POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

GRAD PLETERNICA

1829

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 15. Statuta Grada Pleternice i članka 44. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pleternice (»Službeno glasilo Grada Pleternice« br. 5/01.), Gradsko je vijeće Grada Pleternice na 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2005. godine donijelo

ODLUKU

o gradskim porezima Grada Pleternice

 

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uvode gradski porezi kao vlastiti izvori prihoda Grada Pleternice, utvrđuju se stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave.

 

Članak 2.

Gradski se porezi plaćaju na području Grada Pleternice prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave i ovoj Odluci.

 

Članak 3.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave Gradu Pleternici pripadaju i uvode se sljedeći gradski porezi:

– prirez porezu na dohodak,

– porez na potrošnju,

– porez na kuće za odmor,

– porez na tvrtku, odnosno naziv,

– porez na korištenje javnih površina,

– porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište,

– porez na nekorištene poduzetničke nekretnine,

– porez na neizgrađeno građevinsko zemljište.

 

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

 

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada prema Zakonu porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 177/04) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 1/05, 14/05). Prirez porezu na dohodak plaća se na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i dohodak od osiguranja.

 

Članak 5.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 177/04.) i Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 1/05 i 14/05).

 

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 5. ove Odluke. Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Grada.

 

III. POREZ NA POTROŠNJU

 

Članak 7.

Porez na potrošnju se plaća na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i ostala žestoka pića), piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima.

 

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 7. ove Odluke je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

 

Članak 9.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 7. ove Odluke je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima.

 

Članak 10.

Porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3%.

 

Članak 11.

Obračunati porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i piva obveznik poreza plaća u roku od 15 dana po isteku tjedna na način propisan Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

 

Članak 12.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju radit će nadležno tijelo, a prema odluci Gradskog vijeća.

 

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

 

Članak 13.

Porez na kuće za odmor se ne razrezuje.

 

V. POREZ NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV

 

Članak 14.

Porez na tvrtku odnosno naziv (u daljnjem tekstu: porez na tvrt­ku) plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak, i to:

– pravne osobe

1. poduzeća iz oblasti industrije, poljoprivrede, građevinarstva, šumarstva, trgovine, ugostiteljstva te ostalih usluga sa:

a) više od 10 uposlenih djelatnika                          1.500,00 kn

b) 2 do 10 uposlenih djelatnika                             1.125,00 kn

c) do 1 uposleni djelatnik                                         750,00 kn

2. ljekarne                                                               750,00 kn

3. ambulante privatne prakse                                  750,00 kn

4. prodavaonice poduzeća                                       750,00 kn

5. mini-marketi                                                     1.125,00 kn

– fizičke osobe

1. samostalne ugostiteljske radnje

a) u sjedištu grada                                                1.125,00 kn

b) izvan sjedišta grada                                             750,00 kn

2. samostalne trgovačke radnje

a) u sjedištu grada                                                1.125,00 kn

b) izvan sjedišta grada                                             375,00 kn

3. samostalne radnje proizvodne i uslužne djelatnosti osim trgovačke i ugostiteljske

a) do 1 zaposlenog                                                  375,00 kn

b) 2 i više zaposlenih

– u sjedištu grada                                                 1.125,00 kn

– izvan sjedišta grada                                               750,00 kn

4. dopunske djelatnosti (sve)                                  562,00 kn.

 

Poslovne jedinice u sastavu pravne i fizičke osobe (pogoni, radionice i sl.) plaćaju 50% propisanog iznosa, ako im je sjedište u istom gradu.

Ako je na istom objektu istaknuto više naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se samo jedan od spomenutih iznosa.

Ako je radnja ili poduzeće u vlasništvu više osoba, plaća se samo jedan iznos poreza.

 

Članak 15.

Tvrtkom odnosno nazivom u smislu članka 14. ove Odluke smatra se tvrtka odnosno naziv pod kojim poduzeće ili radnja posluje, osim natpisa na klupama, stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojima se prodaju živežne namirnice, natpisi što ih građevinska poduzeća ističu na gradilištima, te nazivi poslov­nih jedinica koje ne posluju s trećim osobama.

 

Članak 16.

Porez na tvrtku plaća se unaprijed za tekuću godinu, u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na tvrtku utvrđen.

Ako se tvrtka upiše u registar i postavi u drugoj polovici godine plaća se 50% iznosa propisanog poreza na tvrtku.

 

Članak 17.

Obveznik je poreza na tvrtku odnosno naziv, promjenu naziva, odnosno tvrtke i svaku drugu promjenu što utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom gradskom tijelu za poslove financija u roku 15 dana od dana upisa u registar, odnosno nastale promjene.

 

Članak 18.

Porez na tvrtku ne plaćaju:

– državni organi, jedinice lokalne uprave i samouprave, fondovi i pravne osobe iz područja društvenih djelatnosti,

– poduzeće za zapošljavanje invalida, ako od ukupnog broja zaposlenih zapošljavaju 40% ili više invalidnih osoba, rehabilitiranih osoba i osoba koje su na rehabilitaciji te fizičke osobe, invalidi domovinskog rata koji samostalno obavljaju djelatnost.

 

VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 19.

Porez na korištenje javnih površina plaća se na korištenje javnih površina za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera definiranih u članku 4. Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i javno-prometnih površina.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz prethodnog stavka ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.

Nadležno upravno tijelo za izdavanje odobrenja za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera na javne površine u Gradu, dužno je nadležnom tijelu za financije u Gradu dostaviti primjerak rješenja o odobrenju za postavljanje objekata ili naprava privremenog karaktera na javnu površinu u roku 8 dana od dana izdavanja odobrenja.

 

Članak 20.

Porez na korištenje javnih površina plaća se unaprijed za tekuću godinu u roku 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen, i to za korištenje javne površine u svrhu postavljanja montažne garaže i za kioske.

Porez na korištenje javnih površina u svrhu korištenja istih za potrebe cirkusa, zabavnih radnji, šatora za ugostiteljske usluge, promet roba, za pokretne ugostiteljske radnje i ambulantnu prodaju, za postavljanje ljetnih vrtova ispred ugostiteljskih i drugih radnji te za pokretne naprave – stolice i klupe za prodaju voća i povrća, proizvoda kućne radinosti i obrtničkih radnji, automate za piće, sladoled i cigarete, plaća se u roku 5 dana po isteku vremena za koje je nadležno upravno tijelo izdalo odobrenje za postavljanje predmetne naprave.

 

Članak 21.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznice poreza iz članka 19. ove odluke, i to:

a) – za montažne garaže usjedištu grada do 15 m2                   112,00 kn godišnje

– za montažne garaže usjedištu grada veće od 15 m2               200,00 kn godišnje

– na ostalom području                                                              56,00 kn godišnje

b)– za kioske u sjedištu grada                                            20,00 kn/m2 mjesečno

– na ostalom području                                                       15,00 kn/m2 mjesečno.

Obveznici poreza iz stavka 1. ovog članka dužni su nadležnom tijelu za financije Grada dostaviti podatke o mjestu postavljanja kioska, odnosno garaže, kao i o svim promjenama pri postavljanju istih, a sve do 31. ožujka u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku 15 dana od nastanka promjena u postavljanju montažne garaže odnosno kioska.

Ako se montažna garaža, odnosno kiosk postavlja na javnu površinu u drugoj polovici godine, plaća se 50% propisanog poreza na korištenje javnih površina.

 

Članak 22.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju mjesečno pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na korištenje javnih površina iz članka 21. ove odluke, i to:

a) za cirkuse, zabavne radnje, šatore za ugostiteljske radnje, promet robom i dr.

b) za pokretne ugostiteljske radnje i ambulantnu prodaju.

NAPOMENA: a) i b) se rješavaju posebnom odlukom.

c) za postavljanje ljetnih vrtova ispred ugostiteljskih i drugih radnji

– u sjedištu grada                            375,00 kn

– na ostalom području                    225,00 kn

d) za pokretne naprave (stolice i klupe) za prodaju voća i povrća, proizvoda kućne radinosti i obrtničkih radnji, automata za piće, sladoled i cigarete

– u sjedištu grada                            187,00 kn

– na ostalom području                    112,00 kn.

 

Članak 23.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se kad se iste koriste u svrhu postavljanja pokretnih naprava — sanduka za čišćenje obuće i vaga za vaganje ljudi.

 

Članak 24.

Grad Pleternica će sam razrezivati i ispostavljati rješenja za porez na korištenje javnih površina Grada Pleternice.

Grad Pleternica će Poreznoj upravi Požega dostavljati rješenja o istome koja će ona knjižiti kao zaduženja.

 

VII. POREZ NA NEOBRAĐENO OBRADIVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, POREZ NA NEKORISTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE I POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

 

Članak 25.

Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, porez na nekorištene poduzetničke nekretnine i porez na neizgrađeno građevinsko zemljište se ne razrezuju.

 

VIII. PROVEDBENE ODREDBE

 

Članak 26.

Grad Pleternica poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.

 

Članak 27.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Gradu Pleternici dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

 

Članak 28.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun, i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

 

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. kolovoza 2005. godine i bit će objavljena u »Službenom glasilu Grada Pleternice«.

 

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Pleternice (»Službeno glasilo Grada Pleternice« br. 4/01).

 

Klasa: 021-02/05-01/3

Urbroj: 2177/07-3-05-01

Pleternica, 15. srpnja 2005.

Predsjednik

Franjo Delač, prof., v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga