POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1812

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Agata Račan, Nevenka Šernhorst i Milan Vuković, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi E. L. i B. L., oboje iz K., na sjednici održanoj 11. srpnja 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Županijski sud u Velikoj Gorici dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem: -87/05 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon dana objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), određuje se primjerena naknada podnositeljima ustavne tužbe, zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i to:

– E. L. iz K., S. R. 16, u iznosu od 9.200,00 kn,

– B. L. iz K., S. R. 16, u iznosu od 9.200,00 kn.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositelji ustavne tužbe podnijeli su 1. ožujka 2004. godine ustavnu tužbu, na temelju odredbe članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 42/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), u postupku koji se vodi kod Općinskog suda u Jastrebarskom, poslovni broj: P-226/04, radi naknade štete.

Zbog nedonošenja sudske odluke u razumnom roku podnositelji nalaze povrijeđenim ustavno pravo iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske.

U ustavnoj tužbi podnositelji ukratko navode kronologiju činjenica koje su se zbile u predmetnoj pravnoj stvari ukazujući na dugotrajnost i neučinkovitost suđenja u konkretnom parničnom predmetu.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom podnositelja, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, uvidom u spis Općinskog suda u Jastrebarskom, broj: P-226/04. utvrdio činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositeljice, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Dana 4. rujna 1985. godine podnositelji su Općinskom sudu u Karlovcu podnijeli tužbu protiv tuženika i to: Općine Karlovac, kao prvotuženika, SIZ-a za Stambeno komunalnu oblast na području Općine Karlovac, kao drugotuženika te Komiteta za stambeno komunalne poslove i urbanizam Općine Karlovac, kao treće tuženika, radi naknade štete.

U razdoblju do 5. studenoga 1997. godine ukupno je održano devetnaest ročišta (deset pred Općinskim sudom u Karlovcu, a devet pred Općinskim sudom u Jastrebarskom).

Dana 2. srpnja 1986. godine proveden je očevid na licu mjesta.

Rješenjem Općinskog suda u Karlovcu, broj: P-1474/85 od 27. rujna 1990. predmet je ustupljen Općinskom sudu u Jastrebarskom na rješavanje.

Dana 11. lipnja 1997. godine Općinski sud u Jastrebarskom, rješenjem, broj: P-136/91 odredio je prekid postupka i pozvao (ispravkom citiranog rješenja od 19. lipnja 1997. godine) podnositelje da označe pravnog slijednika bivše Općine Karlovac.

Protiv rješenja o prekidu podnositelji su 23. lipnja 1997. godine izjavili žalbu koja je odlukom Županijskog suda u Zagrebu, broj: -5338/97 od 21. travnja 1998. godine usvojena te je predmet vraćen na ponovni postupak.

Prvostupanjski sud održao je ročište 13. veljače 2001. godine a rješenjem od 2. travnja 2001. godine odredio izvođenje dokaza građevinskim vještačenjem.

Dana 27. lipnja 2001. godine održano je ročište na kojem je glavna rasprava zaključena te je sud donio odluku kojom tužbeni zahtjev podnositelja u cijelosti usvaja kao osnovan.

Tuženik, Grad Karlovac, je 19. listopada 2001. godine protiv prvostupanjske odluke izjavio žalbu koju je Županijski sud u Velikoj Gorici odlukom, broj: -2955/02 od 7. travnja 2004. godine, usvojio te prvostupanjsku odluku ukinuo i predmet vratio na ponovni postupak.

U ponovnom postupku prvostupanjski sud održao je ročište 6. listopada 2004. godine te 15. studenoga 2004. godine, kada je glavnu raspravu zaključio i donio odluku kojom u cijelosti usvaja tužbeni zahtjev podnositelja.

Protiv navedene odluke tuženik je 24. prosinca 2004. godine izjavio žalbu te je predmet 12. siječnja 2005. godine dostavljen Županijskom sudu u Velikoj Gorici na odlučivanje i vodi se pod brojem: -87/05.

 

OČITOVANJE OPĆINSKOG SUDA U JASTREBARSKOM

3. Na temelju članka 69. stavka 2. Ustavnog zakona, Ustavni sud je zatražio od Općinskog suda u Jastrebarskom da se izjasni o navodima ustavne tužbe.

U očitovanju od 23. rujna 2004. godine, Općinski sud u Jastrebarskom ukratko navodi kronologiju postupanja u predmetu.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

4. Odredbom članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, propisano je:

»Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud (...) u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama (...).«

Odredbama članka 63. Ustavnog zakona propisano je:

»(1) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put, u slučaju kad o pravima i obvezama stranke (...) nije u razumnom roku odlučio sud (...).

(2) U odluci kojom usvaja ustavnu tužbu zbog nedonošenja akta u razumnom roku iz stavka 1. ovoga članka, Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i obvezama (...) podnositelja. Rok za donošenje akta počinje teći idućeg dana od dana objave odluke Ustavnog suda u »Narodnim novinama«.

(3) U odluci iz stavka 2. ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja (...) nije odlučio u razumnom roku. Naknada se isplaćuje iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva stranke za njezinu isplatu.«

Ustavna tužba je osnovana.

 

5. Povredu ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku Ustavni sud razmatra u svjetlu osobitih okolnosti svakog pojedinog slučaja.

Razmatranjem razloga ustavne tužbe podnositelja i preslike predmetnog spisa Općinskog suda u Jastrebarskom, Ustavni sud utvrdio je da su se u konkretnom slučaju ostvarile pretpostavke za njegovo postupanje u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona.

Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

 

5.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski parnični postupak započeo je 4. rujna 1985. godine, tužbom podnositelja protiv tuženika i to Općine Karlovca, kao prvotuženika, SIZ-a za Stambeno komunalnu oblast na području Općine Karlovac, kao drugotuženika te Komiteta za stambeno komunalne poslove i urbanizam Općine Karlovac, kao trećetuženika, radi naknade štete.

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7, 11, 12 i 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak i 14/02., u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije) u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu 5. studenoga 1997. godine.

Od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije, odredbe Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe (u daljnjem tekstu: Europska konvencija) čine, na temelju članka 134. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90.), dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske od tog dana čini i odredba članka 6. stavka 1. Europske konvencije pod nazivom »Pravo na pošteno suđenje« koja, između ostaloga, propisuje:

»Radi utvrđivanja svojih prava i obveza građanske naravi (...) svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud (...) u razumnom roku ispita njegov slučaj«.

Sukladno navedenom, konvencijsko pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije (5. studenoga 1997. godine). S druge strane, pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku utvrđeno je ustavnim pravom u Republici Hrvatskoj 9. studenoga 2000. godine, izmjenama članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 113/2000.).

Iz navedenih razloga ispitivanje razumnosti trajanja sudskih postupaka prije 5. studenoga 1997. godine u pravilu ne bi moglo biti predmetom ustavnosudskih postupaka temeljenih na članku 63. Ustavnog zakona, jer u dotadašnjem pravnom poretku Republike Hrvatske takvo pravo nije postojalo ni kao konvencijsko ni kao ustavno pravo.

Slijedom navedenog, u ovom konkretnom slučaju, Ustavni sud je ocijenio da se pravno relevantnim razdobljem, s aspekta povrede prava na razumnu duljinu trajanja sudskog postupka, smatra razdoblje od 5. studenoga 1997. godine (to jest, od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije) do 1. ožujka 2004. godine odnosno do dana kada su podnositelji podnijeli ustavnu tužbu, što ukupno čini razdoblje od (6) godina, tri (3) mjeseca i dvadeset šest (26) dana.

 

5.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud je utvrdio da se u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, u ovom konkretnom slučaju, postupak vodio pred Općinskim sudom u Jastrebarskom u trajanju od tri (3) godine i jedan (1) dan, a zatim je postupak po žalbi tuženika protiv prvostupanjske presude pred Županijskim sudom u Velikoj Gorici trajao dvije (2) godine, tri (3) mjeseca i devetnaest (19) dana, nakon čega je predmet 6. svibnja 2004. godine vraćen prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

U ponovnom postupku Općinski sud u Jastrebarskom je 15. studenoga 2004. godine zaključio glavnu raspravu i donio odluku kojom usvaja tužbeni zahtjev no predmet je, po žalbi tuženika, dostavljen nadležnom drugostupanjskom sudu na odlučivanje.

Također, želi se ukazati i na dugo trajanje parničnog postupka i prije 1997. godine. Naime, prvostupanjski postupak najprije je započeo pred Općinskim sudom u Karlovcu da bi isti, rješenjem, broj: P-1474/85 od 27. studenoga 1990. godine (dakle nakon pet (5) godina, dva (2) mjeseca i dvadeset tri (23) dana) bio ustupljen Općinskom sudu u Jastrebarskom gdje se postupak do 5. studenoga 1995. godine, vodio preko šest godina.

 

5.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U SUDSKOM POSTUPKU)

Podnositelji ustavne tužbe, kao tužitelji u sudskom postupku, prema utvrđenju Ustavnog suda, nisu pridonijeli duljini trajanja sudskog postupka. Štoviše, u više navrata požurivali su rad prvostupanjskog suda te su 7. siječnja 2004. godine Ministarstvu pravosuđa podnijeli predstavku zbog duljine rješavanja predmetnog postupka.

 

5.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

U konkretnom postupku radi se o relativno složenoj parničnoj stvari, ali Ustavni sud ocjenjuje da unatoč tomu sudski postupak traje nerazumno dugo, pri čemu je osobito važna činjenica potpune neaktivnosti Općinskog suda u Jastrebarskom u trajanju od preko dvije (2) godine i šest (6) mjeseci (od 26. lipnja 1998. godine do 13. veljače 2001. godine).

 

5.5. DRUGE OKOLNOSTI OD UTJECAJA NA DULJINUSUDSKOG POSTUPKA

Ustavni sud utvrđuje da se pozivanje na organizacijske ili kadrovske probleme suda ne bi moglo smatrati opravdanim razlogom za neučinkovito i nerazumno dugo vođenje konkretnog parničnog postupka.

6. Ustavni sud utvrđuje da vođenje konkretnog parničnog postupka u trajanju od dvadeset godina, unatoč relativnoj složenosti predmeta i činjenice da su tijekom postupka donijete tri sudske odluke, ne udovoljava zahtjevu suđenja u razumnom roku. Stoga, Ustavni sud utvrđuje da je podnositeljima povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njihovim pravima ili obvezama, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

7. Imajući u vidu sve navedene činjenice i okolnosti, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

8. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku, Ustavni sud u pravilu određuje za razmatrano, pravno relevantno razdoblje, uz iznimnu mogućnost uvažavanja nerazumno dugog razdoblja potpune neaktivnosti suda i prije 5. studenoga 1997. godine, što ovisi o osobitim okolnostima svakog pojedinog slučaja.

Pri utvrđivanju visine naknade, na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, Ustavni sud uzima u obzir sve okolnosti slučaja, imajući pri tom u vidu i vrstu postupka o kojem se radi, napose s obzirom na njegovu hitnost, ali uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

9. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.

10. Predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-686/2004

Zagreb, 11. srpnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga