POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1877

Na temelju stavka 8. članka 3. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95, 57/96, 1/98, 45/99 i 54/05) ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR

 

Članak 1.

U Pravilniku o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, br. 10/95, 101/96, 62/98 i 123/02) u članku 2. iza riječi »odred­be« brišu se riječi »Pravilnika o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova«, zagrada ispred i iza riječi »Sudski poslovnik« briše se, a riječi »Sudski poslovnik« zamjenjuju se riječima »Sudskog poslov­nika«.

 

Članak 2.

U članku 7. iz stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Nakon donošenja rješenja o nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, subjektu upisa dodjeljuje se isti MBS koji je tom subjektu dodijeljen prilikom osnivanja.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 3.

U članku 9. stavku 4. riječ: »Prvoj« zamjenjuje se riječju: »Glav­noj«.

U stavku 5. riječ: »prve« zamjenjuje se riječju: »glavne«.

 

Članak 4.

Iza članka 10. dodaje se članak 10a. koji glasi:

»Članak 10.a

Prijave s prilozima mogu se dostaviti nadležnom registarskom sudu i elektronskim putem od strane javnih bilježnika ili drugih ovlaštenih osoba.

Javni bilježnici ili druge ovlaštene osobe moraju osigurati tehničke preduvjete za elektronsko prosljeđivanje prijave s prilozima.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa može, nakon osiguravanja tehničkih mogućnosti sudskih registara, odrediti vrijeme do kada moraju biti osigurani tehnički uvjeti za elektronsko prosljeđivanje prijave s prilozima i detaljno odrediti način vođenja registra.«

 

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»U prijavi se obvezno navode podaci propisani zakonom, i to sljedećim redoslijedom i nazivljem:

1. tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv, strani jezik i prijevod tvrtke ili naziva na strani jezik, strani jezik i prijevod skraćene tvrtke ili naziva na strani jezik, i to nazivom »tvrtka/naziv«,

2. sjedište, poslovna adresa,

3. predmet poslovanja – djelatnosti,

4. članovi društva osoba s ovlastima u zastupanju, jedini član društva s ograničenom odgovornošću i dioničkog društva, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište osobe, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, a za stranca i država koja ju je izdala, odnosno tvrtka ili naziv, sjedište i MBS ili odgovarajući podaci za strane pravne osobe, i to s nazivom »članovi društva/osnivači«,

5. komanditori – ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, a za stranca i država koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište i MBS, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe i visina ugovorenog i uplaćenog uloga svkog komanditora, i to pod nazivom »članovi društva-komanditori«,

6. članovi uprave društva kapitala i gospodarskog interesnog udruženja, uprava zadruga, likvidatori ili stečajni upravitelji s ovlastima u zastupanju, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj osobne identifikacijske isprave, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom »članovi uprave/likvidatori«,

7. zastupnici, ravnatelji, upravitelji, s ovlastima u zastupanju i ograničenjima tih ovlasti, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj osobne identifikacijske isprave, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom »zastupnici«,

8. prokuristi s ovlastima u zastupanju i ograničenjima tih ovlasti, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalište, broj osob­ne identifikacijske isprave, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom »prokuristi«,

9. predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi nadzornog odbora, ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalištem, brojem osobne identifikacijske isprave, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom »nadzorni odbor«,

10. iznos temeljnog kapitala, iznos za koji su izdane dionice te ukupni iznos uplate za izdane dionice, odnosno preuzete uloge, i u čemu su dionice, odnosno ulozi uplaćeni, ili sredstva za početak rada ustanove, ili ukupni iznos članskih uloga, i to nazivom »temeljni kapital/ukupni iznos članskih uloga/sredstava za početak rada«,

11. pravni odnosi:

a) pravno ustrojbeni oblik te datum odluke o preoblikovanju i novi pravno ustrojbeni oblik,

b) datum usvajanja osnivačkog akta (društvenog ugovora, izjave o osnivanju ili drugog akta) na temelju kojeg se upisuje osnivanje, te datum, oznaka članka koji se mijenja, kratak opis izmjene tog akta s navođenjem tijela ili osoba koji su ga donijeli, i to nazivom »osnivački akt«,

c) datum usvajanja statuta, te datum, oznaka članka koji se mijenja, kratak opis izmjene tog akta s navođenjem tijela ili osoba koji se ga donijeli, i to nazivom »statut«,

d) ako je subjekt upisa osnovan na određeno vrijeme, vrijeme trajanja subjekta, i to nazivom »trajanje«,

e) promjene temeljnog kapitala, ukupnog iznosa članskih uloga i promjene uloga,

f) zaključenje, promjene i prestanka poduzetničkih ugovora, i to nazivom »poduzetnički ugovor«,

g) priključenje i prestanak priključenja, i to nazivom »priključenje«,

h) statusne promjene: pripajanje, spajanje, podjela te datum odluke o statusnoj promjeni, i to nazivom » statusne promjene«,

i) odluke stečajnog suda kao i ostale odluke suda koje se upisuju po službenoj dužnosti, i to nazivom »odluke suda«,

j) datum i vrsta razloga za prestanak, i to nazivom »razlozi za prestanak«,

k) nastavljanje,

l) prestanak subjekta upisa,

m) ništavost društva,

n) nastavak osnivanja dioničkog društva,

o) prijenos dionica manjinskih dioničara,

12. podaci o podružnicama:

a) tvrtka ili naziv, sjedište, poslovna adresa i MBS osnivača podružnice,

b) tvrtka ili naziv, podbroj MBS podružnice,

c) sjedište podružnice,

d) djelatnost podružnice i predmet poslovanja osnivača,

e) osobe koje u podružnici zastupaju osnivača, ime i prezime s datumom rođenja, prebivalište osoba u podružnici ovlaštenih da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača, broj i oznaka osobne identifikacijske isprave, a za strance i država koja ju je izdala, te ime i prezime osobe s datumom rođenja, prebivalištem, brojem osobne identifikacijske isprave prokuriste čija je prokura ograničena na podružnicu, a za strance i država koja ju je izdala, i to nazivom osobe koje u podružnici zastupaju osnivača,

13. podaci o zadrugama,

14. tvrtka, sjedište, poslovna adresa i predmet poslovanja trgovca pojedinca, i to nazivom »podaci o trgovcu pojedincu«,

15. ostali podaci o subjektu upisa,

16. zabilježbe.

Podaci koji čine sadržaj zahtjeva za upis navode se uporabom izraza iz šifrarnika propisanih člankom 23. ovog Pravilnika.«

 

Članak 6.

U članku 13. stavku 2. riječi: »pismom »Curier« brišu se.

 

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. ispred riječi »Sudski službenik« dodaju se riječi »Sudski savjetnik ili drugi ovlašteni«.

 

Članak 8.

U članku 17. stavku 3. riječ: »vlastoručno« briše se.

U stavku 4. riječ: »vlastoručno« briše se.

 

Članak 9.

Članci 18.a), 18.b), 18. c), 18.d) i e) brišu se.

 

Članak 10.

U članku 23. stavak 1. riječ: »nomenklature«, zamjenuje se riječima: »posebni propisi koji uređuju predmet poslovanja,«.

 

Članak 11.

U članku 24. stavku 1. briše se točka 1., a točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 1., 2., 3., 4., 5., i 6.

 

Članak 12.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Prilikom vođenja glavne knjige i upisnika sudskog registra Tt računalom, koriste se šifrarnici koji čine sastavni dio ovog Pravilnika.«

 

Članak 13.

U članku 26. stavku 5. iza riječi »preuzimatelju« stavlja se točka, a riječi »i o tome upisati zabilježbu u dio upisa »zabilježba« brišu se.

 

Članak 14.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Kada društvo, odnosno subjekt upisa prestane postojati podjelom na dva ili više novih društava, odnosno subjekata upisa koja se osnivaju radi provođenja razdvajanja, odnosno razdvadvajanja na dva ili društava koja već postoje, a sjedište novih društava ili društava koja već postoje, odnono novih subjekata upisa ili subjekata upisa koji već postoje, su na području drugog registarskog suda (ili drugih registarskih sudova), prijava za upis podjele podnosi se registarskom sudu kod kojega je upisano društvo ili subjekt koji se dijeli.

Taj sud donosi rješenje o upisu podjele, podjelu upisuje u registar, a primjerak rješenja s prijavom i prilozima dostavlja registrskom sudu na čijem je području sjedište novog društva, odnosno subjekta upisa.

Nakon primitka obavijesti o primitku zbirke isprava od drugog registarskog suda (drugih registrskih sudova), registarski sud koji je dostavio rješenje o podjeli društva ili subjekta upisa razdvajanjem, društvo koje se dijeli brisat će se iz sudskog registra po službenoj dužnosti.«

 

Članak 15.

U članku 31. stavku 1. riječi: »zahtjevima za« brišu se, a iza riječi »pokretanje stečajnog postupka« brišu se riječi: »likvidacijama i prisilnim nagodbama, pokretanju postupka za ispravak rješenja«.

 

Članak 16.

U članku 32. stavku 1. riječ: »ove« briše se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Sadržaj štambilja iz stavka 1. ovog članka propisat će se Naputkom.«

 

Članak 17.

U članku 33. stavku 1. riječi: »i odgovorajućem dnevnom listu« brišu se.

Stavak 2. briše se.

 

Članak 18.

U članku 34. stavku 1. iza riječi »zabilježbe« briše se točka i dodaju riječi »po službenoj dužnosti.«.

Članak 19.

Članci 35.a) i 35.b) brišu se.

 

Članak 20.

U članku 36. stavku 2. iza točke 20. dodaju se točke 21., 22. i 23. koje glase:

»21. o tužbi za utvrđenje ništavosti društva,

22. o pravomoćnoj presudi povodom tužbe za utvrđenje ništavosti društva,

23. o nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe,«

Dosadašnja točka 21. postaje točka 24.

 

Članak 21.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Za svaki subjekt upisa vodi se omot zbirke isprava s MBS subjekta upisa koji se upisuje u desnom gornjem kutu. U lijevom gornjem kutu upisuje se naziv registarskog suda, a u sredini omota upisuje se tvrtka ili naziv subjekta upisa.

U omot zbirke isprava ulažu se:

a) predmeti Tt

b) predmeti R3 (kojim se dostavljaju isprave za zbirku isprava)

c) omot registarskog uloška

d) omot obavijesti o članovima društva

e) omot registarskog poduloška podružnice.

Omot zbirke isprava je preklopni karton veličine B3, u koji se kronološkim redom ulažu spisi.«

 

Članak 22.

U članku 45. riječ: »kopije« zamjenjuje se riječju: »preslike«.

 

Članak 23.

U članku 47. stavku 1. iza riječi »izdavanja« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a može sadržavati i dodatne podatke iz zbirke isprava« brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Uvid u podatke upisane u glavnoj knjizi i zbirku isprava može se obaviti samo u prostorijama sudskog registra u prisutnosti ovlaštenog sudskog službenika«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

 

Članak 24.

U članku 48. stavku 1. iza riječi »sjedištem« dodaju se riječi »i poslovnom adresom«.

U stavku 3. točki 1. riječi: »zajedno s imenom, prezimenom, JMBG ili za stranca brojem putovnice i države koja je izdala putovnicu, te prebivalištem«, zamjenjuju se riječima: »te imenom i prezimenom, datumom rođenja i prebivalištem osobe, brojem i oznakom osobne identifikacijske isprave, a za stranca i države koja ju je izdala«

 

Članak 25.

U članku 49. stavku 3. oznaka »10/95« zamj

enjuju se oznakom »#«.

Članak 26.

U članku 50. stavku 1. riječi: »kopije« zamjenjuje se riječju: »preslika«.

U stavku 2. riječ: »kopija« zamjenjuje se riječju: »preslika«, a iza riječi: »potpisati« dodaju se riječi: »sudac ili«.

U stavku 3. iza riječi »potpisati« dodaju se riječi »sudac ili«.

 

Članak 27.

Članak 50.a) briše se.

 

Članak 28.

U članku 51. stavku 2. riječ: »kopije« zamjenjuje se riječju: »preslike«.

 

Članak 29.

U članku 53. stavku 1. riječi »mjesečnog ili godišnjeg« brišu se.

 

Članak 30.

U članku 57. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Zbirka isprava sudskog registra čuva se trajno«.

 

Članak 31.

U članku 60. stavku 1. riječi »do 2. srpnja 1995. godine« brišu se.

U stavku 1. točka 22. briše se.

Stavak 2. briše se.

Stavak 3. postaje stavak 2., a riječi: »i 2.« brišu se

 

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 700-01/05-01/784

Urbroj: 514-02-05-3

Zagreb, 26. srpnja 2005.

 

Ministrica

Vesna Škare Ožbolt, v. r.

 

ŠIFARNICI IZMJENJENOG I DOPUNJENOG

PRAVILNIKA O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR

 

1

Trgovački sudovi

Oznaka

Naziv

01

Trgovački sud u Bjelovaru

02

Trgovački sud u Karlovcu

03

Trgovački sud u Osijeku

04

Trgovački sud u Rijeci

05

Trgovački sud u Slavonskom Brodu

06

Trgovački sud u Splitu

07

Trgovački sud u Varaždinu

08

Trgovački sud u Zagrebu

09

Trgovački sud u Dubrovniku

10

Trgovački sud u Šibeniku

11

Trgovački sud u Zadru

12

Trgovački sud u Sisku

13

Trgovački sud u Pazinu

 

2

Pravni oblici

 

Oznaka

Naziv

Kratica

1

javno trgovačko društvo

j.t.d.

2

komanditno društvo

k.d.

3

gospodarsko interesno udruženje

g.i.u.

4

dioničko društvo

d.d.

5

društvo s ograničenom odgovornošću

d.o.o.

6

trgovac pojedinac

t.p.

7

ustanova

u.

8

zajednica ustanova

z.u.

9

zadruga

z.

10

druga pravna osoba propisana zakonom

p.o.

11

inozemni osnivač podružnice

 

12

savez zadruga

 

 

3

Vrste položaja ili funkcija osoba

Šifra

Naziv

Članovi društva/osnivači

01

član društva

02

komplementar

03

ovlaštenik na poslovnom udjelu

04

osnivač

05

jedini osnivač d.o.o.

 

jedini dioničar

06

trgovac pojedinac

07

osnivač podružnice koji je inozemna osoba

 

član ustanove

Članovi društva – komanditori

11

komanditor

Zadrugari

39

zadrugari

Članovi uprave/likvidatori

31

predsjednik uprave

32

zamjenik predsjednika uprave

33

član uprave

34

direktor

36

član uprave gospodarskog interesnog udruženja

40

zamjenik člana uprave

 

članovi uprave zadruge

Zastupnici

35

ravnatelj

37

likvidator

38

stečajni upravitelj

41

zastupnik

42

zastupnik podružnice

43

zastupnik podružnice koji zastupa inozemnog osnivača podružnice

44

privremeni upravitelj

45

privremeni stečajni upravitelj

46

član privremene uprave

47

obnašatelj dužnosti ravnatelja

48

upravitelj zadruge

52

rektor

53

dekan

54

intendant

 

zapovjednik vatrogasne postrojbe

Prokuristi

51

prokurist

61

prokurist čija je prokura ograničena na podružnicu

Nadzorni odbor

71

predsjednik nadzornog odbora

72

zamjenik predsjednika nadzornog odbora

73

član nadzornog odbora

 

4

Vrsta osobnosti osnivača

Šifra

Naziv

1

fizička osoba, tuzemna

2

fizička osoba, inozemna

3

subjekt upisa u sudskom registru

4

pravna osoba, inozemna

5

druga pravna osoba tuzemna

 

5

Razlozi prestanka subjekta upisa ili podružnice

Šifra

Naziv

11

istjek vremena na koje je subjekt osnovan

12

odluka o prestanku

16

nemogućnost ostvarenja predmeta poslovanja

17

smrt člana društva

18

prestanak člana društva

19

odluka osnivača podružnice

21

pripajanje subjekta upisa drugom

22

spajanje subjekta upisa s drugim

 

podjela razdvajanjem s osnivanjem

 

podjela razdvajanjem s preuzimanjem

 

 

30

odluka o prestanku podružnice inozemnog trgovačkog društva (PITD)

32

ugrožavanje općeg dobra od strane PITD

33

prestanak osnivača PITD

34

otvaranje stečajnog postupka nad osnivačem PITD

35

gubitak poslovne sposobnosti osnivača PITD po propisima države osnivača

36

gubitak prava raspolaganja imovinom osnivača PITD

37

nepostojanje osobe koja u PITD zastupa osnivača

38

nepostojanje uzajamnosti s državom osnivača PITD

 

 

41

ostvaren predmet poslovanja gospodarskog interesnog udruženja

42

godišnji promet trgovca pojedinca manji od zakonom propisanog iznosa

43

zahtjev trgovca pojedinca s godišnjim prometom većim od iznosa propisanog zakonom

 

 

51

pravomoćna odluka suda

52

zaključenje stečajnog postupka

 

 

73

razlog iz društvenog ugovora, statuta ili izjave o osnivanju

74

zaključenje likvidacijskog postupka

75

zakključenje izvanrednog likvidacijskog postupka

 

 

91

presuda o prestanku

92

ništavost upisa osnivanja

93

pravomoćna odluka suda o nezakonitosti upisa

 

pravomoćna presuda povodom tužbe za utvrđenje ništavosti društva

94

po službenoj dužnosti

99

ostali razlozi za prestanka

 

6

Vrste pismena

Šifra

Naziv

11

prijava za upis

12

podnesak

21

zaključak

22

naredba

23

nalog

24

poziv

31

rješenje

32

presuda

41

žalba

42

prigovor

43

zahtjev za zaštitu zakonitosti

51

mišljenje

52

izvješće

53

obavijest

54

oglas

56

zahtjev

57

prijedlog

99

ostala pismena

 

7

Vrste priloga uz prijavu

Šifra

Naziv

01  

Izvadak iz zemljišne knjige

02

Izvod iz registra obrta

03

Izvod iz registra, upisnika ili evidencije druge države

 

 

04

Odluka trgovačkog društva o osnivanju podružnice

 

 

05

Statut

06

Izjava o osnivanju

07

Društveni ugovor

08

Ovjereni prijevod iz registra, upisnika ili evidencije druge države

 

 

09

Odluka osnivača o osnivanju podružnice

10

Odluka inozemnoga subjekta o osnivanju podružnice

11

Ovjereni prijevod odluke inozemnoga subjekta o osnivanju podružnice

12

Prijepis izjave o osnivanju

13

Prijepis društvenoga ugovora

14

Prijepis statuta

15

Odluka o izmjeni statuta

16

Odluka o izmjeni društvenoga ugovora

17

Izjava o izmjeni izjave o osnivanju

20

Odluka o prestanku podružnice inozemnoga subjekta

21

Odluka o preoblikovanju subjekta upisa

22

Izjava komplementara o suglasnosti s odlukom o preoblikovanju

 

 

23

Odluka o imenovanju uprave

24

Odluka o imenovanju nadzornoga odbora

25

Odluka o imenovanju predsjednika nadzornog odbora

26

Odluka o imenovanju prokuriste

27

Odluka o sklapanju kupoprodajnog ugovora

28

Odluka o sklapanju poduzetničkog ugovora

29

Odluka o prihvaćanju pripojenoga subjekta upisa

 

 

31

Godišnje financijsko izvješće

32

Skraćeno financijsko izvješće

33

Izvješće o računu dobiti i gubitaka

 

 

34

Izvješće revizora osnivanja

35

Izvješće sudskoga vještaka

38

Nakana društva povećati temeljni kapital

39

Nakana društva smanjiti temeljni kapital

 

 

41

Rješenje drugoga suda

42

Rješenje drugoga trgovačkoga suda

43

Rješenje Visokoga trgovačkoga suda

44

Rješenje Vrhovnoga suda Hrvatske

45

Rješenje upravnoga tijela

 

Pravomoćna presuda povodom tužbe za utvrđenje ništavosti društva

 

 

51

Zahtjev državnoga odvjetnika/pravobranitelja

52

Zahtjev upravnoga tijela

61

Odluka upravnoga odbora

62

Odluka nadzornoga odbora

63

Odluka osnivačke skupštine dioničkog društva

64

Odluka skupštine dioničkoga društva

65

Odluka stečajnoga vijeća, upravitelja

66

Odluka likvidacijskoga upravitelja

67

Odluka osobe koja provodi prisilnu nagodbu

 

Odluka o nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe

 

Tužba za utvrđenje ništavosti društva

 

 

71

Teret na imovinu društva

72

Teret na imovinu člana/osnivača

81

Kupoprodajni ugovor

82

Poduzetnički ugovor

83

Drugi ugovor

88

Punomoć

 

 

91

Zapisnik s osnivačke skupštine dioničkoga društva

99

drugi prilog uz prijavu

 

8

Oznake pravnih odnosa

Oznaka

Naziv

Pravni odnosi iz članka 12. Pravilnika – točka 11. od a) do e)

01

preoblikovanje subjekta upisa

02

izmjena i dopuna osnivačkog akta

03

izmjena i dopuna statuta

04

promjena vremena trajanja subjekta

05

promjena temeljnog kapitala

Pravni odnosi iz članka 12. Pravilnika – točka 11. pod f)

11

sklapanje poduzetničkog ugovora

12

prestanak poduzetničkog ugovora

13

raskid poduzetničkog ugovora

Pravni odnosi iz članka 12. Pravilnika – točka 11. pod g)

21

priključenje subjekta upisa

22

prestanak priključenja subjekta upisa

Pravni odnosi iz članka 12. Pravilnika – točka 11. pod h) – statusne promjene

31

pripojenje subjekta upisa drugom

32

subjektu upisa pripojen drugi

33

spajanje subjekta upisa s drugim

34

nastanak subjekta upisa spajanjem s drugim

 

podjela subjekta upisa razdvajanjem s osnivanjem

 

podjela subjekta upisa razdvajanjem s preuzimanjem

 

nastanak subjekta upisa razdvajanjem s osnivanjem

 

podjela subjekta upisa odvajanjem s osnivanjem

 

podjela subjekta upisa odvajanjem s preuzimanjem

 

nastanak subjekta upisa odvajanjem s osnivanjem

Pravni odnosi iz članka 12. Pravilnika – točka 11. pod i)

51

otvaranje stečajnog postupka

52

obustava stečajnog postupka

53

zaključenje stečajnog postupka

 

nastavak stečajnog postupka radi naknadne diobe

54

otvaranje likvidacijskog postupka

55

obustava likvidacijskog postupka

56

zaključenje likvidacijskog postupka

57

otvaranje postupka prisilne nagodbe

58

obustava postupka prisilne nagodbe

59

zaključenje postupka prisilne nagodbe

Pravni odnosi iz članka 12. Pravilnika – točka 11. od j) do o)

71

razlozi za prestanak subjekta upisa

72

nastavljanje subjekta upisa

73

prestanak subjekta upisa

 

ništavost društva

 

nastavak osnivanja dioničkog društva

 

prijenos dionica manjinskih dioničara

 

9

Vrste posebnosti poslovanja

Šifra

Naziv

B

banka

T

štedionica

Z

štedno kreditna zadruga

N

fond (investicijski)

F

druga financijska institucija

U

društvo za uzajamno osiguranje

O

društvo za osiguranje i reosiguranje

X

bez posebnosti poslovanja

 

10

Vrste uloga

Šifra

Naziv

1

novac

2

stvari

3

prava

4

rad

5

usluge

6

dobra

7

ostale vrste usluga

 

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga