelatnosti nepopunjena za zdravstvenu djelatnost za koju se traži izdavanje mišljenja o opravdanosti osnivanja, proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove, odnosno osnivanja privatne prakse, a pod pretpostavkom ispunjenja svih uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika Zavod daje pozitivno mišljenje, a u suprotnom, odnosno kada je Mreža popunjena za tu zdravstvenu djelatnost Zavod daje negativno mišljenje.

Za ljekarničku djelatnost Zavod daje pozitivno mišljenje o oprav­danosti osnivanja ljekarne, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni Pravilnikom ministra nadležnog za zdravstvo o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarna.

Zavod ima pravo iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka dati pozitivno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja ili promjene djelatnosti zdravstvene ustanove, odnosno osnivanja privatne prakse u Mreži u pojedinoj jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i kada je Mreža popunjena za zdravstvenu djelatnost za koju se traži osnivanje, proširenje ili promjena, uz uvjet da unutar te jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave postoje određena područja/naselja na kojima je iskazana potreba za osnivanjem tražene djelatnosti i uz uvjet da se tako osigura odgovarajuća dostupnost ostvarivanja zdravstvene zaštite.

 

IV. EVIDENCIJA O IZDANIM MIŠLJENJIMA

 

Članak 6.

O izdanim mišljenjima Direkcija Zavoda obvezna je voditi evidenciju prema datumu davanja mišljenja, područjima županije, grada i općina, odnosno prema zdravstvenoj ustanovi/privatnoj praksi ovisno o kojoj se zdravstvenoj djelatnosti radi.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 025-04/05-01/196

Urbroj: 338-01-05-02-1

Zagreb, 21. srpnja 2005.

 

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga