POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1803

Na temelju odredbe članka 15. stavka 2. i stavka 4. točke 6. i članka 147. stavka 3. i 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) u predmetu nadzora nad poslovanjem društva CEUFIN BROKERS d.o.o. iz Zagreba, Koturaška 73, Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. srpnja 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

 

1. Trgovačkom društvu Mias d.o.o. iz Osijeka, Sijenjak 36, MB: 1891332 zabranjuje se raspolaganje sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb, koje se vode na računu vrijednosnih papira broj 5152801, koji se vodi kod Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, na rok od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja.

II. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, Ksaver 200 da trgovačkom društvu Mias d.o.o. iz Osijeka, Sijenjak 36, MB: 1891332, blokira odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb, koje se vode na računu iz točke I. ovog rješenja na rok od 60 dana od dana konačnosti ovog rješenja.

III. Nalaže se Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. iz Zagreba, Ksaver 200 da o učinjenom iz točke II. ovog rješenja bez odgode obavijesti Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske

IV. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Ko­misija) je 18. ožujka 2004. godine donijela rješenje (klasa: UP/I-041-01/03-01 /56, urbroj: 567-04/04-28) kojim je društvu Ceufin brokers d.o.o. (dalje: Društvo) oduzeta dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima s danom 1. travnja 2004. godine te ga se briše iz Registra ovlaštenih društava koji vodi Komisija, a u koji Registar je Društvo bilo upisano pod brojem 44, temeljem rješenja Komisije, klasa: UP/II-450-08/03-02/83 od 7. svibnja 2003. godine.

Društvo je bilo obvezno do 1. travnja 2004. godine na prikladan način obavijestiti sve svoje klijente o prestanku važenja dozvole i s tim u svezi omogućiti im opozivanje neizvršenih naloga, odnosno sredstva primljena na ime kupovine vrijednosnih papira i sredstva primljena po osnovi prodaje vrijednosnih papira trebalo je doznačiti u korist nalogodavaca. Također, po isteku navedenog roka, Društvo je bilo obvezno Komisiji dostaviti dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, zatim o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi ili uredno izvršeni ili opozvani.

S obzirom da po isteku propisanog roka, Društvo nije Komisiji dostavilo potrebne dokaze, Komisija je 4. siječnja 2005. dopisom zatražila od Društva dostavu očitovanja i dokumentacije u svezi postupanja Društva sukladno rješenju Komisije klasa: UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004. godine, kojim se Društvu i Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. nalažu određene radnje, a sve u svrhu zaštite položaja pojedinih sudionika na tržištu kapitala.

S obzirom da Društvo nije ispunilo obveze prema Komisiji iz Rješenja klasa: UP/I-041-02/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004. godine, ali niti obaveze prema svojim nalogodavcima Komisija je 10. veljače 2005. godine donijela Rješenje Komisije klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-31., kojim je društvu Ceufin brokers d.o.o. naložilo da u roku od 15 dana dostavi Komisiji dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, o obavješćivanju svih svojih klijenata o prestanku važenja dozvole i s tim u vezi omogućavanje opozivanja neizvršenih naloga, o zatvaranju posebnog »računa nalogodavca«, te presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani.

Dana 16. veljače 2005. godine Središnja depozitarna agencija d.d. je obavijestila Komisiju o poduzetim radnjama vezanim na Rješenje klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-31, od 10. veljače 2005.

Društvo je 3. ožujka 2005. godine poslalo svoje očitovanje vezano na Rješenje Komisije klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-31, od 10. veljače 2005. godine u kojem navodi da nije ispunilo sve obveze iz predmetnog rješenja.

Dana 8. veljače 2005. godine Komisija je zaprimila 3 (tri) ugovora na temelju kojih je Društvo 21., 22. i 23. prosinca 2004. godine izvršilo prodaju društvima Mias d.o.o. iz Osijeka, Stjenjak 36, Roza d.o.o. iz Varaždina, Antuna Mihanovića 4 i Stella viva d.o.o. iz Varaždina, Anina 2, ukupno 57.000 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d., a da prethodno nije podmirilo obveze prema svojim nalogodavcima, kako im je bilo naloženo na temelju rješenja klasa: UP/I-041-01/03-01/56, urbroj: 567-04/04-28 od 18. ožujka 2004. godine i rješenja klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-31, od 10. veljače 2005. godine.

Kako postoji osnovana sumnja da su ovi ugovori zaključeni s namjerom da Društvo ovakvim postupanjem izbjegava svoje obveze koje ima prema nalogodavcima, a osnovanost navedene sumnje što više, proizlazi iz činjenice da su plaćanja cijene ugovorena u roku od 45 mjeseci od upisa prijenosa dionica na vlasničku poziciju u Središnjoj depozitarnoj agenciji, na poček od 6 mjeseci u 12 jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva zadnji dan perioda od 9 mjeseci od upisa dionica na vlasničku poziciju Kupca u Središnjoj depozitarnoj agenciji, te iz činjenice da su predmetna društva — kupci dionica Domaće tvornice rublja d.d. osnovana neposredno prije zaključivanja predmetnih ugovora i s minimalnim temeljem kapitalom, a kako iste sumnje nisu otklonjene u zadanom roku, Komisija je smatrala potrebnim izreći mjere kojima se nalaže otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te poduzimanje aktivnosti nužnih za njihovo otklanjanje.

Naknadnim nadzorom utvrđeno je da se društvo Mias d.o.o. prijavilo u registar poreznih obveznika tek 27. siječnja 2005. godine. Isto tako je utvrđeno da nije Poreznoj upravi — Područnom uredu Osijek podnio zakonom propisana financijska izvješća za 2004. godinu.

Također društvo Mias d.o.o. nije Komisiji na njezin zahtjev, kojeg je Mias d.o.o. zaprimio 25. svibnja 2005. godine, dostavilo godišnje financijsko izvješće za 2004. godinu, koje sadrži prijavu poreza na dobit, račun dobiti i gubitka, bilancu i analitičku bruto bilancu.

Odredbama članka 15. stavka 4. točke 6. Zakona propisano je da kada Komisija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcioniranje tržišta kapitala u cjelini, položaj pojedinih sudionika na tržištu ili postoji mogućnost nanošenja velike štete Komisija će naložiti druge mjere koje su potrebne za uklanjanje posljedica koje su nastale izvršenjem ili propuštanjem radnji od strane sudionika na tržištu kapitala, a mogu utjecati na tržište u cjelini.

Također, odredbama članka 147. stavka 3. točke 2. Zakona propisano je da u svrhu zaštite interesa ulagatelja, članova i drugih korisnika usluga Središnje depozitarne agencije, Komisija je ovlaštena donijeti odluku kojom može naložiti Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. da poduzme radnje kojima blokira, odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje upisanim vrijednosnim papirima, vrijednosnim papirima koji bi se u postupku prijeboja i namire ili preknjižbe trebali upisati na pojedinim računima otvorenim kod Središnje depozitarne agencije d.d. ako je ovlaštena osoba za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima učinila pogrešku ili drugu neprimjerenu radnju posljedično kojoj su vrijednosni papiri upisani na računu ulagatelja.

Stoga je Komisija 18. ožujka 2005. godine donijela Rješenje klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-51, te 17. svibnja 2005. godine Rješenje klasa: UP/I041-02/04-01/63, urbroj: 567-04/05-90, kojima se društvu Mias d.o.o. zabranjuje raspolaganje sa 16.700 dionica trgovačkog društva Domaća tvornica rublja d.d. Zagreb, na rok od 60 dana.

Komisija smatra da se činjenično stanje nije promijenilo čime su ispunjeni uvjeti iz odredbe članka 15. stavka 2. i stavka 4. točke 6. i članka 147. stavka 3. i 4. Zakona, te je riješeno kao u točki I., II. i III. izreke rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona ovo rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

 

Klasa: UP/I-04 1-02/04-01/63

Urbroj: 567-04/05 -112

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga