POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1878

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI

 

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 6/03) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »pravna« dodaju se riječi: »odnosno fizička (u daljnjem tekstu energetski subjekt)«.

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Zakonom o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/04), Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/01) te Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 68/01).

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na energetske djelatnosti iz članka 15. Zakona o energiji, osim za djelatnosti utvrđene člankom 16. stavkom 3. Zakona o energiji.

 

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Energetske djelatnosti iz članka 15. Zakona o energiji može obavljati pravna osoba, a energetske djelatnosti iz članka 17. stavka 2. Zakona o energiji može obavljati fizička osoba, ako su od Agencije ishodile dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti.

U stavku 2. iza riječi: » točke 5. i 6.« dodaju se riječi: » i stavka 2.«.

 

Članak 5.

U članku 7. stavak 2. briše se.

 

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. podstavci 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»– uvjerenje o nekažnjavanju članova uprave pravne osobe odnosno odgovorne osobe fizičke osobe – obrtnika (uvjerenje Općinskog suda o nekažnjavanju nadležnog po mjestu prebivališta)

– dokaz o uplati pristojbe propisane Odlukom o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti («Narodne novine», broj 73/05)«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. podstavaka 1. do 11. ovog članka energetski subjekt –fizička osoba nije obvezna priložiti:

– izvadak iz sudskog registra već izvadak iz obrtnog registra

– BON 1

– trogodišnji plan izgradnje, održavanja i korištenja energetskih objekata koji je potvrdio neovisni ovlašteni revizor.«

 

Članak 7.

Članak 17. briše se.

 

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. alineji 1. iza riječi: »trgovačkog suda« briše se zarez i dodaju se riječi: »odnosno obrtnog registra,«.

 

Članak 9.

U cijelom tekstu Pravilnika o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 6/03) riječi: »Vijeće za regulaciju« zamjenjuje se riječju »Agencija«, a riječi »pravna osoba« riječima »energetski subjekt« u odgovarajućem padežu.

 

Članak 10.

Prilog 1- Financijska sredstava potrebna za obavljanje energetske djelatnosti, Prilog 2 – Obrazac ZDOED i Prilog 3 – Obrazac DOED Pravilnika o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 6/03) mijenjaju se i glase kako je to opisano u Prilozima 1, 2 i 3 ovoga Pravilnika koji su njegov sastavni dio.

 

Članak 11.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika ukoliko je to povoljnije za stranku u postupku.

 

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01-05-01/69

Urbroj: 526-01-05-02

Zagreb, 21. srpnja 2005.

 

Ministar

Branko Vukelić, v. r.

 
Napomena: prilozi i dodaci ispušteni su u ovom info pregledu
 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga