POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1801

Na temelju odredbi članka 12. točka 5., članka 35., članka 36., članka 41. stavak 1. i članka 43. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev društva PROSPECTUS VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. iz Zagreba, Đorđićeva 6, zastupanog po Odvjetničkom društvu Marković & Plišo iz Zagreba, Smičiklasova 21, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj 14. svibnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

 

1. Društvu PROSPECTUS VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o., Zagreb, Đorđićeva 6, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, i to:

a) točka 1. – kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime i za račun nalogodavca)

b) točka 2. – trgovina u spekulacijske svrhe – kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun,

c) točka 3. — upravljenje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca — vlasnika portfelja,

d) točka 4.- poslovi posebne burzovne trgovine,

e) točka 7.- investicijsko savjetovanje.

2. Dozvola iz točke 1. izreke izdaje se na neodređeno vrijeme.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

Društvo PROSPECTUS VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. iz Zagreba (dalje: Društvo), zastupano po Odvjetničkom društvu Marković & Plišo iz Zagreba, podnijelo je 12. srpnja 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 1, 2, 3, 4. i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon).

U provedenom je postupku utvrđeno da Društvo ispunjava uvjete propisane odredbama članka 36., 37., 40. stavak 2., 42., 46. i 57. Zakona, te odredbama članka 2. i članka 3. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 143/02). Slijedom iznijetog, riješeno je kao u izreci rješenja.

Ovo rješenje upisat će se u Registar ovlaštenih društava 14. srpnja 2005. godine, pod rednim brojem 101.

Društvo je ispunilo uvjete iz članka 2. točke 4. i 5. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenje žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/102

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 14. srpnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga