POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Vlada Republike Hrvatske

1839

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narod­ne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 49. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 105/2004 i 174/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2005. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA »LAVOSLAV RUŽIČKA« U VUKOVARU

 

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Veleučilište »Lavoslav Ružička« u Vukovaru (u daljnjem tekstu: Veleučilište).

Sjedište Veleučilišta je u Vukovaru, Županijska 50, u prostoru palače »Jirkovsky«.

 

Članak 2.

Osnivač Veleučilišta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje.

 

Članak 3.

Djelatnost Veleučilišta je:

– ustrojavanje i izvođenje stručnih studija sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutu Veleučilišta;

– obavljanje visokostručnog razvojnog i istraživačkog rada te znanstvenog rada, uz uvjete prema posebnim propisima;

– ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja;

– izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost.

 

Članak 4.

Veleučilište se ustrojava s veleučilišnim odjelima u svom sastavu.

Statutom Veleučilišta pobliže se određuje broj i ustrojstvo odjela, te druga važna pitanja za njihovo djelovanje.

 

Članak 5.

Tijela Veleučilišta su dekan, Stručno vijeće i Upravno vijeće.

Veleučilište može imati i druga stručna i savjetodavna tijela čije se osnivanje, sastav i nadležnost uređuje Statutom ili drugim općim aktom.

 

Članak 6.

Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće:

– donosi program rada i razvoja Veleučilišta i nadzire njihovo izvršavanje,

– brine se o zakonitosti rada Veleučilišta, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa, te provođenju odluka Stručnog vijeća,

– odlučuje o načinu upotrebljavanja dobiti koju Veleučilište ostvari,

– donosi odluke u drugom stupnju o ostvarivanju pojedinačnih prava radnika,

– donosi godišnji obračun,

– na prijedlog Stručnog vijeća donosi Statut uz suglasnost osnivača,

– predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,

– daje suglasnost na pojedine odluke dekana i Stručnog vijeća sukladno Statutu,

– daje osnivaču i dekanu prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

– obavlja druge poslove predviđene Statutom.

Prije donošenja odluka koje utječu na povećanje troškova rada, Upravno vijeće dužno je zatražiti prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove visokog obrazovanja.

 

Članak 7.

Upravno vijeće ima pet članova od kojih tri imenuje osnivač, a dva bira Stručno vijeće Veleučilišta na vrijeme od četiri godine. Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi između sebe. U radu Upravnog vijeća bez prava glasovanja sudjeluje dekan Veleučilišta.

Osnivač i Stručno vijeće mogu razriješiti članove koje imenuju odnosno biraju u Upravno vijeće i prije isteka vremena na koje su imenovani odnosno izabrani.

Način rada i odlučivanja Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom Veleučilišta.

 

Članak 8.

Čelnik i voditelj Veleučilišta je dekan.

Za dekana može biti izabran radnik Veleučilišta u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju profesora visoke škole, a bira ga i razrješava Stručno vijeće s mandatom, na način i u postupku koji je utvrđen Statutom Veleučilišta. Izbor dekana potvrđuje Upravno vijeće.

Dekan obavlja sljedeće poslove:

– organizira i vodi Veleučilište;

– predstavlja i zastupa Veleučilište;

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Veleučilišta;

– zastupa Veleučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima;

– predlaže Stručnom vijeću i Upravnom vijeću mjere za unaprjeđenje rada Veleučilišta;

– daje pismenu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa Veleučilište u pravnom prometu;

– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;

– predsjedava Stručnom vijeću;

– donosi opće akte u skladu sa Statutom;

– provodi odluke Upravnog vijeća i Stručnog vijeća;

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Veleučilišta.

 

Članak 9.

Dekan ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina ako vrijednost pravnog posla iznosi više od 100.000,00 kuna.

Veleučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od milijun kuna.

 

Članak 10.

Stručno vijeće Veleučilišta odlučuje o stručnim i nastavnim pitanjima, sukladno zakonu i Statutu Veleučilišta.

Stručno vijeće Veleučilišta čine nastavnici, suradnici i studenti. Broj, sastav, način izbora i mandat članova stručnog vijeća iz redova nastavnika i suradnika pobliže se određuje Statutom Veleučilišta.

Studenti čine najmanje 15% ukupnog broja članova Stručnog vijeća. Studente – članove Stručnog vijeća biraju samo studenti sukladno Statutu Veleučilišta.

 

Članak 11.

Sredstva za osnivanje i početak rada Veleučilišta osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, a sredstva za redovnu djelatnost Veleučilišta osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna i iz vlastitih prihoda.

 

Članak 12.

Veleučilište nema za cilj stjecanje dobiti.

Ako Veleučilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit ona će se upotrebljavati isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Veleučilišta.

 

Članak 13.

Za gubitke nastale poslovanjem kao i za druge svoje obveze Veleučilište odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Veleučilišta.

 

Članak 14.

Ministar nadležan za visoko obrazovanje imenovat će privremenog dekana Veleučilišta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Članak 15.

Privremeni dekan obavit će pripreme za početak rada Veleučilišta, a naročito podnijeti zahtjev za upis u Upisnik visokih učilišta, odnosno pribaviti dopusnicu ministra znanosti, obrazovanja i športa kojom se utvrđuje da visoko učilište ispunjava uvjete za početak obavljanja djelatnosti, donijeti privremeni Statut i poduzeti mjere za konstituiranje Stručnog i Upravnog vijeća Veleučilišta, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Upravno vijeće donijet će Statut Veleučilišta u roku od mjesec dana od njegova imenovanja.

Veleučilište može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.

 

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 602-04/05-02/16

Urbroj: 5030104-05-2

Zagreb, 22. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga