VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1838

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narod­ne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2005. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU CENTRA ZA KRŠ

 

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Centar za krš (u daljnjem tekstu: Centar) kao javna ustanova, te se uređuje djelatnost, ustroj, prava, obveze i izvori sredstava Centra.

 

Članak 2.

(1) Djelatnost Centra je organiziranje i provođenje stručnih poslova vezanih uz koordiniranje poslova iz područja problematike krša.

(2) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Centar:

1. obavlja stručne poslove vezane uz koordinaciju projekata iz područja istraživanja, gospodarskog razvoja, te razvojnih projekata iz područja problematike krša;

2. obavlja poslove vezane uz organizaciju stručnih skupova;

3. obavlja poslove publiciranja iz područja problematike krša.

 

Članak 3.

(1) Osnivač Centra je Republika Hrvatska. Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

(2) Centar ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

(3) Sjedište Centra je u Gospiću.

(4) Centar može osnivati podružnice, a njihova se djelatnost uređuje Statutom Centra.

 

Članak 4.

(1) Unutarnji ustroj, detaljna djelatnost Centra, ovlasti i način odlučivanja tijela Centra, osnivanje i djelatnost podružnica Centra, te drugi uvjeti poslovanja Centra uređuju se Statutom Centra.

(2) Statut Centra donosi Upravno vijeće Centra, uz suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Centra.

 

Članak 5.

Tijela Centra su Upravno vijeće, Stručno vijeće i ravnatelj Centra.

 

Članak 6.

(1) Centrom upravlja Upravno vijeće, koje čini predsjednik i šest članova.

(2) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske, na razdoblje od četiri godine, na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa.

(3) Upravno vijeće donosi godišnji Program rada Centra, kojim se detaljno uređuju aktivnosti i poslovi Centra za kalendarsku godinu, nadzire izvršenje Programa, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Centra, određuje vrstu usluga koje Centar pruža uz naknadu, te utvrđuje visinu naknade za pružene usluge, obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Centra.

(4) Način donošenja odluka Upravnog vijeća i druga pitanja u vezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Centra.

 

Članak 7.

(1) Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Centra, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova određenih zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Centra.

(2) Sastav, način donošenja odluka Stručnog vijeća i druga pitanja u vezi s radom Stručnog vijeća uređuju se Statutom Centra.

 

Članak 8.

(1) Centar zastupa i predstavlja ravnatelj Centra.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Centra, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom prometu.

(3) Ravnatelja Centra imenuje i razrješava, na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa, Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

(4) Na prijedlog ravnatelja Centra, Upravno vijeće imenuje zamjenika ravnatelja Centra, na način i u postupku utvrđenim Statutom Centra.

(5) Zamjenik ravnatelja Centra zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom Centra.

 

Članak 9.

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Centra osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Centar stječe sredstva za obavljanje djelatnosti iz državnog proračuna i iz vlastitih prihoda.

 

Članak 10.

(1) Centar će koristiti svoja sredstva, uključivo i dobit ostvarenu svojim poslovanjem, isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra, sukladno ovoj Uredbi i Statutu Centra.

(2) Centar za obveze prema trećima odgovara cijelom svojom imovinom. Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Centra.

(3) Gubici Centra pokrivaju se iz sredstava Centra.

 

Članak 11.

(1) Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina, ako vrijednost pravnog posla iznosi više od 100.000,00 kuna.

(2) Centar ne može bez suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Centra.

 

Članak 12.

Nadzor nad zakonitošću rada Centra obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

Članak 13.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa, imenovati privremenog ravnatelja Centra koji će obaviti poslove u vezi s upisom Centra u sudski registar i organizirati početak rada Centra. Mandat privremenog ravnatelja Centra traje do imenovanja ravnatelja Centra, ne dulje od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 351-01/05-04/02

Urbroj: 5030104-05-1

Zagreb, 22. srpnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga