POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

1845

Na temelju članka 11., 13. i 14. Zakona o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, broj 87/05), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOM POREZU NA KAVU I RUKOVANJU MARKICAMA ZA OZNAČAVANJE KAVE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za označavanje kave, oblik i sadržaj obilježavajućih markica za označavanje kave (u daljnjem tekstu: markica), postupanje s markicama i vođenje evidencija o markicama.

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se i oblik i sadržaj izvješća o uvezenim i izvezenim količinama kave, preuzetim i utrošenim markicama za kavu, obračunatom i plaćenom posebnom porezu, odnosno vraćenom posebnom porezu na kavu, stanju zaliha kave, te vođenje evidencije.

(3) Obrasci izvješća iz stavka 2. ovoga članka tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika, i njegov su sastavni dio.

 

II. TISKANJE MARKICA

 

Članak 2.

(1) Ministarstvo financija povjerit će tiskanje markica, u skladu s propisanim uvjetima o postupku nabave robe, usluga i ustupanja radova pravnoj osobi (dalje: tiskara) koja osigurava poseban način zaštite kakav se koristi pri tiskanju drugih vrijednosnica.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i tiskare, kojoj se povjerava obavljanje poslova tiskanja markica, uredit će se oblik, veličina, sadržaj i druga obilježja koja imaju markice, njihova jedinična cijena, vrsta papira za tiskanje markica, odnosi između Ministarstva financija i tiskare glede planiranih potreba i naručenih količina markica, mjesto i način predaje tiskanih markica Ministarstvu financija, te izvješćivanje i vođenje evidencija u tiskari.

(3) Na temelju Ugovora iz stavka 2. ovoga članka i naručenih količina markica, Ministarstvo financija – Carinska uprava, Središnji ured (dalje: Carinska uprava) daje tiskari narudžbu za tiskanje markica.

(4) Trošak tiskanja i preuzimanja markica snosi podnositelj zahtjeva za tiskanje markica.

(5) Naknada za tiskanje markica plaća se Carinskoj upravi uz obaveznu naznaku obilježavajuće markice za kavu.

 

III. OZNAČAVANJE KAVE

 

Članak 3.

(1) Kava koja se stavlja u promet na carinsko područje Republike Hrvatske mora biti označena markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. Markicama se mora označiti i kava koja se izvozi.

(2) Obveznici označavanja kave (u daljnjem tekstu: obveznik) iz članka 10. Zakona o posebnom porezu na kavu (u daljnjem tekstu: Zakon) dužan je markicu nalijepiti na pakovanjima.

(3) Markica se mora zadržati na pakovanju sve dok se proizvod iz pakovanja u cijelosti ne potroši.

 

Članak 4.

(1) Pod pakovanjem kave koja se stavlja u promet na carinskom području Republike Hrvatske smatraju se:

– pojedinačna pakovanja: oznaka na markici »P«,

– skupna pakovanja: oznaka na markici »S«, te

– rinfuza (u rasutom stanju): oznaka na markici »R«.

(2) Markica se mora nalijepiti na vidnom mjestu pakovanja.

(3) Kod pojedinačnog pakovanja kave markica se mora nalijepiti na svako pakovanje.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kava koja se u promet stavlja u skupnom pakovanju koje sadrži pojedinačna pakovanja od 0,020 i manje kilograma, markica se mora nalijepiti na skupnom pakovanju.

(5) Kod kave koja se stavlja u promet u rinfuznom stanju, markica se mora nalijepiti u gornji desni ugao na prednju stranu isprave koja prati kavu (otpremnica, izdatnica, popratnica, tovarni list ili druga službena isprava).

(6) Markica iz stavka 5. ovoga članka mora biti ovjerena pečatom s naznakom datuma izdavanje isprave od izdavatelja isprave.

(7) Kava za koju markica nije nalijepljena i ovjerena u smislu stavka 5. i 6. ovoga članka, smatra se da nije označena markicom.

 

Članak 5.

(1) Kava koja se stavlja u promet u pakiranju od 0,021 kg do 10.000,00 kg mora imati markicu.

(2) Markica mora imati oznaku neto mase od 0,021 kg do 10.000,00 kg za odgovarajuću masu.

 

Članak 6.

(1) Markice za označavanje kave, osim što nose oznaku pakovanja, oznaku mase, šifru, broj serije, nose i sljedeće slovne oznake:

1. »A« – za sirovu kavu (uključujući i onu bez kofeina),

2. »B« – za prženu kavu (uključujući i onu bez kofeina) u zrnu ili mljevena,

3. »C« – za kavine ljuske i opne,

4. »D« – za ostale proizvode od kave iz članka 3. stavak 2. točka 4. Zakona,

5. »P« – za pokusnu (probnu) proizvodnju.

(2) Kava koja se izvozi, osim oznaka navedenih u stavku 1. ovoga članka nosi i slovnu oznaku »E«.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kava koja se izvozi može biti označena oznakama koju zahtjeva zemlja uvoznica, što mora biti dokumentirano dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

 

Članak 7.

(1) Markice koje se ne utroše u razdoblju za koje su naručene, vrijede do utroška ili povrata nadležnoj carinarnici.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju prestanka rada po bilo kojoj osnovi neutrošene markice obveznik je dužan uz zapisnik o popisu neutrošenih markica predati nadležnoj carinarnici.

(3) Koristiti se smiju samo neoštećene markice.

(4) Oštećene markice obveznik je dužan nalijepiti na poseban arak papira, te uz zapisnik predati nadležnoj carinarnici pri narednom podnošenju zahtjeva za tiskanje markica.

(5) Markice koje stroj za lijepljenje kave uništi tako da se ne mogu vratiti nadležnoj carinarnici, uništene markice, obveznik je dužan popisati, te predati zapisnik nadležnoj carinarnici pri narednom podnošenju zahtjeva.

(6) Carinska uprava na temelju zapisnika o vraćenim, oštećenim i uništenim markicama vrši uništenje, odnosno otpis markica svaka 3 mjeseca.

(7) Povjerenstvo od 3 člana (2 predstavnika Carinske uprave i 1 predstavnik tiskare) zapisnički uništava otpisane, oštećene i vraćene markice.

(8) Povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka imenuje ravnatelj Carinske uprave.

(9) Za neutrošene, oštećene i uništene markice podnositelj zahtjeva nema pravo na povrat naknade za tiskanje markica.

 

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA TISKANJE MARKICA

 

Članak 8.

(1) Obveznici označavanja kave, iz članka 10. Zakona, podnose zahtjev za tiskanje markica za označavanje kave, nadležnoj carinarnici.

(2) Zahtjev za tiskanje iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na propisanom Obrascu Z-KA-OM, koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, jednom mjesečno i to do petoga u tekućem mjesecu za naredni mjesec.

(3) Nadležna carinarnica objedinjuje zaprimljene zahtjeve i sljedećeg dana u mjesecu dostavlja zahtjev za tiskanje markica Carinskoj upravi.

 

V. IZDAVANJE MARKICA

 

Članak 9.

(1) Carinska uprava preuzima markice od tiskare i pohranjuje ih u glavni trezor u Carinskoj upravi do isporuke carinarnicama.

(2) Obveznici označavanja kave iz članka 10. Zakona ne mogu preuzeti markice izravno od tiskare.

(3) Carinska uprava vodi evidenciju o naručenim i preuzetim markicama od tiskare i isporučenim markicama carinarnicama.

(4) Preuzimanje markica od tiskare i izdavanje markica iz glavnog trezora carinarnicama obavljaju ovlaštene osobe Carinske uprave koje imenuje ravnatelj Carinske uprave.

(5) Carinarnica vodi evidenciju o preuzetim i isporučenim markicama podnositeljima zahtjeva za tiskanje markica.

(6) Preuzimanje markica iz glavnog trezora i izdavanje markica podnositeljima zahtjeva obavljaju ovlaštene osobe carinarnice koje imenuje pročelnik carinarnice.

(7) Preuzimatelj markica dužan je ovlaštenoj osobi carinarnice predati ovlaštenje o preuzimanju markica koje mu je izdao podnositelj zahtjeva.

(8) Pri preuzimanju markica podnositelj zahtjeva dužan je ovlaštenoj osobi nadležne carinarnice predati i dokaz da je platio naknadu za tiskanje markica. Markice se ne mogu izdati bez dokaza o plaćenom dospjelom iznosu cijene tiskanja markica i ovlaštenja o preuzimanja markica iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Preuzimanje markica obje strane potvrđuju potpisivanjem Potvrde o izdavanju obilježavajućih markica za označavanje kave (Obrazac P-KA-OM), koja je tiskana u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

 

VI. IZVJEŠĆIVANJE

 

Članak 10.

(1) Porezni obveznik iz članka 4. stavak 1. i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. i 2. Zakona koje stavljaju kavu u promet na carinsko područje Republike Hrvatske, podnose mjesečna i godišnja izvješća o uvezenim količinama kave, obračunatom i plaćenom posebnom porezu na kavu, izvezenim količinama kave, vraćenom posebnom porezu na kavu, prodanim količinama kave u tuzemstvu, te stanju zaliha kave, na Obrascu I-KA. Obrazac mjesečnog i godišnjeg izvješća tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka, porezni obveznik iz članka 4. stavak 1. i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. i 2. Zakona, podnose do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a godišnje izvješće do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(3) Godišnjem izvješću prilaže se i popis (inventura) zaliha kave sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se podnosi izvješće.

(4) Mjesečno i godišnje izvješće porezni obveznik iz članka 4. stavak 1. i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. i 2. Zakona, podnose carinarnici čija je nadležnost utvrđena posebnim propisima. Izvješća se dostavljaju dostavom ili poštom preporučeno.

 

Članak 11.

(1) Porezni obveznik iz članka 4. stavak 1. i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. i 2. Zakona koje stavljaju kavu u promet na carinsko područje Republike Hrvatske, podnose mjesečna i godišnja izvješća o preuzetim, utrošenim i nabavljenim obilježavajućim markicama za označavanje kave na Obrascu I-KA-OM. Obrazac mjesečnog i godišnjeg izvješća tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Mjesečno izvješće iz stavka 1. ovoga članka, porezni obveznik iz članka 4. stavak 1. i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. i 2. Zakona, podnose do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a godišnje izvješće do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

(3) Mjesečno i godišnje izvješće porezni obveznik iz članka 4. stavak 1. i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. i 2. Zakona, podnose nadležnoj carinarnici. Izvješća se dostavljaju dostavom ili poštom preporučeno.

 

VII. EVIDENCIJE

 

Članak 12.

Izvješće iz članka 10. i 11. ovoga Pravilnika sastavlja se na temelju podataka iz evidencija koje su porezni obveznik iz članka 4. stavak 1. i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. i 2. Zakona obvezne voditi na temelju članka 13. Zakona o posebnom porezu na kavu.

 

VIII. PRIJELAZNE ODREDBE

 

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, br. 73/2000. i 119/2001.)

 

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2005.

 

Klasa: 011-02/05-01/53

Urbroj: 513-02-1710/1-05-2

Zagreb, 26. srpnja 2005.

Ministar financija

Ivan Šuker, v. r.
 

Napomena: prilozi u obliku slika su ispušteni u ovom neslužbenom info pregledu
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga