Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1692

 

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – INDUSTRIJSKE LUKEPODROLA – RAKALJ

 

I.

 

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju prijava na objavljeno javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – industrijske luke PodrolaRakalj (»Narodne novine«, broj 66/2005), a u skladu s Odlukom o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije za luku posebne namjene – industrijsku luku Podrola-Rakalj, klase: 934-01/05-01/03, od 20. svibnja 2005. godine i Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog Odlukom o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 32/2004), daje društvu »Maškun« d.o.o., Filipana 23, Marčana (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije), ovlaštenje za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – industrijske luke PodrolaRakalj.

Granica lučkog područja luke posebne namjene – industrijske luke PodrolaRakalj utvrđena je Rješenjem Povjerenstva za granice Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka klase: UP/I-342-01/05-01/11, od 29. ožujka 2005. godine.

Područje pomorskog dobra obuhvaća koordinatne točke izražene u GaussKrugerovoj projekciji:

                                   Y                             X

TOČKA 1       5 427 256.32              4 982 228.04

TOČKA 2       5 427 235.89              4 982 218.97

TOČKA 3       5 427 204.91              4 982 321.65

TOČKA 4       5 427 201.66              4 982 331.66

TOČKA 5       5 427 134.58              4 982 614.98

TOČKA 6       5 427 147.69              4 982 620.94

TOČKA 7       5 427 184.10              4 982 637.49

TOČKA 8       5 427 268.85              4 982 399.73

TOČKA 9       5 427 302.02              4 982 248.33

 

Granicom pomorskog dobra – lučkog područja za luku posebne namjene, obuhvaćena je u cijelosti katastarska i zemljišno – knjižna čestica zemlje 2320 i 2069/4, te djelomično čestica zemlje 2069/5, sve k.o. Rakalj.

Navedeno lučko područje obuhvaća površinu od 29.074 m2, od čega se na kopneni dio odnosi 11.439 m2, a na morski dio 17.635 m2 i označeno je na grafičkom prikazu Geodetskog situacijskog plana, broj plana 15. k.o. Rakalj u mjerilu 1:1200, koji čini sastavni dio ove Odluke, kao Prilog 1, a ne objavljuje se u Narodnim novinama.

 

II.

 

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene – industrijske luke PodrolaRakalj.

Korisnik koncesije se obvezuje da, pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi za obavljanje djelatnosti ukrcaja i iskrcaja kamena, te prihvata i otpreme brodova za prijevoz kamena.

 

III.

 

Korisnik koncesije je dužan gospodarski koristiti luku u skladu s hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na lučkom području u redovnoj proceduri ishoditi prethodnu suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

 

IV.

 

Korisnik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

 

V.

 

Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke Korisniku koncesije na vremensko razdoblje do 31. prosinca 2010.

 

VI.

 

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Korisnik koncesije se obvezuje da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Korisnik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od 4,00 kuna po m2 zauzete površine pomorskog dobra godišnje;

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 2% od ukupnog godišnjeg prihoda koji se ostvaruju na predmetnom pomorskom dobru.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

– stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji, u roku od 45 dana. Za slijedeće godine naknada se plaća uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. ožujka. Za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja

– promjenjivi dio naknade plaća se unatrag, u jednom obroku, do 1. ožujka naredne godine.

 

VII.

 

Ugovor o koncesiji neće se sklopiti ako:

1. Korisnik koncesije ne dostavi Davatelju koncesije neopozivu garanciju banke u korist Republike Hrvatske – Ministarstva financija na iznos 15 % planirane investicijske vrijednost, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku investicije, a sve sukladno planu iznesenom u Studiji gospodarske opravdanosti Korisnika koncesije, koja čini sastavni dio ove Odluke, kao prilog II, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«. Garancija banke mora sadržavati klauzulu »na prvi poziv i bez prigovora«.

2. Dvije bjanko zadužnice i dvije bjanko mjenice, te mjenično očitovanje kao osiguranje plaćanja koncesijske naknade iz točke VI. Ove Odluke.

Ako Korisnik koncesije, u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana donošenja ove Odluke, ne potpiše ugovor o koncesiji gubi sva prava određena ovom Odlukom.

 

VIII.

 

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, turizma, prometa i razvitka da, u roku od 45 dana od dana donošenja ove Odluke, sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra određenog točkom I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Korisnika koncesije, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, praćenje investicija u luci uz garanciju banke, te održavanje i osiguranje luke.

Ugovor o koncesiji mora sadržavati raskidne uvjete u slučaju neizvršavanja obveza Korisnika koncesije u pogledu investiranja, u rokovima i iznosima kako je navedeno u Studiji gospodarske opravdanosti, te aktiviranje garancije iz točke VII. ove Odluke.

 

IX.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-01/03

Urbroj: 5030116-05-3

Zagreb, 8. srpnja 2005.

 

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga