POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

HRVATSKI SABOR

1836

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stamb­enoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2494/2

Zagreb, 20. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

 

Članak 1.

U Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine«, br. 109/97., 117/97., 76/99. i 10/01.) u članku 4. stavku 2. iza riječi: »bankama« riječi: »i štedionicama« brišu se.

 

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stambenu štedionicu mogu osnovati banke osnovane u skladu sa Zakonom o bankama i društva za osiguranje osnovana sukladno Zakonu o osiguranju.«

U stavku 4. riječ: »štedionicama« zamjenjuje se riječima: »društ­vima za osiguranje.«.

 

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Stambene štedionice mogu sklapati poslove s izvedenim financijskim instrumentima u svrhu upravljanja bilancom štedionice i zaštite imovine i obveza štedionice.«

 

Članak 4.

(1) U članku 8. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. rekonstrukciju, adaptaciju i popravak te opremanje stana ili obiteljske kuće,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stambene štedionice mogu stambenim štedišama iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona odobriti kredite za međufinanciranje do visine ugovornog iznosa za namjene iz stavka 2. ovoga članka.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Pod međufinanciranjem iz stavka 3. ovoga članka podrazumijeva se odobravanje stambenih kredita za namjene iz stavka 2. ovoga članka prije najkraćeg vremena stambene štednje iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona.«

»(5) Ministar financija pravilnikom može propisati uvjete pod kojima stambene štedionice mogu odobravati kredite za međufinanciranje za namjene iz stavka 2. ovoga članka.«

 

Članak 5.

U članku 8.a stavak 1. briše se.

U dosadašnjim stavcima 2. do 5., koji postaju stavci 1. do 4., riječ: »predfinanciranje« zamjenjuje se riječju: »međufinanciranje« u odgovarajućem padežu.

 

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. izdavati vrijednosne papire u skladu s posebnim zakonom,«.

U točki 5. rečenica koja glasi: »Veća kvota sudjelovanja dopuštena je ako se trgovačko društvo bavi poslovima koji potiču poslove stambene štedionice« briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stambena štedionica može neutrošena sredstva iz stavka 1. ovoga članka koristiti za:

1. ulaganje na financijskom tržištu, ako je povrat ulaganja osiguran bezuvjetnom bankarskom garancijom ili državnom garancijom na prvi poziv,

2. kupovinu prvorazrednih državnih vrijednosnih papira, vrijed­nosnih papira s osiguranim državnim jamstvom ili s bankarskom garancijom, te vrijednosnih papira jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

3. plasman sredstava kod sigurnih kreditnih institucija,

4. sklapanje repo poslova sukladno aktima Hrvatske narodne banke.«

 

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. iza točke 5. briše se točka i stavlja zarez te se dodaje točka 6. koja glasi:

»6. uvjetima prijenosa raspoložive stambene štednje.«

 

Članak 8.

U članku 13. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Sredstava raspoložive stambene štednje po već aktivnom ugovoru o stambenoj štednji stambeni štediša može jednom u tijeku godine prenijeti u drugu stambenu štedionicu. Stambena štedionica dužna je u roku od sedam radnih dana provesti nalog za prijenos raspoložive stambene štednje stambenog štediše.

(6) Ministar financija pravilnikom može propisati i druge uvjete prijenosa raspoložive stambene štednje stambenih štediša.«

 

Članak 9.

U članku 14. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi: »osim za kredite za međufinanciranje.«.

U stavku 3. iza riječi: »sredstava stambene štednje« dodaju se riječi: »prije isteka ugovorenog roka stambene štednje«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Nakon proteka ugovornog roka stambene štednje, stambeni štediša može:

1. nastaviti stambenu štednju bez sklapanja novoga ugovora prema općim uvjetima stambene štedionice,

2. raspolagati sredstvima prikupljene stambene štednje,

3. zaključiti novi ugovor o stambenoj štednji po novim uvjetima stambene štedionice.«

 

Članak 10.

U članku 18. riječi: »u smislu članka 32. Zakona o bankama i štedionicama (»Narodne novine«, br. 46/97. – pročišćeni tekst) zamjenjuju se riječima: »sukladno odredbama posebnog zakona.«.

 

Članak 11.

U članku 20. stavku 2. točki 2. riječi: »tri posto« zamjenjuju se riječima: »tri postotna boda, osim za kredite za međufinanciranje,«.

 

Članak 12.

U članku 21. stavku 1. iza riječi: »poticajna sredstva« dodaju se riječi: »za stambene štediše«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Državna poticajna sredstva iznose 15 posto od iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se isplaćuju državna poticajna sredstva, a najviše do iznosa od 5.000,00 kuna raspoložive stambene štednje po stambenom štediši tijekom jedne kalendarske godine. Pod raspoloživom stambenom štednjom u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se samo svota stambene štednje koju je stambeni štediša uplatio tijekom godine nakon umanjenja za svotu naknade koju naplaćuje stambena štedionica.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Državna poticajna sredstva tijekom jedne kalendarske godine odobrit će se stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici.«

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »držav­nih poticajnih sredstava koji« zamjenjuju se riječima: »raspoložive stambene štednje koja«.

 

Članak 13.

U članku 22. stavku 1. riječi: »do 20. rujna« zamjenjuju se riječima: »do 20. lipnja«.

U stavku 2. riječi: »osam mjeseci« zamjenjuju se riječima: »pet mjeseci«.

 

Članak 14.

U članku 23. stavku 1. riječi: »u toj godini« zamjenjuju se riječima: »za prethodnu godinu«.

 

Članak 15.

U članku 24. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) U zahtjevu iz članka 23. ovoga Zakona, stambena štedionica dužna je navesti:

1. ukupan broj stambenih štediša,

2. ukupan broj računa stambene štednje,

3. ukupni iznos raspoložive stambene štednje,

4. broj stambenih štediša za koje se postavlja zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava,

5. broj računa stambene štednje za koje se postavlja zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava,

6. iznos prikupljene raspoložive stambene štednje u godini za koju se postavlja zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava,

7. broj stambenih štediša koji su u godini za koju se postavlja zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava sklopili ugovor o stambenom kreditu,

8. ukupan iznos sklopljenih ugovora o stambenom kreditu u godini za koju se postavlja zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava,

9. iznos sklopljenih ugovora o stambenom kreditu za međufinanciranje u godini za koju se postavlja zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava,

10. iznos državnih poticajnih sredstava za godinu za koju se postavlja zahtjev za isplatu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka stambena štedionica je dužna priložiti popis stambenih štediša u elektronskom obliku (ime i prezime te jedinstveni matični broj građana, odnosno naziv stambenog štediše) te iznos njihove raspoložive stambene štednje i iznos pripadajućih im državnih poticajnih sredstava sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se postavlja zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ministar financija pravilnikom može propisati i druge podatke koje je stambena štedionica dužna dostaviti u zahtjevu za isplatu državnih poticajnih sredstava.«

 

Članak 16.

U članku 25. stavku 2. iza riječi: »raskida« stavlja se zarez i dodaje se riječ: »prijenosa«.

 

Članak 17.

U članku 26. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Prijenos sredstava raspoložive stambene štednje jednom godišnje u drugu stambenu štedionicu ne smatra se raskidom ugovora o stambenoj štednji i na tako prenesenu stambenu štednju primjenjuju se odredbe stavka 1. ovoga članka.«

 

Članak 18.

U članku 30. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stambena štedionica dužna je Hrvatskoj narodnoj banci, Državnom uredu za reviziju i Ministarstvu financija, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u poslovne knjige i operativne evidencije. Pri predočavanju tih podataka na stambenu štedionicu ne odnosi se obveza čuvanja bankovne tajne.«

 

Članak 19.

U članku 31. stavku 1. riječi: »do 10.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 1.000.000,00 kuna«.

Iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. ako u roku od sedam radnih dana ne provede nalog stambenog štediše o prijenosu raspoložive stambene štednje u drugu stambenu štedionicu (članak 13. stavak 5.),«.

U dosadašnjoj točki 9., koja postaje točka 10. iza riječi: »dvije godine« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim odobrenih kredita za međufinanciranje«.

Dosadašnje točke 10. do 19. postaju točke 11. do 20.

Iza točke 20. dodaje se točka 21. koja glasi:

»21. ako ne omogući Hrvatskoj narodnoj banci, Državnom uredu za reviziju ili Ministarstvu financija uvid u poslovne knjige i operativne evidencije (članak 30. stavak 3.).«

 

Članak 20.

U cijelom tekstu Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine«, br. 109./97., 117/97., 76/99. i 10/01.) riječi: »Narodna banka Hrvatske« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Hrvatska narodna banka« u odgovarajućem padežu.

 

Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 21.

(1) Državna poticajna sredstva za 2005. godinu odobrit će se prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Stambena štedionica dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za odobrenje Općih uvjeta poslovanja u kojima je naročito dužna:

1. sastaviti popis predmeta, visinu svote i druge uvjete odobravanja kredita za opremanje stana u smislu članka 8. stavka 2. točke 3. ovoga Zakona,

2. omogućiti primjenu odredbi članka 13. stavka 5. ovoga Zakona, a naročito navesti ovlaštenja za raspolaganje, zaprimanje, izvršenje i evidenciju zadanih naloga za prijenos raspoložive stambene štednje.

 

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 370-01/05-01/02

Zagreb, 15. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga