MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1846

Na temelju članka 234. stavka 5. podstavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/2004), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, VRSTI I OPSEGU PREGLEDA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I MEDICINSKE DOKUMENTACIJE VOZAČA IKANDIDATA ZA VOZAČE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsta i opseg pregleda, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije, izdavanje uvjerenja i izvještavanja o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače.

 

Članak 2.

Vozači i kandidati za vozače svrstavaju se prema sadržaju i rokovima pregleda u sljedeće skupine:

– kategorije vozača kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje: M, A1, A, B, B+E i F,

– kategorije vozača kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno sastavni dio posla koji pretežito obavljaju: M, A1, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D, D+E, F, G i H kategorije.

 

Članak 3.

Ministar zdravstva i socijalne skrbi ovlašćuje zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada za obavljanje pregleda vozača i kandidata za vozače.

Zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada ili privatne ordinacije medicine rada obvezne su voditi evidenciju svih pregledanih vozača i kandidata za vozače.

Zdravstvene ustanove, trgovačka društava i privatne ordinacije medicine rada obvezne su čuvati medicinsku dokumentaciju sukladno posebnim propisima.

 

Članak 4.

Zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje sukladno ovom Pravilniku su:

– zdravstveni pregled kandidata prije početka osposobljavanja za vozače,

– redovni nadzorni zdravstveni pregledi vozača,

– izvanredni nadzorni zdravstveni pregled vozača.

 

Članak 5.

Zdravstveni pregled kandidata prije početka osposobljavanja za vozače određene kategorije obavlja se radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

 

Članak 6.

Redovni nadzorni zdravstveni pregled obavlja se kod svakog produženja roka važenja vozačke dozvole, tako da ograničenje zdravstvene sposobnosti ne može biti kraće od godine dana.

 

Članak 7.

Zdravstveni pregled prije početka osposobljavanja kandidata za vozače radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, sastoji se najmanje od sljedećih pregleda: kompletnog pregleda specijalista medicine rada (anamneza, kompletan status),

– izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima od kojih pregledanik boluje, a koje predstavljaju kontraindikaciju za sigurno upravljanje motornim vozilom, koji dostavlja izabrani liječnik po potrebi, osim ako drugim propisima nije drukčije određeno,

– pregleda vidnih funkcija: oštrine vida (naturalnog, korigiranog), bulbomotorike, raspoznavanja boja, vidnog polja,

– po indikaciji psihologijskog testiranja intelektualnih sposobnosti i osobnosti,

– ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti, pregledanik će biti upućen specijalisti ovisno o indikaciji.

 

Članak 8.

Redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača i vozača starijih od 80 godina radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za produženje vozačke dozvole čine sljedeći pregledi:

– kompletan pregled specijalista medicine rada (anamneza, kompletan status),

– izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima od kojih pregledanik boluje, a koje predstavljaju kontraindikaciju za sigurno upravljanje motornim vozilom, koji dostavlja izabrani liječnik po potrebi, osim ako drugim propisima nije drukčije određeno,       

– pregleda vidnih funkcija: oštrine vida (naturalnog, korigiranog), bulbomotorike, raspoznavanja boja, vidnog polja,

– psihologijsko testiranje intelektualnih sposobnosti i osobnosti po indikaciji,

– ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti, pregledanik će biti upućen specijalistu ovisno o indikaciji.

 

Članak 9.

Izabrani liječnik opće/obiteljske medicine i liječnik druge specijalnosti obvezan je obavijestiti nadležnu policijsku upravu o tome da je kod određene osobe promijenjeno zdravstveno stanje tako da bitno utječe na sigurno upravljanje vozilom.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka policijska uprava upućuje vozača na izvanredni zdravstveni pregled. Nova vozačka dozvola izdaje se s rokom važenja navedenom u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti; u slučaju privremene nesposobnosti uskraćuje se za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti, dok se kod trajne nesposobnosti izdavanje dozvole uskraćuje trajno.

 

Članak 10.

Vozači i kandidati za vozače kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje ocjenjuju se sposobnim na rok od 10 godina, odnosno do mijenjanja vozačke dozvole svakih deset godina. Uz zahtjev za mijenjanje vozačke dozvole vozač obvezan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača.

Vozači stariji od 80 godina ocjenjuju se sposobnima na rok od dvije godine.

 

Članak 11.

Na zdravstvenom pregledu kandidata prije početka osposobljavanja za vozače, na redovnom i na izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu vozača, vozači kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje ocjenjuju se sposobnima uz vremensko ograničenje u sljedećim slučajevima:

– ako imaju kompletni srčani blok, nakon ugradnje elektrostimulatora (pace-maker) i redovnih kontrola kojima se potvrđuje uredna srčana funkcija,

– ako imaju samo jedno oko uz uvjet da je oštrina vida tog oka sa ili bez korekcije najmanje 0,8 i da je od gubitka oka prošlo više od 6 mjeseci,

– ako su dijabetičari pod terapijom, uz uvjet da ne uzimaju lijekove s hipoglikemičkim učinkom, da se redovno kontroliraju kod dijabetologa i imaju regulirane vrijednosti šećera u krvi,

– ako imaju poremećenu funkciju lokomotornog sustava uslijed bolesti ili stanja kostiju, zglobova ili mišića, ili postoje deformiteti, kontrakture ili nedostatak, koji oštećuju funkciju dijela ili cijelog ekstremiteta, uz uvjet da mogu upravljati standardnim vozilom.

 

Članak 12.

Kandidati za vozače i vozači kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje ocjenjuju se sposobnima i onda kada im je tijekom vožnje potrebno neko pomagalo ili adaptacija vozila, što treba biti navedeno i u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti i u vozačkoj dozvoli:

– kada vozač ili kandidat za vozača postiže propisanu oštrinu vida korekcijom uporabom naočala; naočala ili kontaktnih leća; kontaktne leće na jednom ili oba oka, obvezan je tijekom vožnje koristiti propisano optičko pomagalo,

– kada vozač ili kandidat za vozača rabi slušni amplifikator, obvezan je koristiti slušno pomagalo tijekom vožnje,

– kada je vozač ili kandidat za vozača gluha ili gluhonijema osoba,

– kada je vozač ili kandidat za vozača sposoban za vožnju uz adaptaciju, obvezan je posjedovati potvrdu da je vozilo kojim upravlja adaptirano, sukladno nedostatku koji je uvjetovao potrebu adaptacije.

 

Članak 13.

Vozači i kandidati za vozače kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje uvijek se ocjenjuju nesposobnima ili privremeno nesposobnima kada boluju od sljedećih bolesti ili stanja:

a) bolesti ili stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije:

1) psihomotorni i senzomotorni poremećaji (smanjena okulomotorna koordinacija, psihomotorna i senzomotorna usporenost),

2) intelektualna insuficijencija ispod graničnih vrijednosti, neovisno o etiologiji,

3) izrazite promjene kognitivnih funkcija: smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, poremećaji opažanja, mišljenja i pamćenja, sindromi koji bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom, za vrijeme dok traju navedene promjene,

4) poremećaj strukture ličnosti: poremećaj prilagodbe, psihopatije, sociopatije, granični poremećaj osobnosti (»border line«), emocionalna nezrelost i nestabilnost, sindromi koji bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom, za vrijeme dok traju navedene promjene,

5) organski duševni poremećaji i organski poremećaj ličnosti,

6) psihoze: akutne, bez obzira na etiologiju, kronične s rezidualnim i regresivnim promjenama,

7) perzistirajući sumanuti poremećaji,

8) afektivni poremećaji: manični, depresivni, bipolarni, sa ili bez psihotičnih simptoma, kao i recidivirajući sindromi koji bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom, a koji se ne mogu uspješno regulirati terapijom. Ako se mogu regulirati terapijom, nesposobni su samo onda kada je sama terapija kontraindikacija za sigurno upravljanje vozilom,

9) neurotski poremećaji vezani za stres (teži anksio-depresivni, fobično-anksiozni, disocijativni, opsesivno-konfuzivni, i recidivirajući), dok se ne mogu uspješno regulirati terapijom, kronični PTSP sa psihotičnim epizodama i odlikama trajne promjene osobnosti,

10) disocijativni poremećaji,

11) poremećaji koordinacije, rigor, tremor, koreotični i atetotični pokreti, Sclerosis multiplex, M. Wilson, M. Parkinsoni; piramidne i ekstrapiramidne bolesti, paralize i paralitički sindromi koji bitno utječu na sigurno upravljanje vozilom,

12) epilepsija (osim medicinski kontroliranih slučajeva koji nisu imali napad najmanje posljednje dvije godine), uz uvjet da lijekovi koje vozač ili kandidat za vozača uzima kao terapiju nisu kontraindicirani prema listi lijekova određenoj posebnim propisom,

13) poremećaji spavanja (katapleksija, narkolepsija), ukoliko su refrakterne na terapiju,

14) neurološke bolesti i stanja te anomalije, prirođene i stečene: živaca i mišića, stanja iza ozljeda mozga i kralješničke moždine sa psihičkim i neurološkim ispadima koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, a za koje se ne može na odgovarajući način adaptirati vozilo,

15) tumori CNS-a i ostalih lokalizacija koji utječu na sigurno upravljanje vozilom,

16) nespecifične i specifične upalne bolesti CNS-a i ostalog živčanog sustava, (osim medicinski kontroliranih slučajeva gdje je prošlo najmanje šest mjeseci od izlječenja i ako nema posljedica koje utječu na sigurno upravljanje vozilom),

17) sistemske, cerebrovaskularne, demijelinizirajuće bolesti, kao i degenerativne bolesti živčanog sustava koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, ako se terapijom ili na drugi način ne može osigurati sigurno upravljanje vozilom,

18) nasljedne i stečene neuropatije, bolesti perifernog živčanog sustava, te bolesti mioneuralnih veza i mišića, progresivne bolesti mišića, koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, ako se terapijom ne može postići sigurno upravljanje vozilom,

19) ostale bolesti i stanja iz područja psihijatrije i neurologije koje utječu na sigurno upravljanje vozilom.

b) bolesti i stanja organa vida

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije organa vida koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, ako nisu medicinski uspješno korigirane,

2) oštrina vida oba oka, nekorigirana ili korigirana manja od 0,8 u zbroju, uz uvjet da jedno oko ima vid najmanje 0,5 i da je vidno polje uredno. Ako osoba ima samo jedno oko, oštrina vida tog oka, nekorigirana ili korigirana mora biti najmanje 0,8 uz uredno vidno polje,

3) ako je suženje vidnog polja temporalno, a širina najmanje 120 stupnjeva, uz eliminaciju utjecaja monokularnih skotoma te urednu oštrinu vida oba oka,

4) ostale bolesti i stanja organa vida koja imaju utjecaj na sigurno upravljanje vozilom.

c) bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije organa sluha i ravnoteže koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, a koje se ne mogu medicinski uspješno korigirati,

2) bolesti vestibularnog aparata i poremećaj ravnoteže koje se ne mogu medicinski uspješno korigirati,

3) ostale bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže koja imaju utjecaj na sigurno upravljanje vozilom.

d) bolesti i stanja srca i krvnih žila

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije srca i krvnih žila koje utječu na sigurno upravljanje vozilom, osim medicinski uspješno korigiranih slučajeva uz koje je upravljanje vozilom sigurno,

2) koronarna bolest s učestalim napadima angine pectoris, dok se terapijom ili drugim oblicima liječenja ne postigne stabilno stanje pri kojem je upravljanje vozilom sigurno,

3) infarkt miokarda, osim nakon što je prošlo najmanje šest mjeseci od infarkta i uspješno provedene rehabilitacije te bez angine pektoris i posljedica koje utječu na sigurno upravljanje vozilom,

4) poremećaji ritma i bolesti srca s poremećajima svijesti, koji se ne mogu terapijski regulirati,

5) kompletni srčani blok, osim medicinski kontroliranih slučajeva nakon ugradnje elektrostimulatora (pace-maker),

6) urođene i stečene bolesti srca (valvularnog aparata i drugih struktura srca) i krvnih žila ako nisu operativno korigirane i ako utječu na sigurno upravljanje vozilom,

7) kronično plućno srce sa znacima dekompenzacije, za vrijeme dok bolest nije uspješno liječena i utječe na sigurno upravljanje vozilom,

8) stanje nakon perikarditisa sa znacima konstrikcije, dok utječe na sigurno upravljanje vozilom,

9) hipertonija sa sistoličkim tlakom višim od 160 ili dijastoličkim višim od 100 mm Hg dok nije terapijski uspješno kontrolirana i dok utječe na sigurno upravljanje vozilom,

10) ostale bolesti i stanja srca i krvnih žila koje utječu na sigurnost upravljanja vozilom.

e) bolesti i stanja lokomotornog sustava

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije lokomotornog sustava koje utječu na sigurno upravljanje vozilom,

2) kronične upalne bolesti mišićno-koštanog sustava koje se terapijski ne mogu dovesti u stanje za sigurno upravljanje vozilom,

3) deformiteti, kontrakture ili nedostatak, koji oštećuju funkciju dijela ili cijelog ekstremiteta, a za koje se ne može na odgovarajući način adaptirati vozilo,

4) ostale bolesti i stanja lokomotornog sustava koja imaju utjecaj na sigurnost upravljanja vozilom.

f) bolesti i stanja ostalih organskih sustava i sve ostale bolesti i stanja koja imaju utjecaj na sigurno upravljanje vozilom.

 

Članak 14.

Uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti daje se ocjena zdravstvene sposobnosti kandidata.

Ocjena iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 10 dana od početka zdravstvenog pregleda, a najkasnije u roku od 30 dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.

 

Članak 15.

Uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti koje kandidat za vozača mora priložiti u postupku izdavanja vozačke dozvole, a vozač nakon redovnog ili izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda, pri produženju valjanosti vozačke dozvole za vozače kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje, može biti navedena jedna od sljedećih mogućih ocjena:

1. sposoban (navesti kategoriju),

2. sposoban uz uporabu određenih pomagala ili adaptaciju vozila (navesti kategoriju i vrstu pomagala/adaptacije),

3. sposoban uz vremensko ograničenje – (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda). Vozača i kandidata za vozača liječnik mora upoznati s razlozima za ograničenje,

4. sposoban uz uporabu određenih pomagala (navesti kategoriju i vrstu pomagala) i uz vremensko ograničenje (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda). Vozača i kandidata za vozača liječnik mora upoznati sa razlozima zbog kojeg mu je odredio kontrolni zdravstveni pregled, odnosno upoznati ga s razlozima za ograničenje,

5. privremeno nesposoban (navesti kategoriju i trajanje privremene nesposobnosti)

Privremena nesposobnost ne može biti kraća od tri mjeseca. Obvezno je navesti odredbu članka i stavka ovoga Pravilnika na temelju kojeg je ocjena donesena. Vozača i kandidata za vozača liječnik mora upoznati s razlozima privremene nesposobnosti,

6. trajno nesposoban, (navesti kategoriju trajne nesposobnosti)

Obvezno je navesti odredbu članka i stavka ovoga Pravilnika na temelju kojeg je ocjena donesena. Vozača i kandidata za vozača liječnik mora upoznati s razlozima privremene nesposobnosti.

 

Članak 16.

Vozač i kandidat za vozača ima pravo prigovora na dobiveno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu, sukladno članku 234. točki 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

 

Članak 17.

Na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled upućuje se vozač za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom.

Na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled uputit će se vozač i instruktor vožnje kod kojih je utvrđen udio alkohola u organizmu viši od 1,50 g/kg ili je utvrđeno da u organizmu ima opojnih droga kao i vozač i instruktor vožnje koji se odbiju podvrći ispitivanju imaju li u organizmu alkohola ili opojnih droga, nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju.

Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka sastoji se najmanje od sljedećih pregleda:

1. kompletnog pregleda specijalista medicine rada (anamneza, kompletan status),

2. izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima od kojih pregledanik boluje, a koje predstavljaju kontraindikaciju za sigurno upravljanje motornim vozilom, koji dostavlja izabrani liječnik po potrebi, osim ako drugim propisima nije drukčije propisano,

3. funkcionalnog ispitivanja ili pregleda psihologa, odnosno specijalista specijalnosti po kojem je dano ograničenje.

Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled iz stavka 1. ovoga članka obavljaju zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koje je za to ovlastio ministar nadležan za zdravstvo.

Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled iz stavka 2. ovoga članka obavljaju zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koje je za to ovlastio ministar nadležan za zdravstvo uz pribavljeno prethodno mišljenje ministra nadležnog za unutarnje poslove.

Nadzorni pregled u roku kraćem od propisanog ovim Pravilnikom obavlja se u roku navedenom u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Članak 18.

Zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje sukladno ovom Pravilniku su:

– Zdravstveni pregled za dobivanje vozačke dozvole,

– Zdravstveni pregled prije početka zapošljavanja na mjestu vozača,

– Redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača,

– Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled vozača.

 

Članak 19.

Zdravstveni pregled za dobivanje vozačke dozvole vozača kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje i zdravstveni pregled prije početka zapošljavanja na mjestu istih sastoji se od najmanje od sljedećih pregleda:

– kompletnog pregleda specijalista medicine rada (anamneza, kompletan status), elektrokardiogram, spirometrija,

– ispitivanje vidnih funkcija: oštrine vida (naturalnog, korigiranog), bulbomotorike, raspoznavanja boja, vidnog polja, adaptacije na tamu (niktometrija),

– audiometrije i ispitivanja ravnoteže,

– psihologijskog testiranja (intelektualne sposobnosti i osobnosti)

– laboratorijski standard: KKS, SGOT, SGPT, GGT, urea, kreatinin, određivanja šećera u krvi, sediment urina,

– ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti, pregledanik će biti upućen istima, ovisno o indikaciji,

– izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima od kojih pregledanik boluje, a koje predstavljaju kontraindikaciju za sigurno upravljanje motornim vozilom, koji dostavlja izabrani liječnik po potrebi, osim ako drugim propisima nije drukčije propisano.

 

Članak 20.

Redovni nadzorni zdravstveni pregled obavlja se svake dvije godine.

Redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje sastoji se najmanje od sljedećih pregleda:

– kompletnog pregleda specijalista medicine rada (anamneza, kompletan status), EKG, spirometrija,

– ispitivanja vidnih funkcija: oštrine vida (naturalnog, korigiranog), bulbomotorike, raspoznavanja boja, vidnog polja, adaptacije na tamu (niktometrija),

– audiometrije i ispitivanja ravnoteže,

– određivanja šećera u krvi,

– ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalnosti, pregledanik će biti upućen istima, ovisno o indikaciji,

– izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima od kojih pregledanik boluje, a koje predstavljaju kontraindikaciju za sigurno upravljanje motornim vozilom, koji dostavlja izabrani liječnik po potrebi, osim ako drugim propisima nije drukčije propisano.

 

Članak 21.

Vozači i kandidati za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje dužni su se podvrgnuti redovnom nadzornom zdravstvenom pregledu svake dvije godine.

 

Članak 22.

Vozači i kandidati za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje neovisno o vrsti pregleda, ocjenjuju se nesposobnima za upravljanje motornim vozilom ako uz uvjete iz članka 13. ovoga Pravilnika boluju i od sljedećih bolesti ili stanja:

a) bolesti ili stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije:

– svi oblici smanjene intelektualne učinkovitosti koji se označavaju kao granični ili ispod toga, bez obzira na etiologiju,

– svi oblici epilepsije, katapleksije, narkolepsije i drugi poremećaji svijesti neovisno o terapiji,

– prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije živaca i mišića koje utječu na sigurno upravljanje vozilom,

– hemiplegija i hemipareza, bez obzira na mogućnost adaptacije vozila,

– bolesti i ozljede kralješničke moždine i živaca s posljedicama koje onemogućavaju sigurno upravljanje vozilom,

– ostale bolesti i stanja koja utječu na sigurno upravljanja vozilom.

b) bolesti i stanja organa vida

– oštrina vida svakog oka; sa ili bez korekcije manja od 0,8, odnosno ako je oštrina jednog oka 1,0 tada oštrina drugog oka mora biti najmanje 0,6. Ako se ta oštrina vida postiže korekcijom, dioptrija ne smije biti veća od 6,0 s tim da je vidno polje oba oka potpuno uredno,

– ispad bulbomotorike i poremećaj prostornog vida,

– poremećaj adaptacije na tamu (niktometrija),

– poremećaj u raspoznavanju boja: protanopija (crvena) i deuteranopija (zelena),

– ostale bolesti i stanja organa vida koja imaju utjecaj na sigurno upravljanje vozilom

c) bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže

– oštećenje sluha jednog ili oba uha veće od 40dB na frekvencijama 500, 1000 i 2000 Hz, sa ili bez slušnog amplifikatora,

– ukoliko je sluh na jednom uhu potpuno uredan, na drugom manji od 50dB na frekvencijama 500, 1000 i 2000 Hz, sa ili bez slušnog amplifikatora,

– ostale bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže kada utječu na sigurno upravljanje vozilom.

d) bolesti i stanja srca i krvnih žila

– bolesti srca sa smetnjama provođenja; kompletni srčani blok, AV blok II stupnja, blok lijeve grane Hisovog snopa,

– hipertonična bolest s komplikacijama i tlakom višim od 140/90 mmHg,

– za profesionalne vozače C, C1+E, C+E, D, D+E, F i H kategorije: stanja poslije operacija srca zbog koronarne bolesti (premosnice) ili poremećaja ritma (ugrađen elektrostimulator), kada utječu na sigurno upravljanje vozilom,

– ostale bolesti i stanja srca i krvnih žila kada utječu na sigurno upravljanje vozilom,

f) bolesti i stanja gastrointestinalnog i genitourinarnog sustava

– ciroza jetre s komplikacijama,

– kod uredne trudnoće nakon 4. mjeseca trudnoće, osim za vozačice taksija koje ne smiju voziti od trenutka saznanja za trudnoću; kod ugrožene trudnoće za cijelo vrijeme trudnoće,

– bolesti prostate, stanja nakon operacije gdje je kontraindicirano dugotrajno sjedenje,

– ostale bolesti i stanja gastrointestinalnog i genitourinarnog sustava kada utječu na sigurno upravljanje vozilom,

g) bolesti i stanja endokrinog sustava

– diabetes mellitus – svi oblici osim medicinski kontroliranih bez komplikacija, koji su regulirani dijetom ili oralnim antidijabeticima osim onih koji izazivaju hipoglikemički učinak,

– teži oblici hiper i hipotireoze,

– ostale bolesti i stanja endokrinog sustava kada utječu na sigurno upravljanje vozilom,

h) bolesti i stanja krvi i krvotvornog sustava

– maligne hemopatije i retikuloze,

– anemije težeg stupnja; hemoragični sindromi, bolesti koagulacije,

– ostale bolesti i stanja krvi i krvotvornog sustava kada utječu na sigurno upravljanje vozilom,

i) bolesti i stanja lokomotornog sustava

– deformiteti, kontrakture ili nedostatak, koji oštećuju funkciju; dijela ili cijelog ekstremiteta, neovisno o mogućnosti adaptiranja vozila,

– ostale bolesti i stanja lokomotornog sustava koja imaju utjecaj na sigurnost upravljanja vozilom profesionalnih kategorija.

j) ostale bolesti i stanja koja imaju utjecaj na sigurnost upravljanja vozilom profesionalnih kategorija.

 

Članak 23.

Ako je vozačima i kandidatima za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje tijekom vožnje potrebno neko pomagalo isto je obvezno navesti u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti te u vozačkoj dozvoli.

 

Članak 24.

Poslodavac je obvezan uputiti radnika na redovni nadzorni pregled svake dvije godine, a na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled i izvan određenog roka redovnih nadzornih pregleda od dvije godine te snositi troškove pregleda u sljedećim slučajevima:

– nakon povratka s bolovanja duljeg od 6 mjeseci,

– nakon prekida rada duljeg od vremena važenja prethodnog uvjerenja,

– ako uoči promjene zdravstvenog stanja radnika koje bi mogle biti zapreka za sigurno upravljanje motornim vozilom.

 

Članak 25.

Uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti koje vozač ili kandidat za vozača kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje dobiva nakon završenog liječničkog pregleda, neovisno o vrsti pregleda i dodatne obrade ako je bila potrebna, navodi se:

– sposoban (navesti kategoriju),

– sposoban uz uporabu određenih pomagala (navesti kategoriju i vrstu pomagala),

– sposoban uz vremensko ograničenje (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda). Vozača i kandidata za vozača liječnik mora upoznati sa razlozima zbog kojeg mu je odredio kontrolni zdravstveni pregled, odnosno upoznati ga s razlozima za ograničenje,

– sposoban uz uporabu određenih pomagala (navesti kategoriju i vrstu pomagala) i uz vremensko ograničenje (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda). Vozača i kandidata za vozača liječnik mora upoznati sa razlozima zbog kojeg mu je odredio kontrolni zdravstveni pregled, odnosno upoznati ga s razlozima za ograničenje,

– privremeno nesposoban (navesti kategoriju i trajanje privremene nesposobnosti),

– Privremena nesposobnost ne može biti kraća od tri mjeseca. Obvezno je navesti odredbu članka i stavka ovoga Pravilnika na temelju kojeg je ocjena donesena. Vozača i kandidata za vozača liječnik mora upoznati s razlozima privremene nesposobnosti,

– trajno nesposoban (navesti kategoriju),

– Obvezno je navesti odredbu članka i stavka Pravilnika po kojem je ocjena donesena. Vozača i kandidata za vozača liječnik mora upoznati s razlozima nesposobnosti.

 

Članak 26.

Na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled upućuje se vozač za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom.

Na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled uputit će se vozač kod kojeg je utvrđen udio alkohola u organizmu viši od 0,00 g/kg ili je utvrđeno da u organizmu ima opojnih droga kao i vozač koji se odbije podvrći ispitivanju da li ima u organizmu alkohola ili opojnih droga, nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju.

Nadzorni izvanredni zdravstveni pregled iz stavka 1. ovoga članka sastoji se najmanje od sljedećih pregleda:

– kompletnog pregleda specijalista medicine rada (anamneza, kompletan status),

– izvatka iz liječničkog kartona o kroničnim bolestima od kojih pregledanik boluje, a koje predstavljaju kontraindikaciju za sigurno upravljanje motornim vozilom, koji dostavlja izabrani liječnik po potrebi, osim ako drugim propisima nije drukčije propisano,

– funkcionalnog ispitivanja ili pregleda psihologa, odnosno specijalista specijalnosti po kojem je dano ograničenje.

Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled iz stavka 1. ovoga članka obavljaju zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koje je za to ovlastio ministar nadležan za zdravstvo.

Izvanredni nadzorni zdravstveni pregled iz stavka 2. ovoga članka obavljaju zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koje je za to ovlastio ministar nadležan za zdravstvo uz pribavljeno prethodno mišljenje ministra nadležnog za unutarnje poslove.

 

Članak 27.

Opseg izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda iz članka 231. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa ma cestama utvrđuje doktor medicine specijalist medicine rada ovisno o razlogu upućivanja na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu i specijalističkoj ordinaciji medicine rada sukladno članku 231. stavku 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

 

Članak 28.

Nadzorni izvanredni zdravstveni pregled u roku kraćem od propisanog ovim Pravilnikom sastoji se najmanje od sljedećih pregleda:

– kompletnog pregleda specijalist medicine rada (anamneza, kompletan status),

– izvatka iz liječničkog kartona koji dostavlja izabrani liječnik o kroničnim bolestima od kojih pregledanik boluje, a koje predstavljaju kontraindikaciju za sigurno upravljanje motornim vozilom po potrebi,

– funkcionalnog ispitivanja ili pregleda psihologa, odnosno specijalista nadležne specijalnosti po kojem je dano ograničenje,

– kod alkoholiziranog vozača, kod vozača za kojeg postoji opravdana sumnja da je uzimao drogu ili lijekove kod čijeg je uzimanja kontraindicirano upravljanje motornim vozilom, vrijednosti alkohola, droge i lijekova utvrđivat će se u ustanovama i tijelima koja određuje ministar nadležan za unutarnje poslove uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

 

Članak 29.

Ministar nadležan za zdravstvo osniva drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo za vozače kojima upravljanje vozilom nije osnov­no zanimanje te drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo za vozače kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje.

 

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odred­be Pravilnika o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati vozači motornih vozila (»Narodne novine« broj 53/91).

 

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narod­nim novinama«.

 

Klasa: 500-01/04-08/7

Urbroj: 534-06-01/02-05-1

Zagreb, 21. srpnja 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga