POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1818

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Željko Potočnjak, Agata Račan, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o ustavnoj tužbi M. G. iz Z., koga zastupa S. B., odvjetnik iz Z., na sjednici održanoj 12. srpnja 2005. godine, donio je

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom, pod poslovnim brojem: Pr-2033/95 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe M. G. iz Z., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 10.500,00 (desettisuća i petstotina) kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositelj ustavne tužbe, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio je 7. prosinca 2004. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Dana 21. rujna 1995. godine podnositelj je podnio tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv tuženika Klasične gimnazije Z., radi poništenja rješenja o prestanku radnog odnosa, koji je tuženik donio 23. kolovoza 1995. godine.

Prvo ročište održano je 17. siječnja 1996. godine na kome su saslušani podnositelj i ravnatelj tuženika A. D. kao stranka u postupku. Na tom ročištu zatražen je i uvid u spis Županijskog suda u Zagrebu, broj: Kir-3603/94 i saslušanje ravnatelja X. Gimnazije M. M.

Ministarstvo prosvjete i športa dostavilo je dokumentaciju vezanu uz prijavu i inspekcijski nadzor 17. siječnja 1996. godine.

Na ročištu održanom 3. srpnja 1996. godine, koje je održano nakon dostave kaznenog spisa, saslušan je opunomoćenik podnositelja, te je određeno saslušanje svjedoka M. M. i N. M.

Na ročište 17. veljače 2000. godine, podnositelj nije pristupio jer je bio na liječenju, te je ročište odgođeno.

Na ročištu 13. svibnja 2002. godine, naloženo je provođenje vještačenja na okolnost izgubljene zarade, po prijedlogu tužitelja. Vještački nalaz dostavljen je 15. siječnja 2003. godine, nakon čega je tužitelj specificirao tužbeni zahtjev podneskom od 26. veljače 2003. godine.

Na ročištu 20. ožujka 2003. godine, izvršen je uvid u spis Ko-110/96., u kome je proveden kazneni postupak protiv podnositelja, a optužba je odbijena zbog zastare gonjenja. Ponovno je određeno saslušanje svjedoka N. M. i M. M., te Z. Š.

Na ročištu 16. lipnja 2003. godine saslušana je M. M.

Dana 29. listopada 2003. godine provedeno je dopunsko knjigovodstveno vještačenje na okolnost izgubljene zarade, te je podnositelj uskladio svoj tužbeni zahtjev podneskom od 10. veljače 2004. godine.

Novo ročište zakazano je za 9. studenoga 2004. godine, na koje nije pristupio podnositelj, te je tuženik predložio mirovanje postupka, a koje je određeno rješenjem 9. studenoga 2004. godine.

Dana 11. studenoga 2004. godine podnositelj je dostavio zahtjev za povrat u prijašnje stanje, navodeći da mu je pozlilo 9. studenoga 2004. godine, kada je htio doći na raspravu i da mu je opunomoćenik tada pomogao.

Ročište je potom održano 1. ožujka 2005. godine na koje su pozvani podnositelj i tuženik, te je dopušten povrat u prijašnje stanje zbog bolesti podnositelja, te je postupak nastavljen saslušanjem stranaka.

Na ročištu 17. svibnja 2005. godine saslušani su A. D., N. M., Z. Š. i Ž. Š. Sljedeće ročište bit će zakazano pisanim putem.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

 

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

 

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski parnični postupak započeo je 21. rujna 1995. godine tužbom podnositelja Općinskom sudu u Zagrebu radi poništenja odluke o prestanku radnog odnosa i povrata na rad, te isplate plaće.

Međutim, duljina postupka ne uzima se u razmatranje od tog dana već od 5. studenoga 1997. godine kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst i 8/99. – ispravak, u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči, između ostalog, i pravo na suđenje u razumnom roku.

Ustavna tužba podnijeta je 7. prosinca 2004, a do toga dana postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno devet (9) godine, dva (2) mjeseca i šesnaest (16) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao sedam (7) godina, jedan (1) mjesec i četrnaest (14) dana.

 

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se do podnošenja ustavne tužbe čitavo vrijeme vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu.

U tom razdoblju vidljiva su dva veća razdoblja sudske neaktivnosti, i to od 3. srpnja 1996. do 17. veljače 2000. godine, koje je trajalo tri godine i šest mjeseci, te drugo veće razdoblje neaktivnosti od 17. veljače 2000. do 13. svibnja 2002. godine, koje je trajalo preko dvije godine.

U cijelom razdoblju odvijanja sudskoga postupka nije donesena ni prvostupanjska presuda.

 

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe kao tužitelj u parničnom postupku nije pridonio duljini postupka. Njegovi nedolasci na dvije rasprave uvjetovani su njegovom bolešću (100 % invalid Domovinskog rata na dijalizi).

 

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da nije riječ o složenom predmetu.

 

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se predmet vodi u trajanju od devet godina i tri mjeseca i to čitavo vrijeme pred prvostupanjskim sudom. Imajući u vidu ukupnu duljinu postupka, neučinkovito postupanje suda, te okolnost da se postupak i nadalje vodi pred sudom prvog stupnja, Ustavni sud nalazi da je povrijeđeno pravo podnositelja na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke najkasnije osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-4756/2004

Zagreb, 12. srpnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Suda

dr. sc. Petar Klarić, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga