POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1806

Na temelju odredbi članka 12. točka 5., članka 41. stavka 2. i članka 58. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: »Komisija«), u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova brokera Damiru Mokrišu iz Osijeka, Širokobriješka 7, na sjednici održanoj 14. srpnja 2005., donijela je

RJEŠENJE

 

1. Brokeru DAMIRU MOKRIŠU iz Osijeka, Širokobriješka 7, MB: 2203957300028, oduzima se dozvola za obavljanje poslova brokera, u vremenskom razdoblju od 1. kolovoza 2005. godine do 31. prosinca 2005. godine,

2. Broker DAMIR MOKRIŠ brisat će se iz Registra ovlaštenih brokera koji vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske s danom 1. kolovozom 2005. godine.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

I.1. Tijekom postupka nadzora društva VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima iz Osijeka, Kapucinska 25/II, MBS: 030058309 (dalje u tekstu: »Društvo«) utvrđeno je da je Damir Mokriš, osoba ovlaštena za obavljanje poslova brokera u navedenom društvu (dalje u tekstu: »Broker«) počinila niz nepravilnosti uslijed kojih je potrebno na određeno vrijeme oduzeti brokeru dozvolu za rad.

Komisija je utvrdila da je Damir Mokriš za svoje nalogodavatelje vršio transakcije dionicama Riviera d.d.; Istraturist d.d.; Zlatni rat d.d.; Apartmani Medena d.d.; Belišće d.d.; Slavonski privatizacijski investicijski fond d.d.; Elka d.d; Arenaturist d.d.; Proficio d.d.; Podravka d.d.; na način da nije postupao sukladno odredbi članka 66. stavaka 6. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: »Zakon«) obzirom da naloge koje bi zaprimao od različitih nalogodavatelja nije odmah i bez odgode izložio na trgovinskom sustavu burze ili uređenog javnog tržišta. Postupajući na taj način, u vremenskom razdoblju od 22. siječnja 2004. god. do 8. rujna 2004. god. Damir Mokriš je u više navrata realizirao naloge za prodaju dionica gore navedenih društava po cijenama koje nisu odgovarale interesima njegovih nalogodavatelja, te je na taj način postupao suprotno odredbi članka 59. Zakona.

Člankom 58. stavak 1. točka 4. Zakona propisano je da Komisija rješenjem oduzima brokeru dozvolu ako isti postupa protivno odredbama članka od 62. do 66. Zakona. Tijekom postupka nadzora Komisija je utvrdila da Broker nije prilikom kupnje i prodaje vrijednosnih papira za direktora Društva u nalogu naznačio da je riječ o vlastitom nalogu, što je bio dužan učiniti na temelju odredbe članka 66. stavka 4. Zakona. Jednako tako, naloge za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira Broker nije odmah i bez odgode izložio na trgovinskom sustavu burze, a rok izlaganja u nalogu nije bio drugačije određen, čime je postupio suprotno odredbi članka 66. stavak 6. Zakona. Obzirom da je člankom 66. stavkom 7. Zakona propisano da ovlašteno društvo ne smije ni na koji drugi način osim načina propisanog stavkom 6. Zakona spajati ili izvršavati naloge za kupnju ili prodaji vrijednosnih papira. Na taj način ispunile su se zakonske pretpostavke za oduzimanje dozvole Brokeru sukladno odredbama Zakona.

U nastavku Rješenja, pod točkom I.2. i I.3. opisuju se detaljno dva primjera postupanja Brokera, no na isti ili sličan način Broker je postupao također i prilikom izvršavanja naloga za kupnju ili prodaju dionica svih dionica različitih nalogodavatelja, koje su navedene ad I. 1.

I.2. Nadalje, 13. 1. 2004. godine u 09:09:31 sati Damir Mokriš kao broker Društva zaprimio je nalog br. 68/04-P za prodaju 160 dionica društva Slavonski privatizacijski investicijski fond d.d. (dalje: SLPF) po minimalnoj jediničnoj cijeni od 30,02 kuna. Istog dana u 09:55:50 sati zaprimio je od direktora Društva vlastiti nalog br. 52/04-K na kupnju 160 dionica SLPF-a po maksimalnoj jediničnoj cijeni od 30,02 kuna. Uvidom u pregled naloga i izvješće sa ZSE vidljivo je da je predmetni nalog izvršen na ZSE dana 13. 1. 2004. u 10:38:00 sati i to u cijelosti po jediničnoj cijeni od 30,02 kuna po dionici. Kako je u to vrijeme na VSE ponuda na kupnju bila po cijeni od 31,59 kuna po dionici Društvo je oštetilo nalogodavatelja, prodavši mu dionice na ZSE. Nadalje, istog dana u 11:09 sati Damir Mokriš kao broker Društva je, na temelju naloga za prodaju br. 70/04-P, 71/04-P i 72/04-P koje je od svojih nalogodavatelja zaprimio istog dana, realizirao prodaju ukupno 480 dionica SLPF-a na VSE po jediničnoj cijeni od 32,01 kune za 180 dionica i po 32,00 kune za 300 dionica iz čega je vidljivo da svi nalogodavatelji nisu bili u ravnopravnom položaju, odnosno da broker Društva nije s jednakom pažnjom pazio na interese svih nalogodavatelja.

Na istovjetan način Damir Mokriš kao broker Društva nije pazio na interese nalogodavatelja i kod trgovanja dionicama društva SLPF dana 18. 2. 2004., 19. 2. 2004., 24. 2. 2004., 25. 2. 2004., 27. 2. 2004., 1. 3. 2004. i 4. 3. 2004. Sve navedene transakcije obavio je Broker kao zaposlenik Društva, koji je ovlašten za obavljanje poslova trgovine s vrijednosnim papirima.

I.3. Nadalje, 8. 9. 2004. u 10:34:16 sati, Damir Mokriš kao broker Društva zaprimio je nalog br. 3607/04-P za prodaju 63 dionice Podravke d.d. (dalje: PODR), po minimalnoj jediničnoj cijeni od 195,00 kuna. Istoga dana u 11:39:45 sati, zaprimio je od direktora Društva vlastiti nalog br. 1522/04-K za kupnju 61 dionice PODR-e po maksimalnoj cijeni od 195,00 kuna. Uvidom u pregled naloga i izvješća sa ZSE vidljivo je da su nalozi izvršen istoga dana kako slijedi:

14:22:53 sati — po nalogu za prodaju broj 3607/04-P realizirana je prodaja 2 dionice po jediničnoj cijeni od 200,00 kuna pri čemu je Društvo zastupalo prodavatelja dionica;

14:23:04 sati – po nalogu za kupnju broj 1522/04 — K realizirana je kupnja 61 dionice po jediničnoj cijeni od 195,02 kuna pri čemu je Društvo zastupalo i kupca i prodavatelja dionica.

Uvidom u izvješće i pregled ostalih naloga za kupnju/prodaju dionica PODR izloženih na ZSE dana 8. 9. 2004. godine, vidljivo je da Damir Mokriš kao Broker Društva nije predmetni nalog za prodaju dionica odmah i bez odgode izložio u trgovinski sustav burze, a kako je propisano na temelju odredbe članka 66. stavak 6. Zakona, čime je Damir Mokriš kao broker Društva spojio i izvršio vlastiti nalog za kupnju na način suprotan odredbama članka 66. stavak 6. i 7. Zakona. Damir Mokriš kao broker Društva nije nalog broj 3607/04-P izvršavao s pažnjom dobrog stručnjaka niti pazio na interese nalogodavatelja, odnosno isti nije nalogodavatelja upoznao sa svim okolnostima koje su potrebne radi donošenja odluke o kupnji, odnosno prodaji, te nije dao točne informacije o ponudi, potražnji, prometu i kretanju cijena vrijednosnih papira na burzama.

Istoga dana direktor Društva je putem Društva dao nalog br. 3610/04-P za prodaju 61 prethodno kupljene dionice PODR-e. Nalog je izvršen na ZSE istoga dana u 15:32:06 po cijeni od 200,00 kuna.

Iz naloga za kupnju 1522/04-K vidljivo je Damir Mokriš kao broker Društva nije na nalogu naveo da se radi o vlastitom nalogu, a što je bio dužan učiniti na temelju odredbe članka 66. stavak 4. Zakona.

Sve navedene transakcije obavio je Broker kao zaposlenik Društva, koji je ovlašten za obavljanje poslova trgovine s vrijednosnim papirima.

Nadalje navodimo da je Damir Mokriš kao broker Društva na isti ili sličan način postupao i 22. siječnja 2004. godine pri prodaji dionica društva Riviera d.d., Poreč; 2. veljače 2004. godine pri prodaji dionica Istraturist d.d., Umag; 6. veljače 2004. godine pri prodaji dionica društva Zlatni rat d.d., Bol; 12. veljače 2004. godine pri prodaji dionica društva Apartmani Medena d.d., Trogir; 13. i 27. veljače 2004. te 3. i 4. ožujka 2004. godine pri prodaji dionica društva Belišće d.d., Belišće; 26. veljače 2004. i 13. travnja 2004. pri prodaji dionica društva Elka d.d., Zagreb; 2. ožujka 2004. godine pri prodaji dionica društva Arenaturist d.d., Pula; 2., 3., 4. 13. i 25. veljače 2004. te 1. i 4. ožujka 2004. pri prodaji dionica Proficio d.d., Zagreb.

I.4. Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Komisija će rješenjem izreći odgovarajuću mjeru propisanu zakonom.

Odredbom članka 58. stavka 1. točke 4. Zakona propisano je da će Komisija oduzeti dozvolu brokeru ukoliko isti postupa protivno odredbama članka od 62. do 66. Zakona.

Slijedom navedenog, valjalo je Damiru Mokrišu oduzeti dozvolu za obavljanje poslova brokera u vremenskom razdoblju od 1. kolovoza 2005. godine do 31. prosinca 2005. godine te ga brisati iz registra ovlaštenih brokera koji vodi Komisija, a u koji je broker bio upisan pod brojem 95, na temelju rješenja Komisije, klasa: UP/I- 450-08/02-02/156, urbroj: 567-03-02-3 od 14. studenog 2002. god.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

 

Klasa: UP/I-041-02/04-01/12

Urbroj: 567- 04/05-05

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga