POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1805

Na temelju odredbi članka 12. točka 5., članka 41. stavka 2. i članka 58. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima brokeru Davoru Barnjaku iz Splita, na sjednici održanoj dana.14. srpnja 2005., donijela je

RJEŠENJE

 

1. Brokeru DAVORU BARNJAKU iz Splita, rođenom 20. kolovoza 1955. godine oduzima se dozvola za obavljanje poslova brokera, u vremenskom razdoblju od 1. kolovoza 2005. do 31. prosinca 2005. godine,

2. Broker DAVOR BARNJAK brisat će se iz Registra ovlaštenih brokera koji vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske 1. kolovozom 2005. godine,

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) provela je sukladno odredbama članka 12. točke 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon) nadzor nad poslovanjem društva za poslovanje vrijednosnim papirima Vrijednosnice Osijek d.o.o., Osijek, Kapucinska 25/II (dalje: Društvo).

U postupku nadzora između ostalog utvrđeno je da je Društvo bez prethodnog dostavljanja Komisiji, objavilo oglase u Makarskoj kronici 6. travnja 2004. i Slobodnoj Dalmaciji 28. travnja 2004. godine, u kojima je bio naveden službeni telefonski broj Društva, a na koji se javljao Davor Barnjak, ovlašteni broker u Društvu, te je time ispunjeno biće prekršaja opisanog člankom 155. stavkom 1. točka. 34. i stavka 2. Zakona, tj. ovlašteno društvo objavilo je oglase na način protivan odredbama članka 60. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Na navedene oglase javili su se Komisiji poznati nalogodavci kojima je ovlašteni broker Davor Barnjak, postupajući suprotno odredbama Zakona koji određuju način izlaganja naloga te način doznake sredstava dobivenih prodajom dionica, umjesto bezgotovinske isplate na račun nalogodavca, isplatio iznos u gotovini prije prodaje dionica na burzi. Na taj način, Društvo i broker Davor Barnjak nisu postupali u interesu nalogodavca čime je ispunjeno biće prekršaja opisanog člankom 155. st. 1. t. 32. i st. 2. Zakona.

Vršeći isplatu novca od prodaje dionica nalogodavca u gotovini, suprotno članku 64. stavku 3. Zakona, kojim je propisano da sredstva s računa nalogodavca ostvarena prodajom vrijednosnih papira ovlašteno društvo je obvezno doznačiti isključivo u korist računa nalogodavca, umjesto bezgotovinski na račun nalogodavca društvo i broker Davor Barnjak su ispunili biće prekršaja iz članka 155. stavka 1. točke 41. Zakona, tj. ovlašteno društvo sa sredstvima nalogodavaca postupilo je protivno odredbama članka 64. Zakona. Niti društvo niti broker nisu naknadno nalogodavcu isplatili razliku u cijeni ostvarenoj prodajom dionica na burzi i onoj isplaćenoj u gotovini prije same prodaje dionica, odnosno suprotno članku 59. stavak 1. Zakona, nisu u svemu pazili na interese nalogodavca i postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Sukladno odredbi članka 15. stavak 2. Zakona, kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Komisija će rješenjem izreći odgovarajuću mjeru propisanu Zakonom. Odredbom članka 58. stavak 1. točka 4. Zakona propisano je da će Komisija rješenjem oduzeti dozvolu brokeru ili investicijskom savjetniku ako postupa protivno odredbama članaka 62. do 66. Zakona.

Slijedom navedenog, valjalo je Davoru Barnjaku oduzeti dozvolu za obavljanje poslova brokera, u vremenskom razdoblju od 1. kolovoza 2005. godine do 31. prosinca 2005. godine te ga brisati iz registra ovlaštenih brokera koji vodi Komisija, a u koji je isti bio upisan pod rednim brojem 164 na temelju rješenja Komisije, klasa: UP/I-450-08/02-02/123, urbroj: 567-03/02-2 od 10. listopada 2002. godine.

Sukladno odredbama članka 8. točka 4. Zakona ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

 

Klasa: UP/I-041-02/04-01/116

Urbroj: 567-04/05-18

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga