POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1858

Na temelju članka 62. stavaka 5. i 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 122/03) Vijeće za elektroničke medije na svojoj 52. sjednici održanoj 6. srpnja 2005., a na temelju provedenog javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije broj 03/05 (»Narodne novine«, broj 153/04) i provedenoga postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za dodjelu koncesije donijelo je

ODLUKU

I. Koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području grada Trogira (L-TR2) dodjeljuje se ponuditelju Mali Miki d.o.o., MB: 1572121.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 4 (četiri) godine.

III. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 6.000,00 kuna i plaća se u korist državnog proračuna. Naknada se plaća u 4 jednaka obroka, pri čemu svaki obrok dospijeva na naplatu danom isteka razdoblja za koje je naknada plaćena. Ako Vijeće za elektroničke medije izmijeni visinu i način plaćanja naknade za koncesiju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji nakladnik je dužan postupiti sukladno takvim izmjenama.

IV. Ponuditelj je dužan u roku 15 dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama« uputiti Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije zahtjev za obavljanjem tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta.

V. Sukladno članku 19. stavku 6. Pravilnika o javnom natječaju za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije (»Narodne novine«, broj 138/04) Hrvatska agencija za telekomunikacije dužna je obaviti tehnički pregled u roku 30 dana, a ukoliko to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 15 dana od dana obavljenog tehničkog pregleda. Ako ponuditelj u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji Vijeće će poništiti odluku o dodjeli koncesije, a nakladnik nema pravo na naknadu štete.

VII. Odluka će se objavit u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

Vijeće za elektroničke medije na svojoj 44. sjednici održanoj 10. svibnja 2005. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja broj 03/05 za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije. Javni natječaj objavljen je u »Narodnim novinama« broj 61/05 od 16. svibnja 2005. godine i u propisanom roku na javni natječaj ponude su dostavili ponuditelji Mali Miki d.o.o. i Tri-D-Media d.o.o.

Vijeće je razmatranjem zaprimljene ponude utvrdilo da ponuditelj ispunjava uvjete propisane javnim natječajem. Tajnim je glasovanjem odlučeno da se koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području grada Trogira dodjeli ponuditelju Mali Miki d.o.o.

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, jer je ona konačna, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

 

Klasa: 612-12/05-02-87

Urbroj: 567-01/05-02

Zagreb, 15. srpnja 2005.

Predsjednik Vijeća

mr. sc. Denis Peričić, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga