POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1881

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narod­ne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA DEBLJINE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati kovinska i drvena mjerila debljine (u daljnjem tekstu: mjerila) koja se upotrebljavaju za mjerenje debljine odnosno promjera stabala i oble građe.

 

Članak 2.

U smislu ovog pravilnika, smatra se da je:

1. mjerilo debljine – mehaničko mjerilo duljine koje radi na načelu primjene mjerne letve s jednim nepomičnim i jednim pomičnim mjernim krakom, koje se upotrebljava za mjerenje debljine odnosno promjera stabala i oble građe

2. mjerno područje – duljina koja je na mjerilu naznačena, odnosno koja mu se pripisuje

3. ljestvica mjerila – ljestvica koju čine sve oznake i prateće obrojčivanje

4. pogreška ljestvice mjerila (Rp) – odstupanje stvarne vrijed­nosti duljine između dviju neuzastopnih oznaka ljestvice mjerila od točne vrijednosti duljine

5. pogreška mjerila (R) – odstupanje vrijednosti duljine izmjerene mjerilom od točne vrijednosti duljine

6. podjeljak – dio ljestvice između bilo kojih dviju uzastopnih oznaka na ljestvici mjerila

7. vrijednost podjeljka – razmak između dviju uzastopnih oznaka na ljestvici mjerila, mjeren duž istoga pravca kao i cijela ljestvica mjerila.

 

II. MJERITELJSKI ZAHTJEVI

 

Članak 3.

 

Mjerna jedinica je metar i njegovi zakoniti nižekratnici.

 

Članak 4.

Najveća dopuštena pogreška ljestvice mjerila (Rp), ovisno o gradivu mjerila i mjerenoj duljini (L), utvrđena je u tablici 1.

 

Tablica 1: Najveća dopuštena pogreška ljestvice mjerila (Rp) ovisno o gradivu mjerila i mjerenoj duljini (L)

 

Mjerena duljina (L), u mm

Najveća dopuštena pogreška ljestvice mjerila (Rp), u mm

 

Kovina

Drvo

0 ≤ L ≤ 1000

0,5

1

0 ≤ L ≤ 2000

1

2

 

Najveća dopuštena pogreška mjerila (R) jednaka je dvostrukoj vrijednosti dopuštene pogreške utvrđene u tablici 1 ovoga članka.

 

Članak 5.

Najveća dopuštena pogreška podjeljka i najveća dopuštena razlika u duljini dvaju uzastopnih podjeljaka utvrđena je u tablici 2.

 

Tablica 2: Najveća dopuštena pogreška podjeljka i najveća dopuštena razlika u duljini dvaju uzastopnih podjeljaka

 

Vrijednost podjeljka (p)

Najveća dopuštena pogreška i najveća dopuštena razlika, u mm

p = 1 mm

0,2

1 mm < p ≤ 1 cm

0,4

 

Članak 6.

Najveća dopuštena veličina zazora (s) izmedu mjernih krakova dovedenih u međusobni dodir, na bilo kojem mjestu dodira, ovisno o gradivu mjerila i mjernom području mjerila (Lmax), utvrđena je u tablici 3.

 

Tablica 3: Najveća dopuštena veličina zazora (s) ovisno o gradivu mjerila i mjernom području mjerila (Lmax)

 

Mjerno područje (Lmax), u mm

Najveća dopuštena veličina zazora (s), u mm

 

Kovina

Drvo

0 < L ≤ 1000

0,2

0,3

1000 < L

0,4

0,6

 

Članak 7.

Najveće je dopušteno odstupanje indeksa za očitavanje od crte ljestvice koja označava nulu kada su mjerni krakovi sastavljeni:

1. 0,1 mm, za kovinska mjerila

2. 0,2 mm, za drvena mjerila.

Članak 8.

Mjerno područje mjerila mora imati vrijednost od 0 m do najviše 2 m, u odsječcima po 0,1 m.

 

Članak 9.

Vrijednost podjeljka mjerila mora biti: 1 mm, 5 mm ili 10 mm.

 

Članak 10.

Najveća dopuštena pogreška utvrduje se u ovim referencijskim uvjetima:

1. temperatura zraka radnog okoliša mora biti: (20 ± 2) °C

2. relativna vlažnost zraka radnog okoliša mora biti: (55 ± 5) %.

 

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI

 

Članak 11.

Mjerilo mora imati ove dijelove:

1. mjernu letvu

2. nepomičan mjerni krak

3. kliznik s pomičnim mjernim krakom.

Članak 12.

Mjerna letva mora biti jednodijelna, ravna i pravocrtna.

Mjerna letva može imati obloge nerazdvojivo spojene s tom letvom. Na mjernoj letvi mora biti označena ljestvica mjerila.

Nepomičan mjerni krak mora biti spojen s mjernom letvom.

Kliznik s pomičnim mjernim krakom mora slobodno kliziti po mjernoj letvi.

Mjerna letva mora biti dovoljno duga da kliznik ostane na njoj i u položaju koji odgovara gornjoj granici mjernog područja.

Mjerna letva drvenih mjerila mora imati:

1. ispunjen poprečni presjek u obliku pravokutnika i

2. kovinske obloge na površinama po kojima klizi kliznik.

Mjerna letva kovinskih mjerila mora imati poprečni presjek:

1. u obliku pravokutnika, kvadrata ili trokuta

2. ispunjen, šupalj, T- profila ili sličnoga simetričnog oblika.

 

Članak 13.

Nepomičan mjerni krak mora biti:

1. razdvojivo ili nerazdvojivo spojen s mjernom letvom ili

2. napravljen u jedanom komadu s mjernom letvom.

Ako je nepomičan mjerni krak razdvojivo spojen s mjernom letvom, konstrukcija mora onemogućiti njihovo međusobno pomicanje pri uporabi mjerila.

 

Članak 14.

Mjerni krakovi drvenih mjerila moraju u cijelosti ili najmanje na dijelu mjernih površina imati kovinske obloge.

Duljina mjernih krakova (1) mora biti veća od 1/2 mjernog područja.

Mjerne površine mjernih krakova moraju biti:

1. ravne

2. okomite na mjernu letvu i

3. međusobno usporedne u bilo kojem položaju pomičnoga mjernog kraka.

 

Članak 15.

Kliznik s pomičnim mjernim krakom mora:

1. kliziti po mjernoj letvi lagano i bez zazora, i

2. imati odgovarajući opružni mehanizam.

Mjerilo može imati uređaj za blokiranje kliznika na mjernoj letvi. Uređaj za blokiranje kliznika ne smije oštećivati mjerilo niti ometati njegov rad.

Duljina kliznika (b) mora biti veća ili jednaka od:

1. 1/6 mjernog područja, za drvena mjerila

2. 1/10 mjernog područja, za kovinska mjerila.

 

Članak 16.

Kovinsko mjerilo može biti napravljeno od čelika, aluminijske slitine i dr.

Drveno mjerilo mora biti napravljeno od tvrdog drveta: javor, jasen, bukva i dr.).

Pojedini dijelovi mjerila, osim mjerne letve i mjernih krakova, smiju biti napravljeni od odgovarajućega plastičnoga gradiva.

Gradivo i konstrukcija mjerila moraju omogućiti potrebnu čvrstoću mjerila i zadržavanje mjeriteljskih značajki tijekom uporabe mjerila.

Kovinsko mjerilo mora se zaštititi od vanjskih utjecaja niklanjem, eloksiranjem, bojanjem i dr.

Drveno mjerilo mora se zaštititi od vanjskih utjecaja lakiranjem, bojanjem i dr.

 

Članak 17.

Ljestvica mjerila mora biti označena na jednoj strani mjerne letve, a može biti označena na obje strane te letve.

Oznake ljestvice mjerila su crte.

Crte na ljestvici mjerila moraju biti ravne, jednake širine i okomite na uzdužnu os mjerne letve.

Najveća dopuštena širina crta ovisno o vrijednosti podjeljka utvrđena je u tablici 4.

 

Tablica 4: Najveća dopuštena širina crta ovisno o vrijednosti podjeljka

 

Vrijednost podjeljka (p)

Najveća dopuštena širina crta

1 mm

0,2 mm

0,5 cm

0,5 mm

1 cm

1 mm

 

Indeks za očitavanje može biti:

1. unutarnja ivica pomičnoga mjernog kraka, koji u razini ljestvice mjerila može biti zasječen,

2. posebno napravljena oznaka.

Članak 18.

Obilježavanje ljestvice mjerila brojevima može biti iskazano u sljedećim mjernim jedinicama: metar, centimetar ili milimetar.

Brojevi na ljestvici mjerila mogu imati oznaku odgovarajuće mjerne jedinice.

Posljednja crta ljestvice mjerila mora biti obilježena brojem i oznakom mjerne jedinice.

Crta ljestvice koja označava nulu mora biti obilježena brojem ako se ne podudara s mjernom površinom nepomičnoga mjernog kraka.

 

Članak 19.

Ako su crte koje označavaju decimetre označene brojevima u centimetarskim iznosima, crte koje označavaju centimetre unutar svakog decimetarskog odsječka mogu biti označene brojevima od 1 do 9.

 

Članak 20.

Ako su crte koje označavaju decimetre označene brojevima u milimetarskim iznosima, crte koje označavaju centimetre unutar svakog decimetarskog odsječka mogu biti označene brojevima od 10 do 90.

Članak 21.

Pri obilježavanju ljestvice mjerila brojevima u decimetarskim, centimetarskim milimetarskim iznosima, crte koje označavaju metre mogu biti označene brojevima i oznakom »m«.

 

IV. NATPISI I OZNAKE

 

Članak 22.

Natpisi i oznake na mjerilu moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku.

 

Članak 23.

Natpisi i oznake na mjerilu moraju biti jasno vidljivi, čitljivi i, kod normalnih uvjeta uporabe, neizbrisivi.

Na mjernoj letvi moraju biti, na svakoj strani na kojoj je označena ljestvica mjerila, sljedeći natpisi i oznake:

1. naziv ili znak proizvođača

2. mjerno područje (iza zadnje crte ljestvice) u mjernim jedinicama duljine: m, dm, cm mm

3. službena oznaka tipa mjerila.

Na oba mjerna kraka mora biti oznaka istoga tvorničkog broja.

Na oba mjerna kraka i na mjernoj letvi mora biti oznaka istoga tvorničkog broja, ako je nepomičan mjerni krak razdvojivo spojen s mjernom letvom.

Ako mjerilo ima pomoćne ljestvice, svaka od njih mora biti obilježena posebnim natpisom.

 

Članak 24.

Na mjerilu mogu biti sljedeće oznake i natpisi: referencijska temperatura (samo za kovinsko mjerilo), svojstva upotrijebljenog gradiva, država proizvođača te kataloški, serijski i drugi brojevi.

 

V. PRIJELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila debljine (»Narodne novine« br. 53/91).

 

Članak 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-07/31

Urbroj: 558-03/2-05-1

Zagreb, 6. srpnja 2005.

 

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga