Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1689

 

Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu držav­ne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 59/2001 i 199/2003) i članka 27. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2005. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Uredbom određuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, kao i druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.

 

Članak 2.

 

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj službenika i namještenika, uređuje se tako, da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu Zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 3.

 

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva:

1. Kabinet ministra

2. Samostalni odjel za unutarnju reviziju

3. Tajništvo Ministarstva

4. Uprava poljoprivrede

5. Uprava za poljoprivredno zemljište

6. Uprava za poljoprivrednu politiku, Europsku uniju i međunarodnu suradnju

7. Uprava za prehrambenu industriju

8. Uprava za veterinarstvo

9. Uprava za održivi razvitak seoskog prostora

10. Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi

11. Uprava ribarstva

12. Uprava šumarstva

13. Uprava za lovstvo

14. Uprava vodnoga gospodarstva

15. Uprava za drvnu industriju.

 

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA I NAČIN UPRAVLJANJA

 

1. KABINET MINISTRA

 

Članak 4.

 

U Kabinetu ministra obavljaju se stručni i administrativni poslovi za ministra i državne tajnike, poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom Republike Hrvatske, Hrvatskim saborom i njihovim radnim tijelima, te drugim ministarstvima, protokolarni poslovi, poslovi koordiniranja međunarodnje suradnje i prevođenja, drugi poslovi u svezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva i aktivnostima ministra i državnih tajnika, poslovi odnosa s javnošću, medijskog i drugog prezentiranja rada Ministarstva, te poslovi publikacija i tiskovina Ministarstva.

 

2. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

 

Članak 5.

 

Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšaja poslovanja Ministarstva. Odjel procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru financija u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i operativne planove revizije, obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja podnosi ministru financija; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća toj Upravi; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju (»Narodne novine«, broj 43/2005).

 

3. TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

 

Članak 6.

 

U Tajništvu Ministarstva obavljaju se poslovi usklađivanja rada upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i unutarnjih ustrojstvenih jedinica, daju upute za rad u svezi s ostvarivanjem plana rada, koordiniraju poslovi na izradi i ostvarivanju plana rada i na temelju nacrta planova rada predlažu planovi stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika, poduzimaju mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, izrađuju se izvješća o ostvarivanju plana rada, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojstvom.

U Tajništvu se usklađuje rad na izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva i koordinira pravne poslove.

U Tajništvu se obavljaju kadrovski, opći, tehnički i pomoćni poslovi, poslovi javnih nabava i ograničenih prikupljanja ponuda, izrade godišnjeg plana nabava i evidencije godišnjih nabava, nadziru se i koordiniraju poslovi obrambenih mjera, nadzire rad državnih službenika i namještenika, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, kao i opremanju prostora Ministarstva, o voznom parku i korištenju vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, obavljaju poslovi pisarnice-pismohrane, prijepisa, umnožavanja, ekonomata, domara, održavanje prostora, opreme i čistoće, te poslovi informatizacije.

U Tajništvu se obavljaju i poslovi u svezi s izradom finacijskog plana u skladu s napucima ministra, te prati ostvarivanje donesenog financijskog plana, pribavljaju izvješća i vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi knjigovodstvena evidencija, obavljaju računovodstveni i drugi poslovi sukladno posebnim propisima.

U Tajništvu se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.1. Odjel pravnih poslova

3.2. Odjel za kadrovske, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove

3.3. Odjel za financijsko-planske poslove i računovodstvo.

 

3.1. Odjel pravnih poslova

 

Članak 7.

Odjel pravnih poslova obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona, sudjeluje u izradi pravilnika, naredbi, naputaka i drugih akata iz djelokruga Ministarstva, objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona drugih tijela državne uprave, daje mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona, prati propise i predlaže izmjene u tim propisima, izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i koordinira postupak sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte prijedloga akata za pristupanje u članstvo međunarodnim tijelima i organizacijama, koordinira upravni postupak i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, surađuje, nadzire i vodi evidenciju ustanova s javnim ovlastima iz djelokruga Ministarstva i daje očitovanja na pojedina pravna pitanja iz djelokruga rada Ministarstva, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u parnicama i postupcima ovrhe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.1.1. Odsjek za izradu propisa

3.1.2. Odsjek za upravne i sudske postupke.

 

3.1.1. Odsjek za izradu propisa

 

Članak 8.

 

Odsjek za izradu propisa obavlja poslove izrade nacrta prijedloga zakona, daje mišljenja na pravilnike, naredbe, naputke i druge akte iz djelokruga Ministarstva, objedinjuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona drugih tijela državne uprave, daje mišljenja i objašnjenja u svezi s provedbom zakona, prati propise i predlaže izmjene u tim propisima; izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i koordinira postupak sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva, izrađuje nacrte prijedloga akata za pristupanje u članstvo međunarodnim tijelima i organizacijama; obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

 

3.1.2. Odsjek za upravne i sudske postupke

 

Članak 9.

 

Odsjek za upravne i sudske postupke, koordinira upravni postupak i provodi upravni nadzor u upravnim stvarima iz djelokruga Ministarstva, ako ti poslovi zakonom, drugim propisom ili ovom Uredbom nisu stavljeni u djelokrug unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; ostvaruje suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; daje očitovanja na pojedina pravna pitanja iz djelokruga rada Ministarstva; priprema odgovore i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u parnicama i postupcima ovrhe; obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

 

3.2. Odjel za kadrovske, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove

 

Članak 10.

 

Odjel za kadrovske, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva; obavlja poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika; sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji plana stručnog usavršavanja; prati statusna prava državnih službenika i namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, zastupa Ministarstvo u postupcima pred službeničkim sudovima; vodi brigu o opremanju i održavanju prostorija Ministarstva, te održavanju ostalih prostorija koje su Ministarstvu povjerene na upravljanje; obavlja poslove primitka i otpreme pošte, poslove neposredne unutarnje i vanjske dostave pismena i ostalih pošiljki, te poslove evidentiranja pismena i vodi pismohranu; obavlja poslove prijepisa i umnožavanja materijala; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i upotrebi sredstava i opreme Ministarstva; brine o nabavi sredstava i opreme Ministarstva; koordinira i vodi poslove izrade godišnjeg plana nabave i evidencije javnih nabava, poslove oko odabira najpovoljnijih dobavljača sukladno s raspisanim javnim natječajima i postupcima ograničenog prikupljanja ponuda; brine o tehničkom održavanju računalne opreme; brine o stabilnosti i sigurnosti informacijskih sustava; brine o edukaciji državnih službenika i namještenika za rad sa standardnim informatičkim proizvodima; obavlja poslove oko civilnih i obrambenih priprema i tehničke poslove oko plana pripravnosti i popratnih akata, te prenošenje istih na pravne osobe od posebnog značenja za obranu, te organizira rad internog kafića.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

3.2.1. Odsjek za kadrovske i pomoćne poslove

3.2.2. Odsjek za opće i tehničke poslove

3.2.3. Odsjek za informatizaciju.

 

3.2.1. Odsjek za kadrovske i pomoćne poslove

 

Članak 11.

 

Odsjek za kadrovske i pomoćne poslove prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika, sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji programa stručnog usavršavanja, prati statusna prava državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi; obavlja stručne i tehničke poslove, koji se odnose na pisarnicu, pismohranu i otpremu pošte, organizira rad internog kafića, te obavlja i druge poslove koje odredi tajnik neposredno ili ministar.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odsjeka, ustrojavaju se sljedeći odjeljci:

3.2.1.1. Odjeljak kadrovskih poslova

3.2.1.2. Odjeljak pisarnice

3.2.1.3. Odjeljak pomoćnih poslova.

 

3.2.1.1. Odjeljak kadrovskih poslova

 

Članak 12.

 

Odjeljak kadrovskih poslova prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, obavlja administrativne poslove oko izbora kandidata za prijam u radni odnos i raspored službenika i namještenika, sudjeluje u izradi, donošenju i realizaciji programa stručnog usavršavanja, prati statusna prava državnih službenika i namještenika, njihov rad i promicanje u službi.

 

3.2.1.2. Odjeljak pisarnice

 

Članak 13.

 

Odjeljak pisarnice obavlja administrativne poslove vezane za primitak i dostavu pošte, raspoređivanje akata, arhiviranje i čuvanje registrirane građe, koja nastaje radom Ministarstva; stručne i tehničke poslove, koji se odnose na pisarnicu, pismohranu i otpremu pošte.

 

3.2.1.3. Odjeljak pomoćnih poslova

 

Članak 14.

 

Odjeljak pomoćnih poslova organizira i obavlja poslove koji se odnose na održavanje čistoće prostorija, brine o servisu i usluzi prilikom održavanja stručnih i radnih skupova u prostorijama Ministarstva, o pravilnom korištenju reprezentacije, organizira rad internog kafića.

 

3.2.2. Odsjek za opće i tehničke poslove

 

Članak 15.

 

Odsjek za opće i tehničke poslove priprema i provodi postupke javnih nabava i ograničenih prikupljanja ponuda, te izrade plana nabave i godišnje evidencije nabava; skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada; obavlja poslove koji se odnose na opremanje i održavanje poslovnih prostorija, obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na opremanje prostorija Ministarstva; provodi poslove obrambenih priprema Ministarstva, te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka, ustrojavaju se sljedeći odjeljci:

3.2.2.1. Odjeljak za javne nabave

3.2.2.2. Odjeljak za tehničke poslove.

 

3.2.2.1. Odjeljak za javne nabave

 

Članak 16.

 

Odjeljak za javne nabave koordinira i provodi poslove izrade planova nabave i godišnjih evidencija, priprema i provodi postupke javnih nabava i ograničenih prikupljanja ponuda, te prati izvršenje ugovora sklopljenjih temeljem istih postupaka.

 

3.2.2.2. Odjeljak za tehničke poslove

 

Članak 17.

 

Odjeljak za tehničke poslove brine o pravilnom korištenju imovine, sredstva rada i opreme Ministarstva, obavlja poslove opremanja i održavanja prostorija Ministarstva, provodi poslove obrambenih priprema Ministarstva.

 

3.2.3. Odsjek za informatizaciju

 

Članak 18.

 

Odsjek za informatizaciju brine o tehničkom održavanju računalne opreme, o stabilnosti i sigurnosti informacijskih sustava, brine o edukaciji državnih službenika i namještenika za rad sa standardnim informatičkim proizvodima, obavlja poslove uređivanja WEB stranica Ministarstva i druge poslove sukladno posebnim propisima.

 

3.3. Odjel za financijsko-planske poslove i računovodstvo

 

Članak 19.

 

Odjel za financijsko-planske poslove i računovodstvo koordinira i organizira rad na poslovima i zadacima koji se odnose na stručno i pravovremeno obavljanje poslova u odsjecima; izrađuje plan rada Odjela i brine se za njegovo izvršavanje; proučava i sudjeluje u stručnoj obradi najsloženijih poslova iz djelokruga rada Ministarstva, koja se odnose na praćenje i primjenu propisa iz područja financijsko-planskih i računovodstvenih poslova; sudjeluje i predlaže izradu financijskih planova i vrši nadzor nad zakonitim i namjenskim korištenjem financijskih sredstava; sudjeluje u izradi financijskih izvješća i koordinira rad s odgovarajućim državnim institucijama i ustanovama, te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga odjela, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.3.1. Pododsjek za financijsko-planske poslove

3.3.2. Pododsjek za računovodstvene poslove.

 

3.3.1. Pododsjek za financijsko-planske poslove

 

Članak 20.

 

Pododsjek za financijsko-planske poslove koordinira i organizira rad na poslovima i zadacima koji se odnose na stručno i pravovremeno obavljanje poslova u Pododsjeku; izrađuje prijedloge Plana proračuna, prati njegovo izvršavanje, izrađuje financijske planove i kontrolira zakonito i namjensko trošenje novčanih sredstava u skladu s planiranim aktivnostima i projektima sukladno ekonomskoj klasifikaciji prema Pravilniku o proračunskom računskom planu; obavlja sve poslove Državne riznice; dostavlja zahtjeve Ministarstvu financija i kontrolira trošenje transferiranih sredstava kod njihovih korisnika; kontrolira naplatu i korištenje sredstava od vlastitih prihoda, analizira financijske pokazatelje, te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

 

3.3.2. Pododsjek za računovodstvene poslove

 

Članak 21.

 

Pododsjek za računovodstvene poslove vodi financijsko i računovodstveno poslovanje, prati i izučava zakone i druge propise vezane za financijsko i računovodstveno poslovanje, izrađuje periodične, polugodišnje i godišnje završne račune po pojedinim žiroračunima, te ih onda konsolidira za izvještajna razdoblja; sudjeluje u izradi financijskog plana i vodi računa o namjenskom trošenju sredstava u skladu sa planiranim aktivnostima i projektima, sukladno ekonomskoj klasifikaciji prema Pravilniku o proračunskom računskom planu; obavlja poslove evidencije financijskih promjena u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, odnosno analitičke evidencije, vodi knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura, knjigu nefinancijske imovine, vrši financijsku i računovodstvenu kontrolu, likvidaciju računa, obračun plaća, bolovanja i ostalih naknada za zaposlene, izrađuje statistička i financijska izvješća, organizira i vodi godišnji popis osnovnih sredstava i sitnog inventara, vodi knjigu osnovnih sredstava i sitnog inventara, usklađuje inventuru s knjigovodstvenim stanjem i obavlja druge poslove sukladno posebnim propisima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga pododsjeka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

3.3.2.1. Odjeljak za računovodstvene poslove

3.3.2.2. Odjeljak za platni promet.

 

3.3.2.1. Odjeljak za računovodstvene poslove

 

Članak 22.

 

Odjeljak za računovodstvene poslove obavlja poslove evidencije financijskih promjena u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, odnosno analitičke evidencije, knjigu nefinancijske imovine, vrši financijsku i računovodstvenu kontrolu, likvidaciju računa, obračun plaća, bolovanja i ostalih naknada za zaposlene, izrađuje statistička i financijska izvješća, usklađuje inventuru s knjigovodstvenim stanjem i obavlja druge poslove.

Vodi financijsko i računovodstveno poslovanje; prati i izučava zakone i druge propise vezane za financijsko i računovodstveno poslovanje, izrađuje periodične, polugodišnje i godišnje završne račune po pojedinim žiroračunima, te ih onda konsolidira za izvještajna razdoblja.

Sudjeluje u izradi financijskog plana i vodi računa o namjenskom trošenju sredstava u skladu s planiranim aktivnostima i projektima sukladno ekonomskoj klasifikaciji prema Pravilniku o proračunskom računskom planu. Obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

 

3.3.2.2. Odjeljak za platni promet

 

Članak 23.

 

Odjeljak za platni promet vodi knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura, obavlja poslove evidencije financijskih promjena u pomoćnim knjigama, odnosno analitičke evidencije, vodi knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura, izrađuje statistička i financijska izvješća, obavlja blagajničko poslovanje glavne blagajne, devizne blagajne, blagajne goriva i blagajne poštarine, obavlja gotovinske uplate i isplate na osnovi uredno likvidirane dokumentacije, kontira i knjiži financijsku dokumentaciju, kontrolira ispravnost deviznih putnih naloga, usklađuje kompletno devizno poslovanje s Glavnom knjigom, sudjeluje i izrađuje periodične, polugodišnje i godišnje završne račune i druge poslove sukladno posebnim propisima.

 

4. UPRAVA POLJOPRIVREDE

 

Članak 24.

 

Uprava poljoprivrede izvršava zakone i propise u području poljoprivrede; izravno je nadležna za provođenje Zakona o sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakona o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja, Zakona o stočarstvu, Zakona o zaštiti bilja, Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, Zakona obrani od tuče, obavlja poslove po prenijetoj nadležnosti iz drugih zakona; rješava u upravnim i inspekcijskim stvarima u području poljoprivrede; priprema nacrte i donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja poljoprivrede i njihovo usklađenje sa smjernicama Europske unije; sudjeluje u izradi proračuna i sustava potpore u poljoprivredi; obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i općih akata kojima je uređeno područje poljoprivrede, zaštite bilja, korištenje potpora u poljoprivredi i ribarstvu i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem; obavlja zdravstveni nadzor bilja u proizvodnji i u prometu pošiljaka bilja preko državne granice u skladu s propisima o zaštiti bilja; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u svom djelokrugu; provodi upravni nadzor u skladu s propisima u nadležnosti i ostale upravne poslove iz područja poljoprivrede, prati i koordinira rad ustanova koje izvršavaju prenijete poslove iz zakona koji su u nadležnosti uprave; obavlja poslove međunarodne suradnje, prati i provodi međunarodne projekte iz područja nadležnosti.

Za obavljanje poslova ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

4.1. Odjel za poljoprivrednu proizvodnju

4.2. Odjel za zaštitu bilja

4.3. Odjel inspekcijskih poslova.

 

4.1. Odjel za poljoprivrednu proizvodnju

 

Članak 25.

 

Odjel za poljoprivrednu proizvodnju izvršava zakone i druge opće akte te je izravno nadležan za provođenje Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakona o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja, Zakona o stočarstvu, Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, Zakona o obrani od tuče te po prenijetoj nadležnosti izvršava dio poslova po Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga i Zakona o zaštiti prirode; sudjeluje u pripremanju propisa i drugih općih akata te provodi prilagodbu propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama Europske unije, prati stanje u području poljoprivredne proizvodnje i predlaže mjere; surađuje s ostalim upravnim tijelima i znanstvenim ustanovama, kreira i predlaže rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoga djelokruga; provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i sustava potpore iz područja poljoprivredne proizvodnje, rješava u upravnim stvarima, prati i koordinira rad Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Hrvatskoga stočarskog centra, Zavoda za voćarstvo, Državne ergele lipicanaca, Zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu i Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo u dijelu prenijetih poslova po zakonima i podzakonskim aktima iz nadležnosti Odjela; obavlja poslove međunarodne suradnje, prati i provodi međunarodne projekte iz područja nadležnosti.

Za obavljanje poslova u Odjelu za poljoprivrednu proizvodnju ustrojavanju se dva odsjeka, i to:

4.1.1. Odsjek za biljnu proizvodnju

4.1.2. Odsjek za stočarsku proizvodnju.

 

4.1.1. Odsjek za biljnu proizvodnju

 

Članak 26.

 

Odsjek za biljnu proizvodnju izvršava zakone i druge opće akte, te je izravno nadležan za provođenje Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakona o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja, Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, Zakona o obrani od tuče, te po prenijetoj nadležnosti izvršava dio poslova po Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga i Zakona o zaštiti prirode; u okviru područja biljne proizvodnje; prati stanje u području biljne proizvodnje koja podrazumijeva ratarsku proizvodnu, proizvodnju u vrtlarstvu (povrćarstvo, cvjećarstvo, ljekovito bilje), proizvodnju u vinogradarstvu, proizvodnju u voćarstvu, te reprodukciju kroz proizvodnju poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala; sudjeluje u pripremanju propisa i drugih općih akata, te provodi prilagodbu propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama Europske unije; daje prijedloge za rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i sustava potpore iz područja biljne proizvodnje, rješava u upravnim stvarima, provodi upravni nadzor nad provođenjem Zakona o sjemenu i sadnom materijalu, Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, i Zakona o obrani od tuče, te obavlja i druge upravne i stručne poslove iz područja nadležnosti; prati i koordinira rad i Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Zavoda za voćarstvo i Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo, koji obavljaju upravne i stručne poslove temeljem zakona iz nadležnosti Ministarstva; obavlja poslove međunarodne suradnje, prati i provodi međunarodne projekte iz područja nadležnosti.

 

4.1.2. Odsjek za stočarsku proizvodnju

 

Članak 27.

 

Odsjek za stočarsku proizvodnju izvršava zakone, i druge opće akte, te je izravno nadležan za provođenje Zakona o stočarstvu, prati stanje u području stočarske proizvodnje: govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, konjogojstvo, pčelarstvo, kunićarstvo, proizvodnju krznaša, prati provođenje uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje u stočarstvu, daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja u granicama svoga djelokruga; sudjeluje u pripremanju propisa i drugih općih akata, te provodi prilagodbu propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama i zakonima Europske unije; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna i sustava potpore iz područja stočarske proizvodnje, provodi upravni nadzor u okviru provođenja Zakona o stočarstvu i druge upravne i stručne poslove iz područja nadležnosti; prati i koordinira rad Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra i Državne ergele lipicanaca koji obavljaju upravne i stručne poslove temeljem zakona iz nadležnosti odsjeka; obavlja poslove međunarodne suradnje, prati i provodi međunarodne projekte iz područja nadležnosti.

 

4.2. Odjel zaštite bilja

 

Članak 28.

 

Odjel zaštite bilja obavlja upravne poslove iz područja zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, priprema nacrte propisa iz područja zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, priprema planove za utvrđivanje ciljeva i strategije zaštite bilja, koordinira rad i razmjenjuje informacije sa Zavodom za zaštitu bilja i ostalim stručnim institucijama uključenim u poslove zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, surađuje s ostalim upravnim tijelima nadležnima za poslove zaštite bilja, surađuje sa znanstvenim ustanovama, provodi analizu i ocjenu zdrastvenog stanja bilja i biljnih proizvoda, koordinira pripremu i donosi programe sustavnih istraživanja štetočinja bilja, kreira i predlaže odgovarajuće mjere s ciljem unaprjeđenja struke zaštite bilja i njenog razvoja, prati stanje u područjima koja su zaražena karantenskim štetočinjama bilja i donosi prijedloge za poboljšanje stanja, prati i analizira rad izvještajno prognozne službe za zaštitu bilja, vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju na području zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, prati propise u drugim državama iz područja zaštite bilja i sredstava za zaštitu bilja, usklađuje propise s zakonodavstvom Europske unije i ostalim međunarodnim standardima i normativima, surađuje i razmjenjuje informacije sa službama za zaštitu bilja drugih država i s međunarodnim institucijama nadležnim za zdravstvenu zaštitu bilja i sredstva za zaštitu bilja, izrađuje stručne naputke, mišljenja, odgovore i izvješća, donosi rješenja – dozvole za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja, uspostavlja i vodi upisnike, popise i evidencije, priprema izvješća o proizvodnji i prometu sredstava za zaštitu bilja, izrađuje izvješća prema međunarodnim standardima i ostavlja ih nadležnim međunarodnim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

 

4.3. Odjel inspekcijskih poslova

 

Članak 29.

 

Odjel inspekcijskih poslova obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja, prehrambene i prerađivačke industrije, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, korištenja državne potpore poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu i ruralnim područjima; obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obav­ljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzima mjere određene zakonima i propisima donijetim na temelju njih; rješava u upravnim stvarima iz područja svoje nadležnosti; obavlja naplatu naknade za obavljene fitosanitarne preglede; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svojeg djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz područja svoga djelokruga; surađuje s upravnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama; brine o prilagodbi propisa i općih akata iz područja fitosanitarne kontrole sa smjernicama Europske unije; sudjeluje u izradi i provedbi projekata iz područja fitosanitarne kontrole; surađuje s fitosanitarnim službama drugih država i međunarodnim institucijama, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

U sklopu Odjela inspekcijskih poslova, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

4.3.1. Odsjek inspekcija u poljoprivredi

4.3.2. Odsjek fitosanitarne inspekcije.

 

4.3.1. Odsjek inspekcija u poljoprivredi

 

Članak 30.

 

Odsjek inspekcija u poljoprivredi obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, korištenje držav­ne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, kakvoća i promet gnojiva (mineralnih i organskih) i poboljšivača tla, te proizvodnja organskih gnojiva i poboljšivača tla, proizvodnja, otkup, obrada i promet duhana, ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te prerada u ekološkoj proizvodnji, proizvodnja i kakvoća ostalih poljoprivrednih proizvoda, proizvodnja i trgovina poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednoga sadnog materijala, zaštita bilja i promet sredstvima za zaštitu bilja do preuzimanja ovih poslova od Odsjeka fitosanitarne inspekcije, proizvodnja, odabiranje i trgovina uzgojno valjanih životinja, držanje i iskorištavanje domaćih životinja, rad udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja, proizvodnja i trgovina stočne hrane i proizvoda životinjskog podrijetla, proizvodnja, promet i prerada grožđa za vino, proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, označavanje, zaštita zemljopisnog podrijetla, proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina; obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzima mjere određene zakonima i propisima donijetim na temelju njih; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna iz svoga djelokruga; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove propisane zakonom.

U Odsjeku inspekcija u poljoprivredi djeluju: poljoprivredna inspekcija, inspekcija bilinogojstva, inspekcija zaštite bilja, stočarska inspekcija i vinarska inspekcija.

Za obavljanje poslova Odsjeka ustrojavaju se Pododsjeci sa sjedištem u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Rijeci i Splitu:

4.3.1.1. Pododsjek inspekcijskog nadzora Zagreb za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije,

4.3.1.2. Pododsjek inspekcijskog nadzora Varaždin za područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije,

4.3.1.3. Pododsjek inspekcijskog nadzora Osijek za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije,

4.3.1.4. Pododsjek inspekcijskog nadzora Rijeka za područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije,

4.3.1.5. Pododsjek inspekcijskog nadzora Split za područje Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Pododsjeci inspekcijskog nadzora Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split obavljaju inspekcijski nadzor u prvom stupnju nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga poljoprivredne inspekcije, inspekcije bilinogojstva, inspekcije zaštite bilja, stočarske inspekcije i vinarske inspekcije, obavljaju izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, te poduzimaju mjere određene zakonima i propisima donijetim na temelju njih, rješavaju u upravnim stvarima iz svog djelokruga, obavljaju poslove u svezi sa izvršenjem inspekcijskih rješenja, prate i nadziru provedbu mjera za unaprjeđenje zakonitosti iz svoga djelokruga, sudjeluju u pripremi i izradi prijedloga držav­nog proračuna Republike Hrvatske iz svog djelokruga, pripremaju i izrađuju godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu, surađuju s upravnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama, te obavljaju i druge poslove propisane zakonom.

 

4.3.2. Odsjek fitosanitarne inspekcije

 

Članak 31.

 

Odsjek fitosanitarne inspekcije obavlja zdravstveni nadzor bilja i biljnih proizvoda u prometu preko državne granice i zdravstveni nadzor bilja i biljnih proizvoda u unutrašnjosti zemlje (na mjestu proizvodnje, prerade, skladištenja i sl.) u skladu s propisima o zaštiti bilja; obavlja kontrolu sredstava za zaštitu bilja; obavlja kontrolu sortnosti reprodukcijskog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja pri uvozu; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; obavlja naplatu naknade za obavljene preglede bilja i sredstava za zaštitu bilja; prikuplja podatke i izrađuje izvješća o obavljenim zdravstvenim pregledima bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja; daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremanju propisa iz područja fitosanitarne kontrole; brine o prilagodbi propisa i općih akata iz svojeg djelokruga sa smjernicama Europske unije; sudjeluje u usklađivanju propisa s međunarodnim standardima i normativima; sudjeluje u pripremi i provedbi CARDS projekata iz svojeg djelokruga; surađuje s upravnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama zaštite bilja, vodi brigu o izobrazbi i osposobljavanju fitosanitarnih inspektora; surađuje s fitosanitarnim službama drugih država i međunarodnim institucijama; obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Za obavljanje poslova Odsjeka ustrojavaju se pododsjeci sa sjedištem u Zagrebu, Goričanu, Osijeku, Rijeci i Splitu:

1. Pododsjek fitosanitarne inspekcije Zagreb,

2. Pododsjek fitosanitarne inspekcije Goričan,

3. Pododsjek fitosanitarne inspekcije Osijek,

4. Pododsjek fitosanitarne inspekcije Rijeka,

5. Pododsjek fitosanitarne inspekcije Split.

 

5. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

 

Članak 32.

 

Uprava za poljoprivredno zemljište daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u granicama svojeg djelokruga; rješava u upravnim stvarima; provodi upravni nadzor; daje stručne podloge za izradu nacrta propisa i provedbenih akata, te međunarodnih ugovora; radi na zakonodavnoj prilagodbi propisa iz svog djelokruga sa propisima EU; sudjeluje u izradi proračuna iz djelokruga uprave; obavlja i prati stanje u okviru nadležnosti, te daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja i odgovorna je za stanje u svom djelokrugu, surađuje s drugim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike, obavlja stručne poslove u svezi s postupkom natječaja, odnosno prikupljanja ponude, te pripremanja odluke o koncesiji, izrađuje nacrte ugovora o koncesiji za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, pokreće postupak za otkaz ugovora o koncesiji prije isteka vremena koncesije, priprema suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, te suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, priprema odluku o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države koji donosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavlja i stručne poslove u predmetima drugih oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje mišljenja o predmetima imovinsko-pravne naravi radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, te obavlja druge poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; radi poslove uspostave informacijskog sustava za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; radi na uspostavi i primjeni GIS tehnologije u gospodarenju poljoprivrednim zemljištem; surađuje s drugim nadležnim tijelima radi određivanja prioriteta nove geodetske izmjere i usklađenja stanja površina između stvarnog stanja u naravi i katastarske i zemljišnoknjižne evidencije; brine o zaštiti poljoprivred­nog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, radi na promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta; obavlja stručne poslove u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti ostalog poljoprivrednog zemljišta, obavlja stručne poslove u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti ostalog poljoprivrednog zemljišta; izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; obavlja poslove ruralnog uređenja i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom i ostale poslove koji joj se stave u nadležnost.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

5.1. Odjel za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

5.2. Odjel za geodetske poslove i primjenu GIS-a u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem

5.3. Odjel za zaštitu i promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

 

5.1. Odjel za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

 

Članak 33.

 

Odjel za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države i surađuje s drugim tijelima državne uprave u izradi prijedloga zemljišne politike, izrađuje nacrte prijedloga zakona, te podzakonske akte, predlaže koncepte raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, surađuje s drugim nadležnim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike s posebnim osvrtom na oblike raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje odgovarajuće stručne podloge, izvješća, analize o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, obavlja poslove u svezi s postupkom natječaja za koncesiju zemljišta u vlasništvu države, priprema odluke o rapisivanju natječaja za koncesiju, priprema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju, izrađuje nacrte ugovora o dodjeli koncesije i pokreće postupak za otkaz ugovora o koncesiji, priprema suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, te suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko odnosno gradsko vijeće, odnosno skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, priprema odluku o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, koji donosi jedinica lokalne samouprave, daje mišljenje u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom.

Za obavljanje poslova u Odjelu za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem ustrojavaju se dva odsjeka, i to:

5.1.1. Odsjek za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

5.1.2. Odsjek za plan, analizu i nadzor raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

 

5.1.1. Odsjek za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

 

Članak 34.

 

Odsjek za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, izrađuje nacrte prijedloga zakona, te podzakonske akte, predlaže koncepte raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, surađuje s drugim nadležnim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike s posebnim osvrtom na oblike raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; uređuje pravne odnose na poljoprivrednom zemljištu, obav­lja poslove u svezi s postupkom natječaja za koncesiju zemljišta u vlasništvu države, priprema odluke o raspisivanju natječaja za koncesiju, priprema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju, izrađuje nacrte ugovora o dodjeli koncesije i pokreće postupak za otkaz ugovora o koncesiji, priprema suglasnost na odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, te suglasnost na odluku o izboru najpovoljnije ponude koju donosi općinsko odnosno gradsko vijeće, odnosno skupština Grada Zagreba na čijem se području zemljište nalazi, priprema odluku o zamjeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, daje suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, koji donosi jedinica lokalne samouprave, provodi očevide u postupcima raspolaganja, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom.

 

5.1.2. Odsjek za plan, analizu i nadzor raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

 

Članak 35.

 

Odsjek za plan, analizu i nadzor raspolaganja poljoprivrednim zemljištem izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje mišljenje u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, izrađuje nacrte prijedloga zakona, te podzakonske akte, predlaže koncepte raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, surađuje s drugim nadležnim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike s posebnim osvrtom na oblike raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, prikuplja podatke i izrađuje odgovarajuće stručne podloge, izvješća, analize o raspolaganju o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države, provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom.

 

5.2. Odjel za geodetske poslove i primjenu GIS-a u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem

 

Članak 36.

 

Odjel za primjenu GIS-a u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište i surađuje s drugim tijelima državne uprave u izradi prijedloga zemljišne politike, izrađuje nacrte prijedloga zakona, te podzakonske akte, izrađuje odgovarajuće stručne podloge (izvješća, elaborate analize, evidencije), te na drugi način prikuplja saznanja o radu u svom djelokrugu; radi poslove uspostave informacijskog sustava za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; radi na uspostavi i primjeni GIS tehnologije u gospodarenju poljoprivrednim zemljištem; surađuje s drugim nadležnim tijelima radi određivanja prioriteta nove geodetske izmjere i usklađenja stanja površina između stvarnog stanja u naravi i katastarske i zemljišnoknjižne evidencije; rješava pravno-geodetske poslove; daje mišljenja na promjenu stanja u katastarskom operatu; pokreće i vodi poslove okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, osim imovinsko--pravnih poslova; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; usklađuje rad, utvrđuje smjernice, daje stručna mišljenja i objašnjenja i poduzima druge mjere za unaprjeđenje organizacije i rada u tijelima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, u svezi s pitanjima iz nadležnosti ovog Odjela.

Za obavljanje poslova u Odjelu za geodetske poslove i primjenu GIS-a u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem ustrojavaju se dva odsjeka, i to:

5.2.1. Odsjek za geodetske poslove

5.2.2. Odsjek za primjenu GIS-a u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem.

 

5.2.1. Odsjek za geodetske poslove

 

Članak 37.

 

Odsjek za geodetske poslove izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište, izrađuje odgovarajuće stručne podloge (izvješća, elaborate analize), surađuje s drugim nadležnim tijelima radi određivanja prioriteta nove geodetske izmjere i usklađenja stanja površina između stvarnog stanja u naravi i katastarske i zemljišnoknjižne evidencije; rješava pravno-geodetske poslove; daje mišljenja na promjenu stanja u katastarskom operatu; pokreće i vodi poslove okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, osim imovinskopravnih poslova; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; daje stručna mišljenja i objašnjenja.

 

5.2.2. Odsjek za primjenu GIS-a u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem

 

Članak 38.

 

Odsjek za primjenu GIS-a u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište i surađuje s drugim tijelima državne uprave u izradi prijedloga zemljišne politike, izrađuje nacrte prijedloga zakona, te podzakonske akte, izrađuje odgovarajuće stručne podloge (izvješća, elaborate analize, evidencije), te na drugi način prikuplja saznanja o radu u svom djelokrugu; radi poslove uspostave informacijskog sustava za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; radi na uspostavi i primjeni GIS tehnologije u gospodarenju poljoprivrednim zemljištem.

 

5.3. Odjel za zaštitu i promjenu namjenepoljoprivrednog zemljišta

 

Članak 39.

 

Odjel za zaštitu i promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište i surađuje s drugim tijelima državne uprave u izradi prijedloga zemljišne politike, izrađuje nacrte prijedloga zakona, te podzakonske akte, izrađuje odgovarajuće stručne podloge (izvješća, elaborate analize, evidencije), te na drugi način prikuplja saznanja o radu u svom djelokrugu; obavlja zaštitu poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, radi na promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta i evidenciji o poljoprivrednom zemljištu; daje mišljenja na prostorne planove, posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; daje suglasnosti u svezi s izgradnjom objekata; obavlja stručne poslove u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposob­nosti ostaloga poljoprivrednog zemljišta; izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; usklađuje rad, utvrđuje smjernice, daje stručna mišljenja i objašnjenja i poduzima druge mjere za unaprjeđenje organizacije i rada u tijelima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, u svezi s pitanjima iz nadležnosti ovog Odjela.

Za obavljanje poslova u Odjelu za zaštitu i promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta ustrojavaju se dva odsjeka, i to:

5.3.1. Odsjek za zaštitu poljoprivrednog zemljišta

5.3.2. Odsjek za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

 

5.3.1. Odsjek za zaštitu poljoprivrednog zemljišta

 

Članak 40.

 

Odsjek za zaštitu poljoprivrednog zemljišta izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište i surađuje s drugim tijelima državne uprave u izradi prijedloga zemljišne politike, izrađuje nacrte prijedloga zakona, te podzakonske akte, izrađuje odgovarajuće stručne podloge (izvješća, elaborate analize, evidencije), te na drugi način prikuplja saznanja o radu u svom djelokrugu; obavlja zaštitu poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima, obavlja stručne poslove u svezi s programom i mjerama osposobljavanja neplodnoga zemljišta i povećanja proizvodne sposobnosti ostaloga poljoprivrednog zemljišta; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; usklađuje rad, utvrđuje smjernice i daje stručna mišljenja.

 

5.3.2. Odsjek za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

 

Članak 41.

 

Odsjek za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta izvršava zakone, propise i druge akte koji se odnose na poljoprivredno zemljište i surađuje s drugim tijelima državne uprave u izradi prijedloga zemljišne politike; radi na promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta i evidenciji o poljoprivrednom zemljištu; daje mišljenja na prostorne planove, posebne uvjete za zahvate u prostoru izvan građevinskog područja; daje suglasnosti u svezi s izgradnjom objekata; izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; provodi upravni nadzor po posebnim propisima, te provodi nadzor u skladu s posebnim zakonom; usklađuje rad, utvrđuje smjernice, daje stručna mišljenja i objašnjenja i poduzima druge mjere za unaprjeđenje organizacije i rada u tijelima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, u svezi s pitanjima iz nadležnosti ovog Odsjeka.

 

6. UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNU POLITIKU, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNU SURADNJU

 

Članak 42.

 

Uprava za poljoprivrednu politiku, Europsku uniju i međunarodnu suradnju obavlja poslove u svezi s rješavanjem pitanja na području tekuće gospodarske politike i gospodarskog sustava koji utječu na proizvodnju, preradu, cijene i promet poljoprivrednih proizvoda; sudjeluje u oblikovanju mjera poljoprivredne tržišno-cjenovne i strukturne poljoprivredne politike, kao i politike ruralnog razvitka, te analizira utjecaj promjena poljoprivredne politike na poljoprivrednike, prerađivače i potrošače poljoprivrednih proizvoda; prati financiranje i kreditiranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima; analizira ekonomiku upravljanja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; promiče i provodi politiku primijenjenih istraživanja u poljoprivredi, čime se potiče proces prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na poljoprivredna gospodarstva; sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; obavlja poslove oko usklađivanja domaće poljoprivredne politike prema zahtjevima međunarodnih gospodarskih organizacija i sudjeluju u provedbi obveza koje proizlaze iz sklopljenih trgovinskih ugovora; sudjeluje i vodi dvostrane i višestrane trgovinske pregovore u području poljoprivrede, u okviru Svjetske trgovinske organizacije, te drugih europskih i svjetskih gospodarskih integracija; priprema i održava baze podataka za analizu poljoprivredne politike; surađuje s ostalim ustanovama s ciljem unaprjeđivanja poljoprivredne statistike; koordinira izradu izvješća o stanju u poljoprivredi, te provedaba i učinaka mjera poljoprivredne politike; priprema i koordinira provedbu projekata iz donacija i tehničke pomoći; provodi učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne i regionalne organizacije, te koordinira i izravno sudjeluje u radu s njima; priprema međunarodne sporazume i protokole o suradnji na području poljoprivrede; potiče i organizira nastup na specijaliziranim međunarodnim sajmovima i posebnim prezentacijama, svjetskim izložbama i kongresima.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

6.1. Odjel poljoprivredne politike

6.2. Odjel za Europsku uniju i trgovinske integracije

6.3. Odjel međunarodne suradnje.

 

6.1. Odjel poljoprivredne politike

 

Članak 43.

 

Odjel poljoprivredne politike analizira i prati utjecaj makroekonomske politike i gospodarskih kretanja u zemlji i inozemstvu na poljoprivredu i ruralni razvitak; analizira učinke trgovinske, cjenov­ne, porezne i socijalne politike na poljoprivredu i ruralni prostor; sudjeluje u oblikovanju i prilagodbi mjera tržišno-cjenovne i strukturne poljoprivredne politike u skladu s međunarodno preuzetim obvezama; sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava koja se odnose na državne potpore u poljoprivredi; sudjeluje u prilagodbi domaće legislative pravnoj stečevini Europske unije u svezi s tržišno-cjenovnom i strukturnom politikom; sudjeluje u izradi propisa i razvojnih dokumenata koji se odnose na poljoprivredu i ruralni razvitak; prati ekonomiku proizvodnje i strukturu poljoprivrednih gospodarstava; prati mogućnosti i uvjete financiranja poljoprivrede i ruralnog razvitka iz domaćih i međunarodnih izvora; promiče i provodi politiku primijenjenih istraživanja u poljoprivredi čime se potiče proces prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na poljoprivredna gospodarstva; surađuje s međunarodnim institucijama u provedbi projekata unaprjeđenja poljoprivrede i ruralnog prostora; objedinjuje i obrađuje podatke nužne za analizu poljoprivredne politike; sudjeluje u izradi proizvodno-potrošnih bilanci poljoprivredno--prehrambenih proizvoda; osigurava razmjenu statističkih podataka unutar i izvan ministarstva, te surađuje s ostalim ustanovama s ciljem unaprjeđivanja poljoprivredne statistike; sudjeluje u harmonizaciji domaće statistike s međunarodnim standardima; prikuplja informacije o cijenama i temeljnim obilježjima ponude i potražnje na lokalnim hrvatskim i međunarodnim tržištima; sudjeluje u izradi izvješća vezanih uz poljoprivredu i ruralni razvitak.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

6.1.1. Odsjek poljoprivredne politike

6.1.2. Odsjek za poljoprivredne informacije i dokumentaciju

6.1.3. Odsjek za Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi.

 

6.1.1. Odsjek poljoprivredne politike

 

Članak 44.

 

Odsjek poljoprivredne politike analizira i prati utjecaj makroekonomske politike i gospodarskih kretanja u zemlji i inozemstvu na poljoprivredu i ruralni razvitak; analizira učinke trgovinske, cjenov­ne, porezne i socijalne politike na poljoprivredu i ruralni prostor; sudjeluje u oblikovanju i prilagodbi mjera tržišno-cjenovne i strukturne poljoprivredne politike u skladu s međunarodno preuzetim obvezama; sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava koja se odnose na državne potpore u poljoprivredi; sudjeluje u prilagodbi domaće legislative pravnoj stečevini Europske unije u svezi s tržišno-cjenovnom i strukturnom politikom; sudjeluje u izradi propisa i razvojnih dokumenata koji se odnose na poljoprivredu i ruralni razvitak; prati mogućnosti i uvjete financiranja poljoprivrede i ruralnog razvitka iz međunarodnih izvora; promiče i provodi politiku primijenjenih istraživanja u poljoprivredi čime se potiče proces prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na poljoprivredna gospodarstva; surađuje s međunarodnim institucijama u provedbi projekata unaprjeđenja poljoprivrede i ruralnog prostora; sudjeluje u izradi izvješća vezanih uz poljoprivredu i ruralni razvitak.

 

Članak 45.

 

6.1.2. Odsjek za poljoprivredne informacije i dokumentaciju

 

Odsjek za poljoprivredne informacije i dokumentaciju ustavno prikuplja, obrađuje i pohranjuje podatke i informacije za potrebe Ministarstva, koji se odnose na poljoprivrednu legislativu, rezultate studija i projekata, izvješća i statističke baze podataka; prikuplja, obrađuje i publicira podatke o poljoprivredi i ruralnom prostoru za potrebe poljoprivrednih gospodarstava, domaćih i stranih institucija, te ostalih zainteresiranih subjekata; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području informacija u poljoprivredi; prati ekonomiku proizvodnje i strukturu poljoprivrednih gospodarstava na temelju statističkih podataka, podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava i drugih izvora; sudjeluje u harmonizaciji domaće statistike s međunarodnim standardima, a posebice FAO, OECD i EUROSTAT standardima; sudjeluje u izradi izvješća vezanih uz poljoprivredu i ruralni razvitak.

 

6.1.3. Odsjek za Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi

 

Članak 46.

 

Odsjek za Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi prikuplja informacije o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i inputa u poljoprivredi i temeljnim obilježjima ponude i potražnje na lokalnim hrvatskim i međunarodnim tržištima; osigurava razmjenu podataka o cijenama unutar i izvan ministarstva te surađuje s ostalim ustanovama; priprema podloge za oblikovanje mjera tržišno--cjenovne politike; prikuplja podatke i priprema izvješća o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i inputa u poljoprivredi za potrebe Europske komisije i drugih međunarodnih institucija; surađuje s međunarodnim institucijama u provedbi projekata unaprjeđenja tržišnog informacijskog sustava u poljoprivredi.

 

6.2. Odjel za Europsku uniju i trgovinske integracije

 

Članak 47.

 

Odjel za Europsku uniju i trgovinske integracije koordinira aktivnosti u području poljoprivrede i ruralnog razvitka, vezane za Europsku uniju unutar Ministarstva; provodi vanjsku koordinaciju aktivnosti s ustanovama na državnoj i lokalnoj razini; potiče i koordinira suradnju s Upravom za poljoprivredu (DG Agri) pri Europskim zajednicama; potiče prilagodbu hrvatske poljoprivredne politike u skladu s načelima Zajedničke poljoprivredne politike; sudjeluje u dvostranim i višestranim trgovinskim pregovorima u području poljoprivrede, u okviru Svjetske trgovinske organizacije i trgovinskim sporazumima; obavlja aktivnosti vezane za članstvo u CEFTA-i u području poljoprivrede; sudjeluje u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u području poljoprivrede, te sudjeluje u radu Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje; priprema i koordinira provedbu projekata iz sredstava CARDS; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih obveza i provedbu programa uz potporu Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi projekata iz sredstava CARDS-a.

Za obavljanje poslova u Odjelu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

6.2.1. Odsjek za Europsku uniju

6.2.2. Odsjek za CARDS.

 

6.2.1. Odsjek za Europsku uniju

 

Članak 48.

 

Odsjek za Europsku uniju koordinira aktivnosti u području šire poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka, vezane za Europsku uniju unutar Ministarstva; provodi vanjsku koordinaciju aktiv­nosti koje se odnose na poljoprivredu i ruralna područja s drugim relevantnim ministarstvima i ostalim ustanovama na držanoj i lokalnoj razini; potiče i koordinira suradnju s Upravom za poljoprivredu (DG Agri) pri Europskim zajednicama; surađuje s odgovarajućim ustanovama pri Europskim zajednicama; surađuje s odgovarajućim ustanovama zemalja koje su u postupku prijma u Europsku uniju, te koordinira i prati provedbu projekata u području poljoprivrede; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih obveza; prati događanja u području poljoprivredne politike u EU i zemljama kandidatima za članstvo u EU; potiče prilagodbu hrvatske poljoprivredne politike u skladu s načelima Zajedničke poljoprivredne politike; sudjeluje u dvostranim i višestranim trgovinskim pregovorima u području poljoprivrede u okviru Svjetske trgovinske organizacije; obavlja aktivnosti vezane za članstvo u CEFTA-i i području poljoprivrede; sudjeluje u oblikovanju pregovaračkih načela, radi sklapanja dvostranih i višestranih trgovinskih ugovora koji utječu na poljoprivredni sektor; sudjeluje u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u području poljoprivrede, te sudjeluje u radu Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje; prati učinke liberalizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima.

 

6.2.2. Odsjek za CARDS

 

Članak 49.

 

Odsjek za CARDS priprema i koordinira provedbu projekata iz sredstava CARDS; priprema i planira godišnje i višegodišnje zahtjeve za projekte; izrađuje hodogram aktivnosti projekata; priprema podloge za financiranje, koordinira aktivnosti s drugim relevantnim ustanovama; surađuje s Delegacijom Europske komisije u Republici Hrvatskoj, središnjom jedinicom za obavljanje poslova u svezi s financijskim i administrativnim upravljanjem programa CARDS pri Ministarstvu financija, nadzire i prati ispunjavanje preuzetih obveza i provedbu programa uz potporu Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi projekata iz sredstava CARDS-a.

 

6.3. Odjel međunarodne suradnje

 

Članak 50.

 

Odjel međunarodne suradnje potiče, priprema i koordinira provedbu projekata u području poljoprivrede, s međunarodnim financijskim institucijama (WB, EBRD), priprema i koordinira provedbu projekata iz donacija i tehničke pomoći; provodi učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne organizacije, koordinira i izrav­no sudjeluje u radu s njima (FAO, IFAD, EAAP, IPGRI i dr.); koordinira i izravno sudjeluje u aktivnostima regionalnih organizacija (CEI, RZAJ, INTERREG, Hrvatsko-bavarska stalna komisija); potiče dvostranu suradnju s ministarstvima i institucijama drugih zemalja; priprema međunarodne sporazume i protokole o suradnji na području poljoprivrede; sudjeluje u radu mješovitih međudržavnih gospodarskih odbora u području poljoprivrede; sudjeluje u promotivnim djelatnostima ministarstva; potiče i organizira nastup na specijaliziranim međunarodnim sajmovima i posebnim prezentacijama, svjetskim izložbama i kongresima; u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, Hrvatskom gospodarskom komorom i drugim institucijama organizira uređenje izložbenog prostora; sudjeluje u postupku dodjele pokroviteljstva Ministarstva i potpore organizatorima sajmova i promotivnih prezentacija; sudjeluje u izradi protokola vezanog za sponzorirane manifestacije i sajmove u inozemstvu.

 

7. UPRAVA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

 

Članak 51.

 

Uprava za prehrambenu industiju radi na harmonizaciji propisa o kakvoći hrane uključujući vina i pića s propisima Europske unije; radi na izradi i provedbi nacionalnih propisa o kakvoći prehrambenih proizvoda za koje Europska unija nije donijela posebne propise; izrađuje propise o oznakama zemljopisnog podrijetla hrane, izvornosti hrane i tradicionalnog ugleda hrane; izrađuje propise o deklariranju ili označavanju hrane; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće hrane, ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće hrane i pića; provodi program sufinanciranja referetnih laboratorija za službenu kontrolu kakvoće hrane i pića; vodi postupak registracije prehrambenih proizvoda te registre (upisnike) prehrambenih proizvoda koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla, oznaku izvornosti, oznaku tradicionalni ugled; sudjeluje u izradi propisa vezanih za zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane; sudjeluje u izradi propisa o novoj hrani, posebice propisa o hrani i hrani za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme; zajedno s Agencijom za hranu sudjeluje u izradi vodiča dobre proizvođačke prakse i dobre laboratorijske prakse te vodiča za primjenu HACCP sustava; surađuje s Agencijom za hranu u području uspostave sustava brzog uzbunjivanja u svezi s opasnostima u hrani; sudjeluje u obavještavanju o rizicima u vezi s opasnostima u hrani; prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija (Codex Alimentarius, FAO, WHO, OIV i dr.); prati stanje u tvrtkama poljoprivredno-prehrambenog kompleksa u većinskom državnom vlasništvu te u suradnji s drugim nadležnim tijelima predlaže mjere restrukturiranja i konsolidacije poslovanja u cilju privatizacije; prati stanje u proizvodnji hrane, vina i ostalih pića te duhanskih proizvoda; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije i predlaže mjere razvitka; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u cilju modernizacije i uvođenja novih tehnologija kao i uvođenja sustava za upravljanje kvalitetom u prehrambeno-prerađivačkom sektoru; provodi program horizontalnih potpora prehrambenoj industriji; vodi upravni postupak izdavanja rješenja i vođenja upisnika obrađivača duhana, proizvođača duhanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duhanskih proizvoda, te marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet na tržište Republike Hrvatske; prati stanje na području zbrinjavanja i iskorištavanja otpada prehrambene industrije, predlaže mjere unaprjeđenja zaštite od onečišćenja i zbrinjavanja otpada prehrambene industrije; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja za postupanje s otpadom iz nadležnosti; sudjeluje u aktivnostima na području zaštite okoliša u svezi s otpadom prehrambene industrije; sudjeluje u aktivnostima i projektima u svezi s proizvodnjom biogoriva i iskorištavanjem biomase.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

7.1. Služba (Sektor) za kakvoću i sigurnost hrane

7.2. Odjel za prehrambeno-prerađivačku industriju.

 

7.1. Služba (Sektor) za kakvoću i sigurnost hrane

 

Članak 52.

 

Služba za kakvoću i sigurnost hrane radi na harmonizaciji propisa o kakvoći hrane uključujući vina i pića s propisima Europske unije; radi na izradi i provedbi nacionalnih propisa o kakvoći prehrambenih proizvoda i pića za koje Europska unija nije donijela posebne propise; izrađuje propise o deklariranju ili označavanju hrane; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće hrane i pića, ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće hrane i pića; provodi program sufinanciranja referetnih laboratorija za službenu kontrolu kakvoće hrane i pića; izrađuje propise o oznakama zemljopisnog podrijetla hrane, izvornosti hrane i tradicionalnog ugleda hrane; vodi postupak registracije prehrambenih proizvoda te registre (upisnike) prehrambenih proizvoda koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla, oznaku izvornosti, oznaku tradicionalni ugled; sudjeluje u izradi propisa vezanih za zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane; surađuje s drugim ustojstvenim jedinicama ministarstva i drugim tijelima državne uprave u izradi propisa o novoj hrani, posebice hrani i hrani za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme; zajedno s Agencijom za hranu sudjeluje u izradi vodiča dobre proizvođačke prakse i dobre laboratorijske prakse te vodiča za primjenu HACCP sustava; surađuje s Agencijom za hranu u području uspostave sustava brzog uzbunjivanja u svezi s opasnostima u hrani; sudjeluje u obaviještavanju o rizicima u vezi s opasnostima s hranom; prati i sudjeluju u radu međunarodnih organizacija (Codex Alimentarius, FAO, WHO) i projekata iz nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, ustrojavaju se slijedeći odjeli:

7.1.1. Odjel za hranu

7.1.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića.

 

7.1.1. Odjel za hranu

 

Članak 53.

 

Odjel za hranu radi na harmonizaciji propisa o kakvoći hrane s vertikalnim propisima Europske unije za sljedeće grupe prehrambenih proizvoda: čokolada i proizvodi od čokolade, šećeri, med, voćni sokovi i slični proizvodi, prirodne mineralne, izvorske i stolne vode, eruka kiseline u uljima i mastima, trajno mlijeko, ekstrakti kave i cikorije, voćni džemovi, želei i marmelade, kazein i kazeinati, maslinovo ulje i drugi prehrambeni proizvodi za koje je EU donijela posebne propise; radi na izradi i provedbi nacionalnih propisa o kakvoći prehrambenih proizvoda za koje Europska unija nije donijela posebne propise; izrađuje i daje stručna tumačenja propisa o općem deklariranju odnosno označavanju hrane te propisa o navođenju hranjivih (nutritivnih) vrijednosti hrane kao i ostalih propisa iz nadležnosti; vodi upravni postupak za priznavanje prirodnih mineralnih i izvorskih voda; vodi evidencije o priznatim mineralnim i izvorskim vodama te evidencije o stolnim vodama; sudjeluje u izradi propisa vezanih za zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane; sudjeluje u izradi propisa o novoj hrani, posebice hrani i hrani za životinje koja sadrži genetski modificirane organizme; zajedno s Agencijom za hranu sudjeluje u izradi vodiča dobre proizvođačke prakse i dobre laboratorijske prakse te vodiča za primjenu HACCP sustava; surađuje s Agencijom za hranu u području uspostave sustava brzog uzbunjivanja u svezi s opasnostima u hrani; sudjeluje u obaviještavanju o rizicima u vezi s opasnostima s hranom; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće prehrambenih proizvoda; izrađuje propise o uvjetima koje moraju ispunjavati ispitni laboratoriji te propisuje postupak ocjenjivanja i ovlašćivanja ispitnih laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće hrane; ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće hrane; vodi evidencije o ovlaštenim ispitnim i referentnim laboratorijima te o metodama za koje su ovlašteni; radi na izradi programa za izdvajanje proračunskih sredstava kojima će se podupirati akreditacija laboratorija prema međunarodno prihvaćenim standardima; surađuje s nadležnim inspekcijskim službama za kakvoću hrane; sudjeluje u programima edukacije nadležnih inspektora; radi na harmonizaciji propisa o zemljopisnom podrijetlu hrane, izvornosti hrane i hrane posebnih karakteristika (tradicionalni ugled hrane); vodi upravni postupak za priznavanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji mogu nositi oznaku zemljopisnog podrijetla, oznaku izvornosti i oznaku tradicionalnog ugleda hrane; vodi registre (upisnike) prehrambenih proizvoda koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla, oznaku izvornosti, oznaku tradicionalni ugled; prati stanje u području proizvodnje i trženja proizvoda s oznakom iz nadležnosti; radi na propisima o standardizaciji proizvodnje prehrambenih proizvoda posebne kakvoće; propisuje postupak kontrole i potvrđivanja sukladnosti proizvoda iz nadležnosti i uvjete kojima moraju udovoljavati ovlaštene pravne osobe za potvrđivanje sukladnosti (certificiranje) proizvoda s oznakom tradicionalnog ugleda, oznakom izvornosti i zemljopisnog podrijetla hrane; obavlja upravni nadzor ovlaštenih pravnih osoba iz nadležnosti; prati i sudjeluju u radu međunarodnih organizacija (Codex Alimentarius, FAO, WHO, i dr.); sudjeluje u projektima iz nadležnosti.

 

7.1.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića

 

Članak 54.

 

Odjel za vinarstvo i alkoholna pića radi na harmonizaciji propisa o vinu i propisa o kakvoći jakih alkoholnih i alkoholnih pića s propisima Europske unije; izrađuje propise o metodama uzorkovanja i laboratorijskim analitičkim metodama za kontrolu kakvoće vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića, ovlašćuje ispitne i referentne laboratorije za potrebe službene kontrole kakvoće vina i pića iz nadležnosti; vodi upravni postupak (izdaje rješenja) i vodi registar (upisnik) o dopuštenom označavanju vina oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla uključujući tradicionalne i homonimne oznake; propisuje minimalno-tehničke uvjete za proizvodnju vina te donosi rješenja o udovoljavanju istima; odobrava i vodi registar odobrenih objekata za proizvodnju vina; prati i sudjeluju u radu međunarodnih organizacija i projekata iz nadležnosti.

 

7.2. Odjel za prehrambeno-prerađivačku industriju

 

Članak 55.

 

Odjel za prehrambeno-prerađivačku industriju prati stanje u tvrtkama poljoprivredno-prehrambenog kompleksa u većinskom državnom vlasništvu te u suradnji s drugim nadležnim tijelima predlaže mjere restrukturiranja i konsolidacije poslovanja u cilju privatizacije; prati stanje u proizvodnji hrane, pića te duhanskih proizvoda; analizira gospodarski položaj pojedinih grana prehrambene i prerađivačke industrije i predlaže mjere razvitka; surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama u cilju modernizacije i uvođenja novih tehnologija kao i uvođenja sustava za upravljanje kvalitetom u prehrambeno-prerađivačkom sektoru; provodi program horizontalnih potpora prehrambenoj industriji; sudjeluje u izradi propisa za područje industrije hrane, pića i duhanskih proizvoda; vodi upravni postupak izdavanja rješenja i vođenja upisnika obrađivača duhana, proizvođača duhanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duhanskih proizvoda, te marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet na tržište Republike Hrvatske; sudjeluje i daje administrativnu podršku radu Povjerenstva za provjeru utemeljenosti zahtjeva za razvrstavanje cigareta; prati stanje na području zbrinjavanja i iskorištavanja otpada prehrambene industrije, predlaže mjere unaprjeđenja zaštite od onečišćenja i zbrinjavanja otpada prehrambene industrije; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja za postupanje s otpadom iz nadležnosti; sudjeluje u aktivnostima na području zaštite okoliša u svezi s otpadom prehrambene industrije; sudjeluje u aktivnostima i projektima u svezi s proizvodnjom biogoriva i iskorištavanjem biomase, surađuje s gospodarskim i interesnim udruženjima iz nadležnosti; sudjeluje u provedbi projekata iz nadležnosti.

 

8. UPRAVA ZA VETERINARSTVO

 

Članak 56.

 

Uprava za veterinarstvo obavlja poslove zaštite zdravlja životinja, osiguravanja zdravstveno ispravnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla i provedbe drugih mjera veterinarskog javnog zdravstva, unaprjeđenja reprodukcije životinja; određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe i veterinarske inspekcije; određuje i provodi mjere veterinarske zaštite okoliša, nadzire proizvodnju, promet i uporabu veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda, te brine o dobrobiti životinja time što određuje i kontrolira način držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.1. Odjel zdravstvene zaštite životinja i veterinarske prakse;

8.2. Odjel higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva;

8.3. Odjel inspekcijskih poslova;

8.4. Odjel granične veterinarske inspekcije.

 

8.1. Odjel zdravstvene zaštite životinja i veterinarske prakse

 

Članak 57.

 

Odjel zdravstvene zaštite životinja i veterinarske prakse obavlja poslove zaštite zdravlja životinja radi osiguranja proizvodnje zdravih životinja, higijenski i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda, zaštite ljudi od zoonoza, osiguranja dobrobiti životinja, određivanja i provođenja mjera veterinarske zaštite okoliša, te određivanja i praćenja ustroja i funkcioniranja veterinarske prakse; priprema programe mjera za otkrivanje i sprječavanje pojave zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza, u skladu s epizootiološkim stanjem; u tom smislu permanentno prati i analizira pojave i kretanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj; priprema i izrađuje izvješća o pojavnosti i kretanju zaraznih i nametničkih bolesti, te o tome izvješćuje međunarodne institucije (O.I.E. i druge); s ciljem suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti priprema programe kontrole zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; u slučaju pojave naročito opasnih zaraznih bolesti (lista A) predlaže i organizira rad ekipa koje provode mjere suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti; planira i predlaže zalihe lijekova i drugih sredstava za zaštitu zdravlja životinja; priprema izradu sustava označavanja životinja, prati njegovu provedbu, te priprema sustav kontrole prometa životinja; priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, peradi, kunića, valionica, farmi za uzgoj divljači i krznaša, uzgajališta puževa, pčela, ribnjaka, drugih objekata akvakulture, zooloških vrtova, te vodi upisnik navedenih odobrenih objekata; priprema programe financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, te prati provedbu financiranja mjera zaštite zdravlja životinja, uz praćenje provedbe financiranja mjera koje se plaćaju iz državnog proračuna; obavlja isplate šteta vlasnicima u slučajevima provođenja mjera suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; obavlja druge poslove određene zakonom koji se odnose na zaštitu zdravlja i veterinarsku praksu; provodi upravni i stručni nadzor u području zaštite zdravlja životinja; utvrđuje uvjete i vodi registar pravnih i fizičkih osoba za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; priprema propise za uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; utvrđuje uvjete, te vodi upisnik pravnih i fizičkih osoba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti; provodi postupak dodjele javnih ovlasti veterinarskim organizacijama; sudjeluje u izradi prijedloga jedinstvene nomenklature veterinarskih usluga, te izradi propisanih obrazaca obveznih očevidnika dokumentacije i izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti; provodi stalna usklađivanja propisa i općih akata iz područja zaštite zdravlja životinja sa smjernicama i zakonima Europske unije; priprema propise kojima se uređuje dobrobit životinja glede držanja, smještaja životinja, hranidbe, te zaštite i odnosa prema životinjama.

8.2. Odjel higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva

 

Članak 58.

 

Odjel higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva priprema propise kojima se reguliraju veterinarsko-zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla, za mješaonice i tvornice stočne hrane; utvrđuje uvjete za rad navedenih objekata, te vodi njihov upisnik; priprema propise kojima se određuje način obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla; priprema program sustavnog praćenja rezidua i drugih za ljudsko zdravlje štetnih onečišćivača u proizvodima životinjskog podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi; prati ostvarivanje plana monitoringa rezidua i izrade izvješća o provedbi plana; priprema programe praćenja i kontrole elimentarnih infekcija i intoksikacija, te antimikrobne rezistencije; priprema propise kojima se određuje proizvodnja, promet i uporaba veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda; provodi postupak registracije veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda, vodi očevidnik o odobrenim i registriranim lijekovima, izdaje suglasnost i dozvole za stavljanje lijekova u promet, uvoz i kontrolu uvezenih lijekova; priprema propise i bilateralne konvencije u okviru prometa lijekova; obavlja upravni i stručni nadzor u području higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva; obavlja stalno usklađivanje propisa i općih akata iz područja higijene proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarskog javnog zdravstva; obavlja i druge upravne i stručne poslove određene zakonom koji se odnose na higijenu proizvoda životinjskog podrijetla i veterinarsko javno zdravstvo.

 

8.3. Odjel inspekcijskih poslova

 

Članak 59.

Odjel inspekcijskih poslova obavlja inspekcijski nadzor prema odredbama Zakona o veterinarstvu, Zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima, Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o hrani.

Inspekcijski nadzor u prvom stupnju obavljaju županijski i gradski veterinarski inspektori, a u drugom stupnju državni veterinarski inspektori. Nadzor podrazumijeva veterinarsko-inspekcijski, odnosno veterinarsko-zdravstveni nadzor koji se provodi nad životinjama i životinjskim proizvodima i otpadnom tvari životinjskoga podrijetla; nad objektima, opremom, sredstvima; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i životinjskih proizvoda; nad provođenjem mjera sprječavanja pojave, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i zoonoza; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza životinja i proizvoda životinjskog podrijetla; nad objektima, opremom, uvjetima i načinom rada veterinarskih organizacija u obavljanju zdravstvene zaštite životinja; nad dobivanjem, proizvodnjom, pohranom i prometom sjemena za U.O. i oplođenih jajnih stanica; nad proizvodnjom, prometom i uporabom veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda; nad zdravstvenom ispravnošću životinjske hrane i vode; nad provođenjem mjera zaštite dobrobiti životinja, te na svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremi, gdje se mogu pojaviti prijenosnici zaraznih bolesti životinja. Odjel inspekcijskih poslova uz navedene obavlja i veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole u odnosu na kontrolu zdravlja životinja, kontrolu prometa životinja, te obavlja veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla; predlaže imenovanje ovlaštenih veterinara ovlaštenih veterinarskih organizacija, te vodi njihov registar; priprema godišnji plan aktivnosti veterinarske inspekcije i prati njegovu provedbu; nadzire rad ovlaštenih veterinara ovlaštenih veterinarskih organizacija, te predlaže oduzimanje javnih ovlasti, ako se isti ne obavljaju u skladu sa zakonom, odnosno sklopljenim ugovorom; obavlja i druge poslove propisane zakonom.

Za obavljanje inspekcijskog nadzora u drugom stupnju i obav­ljanje drugih inspekcijskih poslova u nadležnosti državnih veterinarskih inspektore ustrojava se

8.3.1. Odsjek državne veterinarske inspekcije.

Za obavljanje inspekcijskog nadzora u prvom stupnju koji su u nadležnosti županijskog i gradskog veterinarskog inspektora ustrojavaju se

8.3.2. Odsjeci županijske i gradske veterinarske inspekcije u Upravi za veterinarstvo, i to u područnim jedinicama – Veterinarskim uredima županija i Veterinarskom uredu Grada Zagreba:

1. Veterinarski ured Zagrebačke županije, sa sjedištem u Dugom Selu

Ispostava Sveti Ivan Zelina

Ispostava Vrbovec

Ispostava Samobor

Ispostava Velika Gorica

Ispostava Zaprešić

Ispostava Ivanić Grad

2. Veterinarski ured Krapinsko-zagorske županije, sa sjedištem u Donjoj Stubici

Ispostava Zlatar

Ispostava Krapina

3. Veterinarski ured Sisačko-moslavačke županije, sa sjedištem u Sisku

Ispostava Petrinja

Ispostava Kutina

Ispostava Novska

Ispostava Glina

4. Veterinarski ured Karlovačke županije, sa sjedištem u Karlovcu

Ispostava Ogulin

Ispostava Duga Resa

5. Veterinarski ured Varaždinske županije, sa sjedištem u Varaždinu

6. Veterinarski ured Koprivničko-križevačke županije, sa sjedištem u Križevcima

Ispostava Koprivnica

Ispostava Đurđevac

7. Veterinarski ured Bjelovarsko-bilogorske županije, sa sjedištem u Bjelovaru

Ispostava Garešnica

Ispostava Grubišno Polje

Ispostava Daruvar

Ispostava Čazma

8. Veterinarski ured Primorsko-goranske županije, sa sjedištem u Rijeci

Ispostava Delnice

9. Veterinarski ured Ličko-senjske županije, sa sjedištem u Gospiću

10. Veterinarski ured Virovitičko-podravske županije, sa sjedištem u Slatini

Ispostava Virovitica

Ispostava Orahovica

11. Veterinarski ured Požeško-slavonske županije, sa sjedištem u Požegi

Ispostava Pakrac

12. Veterinarski ured Brodsko-posavske županije, sa sjedištem u Slavonskom Brodu

Ispostava Nova Gradiška

13. Veterinarski ured Zadarske županije, sa sjedištem u Zadru

Ispostava Biograd na Moru

Ispostava Pag

14. Veterinarski ured Osječko-baranjske županije, sa sjedištem u Osijeku

Ispostava Donji Miholjac

Ispostava Đakovo

Ispostava Našice

Ispostava Valpovo

15. Veterinarski ured Šibensko-kninske županije, sa sjedištem u Šibeniku

Ispostava Drniš

16. Veterinarski ured Vukovarsko-srijemske županije, sa sjedištem u Vinkovcima

Ispostava Borovo Naselje

Ispostava Županja

17. Veterinarski ured Splitsko-dalmatinske županije, sa sjedištem u Sinju

Ispostava Split

Ispostava Imotski

18. Veterinarski ured Istarske županije, sa sjedištem u Rovinju

Ispostava Pula

Ispostava Labin

Ispostava Pazin

Ispostava Poreč

19. Veterinarski ured Dubrovačko-neretvanske županije, sa sjedištem u Metkoviću

Ispostava Dubrovnik

Ispostava Korčula

20. Veterinarski ured Međimurske županije, sa sjedištem u Čakovcu

21. Veterinarski ured Grada Zagreba.

 

8.4 Odjel granične veterinarske inspekcije

Članak 60.

Odjel granične veterinarske inspekcije obavlja poslove analize zdravstvenog stanja uvezenih životinja i zdravstvenog stanja uvezenih proizvoda životinjskog podrijetla; obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te otpadne animalne tvari; prati uvjete izdavanja svjedodžbi o zdravstvenom stanju u međunarodnom prometu i radi na pripremi adekvatnih certifikata; određuje veterinarsko-zdravstvene uvjete za uvoz, izvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, te u tom smislu priprema rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji.

Za obavljanje poslova granične veterinarske inspekcije, osnivaju se granične stanice Zagreb, Goričan, Rijeka, Osijek i Split.

 

9. UPRAVA ZA ODRŽIVI RAZVITAK SEOSKOG PROSTORA

Članak 61.

Uprava za održivi razvitak seoskog prostora provodi mjere strukturne politike koje obuhvaćaju vođenje postupka provedbe projekata i administracije drugih oblika potpora koje se odnose na poticanje dopunskih aktivnosti i unaprjeđenje strukture na obiteljskim gospodarstvima, unaprjeđenje fizičke i socijalne infrastrukture, zaštitu okoliša od onečišćenja od poljoprivrede, očuvanje prirodne i kulturne baštine, školovanje i obuku ruralnog stanovništva, promicanje autohtonih proizvoda i preradu poljoprivrednih proizvoda, i ostalo; prati rad tijela regionalne i lokalne samouprave u provedbi mjera strukturne politike; potiče prilagodbu politike ruralnog razvitka u skladu s načelima Europske zajednice; priprema, koordinira i provodi programe za korištenje predpristupnih fondova Europske zajednice; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih obveza i provedbu programa koji se financiraju iz predpristupnih fondova; provodi mjere i projekte za potporu proizvodnom i interesnom udruživanju poljoprivrednih proizvođača; prati stanje u području ekološke proizvodnje i prerade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vodi upisnike proizvođača u ekološkoj proizvodnji, upisnik uvoznika, upisnik ovlaštenih nadzornih stanica i upisnik laboratorija, rješava u upravnim stvarima, sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svog djelokruga; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

9.1. Odjel za zadrugarstvo i udruge;

9.2. Odjel za razvitak sela i obiteljskih gospodarstava;

9.3. Odjel održive i ekološke poljoprivrede;

9.4. Odjel za predpristupne programe i promotivne aktivnosti

9.5. Odjel za koordinaciju programa i mjera

9.1. Odjel za zadrugarstvo i udruge

Članak 62.

Odjel za zadrugarstvo i udruge provodi mjere za potporu proizvodnom i interesnom udruživanju poljoprivrednih proizvođača; artikulira probleme s terena i predlaže mjere za njihovo rješavanje; neposredno surađuje s poljoprivrednim proizvođačima, njihovim udrugama, poljoprivrednim zadrugama; izvršava zakone i propise i druge opće akte u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata; sudjeluju u provedbi projekata u kojima se promiče proizvodno i interesno udruživanje poljoprivrednih proizvođača; surađuje s međunarodnim institucijama u provedbi projekata promicanje proizvodnog i interesnog udruživanja poljoprivrednih proizvođača; prati učinke mjera potpore proizvodnom i interesnom udruživanju poljoprivrednih proizvođača i sastavlja izvješća o rezultatima provedenih mjera.

9.2. Odjel za razvitak sela i obiteljskih gospodarstava

 

Članak 63.

Odjel za razvitak sela i obiteljskih gospodarstava provodi mjere strukturne politike koje obuhvaćaju vođenje postupka provedbe projekata i administracije drugih oblika potpora koje se odnose na poticanje dopunskih aktivnosti i unaprjeđenje strukture na obiteljskim gospodarstvima, unaprjeđenje fizičke i socijalne infrastrukture, očuvanje prirodne i kulturne baštine, školovanje i obuku ruralnog stanovništva, promicanje autohtonih proizvoda i preradu poljoprivrednih proizvoda, marketinšku pripremu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za tržište i ostalo; prati rad tijela regionalne i lokalne samouprave u provedbi mjera strukturne politike; pomaže tijelima regionalne i lokalne samouprave u definiranju regionalnih i lokalnih ciljeva razvitka sela sukladno nacionalnoj strategiji ruralnog razvitka i programima; surađuje s ostalim tijelima državne uprave u programima regionalnog razvitka, a posebice područja od posebne državne skrbi, brdsko-planinskih područja i otoka; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u provedbi projekata za razvitak sela i obiteljskih gospodarstava; pokreću inicijativu za unaprjeđenje mjera strukturne politike; prati učinke mjera strukturne politike i sastavlja izvješća o rezultatima provedenih projekata.

9.3. Odjel održive i ekološke poljoprivrede

Članak 64.

Odjel održive i ekološke poljoprivrede provodi mjere strukturne politike koje obuhvaćaju vođenje postupka provedbe projekata i administracije potpora koje se odnose na održivu i ekološku poljoprivredu, te na zaštitu okoliša od onečišćenja od poljoprivrede; promiču i provode poljoprivredno okolišne mjere za očuvanje okoliša, prirode i krajobraza u ruralnim područjima; izvršava zakone, te propise i druge opće akte u okviru svoje nadležnosti; prati stanje u području ekološke proizvodnje i prerade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vodi upisnike proizvođača u ekološkoj proizvodnji, upisnik uvoznika, upisnik ovlaštenih nadzornih stanica i upisnik laboratorija, rješava u upravnim stvarima, sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu zakona i podzakonskih propisa; predlaže rješavanje pojedinih pitanja u okviru svog djelokruga; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnog proračuna, provodi upravni nadzor i druge upravne i stručne poslove iz područja nadležnosti.

9.4. Odjel za predpristupne programe i promotivne aktivnosti

Članak 65.

Odjel za predpristupne programe i promotivne aktivnosti vodi i koordinira programe i mjere vezane uz predpristupne fondove u djelokrugu poljoprivrede i ruralnog razvitka; predlaže i provodi programe za korištenje predpristupnih fondova; nadzire i prati ispunjavanje preuzetih obveza i provedbu programa koji se financiraju iz predpristupnih fondova; predlaže i sudjeluje u izradi zakona i propisa potrebnih za provedbu programa financiranih iz predpristupnih fondova; prati događanja u području ruralnog razvitka u EU i zemljama kandidatima za članstvo u EU.

Organizira i provodi promotivne aktivnosti potrebne za provedbu programa i mjera predpristupnih fondova; organizira javne rasprave, predavanja i radionice, te edukacijski materijal za popularizaciju mjera, odnosno za njihovo donošenje; usklađuje svoje aktivnosti sa zahtjevima i procedurama Europske zajednice za donošenje mjera ruralnog razvitka.

9.5. Odjel za koordinaciju programa i mjera

Članak 66.

Odjel za koordinaciju programa i mjera koordinira programe, aktivnosti i mjere vezane za ruralni razvitak s drugim tijelima državne uprave, s jedinicima regionalne uprave i lokalne samouprave; pomaže tijelima regionalne i lokalne samouprave u definiranju regionalnih i lokalnih ciljeva razvitka sela sukladno nacionalnoj strategiji ruralnog razvitka i programima; surađuje u izradi regionalnih operativnih programa jedinica regionalne uprave; surađuje s ostalim tijelima državne uprave u programima regionalnog razvitka, a posebice za područja od posebne državne skrbi, brdsko-planinska područja i otoke; usklađuje programe, aktivnosti i mjere drugih tijela državne uprave u djelokrugu ruralnog razvitka.

 

10. RAVNATELJSTVO ZA TRŽIŠNU I STRUKTURNU POTPORU U POLJOPRIVREDI

Članak 67.

Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi prati i provodi sve zakonske i ostale akte iz područja tržišno-cjenov­ne i strukturne politike u poljoprivredi u okviru svoje nadležnosti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom; u sklopu mjera tržišno-cjenovne politike provodi mjere propisanih cijena, mjere novčanih poticaja i naknada, intervencija na domaćem tržištu, poticanja prodaje i potrošnje, uravnoteženja ponude i trgovinske mjere; u sklopu mjera stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda provodi intervencijsku kupovinu i prodaju, povlačenje poljoprivrednih proizvoda s domaćeg tržišta i potporu skladištenju poljoprivrednih proizvoda; u sklopu poticanja prodaje i potrošnje poljoprivrednih proizvoda provodi mjere promicanja utrživanja i poboljšanja kakvoće, potpore pripremi proizvoda za tržište i potpore potrošnji; u sklopu mjera strukturne politike provodi potpore područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, razvitku poljoprivrede koja skrbi o prirodnom okolišu i očuvanju biološke raznovrsnosti, investicijama u poljoprivredna gospodarstva, stručnom osposobljavanju za rad u poljoprivredi, ulasku mladih u poljoprivredu i ranijem umirovljenju poljoprivrednika, regionalnom razvitku poljoprivrede i dopunskim aktivnostima na poljoprivrednim gospodarstvima; provodi mjere kroz cjelokupni Predpristupni program za poljoprivredu i ruralni razvitak (u daljnjem tekstu: SAPARD) provodi, koordinira i kontrolira provedbu kontrole na terenu na području mjera SAPARD programa, organizira financijske, računovodstvene i izvještajne funkcije kako za plaćanja za nacionalne mjere tržišno-cjenovne politike tako i za plaćanja pomoći iz programa SAPARD; obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.1. Odjel za unutarnju reviziju

10.2. Odjel za informiranje i EU odnose

10.2.1. Odsjek za informiranje

10.2.2. Odsjek za EU odnose

10.3. Sektor za tržišnu potporu

10.3.1. Odjel za trgovinske mjere

10.3.2. Odjel za direktnu potporu

10.3.3. Odjel za intervencije na tržištu

10.4. Sektor za strukturnu potporu

10.4.1. Odjel za nacionalnu strukturnu potporu

10.4.2. Odjel za odobrenje projekata u SAPARD programu

10.4.3. Odjel za odobrenje isplata u SAPARD programu

10.4.4. Odjel pravnih poslova, javnih nabava i ugovaranja u SAPARD programu

10.5. Sektor za financije

10.5.1. Odjel za financijske poslove

10.5.2. Odjel za računovodstvo

10.5.3. Odjel za izvještavanje

10.6. Sektor za informacijsko upravljanje

10.6.1. Odjel za informacijsko upravljanje

10.6.2. Odjel za tehničku pomoć

10.7. Odjel općih poslova

10.8. Odjel za kontrolu mjera SAPARD programa.

 

10.1. Odjel za unutarnju reviziju

Članak 68.

Odjel za unutarnju reviziju obavlja unutarnje revizije korištenja sredstava Europske unije u skladu s međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; daje stručno mišljenje i ima savjetodavnu funkciju u cilju poboljšanja poslovanja Ravnateljstva, a na temelju obavljenih revizija poslovnih funkcija Ravnateljstva; donosi strateški i godišnji plan unutarnje revizije na kojem se temelji obavljanje budućih unutarnjih revizija iz djelokruga rada Ravnateljstva; identificira sustave i procese te na temelju procjene rizika utvrđuje i procjenjuje funkcioniranje unutarnjih kontrola Ravnateljstva; procjenjuje točnost i pouzdanost financijskih transakcija vezanih za korištenje financijskih sredstava EU fondova; utvrđuje razinu usuglašenosti s važećim zakonima i propisima u zemlji te procedurama koje zahtjeva Europska unija; po obavljenim revizijama izrađuje izvješća koja podnosi čelniku, a potom prati provedbu preporuka danih u izvješću; izrađuje periodična i godišnja izvješća u skladu s važećim propisima i prema zahtjevima Europske unije; surađuje sa Samostalnim odjelom za unutarnju reviziju Ministarstva te Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, a što uključuje dostavu strateških i godišnjih planova te godišnja izvješća ovoj Upravi.

 

10.2. Odjel za informiranje i EU odnose

Članak 69.

Odjel za informiranje i EU odnose informira javnost i komunicira između Ravnateljstva i institucija EU na području izvođenja mjera zajedničke poljoprivredne politike.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.2.1. Odsjek za informiranje

10.2.2. Odsjek za EU odnose.

 

10.2.1. Odsjek za informiranje

Članak 70.

Odsjek za informiranje informira medije i korisnike, uređuje internetske stranice Ravnateljstva, vodi informacijsku pisarnicu, priprema tiskanice, organizira promocijske djelatnosti (sajmove, posjete, prezentacije).

 

10.2.2. Odsjek za EU odnose

Članak 71.

Odsjek za EU odnose koordinira suradnju između Ravnateljstva i institucija EU, vodi protokole, ima ulogu tijela za usklađivanje pri izradi izvješća za EU i vodi aktivnosti na usklađivanju s postojećim izvješćima (osim financijskih), komunicira s drugim tijelima državne uprave, organizira, vodi i koordinira međunarodnu strukovnu razmjenu (twining light programi, bilateralna strukovna pomoć, tehnička pomoć), organizira međudržavne posjete, prevodi i tumači za potrebe Ravnateljstva.

 

10.3. Sektor za tržišnu potporu

Članak 72.

Sektor za tržišnu potporu provodi postupke direktnih plaćanja utvrđenih temeljem propisa o nacionalnim mjerama tržišno-cjenovne politike koje čine sljedeće mjere: propisane cijene, novčani poticaji i naknade, intervencije na tržištu, mjere poticanja prodaje i potrošnje, mjere uravnoteženja ponude i trgovinske mjere; osigurava informacijsku opremljenost pouzdanim računalnim programima, koji omogućavaju pouzdanu obradu svih zahtjeva, provedbu administrativne kontrole podataka iz zahtjeva, te daje mogućnost praćenja promjene podataka i priprema izvješća.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.3.1. Odjel za trgovinske mjere

10.3.2. Odjel za direktnu potporu

10.3.3. Odjel za intervencije na tržištu.

 

10.3.1. Odjel za trgovinske mjere

Članak 73.

Odjel za trgovinske mjere zadužen za provedbu Uredbe o načinu raspodjele količine roba u okviru carinskih kvota u odnosu na odredbe sporazuma o trgovini i drugih međunarodnih sporazuma koje je Republika Hrvatska sklopila s državama članicama Svjetske trgovinske organizacije, kao i s drugim pojedinim državama; odjel sudjeluje u raspodjeli carinskih kvota koju za pojedine poljoprivredne proizvode provodi međuresorno povjerenstvo, te sudjeluje u usklađivanju legislative sa zahtjevima Europske unije glede provedbe međunarodnih trgovinskih sporazuma; odjel provodi mjere poticanja prodaje i potrošnje koje obuhvaćaju promicanje utrživanja i poboljšanja kakvoće, potporu pripremi proizvoda za tržište i potporu potrošnji; odjel priprema javne natječaje; postupke i upute za izvođenje mjera tržišno-cjenovne politike s područja trgovinskih mjera sukladno s nacionalnim zakonodavstvom; u skladu s preuzetim obvezama odjel se priprema za izvođenje zakonodavstva EU s područja svog rada i priprema izvedbene postupke, upute za rad kao i upute, te detaljnije informacije za korisnike; obrađuje i odobrava zahtjeve, rješava žalbe u I. stupnju, izvještava Ministarstvo i institucije EU, surađuje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

 

10.3.2. Odjel za direktnu potporu

Članak 74.

Odjel za direktnu potporu provodi postupke direktnih plaćanja novčanih poticaja (i naknada) i priprema se za provođenje postupaka po uredbama koje donosi Komisija EU; obrađuje i odobrava zahtjeve za direktna plaćanja novčanih poticaja po proizvodnoj površini, po grlu životinje, litri mlijeka, u ribarstvu, u lovstvu i dr.; u sklopu direktnih plaćanja odjel obrađuje i odobrava veće iznose novčanih poticaja u ekološkoj poljoprivredi i područjima s težim uvjetima gospodarenja; priprema obrasce i upute za korisnike, priprema prijedloge uredbi, informira savjetodavnu službu i korisnike, priprema metodologije zaprimanja i obrade podataka, testira rad aplikacija, izvodi administrativnu kontrolu, unosi i obrađuje podatke, provjerava obračunate zahtjeve, u suradnji s pravnom službom rješava žalbe u II. stupnju, izvještava Ministarstvo i institucije EU, surađuje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

 

10.3.3. Odjel za intervencije na tržištu

Članak 75.

Odjel za intervencije na tržištu provodi intervencijske mjere koje uključuju intervencijsku kupovinu i prodaju, povlačenje poljoprivrednih proizvoda s domaćeg tržišta i potporu skladištenju poljoprivrednih proizvoda; provodi mjere uravnoteženja ponude; priprema obrasce i upute za korisnike, informira korisnike, priprema metodologiju zaprimanja i obrade podataka, zaprima, obrađuje i odobrava zahtjeve, unosi i obrađuje podatke, u suradnji s pravnom službom rješava žalbe u I. stupnju; priprema izvješća za Ministarstvo i institucije EU, surađuje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

 

10.4. Sektor za strukturnu potporu

Članak 76.

Sektor za strukturnu potporu provodi mjere strukturne politike koje obuhvaćaju potpore područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, razvitku poljoprivrede koja skrbi o prirodnom okolišu i očuvanju biološke raznovrsnosti, investicijama u poljoprivredna gospodarstva, stručnom osposobljavanju za rad u poljoprivredi, ulasku mladih u poljoprivredu i ranijem umirovljenju poljoprivrednika, regionalnom razvitku poljoprivrede i dopunskim aktivnostima na poljoprivrednim gospodarstvima.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.4.1. Odjel za nacionalnu strukturnu potporu

10.4.2. Odjel za odobrenje projekata u SAPARD programu

10.4.3. Odjel za odobrenje isplata u SAPARD programu

10.4.4. Odjel pravnih poslova, javnih nabava i ugovaranja u SAPARD programu.

 

10.4.1. Odjel za nacionalnu strukturnu potporu

Članak 77.

Odjel za nacionalnu strukturnu potporu, sukladno s važećim propisima, provjerava opravdanost zahtjeva iz modela potpore dohot­ku, modela kapitalnih ulaganja, modela ruralnog razvitka i potpore osiguranju od mogućih šteta u proizvodnji. Prati i provodi mjere kojima se potiče gospodarska učinkovitost poljoprivredne proizvodnje radi osiguranja stabilnog dohotka i primjerenog životnog standarda poljoprivrednika na seoskom području, te skladan razvitak poljoprivrednih regija i seoskih područja. Prati programe kreditiranja u poljoprivredi. U okviru odjela pripremaju se natječaji i obrađuju zahtjevi za provedbu mjera razvitka seoskog prostora i marketinšku pripremu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Odjel kontrolira rad, rješava žalbe u drugom stupnju i provodi upravni nadzor rada prvostupanjskih tijela uprave kod provedbe mjera u okviru svoje nadležnosti.

 

10.4.2. Odjel za odobrenje projekata u SAPARD programu

Članak 78.

Odjel za odobrenje projekata u SAPARD programu provodi mjere SAPARD programa potpore poljoprivrede i ruralnog razvitka; zaprima, obrađuje i obavlja odobravanje projekata; obavlja izobrazbu i osposobljavanje djelatnika službe i korisnika, surađuje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

 

10.4.3. Odjel za odobrenje isplata u SAPARD programu

Članak 79.

Odjel za odobrenje isplata u SAPARD programu provodi mjere SAPARD programa potpore poljoprivrede i ruralnog razvitka; zaprima, obrađuje i obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva; odobrava zahtjeve za isplatu, pri obradi zahtjeva uzima u obzir nalaze odjela za kontrolu mjera SAPARD programa, daje podloge u pripremi izvješća za Ministarstvo i EU; surađuje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

 

10.4.4. Odjel pravnih poslova, javnih nabava i ugovaranja u SAPARD programu

Članak 80.

Odjel pravnih poslova, javnih nabava i ugovaranja u SAPARD programu izrađuje nacrte natječaja, prati provedbu natječaja sukladno pravilima definiranim u Priručniku Europske komisije pod nazivom »Ugovori o uslugama, nabavi i radovima sklopljeni u okviru suradnje Zajednice s trećim državama«; koordinira i provodi poslove javnih nabava i ograničenih prikupljanja ponuda; priprema nacrte ugovora i prati aktivnosti sklapanja ugovora u provedbi SAPARD programa; rješava žalbe, priprema odgovore na tužbe i druga pravna pitanja u okviru aktivnosti SAPARD programa, obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

 

10.5. Sektor za financije

Članak 81.

Sektor za financije organizira financijske, računovodstvene i izvještajne funkcije kako za plaćanja za nacionalne mjere tržišno-cjenovne politike tako i za plaćanja pomoći iz programa SAPARD; priprema izvješća nacionalnim i EU institucijama.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.5.1. Odjel za financijske poslove

10.5.2. Odjel za računovodstvo

10.5.3. Odjel za izvještavanje.

 

10.5.1. Odjel za financijske poslove

Članak 82.

Odjel za financijske poslove izrađuje prijedlog Plana proračuna Ravnateljstva, prati njegovo izvršavanje; izrađuje financijske planove i kontrolira namjensko trošenje novčanih sredstava u skladu s planiranim aktivnostima i projektima; obavlja poslove Državne riznice za nacionalna plaćanja; dostavlja zahtjeve Ministarstvu financija i kontrolira trošenje transferiranih sredstava kod njihovih korisnika; izvršava najvećim dijelom plaćanja za nacionalne mjere tržišno-cjenovne politike; evidentira investicije i troškove Ravnateljstva; pored nacionalnih plaćanja odjel izvršava plaćanja sredstava na osnovi programa SAPARD; te obavlja i druge poslove sukladno posebnim propisima.

 

10.5.2. Odjel za računovodstvo

Članak 83.

Odjel za računovodstvo prati i izučava zakone i druge propise vezane za financijsko i računovodstveno poslovanje, izrađuje periodične, polugodišnje i godišnje završne račune po pojedinim žiro-računima, te ih onda konsolidira za izvještajna razdoblja; sudjeluje u izradi financijskog plana i vodi računa o namjenskom trošenju sredstava u skladu s planiranim aktivnostima i projektima, obavlja poslove evidencije financijskih promjena u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, odnosno analitičke evidencije, vodi knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura, knjigu nefinancijske imovine, vrši financijsku i računovodstvenu kontrolu, likvidaciju računa, izrađuje statistička i financijska izvješća i obavlja druge poslove sukladno posebnim propisima.

 

10.5.3. Odjel za izvještavanje

Članak 84.

Odjel za izvještavanje izrađuje izvješća Europskoj komisiji za program SAPARD; izdaje obavijesti korisnicima o isplaćenim sredstvima iz nacionalnog proračuna.

 

10.6. Sektor za informacijsko upravljanje

Članak 85.

Sektor za informacijsko upravljanje priprema informacijsku pot­poru za rad Ravnateljstva te vrši pripreme za prilagodbu informacijskog sustava Ravnateljstva, tako da odgovara strogim uredbama EU na području informatike za provedbu nacionalnih potpora, te SAPARD programa.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

10.6.1. Odjel za informacijsko upravljanje

10.6.2. Odjel za tehničku pomoć.

 

10.6.1. Odjel za informacijsko upravljanje

Članak 86.

Odjel za informacijsko upravljanje utvrđuje razvoj namjenske informatičke opreme za provedbu svih poslova Ravnateljstva koji osigurava visoke sigurnosne zahtjeve, preglednost i dosljednost u skladu s europskim standardima i metodama; provodi analize sustava; izrađuje metodološke i tehnološke podloge za provedbu razvoja; održava informatički sustav; vodi izgradnju i osuvremenjivanje informacijske infrastrukture, brine za održavanje i sigurnost informacijskog sustava, organizira i brine za sustav arhiviranja programskih i podatkovnih baza, te njihovo održavanje.

 

10.6.2. Odjel za tehničku pomoć

Članak 87.

Odjel za tehničku pomoć utemeljen je s namjerom neometanog rada Ravnateljstva; priprema dokumentaciju o dostupu do podataka, priprema potrebne obrasce, testira pravilni rad računalnih programa; omogućuje tehničku potporu krajnjim korisnicima i organizira obrazovanje korisnika informacijske infrastrukture, te obavlja druge poslove koje odredi ravnatelj.

 

10.7. Odjel općih poslova

Članak 88.

Odjel općih poslova priprema opće uvjete za rad Ravnateljstva; brine o unutarnjoj organizaciji i kadrovima; osigurava potrebne uvjete za rad službenika; sudjeluje u procesu osposobljavanja za rad i stručnog usavršavanja službenika; izrađuje izvješća o ostvarivanju plana rada, te o drugim pitanjima u svezi s radom i ustrojstvom; po nalogu ravnatelja provodi mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, brine o voznom parku i korištenju vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme; sudjeluje u izradi plana nabave i provedbi nabava za potrebe Ravnateljstva; obavlja poslove zaprimanja pošte (pisarnice) koja se odnosi na zahtjeve za državnom potporom i zahtjeve za korištenje mjera u sklopu SAPARD programa; vodi arhivu riješenih predmeta; obavlja i druge administrativno-tehničke poslove sukladno posebnim propisima.

 

10.8. Odjel za kontrolu mjera SAPARD programa

Članak 89.

Odjel za kontrolu mjera SAPARD programa provodi, koordinira i kontrolira provedbu kontrole na terenu na području mjera SAPARD programa; nadzire i koordinira rad i daje upute nadležnim tijelima na koje je po ovlaštenju ravnatelja prenesena funkcija obavljanja kontrole na terenu; ocjenjuje rezultate kontrole na terenu; priprema izvješća i analize, izrađuje i izvodi analizu rizika na području provedbe SAPARD programa provodi kontrolu na terenu na osnovi analize rizika: prije i poslije odobrenja projekta, prije isplate zahtjeva, u tijeku investicije i na kraju investicije; odjel koordinira i kontrolira provedbu kontrole na terenu na osnovi uvida u inspekcijske zapisnike; priprema izvješća za Ministarstvo i EU; kontrolori odjela kontrole i kontrolori nadležnih tijela na koje je po ovlaštenju ravnatelja prenesena funkcija obavljanja kontrole na terenu imaju pravo uvida u svu vezanu dokumentaciju i poslovne knjige korisnika potpore te pravnih i fizičkih osoba povezanih s korisnikom u proved­bi pojedinog odobrenog projekta.

 

11. UPRAVA RIBARSTVA

Članak 90.

Uprava ribarstva prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti; obavlja poslove u svezi s provođenjem zakona i drugih propisa iz područja morskog i slatkovodnog ribarstva; daje stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa; provodi upravni nadzor i rješava u upravnim stvarima; prati razvoj gospodarske djelatnosti u ribarstvu; priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera i rješenja u ribarstvu; analizira dostavljene podatke o ribolovu i uzgoju, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov; analizira prikupljene podatke o ekonomici ribarstva, te priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u ribarstvu; predlaže način praćenja stanja biološkog bogatstva mora i voda, u svrhu racionalnog gospodarenja ribama i drugim morskim i vodenim organizmima, kao i način njihove zaštite; predlaže mjere unaprjeđenja ribarstva, očuvanja prirodnih resursa, ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti; izdaje povlastice za gospodarske djelatnosti ribarstva, te odobrenja za mali ribolov i dozvole za rekreacijsko-športski ribolov; obavlja operativne poslove u svezi s naplatom naknade za obavljanje gospodarskog, malog i rekreacijsko-športskog ribolova; organizira i provodi ispite za provjeru stručne osposobljenosti ribara, ribiča i uzgajivača riba i drugih morskih i vodenih organizama; priprema stručne podloge za sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija iz ribarstva; surađuje u izradi prijedloga međunarodnih sporazuma i ugovora, te prati njihovu primjenu; brine o prilagodbi propisa i općih akata iz nadležnosti sa smjernicama i zakonima Europske unije; provodi inspekcijski nadzor u okviru nadležnosti; planira, organizira i izvršava zakonito i svrhovito obavljanje poslova ribarske inspekcije morskog i slatkovodnog ribarstva.

Za obavljanje poslova iz uprave, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

11.1. Odjel morskog ribarstva;

11.2. Odjel slatkovodnog ribarstva;

11.3. Odjel ribarske politike i međunarodnih projekata;

11.4. Odjel ribarske inspekcije.

 

11.1. Odjel morskog ribarstva

Članak 91.

Odjel morskog ribarstva prati stanje u okviru nadležnosti, te provodi upravni nadzor u morskom ribarstvu; prikuplja podatke o ribolovu i marikulturi te priprema i izrađuje izvješća, analize, prijed­loge mjera i rješenja u morskom ribarstvu; prati razvoj gospodarske djelatnosti iz morskog ribarstva; analizira prikupljene podatke o ekonomici morskog ribarstva, te priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u morskom ribarstvu; predlaže način racionalnog gospodarenja ribama i drugim morskim organizmima, kao i način njihove zaštite, te predlaže mjere unaprjeđenja morskog ribarstva.

Za obavljanje poslova iz odjela, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

11.1.1. Odsjek za marikulturu;

11.1.2. Odsjek za biostatistiku i ekonomiku u ribarstvu.

11.1.3. Odsjek ribolova

 

11.1.1. Odsjek marikulture

Članak 92.

Odsjek marikulture obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na proizvodnju riblje mlađi, uzgoj riba i drugih morskih organizama, prikuplja i analizira podatke o uzgoju, predlaže normativna rješenja za poticanje uzgoja, prometa i prerade uzgojene ribe i drugih morskih organizama, vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz marikulture; vodi upisnike o izdanim povlasticama za uzgoj ribe i drugih morskih organizama; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja; obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti.

 

11.1.2 Odsjek za biostatistiku i ekonomiku u ribarstvu

Članak 93.

Odsjek za biostatistiku i ekonomiku u ribarstvu prikuplja, obrađuje i analizira podatke o svim kategorijama ribolova, uzgoja riba i drugih morskih organizama, vodi evidenciju o ograničenima ulova i predlaže zabranu daljnjeg ribolova u slučaju njihova prekoračenja, sudjeluje u izradi kvota i praćenju izlova istih, izrađuje ekonomske analize obavljanja ribolova na temelju prikupljenih i obrađenih podataka, predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava, obavlja kontrolu zahtjeva za isplatu poticaja u morskom ribarstvu, surađuje s Državnim zavodom za statistiku i s drugim stručnim i znanstvenim institucijama, priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz morskog ribarstva.

 

11.1.3. Odsjek ribolova

Članak 94.

Odsjek ribolova analizira prikupljene podatke o morskom ribolovu; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjima; predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring); priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja ribolova na moru; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona; vodi upisnike o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov, odobrenjima za mali ribolov i dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov; vodi postupak u svezi s tiskanjem i raspodjelom dozvola za rekreacijsko-športski ribolov.

Za obavljanje upravnih i drugih poslova iz područja morskog ribarstva u županijama na Jadranskoj obali osnivaju se područne jedinice, i to za:

– Istarsku županiju, sa sjedištem u Puli,

– Primorsko-goransku županiju, sa sjedištem u Rijeci,

– Ličko-senjsku županiju, sa sjedištem u Senju,

– Zadarsku županiju, sa sjedištem u Zadru,

– Šibensko-kninsku županiju, sa sjedištem u Šibeniku,

– Splitsko-dalmatinsku županiju, sa sjedištem u Splitu,

– Dubrovačko-neretvansku županiju, sa sjedištem u Dubrovniku.

U područnim jedinicama iz stavka 2. ovoga članka, predviđaju se samostalni izvršitelji.

Područne jedinice izdaju povlastice za gospodarski ribolov, odobrenja za mali ribolov i dozvole za rekreacijsko-športski ribolov; vode registar o izdanim povlasticama za uzgoj; obavljaju naplatu za obavljanje gospodarskog, malog i rekreacijsko-športskog ribolova; prikupljaju podatke o ribolovu i uzgoju na moru, ribolovnim alatima, plovilima i opremi za ribolov; analiziraju prikupljene podatke o stanju ribarstva na svom području djelovanja, te predlažu mjere odgovornog i održivog gospodarenja živim bogatstvima mora.

 

11.2. Odjel slatkovodnog ribarstva

Članak 95

Odjel slatkovodnog ribarstva prati stanje u okviru nadležnosti, te provodi upravni nadzor u slatkovodnom ribarstvu; prikuplja podatke o ribolovu i akvakulturi, te priprema i izrađuje izvješća, analize, prijedloge mjera i rješenja u slatkovodnom ribarstvu; prikuplja i analizira podatke o ekonomici slatkovodnog ribarstva, te priprema stručne podloge i predlaže potrebne državne mjere u slatkovodnom ribarstvu; provodi postupak za dodjelu odnosno oduzimanje ribolovnog prava u rekreacijsko-športskom ribolovu; organizira i održava ispite za stručno osposobljavanje za obavljanje gospodarskog ribolova i akvakulture, te vodi odgovarajuću evidenciju; predlaže način racionalnog gospodarenja ribama i drugim vodenim organizmima, kao i način njihove zaštite, te predlaže mjere unaprjeđenja slatkovodnog ribarstva.

Za obavljanje poslova iz odjela, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

11.2.1. Odsjek akvakulture;

11.2.2. Odsjek ribolova.

 

11.2.1. Odsjek akvakulture

Članak 96.

Odsjek akvakulture obavlja upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na proizvodnju riblje mlađi, uzgoj riba i drugih vodenih organizama, prikuplja i analizira podatke o uzgoju, predlaže normativna rješenja za poticanje uzgoja, prometa i prerade uzgojene ribe i drugih vodenih organizama, vodi brigu o prilagodbi propisa i općih akata iz akvakulture; vodi upisnik o izdanim povlasticama za akvakulturu; daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja razvoja akvakulture; obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti.

 

11.2.2. Odsjek ribolova

Članak 97.

Odsjek ribolova analizira prikupljene podatke o gospodarskom i rekreacijsko-športskom ribolovu na slatkim vodama; predlaže mjere za racionalno, odgovorno i održivo gospodarenje ribolovnim područjima i ribolovnim zonama; predlaže način praćenja stanja bioloških bogatstava (monitoring); priprema stručne podloge za donošenje zakona i drugih propisa iz područja gospodarskog i rekreacijsko-športskog ribolova na slatkim vodama; vodi upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona, te upisnik ovlaštenika ribolovnog prava; vodi upisnike o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov i uvjerenjima o položenim ribarskim ispitima; vodi postupak u svezi s tiskanjem i raspodjelom dozvola za rekreacijsko-športski ribolov.

 

11.3. Odjel ribarske politike i međunarodnih projekata

Članak 98.

Odjel ribarske politike i međunarodnih projekata u okviru svoje nadležnosti pruža stručnu podršku implementaciji Zajedničke ribarske politike Europske unije za Mediteran, te provodi harmonizaciju ribarstvenog zakonodavstva s odgovarajućim segmentom pravne stečevine EU (acquis communautaire). Odjel priprema podloge za međunarodne susrete ministra i drugih dužnosnika ministarstva na temu ribarstva, a po potrebi izrađuje stručne podloge iz područja ribarstva za potrebe Vlade Republike Hrvatske. Odjel potiče, priprema i koordinira provedbu projekata iz područja ribarstva s međunarodnim financijskim institucijama, iz donacija ili tehničke pomoći. U suradnji s drugim ustojstvenim jedinicama u Ministarstvu, priprema podloge za učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne ribarstvene organizacije (FAO Fisheries, ICCAT, GFCM, EUROFISH), koordinira suradnju s njima, provodi relevantne odredbe istih i aktivno surađuje u radu stručnih tijela i godišnjih skupova ovih organizacija s ciljem donošenja relevantnih odredbi za odgovorno gospodarenje živim bogatstvima mora i slatkih voda. Odjel također koordinira i izravno sudjeluje u aktivnostima regionalnih organizacija koje se bave problematikom ribarstva; brine o provođenju bilateralne i multilateralne suradnje s drugim zemljama po pitanju ribarstva; prati provođenje međunarodnih sporazuma o ribolovu na graničnim vodama; potiče administrativnu i stručnu suradnju na području ribarstva s ministarstvima i institucijama drugih zemalja; sudjeluje u pripremi međunarodnih sporazuma i protokola o suradnji na području ribarstva, te vrši njihovo provođenje; sudjeluje u radu mješovitih međudržavnih odbora u sektoru ribarstva.

 

11.4. Odjel ribarske inspekcije

Članak 99.

Odjel ribarske inspekcije planira, organizira i izvršava zakonito i svrhovito obavljanje poslova ribarske inspekcije iz djelokruga morskog i slatkovodnog ribarstva; koordinira rad ribarskih inspektora i državnih službenika ovlaštenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u ribarstvu; izrađuje godišnje planove i izvješća; obavlja stručno osposobljavanje ribarskih inspektora i državnih službenika ovlaštenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u ribarstvu.

Za obavljanje poslova iz Odjela, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

11.4.1. Odsjek inspekcije u slatkovodnom ribarstvu

11.4.2. Odsjek inspekcije u morskom ribarstvu (u sklopu jedinstvenog zapovjednog državnog tijela zaduženog za nadzor na moru).

 

11.4.1. Odsjek inspekcije u slatkovodnom ribarstvu

Članak 100.

Odsjek inspekcije u slatkovodnom ribarstvu vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba Zakona o slatkovodnom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega; vrši kontrolu isprava i poslovnih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju slatkovodni ribolov, akvakulturu i promet riba i drugih vodenih organizama, te nadzire obavljanje ribolova, akvakulture i prometa ribe i drugih vodenih organizama; nadzire rad ovlaštenika ribolovnog prava, te zakonom ovlaštenog distributera dozvola za rekreacijsko-športski ribolov; nadzire provođenje mjera propisanih ribolovno gospodarskim osnovama; obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti ribarske inspekcije u slatkovodnom ribarstvu.

 

11.4.2. Odsjek inspekcije u morskom ribarstvu (u sklopu jedinstvenog zapovjednog državnog tijela zaduženog za nadzor na moru)

Članak 101.

Odsjek inspekcije u morskom ribarstvu vrši inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba Zakona o morskom ribarstvu i zakona koji regulira rad zajedničkog koordinativnog tijela za nadzor na moru, te propisa donesenih na temelju njih; vrši kontrolu isprava i poslov­nih spisa pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju morski ribolov, marikulturu i promet riba i drugih morskih organizama, te nadzire obavljanje ribolova, marikulture i prometa ribe i drugih morskih organizama; nadzire pravne i fizičke osobe ovlaštene za distribuciju i prodaju dozvola za rekreacijsko-športski ribolov na moru; obavlja i sve druge poslove iz nadležnosti ribarske inspekcije u morskom ribarstvu.

 

12. UPRAVA ŠUMARSTVA

Članak 102.

Uprava šumarstva brine o izvršavanju zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti; prati stanje u okviru nadležnosti i inicira rješavanje pojedinih pitanja, te je odgovorna za stanje u okviru nadležnosti; predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte, kao i druge potrebne dokumente; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svog djelokruga rada; provodi međunarodnu suradnju, prati provedbu ugovora, konvencija i projekata; prati rad i djelovanje tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu; prati poslovanje društva Hrvatske šume d.o.o.; vodi evidenciju šuma i ostale propisane upisnike; surađuje i sudjeluje u radu povjerenstava u sklopu ministarstva kao i drugih tijala državne uprave; prati stanje te pruža stručnu pomoć i savjete privatnim šumoposjednicima; obavlja inspekcijski nadzor; surađuje s drugim institucijama i ministarstvima; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, kao i drugim institucijama; obavlja i druge upravne i stručne poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova Uprave utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

12.1. Odjel za gospodarenje šumama;

12.2. Odjel za zaštitu šuma;

12.3. Odjel za privatne šume;

12.4. Odjel šumarske inspekcije.

 

12.1. Odjel za gospodarenje šumama

Članak 103.

Odjel za gospodarenje šumama prati izvršavanje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; radi na izradbi nacrta provedbenih propisa iz djelokruga potrajnog gospodarenja šumama (uređivanja šuma) i šumarske ekologije, te na prilagodbi propisa i općih akata iz svoje nadležnosti; prati provedbu međunarodnih konvencija, direktiva EU i ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja šumarstva; sudjeluje u radu međunarodnih institucija i ministarstava u okviru svog djelokruga, te procesu ulaska u europske integracije; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa šumskogospodarske osnove područja, osnova gospodarenja, programa za gospodarenje i godišnjih planova; prati stanje u djelokrugu šumarske ekologije, stanje šuma i šumskog zemljišta, kao i njihove općekorisne funkcije, poduzima mjere za unaprjeđenje stanja, te inicira rješavanje pojedinih pitanja iz navedenih područja; izdaje uvjete i suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru, te sudjeluje u odobravanju studija utjecaja na okoliš; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona.

 

12.2. Odjel za zaštitu šuma

Članak 104.

Odjel za zaštitu šuma sudjeluje u pripremanju propisa i drugih općih akata iz djelokruga zaštite bilja u šumarstvu, zaštite šuma od požara i očuvanja šumskog genofonda, šumskog sjemenarstva i šumskih sadnica; usklađuje rad organizacija i stručnih institucija kojima su povjereni poslovi dijagnozno-prognozne službe, zaštite šuma od požara i stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sjemena i sadnica; surađuje u izradi i donošenju međunarodnih dokumenata, te sudjeluje u radu međunarodnih institucija iz svog djelokruga; usklađuje rad županijskih ureda glede zaštite državnih i privatnih šuma; prati i analizira stanje u djelokrugu zaštite šuma, te predlaže preventivne i kurativne mjere zaštite i očuvanja šumskih ekosustava; osniva i sudjeluje u radu stručnih tijela vezanih uz očuvanje genofonda, šumskog sjemena i sadnica; sudjeluje u izradi programa i dokumenata vezanih uz zaštitu šuma; vodi propisane upisnike i evidencije iz područja šumskog sjemenarstva i rasadničarstva, te proizvodnje božićnih drvaca; surađuje sa drugim tijelima i institucijama u provedbi mjera zaštite šuma, očuvanja genofonda, šumskog sjemena i sadnica; izdaje suglasnosti na programe gospodarenja priznatim sjemenskim sastojinama; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona; obavlja druge upravne i stručne poslove u svezi s djelokrugom rada.

 

12.3. Odjel za privatne šume

Članak 105.

Odjel za privatne šume brine o izvršavanju zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti; prati stanje i inicira rješavanje pojedinih pitanja, te je odgovoran za stanje u okviru nadležnosti; predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte; vodi evidencije i prati stanje privatnih šuma; predlaže mjere za poboljšanje stanja u privatnim šumama; inicira osnivanje udruga privatnih šumovlasnika; prati i usklađuje rad i djelovanje tijela državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu, surađuje s tijelima lokalne uprave i samouprave, te udrugama privatnih šumovlasnika u okvirima svoje nadležnosti; rješava u upravnim stvarima i pruža stručnu pomoć i savjete privatnim šumoposjednicima i njihovim udrugama; surađuje sa međunarodnim institucijama i tijelima vezanim za šume u privatnom vlasništvu; podnosi tražena izvješća nadležnim tijelima; obavlja druge upravne i stručne poslove iz svoje nadležnosti.

 

12.4. Odjel šumarske inspekcije

Članak 106.

Odjel šumarske inspekcije obavlja inspekcijske poslove i nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Uprave šumarstva; daje stručna mišljenja i naputke inspektorima; planira, prati, analizira i nadzire rad inspektora; surađuje sa pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; rješava o žalbama protiv prvostupanjskih rješenje inspektora; vodi propisane evidencije, te obavlja druge poslove inspekcije.

Za obavljanje inspekcijskog nadzora u prvom stupnju i obavljanje drugih inspekcijskih poslova u nadležnosti šumarskih inspektora ustrojavaju se Odsjeci – Područne jedinice šumarske inspekcije. Obavljanje inspekcijskog nadzora u drugom stupnju povjerava se državnim šumarskim inspektorima.

Odsjeci – Područne jedinice u prvom stupnju su:

I. 12.4.1. Odsjek – Područna jedinica sa sjedištem u Rijeci

Ispostava Rijeka

Ispostava Delnice

Ispostava Pazin

Ispostava Gospić

12.4.2. Odsjek – Područna jedinica sa sjedištem u Splitu

Ispostava Split

Ispostava Dubrovnik

Ispostava Zadar

Ispostava Šibenik

12.4.3. Odsjek – Područna jedinica sa sjedištem u Osijeku

Ispostava Osijek

Ispostava Našice

Ispostava Vinkovci

Ispostava Županja

Ispostava Slavonski Brod

Ispostava Požega

Ispostava Virovitica

12.4.4. Odsjek – Područna jedinica sa sjedištem u Vraždinu

Ispostava Varždin

Ispostava Čakovec

Ispostava Krapina

Ispostava Križevci

Ispostava Koprivnica

12.4.5. Odsjek – Područna jedinica sa sjedištem u Zagrebu

Ispostava Zagreb

Ispostava Karlovac

Ispostava Ogulin

Ispostava Bjelovar

Ispostava Daruvar

Ispostava Sisak

Ispostava Novska.

 

13. UPRAVA ZA LOVSTVO

Članak 107.

Uprava za lovstvo izrađuje nacrte podzakonskih akata iz djelokruga lovstva; prati provedbu međunarodnih konvencija i ugovora, te stanje u djelokrugu planiranja lovstva; nadzire upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači; brine o prirodnom odnosu između vrsta, zaštiti divljači i očuvanju njenih prirodnih staništa, te poduzima odgovarajuće mjere; prati stanje u djelokrugu lovstva koji se odnosi na lovišta i uzgajališta divljači, te inicira rješavanje pojedinih pitanja iz ovih područja; brine o proved­bi zakona, propisa i drugih općih akata u dijelu koji se odnosi na koncesiju prava lova, zakup lovišta i izvršavanje prava lova; pomaže pri provođenju javnih natječaja; sastavlja ugovore o gospodarenju lovištima i prati njihovo provođenje; radi na pripremi i izradi dokumenata, smjernica i stručnih podloga vezanih uz razvoj lovstva; daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu provedbe zakona.

Za obavljanje poslova Uprave utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

13.1. Odjel gospodarenja lovištima;

13.2. Odjel lovne inspekcije.

 

13.1. Odjel gospodarenja lovištima

Članak 108.

Odjel gospodarenja lovištima prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru nadležnosti; radi na izradi nacrta provedbenih propisa iz djelokruga lovstva; nadzire i provodi upravne i stručne poslove u svezi s provedbom propisa lovnogospodarskih osnova i programa; koordinira rad tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave i uprave u djelatnosti lovstva; obavlja poslove u svezi s davanjem koncesija i zakupa prava lova, te prati ostvarivanje prava lova; provodi postupak odobravanja lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači i njihovih revizija; vodi evidencije i izrađuje iskaze o brojnosti divljači, površinama lovišta, stanju zakupljenosti lovišta u Republici Hrvatskoj i dostavlja ih nadležnim tijelima; prati ugovore o zakupu i koncesijama u državnim lovištima; raspoređuje lovozakupnine za državna lovišta; izrađuje prijedlog za rakid ugovora o zakupu ili koncesiji prava lova na državnim lovištima, izrađuje izvješća i dostavlja ih nadležnim tijelima; priprema natječaje i sudjeluje u provedbi davanje lovišta na gospodarenje; inicira rješavanje pojedinih pitanja iz područja lovstva i priprema dokumente vezane za razvoj lovstva; prati provedbu međunarodnih ugovora, konvencija i ograničenja EU, te usklađuje propise i ugovore vezane uz razvoj lovstva; surađuje sa domaćim i stranim institucijama oko pripreme i provedbe mjera za razvoj lovstva; daje stručne upute i pruža pomoć odgovarajućim, pravnim i fizičkim osobama; obavlja druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

 

13.2. Odjel lovne inspekcije

Članak 109.

Odjel lovne inspekcije sa svojim Odsjecima obavlja inspekcijske poslove i nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Uprave lovstva; daje stručna mišljenja i naputke inspektorima; planira, prati, analizira i nadzire rad inspektora; surađuje sa pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; rješava o žalbama protiv prvostupanjskih rješenje inspektora; vodi propisane evidencije, te obavlja druge poslove inspekcije.

 

14. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 110.

Uprava vodnoga gospodarstva obavlja upravne, pravne i stručne poslove u provođenju politike u području upravljanja vodama koji se odnose na: normativnu djelatnost u svezi s pripremom i izradom nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, međunarodnih i bilateralnih ugovora i sporazuma; osiguravanje provedbe zakona i provedbenih propisa, te međunarodnih i bilateralnih ugovora i sporazuma; usklađivanje propisa s propisima Europske unije; praćenje i analizu stanja i prilagođavanja vodno-gospodarskog razvitka s potrebama gospodarskog razvitka; osiguravanje izrade planskih osnova za upravljanje vodama; uređenje vodotoka i drugih voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozija i bujica; hidromelioracijsku odvodnju i navodnjavanje zemljišta; upravljanje vodnim dobrom i njegovim korištenjem; zaštitu voda i zaštitu mora od zagađivanja i onečišćenja s kopna; osiguravanje zaliha voda u svrhu vodoopskrbe naselja vodom za piće i gospodarstva industrijskom vodom; korištenje vodnih snaga; planiranje i usklađivanje razvoja i izgradnje javnih vodoopskrbnih sustava i javnih odvodnih sustava; dodjelu koncesija za korištenje voda i javnoga vodnog dobra; utvrđivanje granica vodnog dobra i sređivanje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru; provodbu prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka; vođenje propisanih evidencija; pripremu odgovora na zastupnička pitanja i izradu izvješća za potrebe Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske; uspostavljanje, praćenje i poboljšavanje informacijskog sustava voda i upravljanja dokumentima; provođenje upravnog i stručnog nadzora nad Hrvatskim vodama u obavljanju poslova osobito značajnim za upravljanje vodama i u nadležnim tijelima državne uprave u županijama, tijelima jedinica lokalne /regionalne uprave zaduženim za vodno gospodarstvo; provedbu inspekcijskog nadzora nad obavljanjem djelatnosti koje imaju ili mogu imati utjecaja na vodni režim, te nad stanjem vodnogospodarskih objekata i sustava za korištenja voda, za zaštitu od štetnog djelovanja voda i zaštitu voda od onečišćenja i zagađivanja, te druge poslove koje su joj stavljene u nadležnost posebnim propisima.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

14.1. Odjel korištenja voda;

14.2. Odjel zaštite voda;

14.3. Odjel melioracijskog navodnjavanja, vodnog dobra i zaštita od štetnog djelovanja

voda;

14.4. Odjel vodne politike i međunarodnih projekata;

14.5. Odjel međunarodne suradnje;

14.6. Odjel Državne vodopravne inspekcije.

 

14.1. Odjel korištenje voda

Članak 111.

Odjel korištenja voda osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa koji se odnose ili su u svezi s korištenjem voda za različite namjene, te drugih akata u okviru svoje nadležnosti; prati stanje u područjima korištenja voda i predlaže poduzimanje mjera; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata iz oblasti korištenja voda; predlaže koncepcijska rješenja za osiguravanje zaliha voda u svrhu vodoopskrbe naselja vodom za piće i gospodarstva industrijskom vodom; utvrđuje ispunjavanje uvjeta pravnih osoba za obavljanje djelatnosti od osobitog značaja za upravljanje vodama i izrađuje nacrt suglasnosti; sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, te u postupcima donošenja planskih dokumenata koji se donose po posebnim propisima, te radu povjerenstava drugih tijela državne uprave, osigurava racionalno korištenje voda; obavlja stručne poslove u svezi s planiranjem i usklađivanjem razvoja i izgrad­nje javnih vodoopskrbnih sustava; sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta; potvrđuje vodopravne akte u svezi s korištenjem voda koje donose Hrvatske vode; donosi drugostupanjska rješenja u upravnom postupku; sudjeluje u ocjeni predloženih godišnjih planova upravljanja vodama; surađuje s jedinicama lokalne/regionalne uprave u okviru svojih nadležnosti; obavlja stručne poslove u svezi s postupcima natječaja, odnosno neposredne dodjele koncesija za korištenje voda; priprema nacrte odluka i ugovora o dodjeli koncesija za: zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu, prodaju vode na tržištu, tehnološke i druge gospodarske potrebe, uzgoj riba u gospodarske svrhe i sl. pokreće postupak za otkaz, odnosno raskid ugovora o koncesiji; vodi očevidnik o izdanim koncesijama za korištenje voda; u suradnji s Ministarstvom financija i uredima za proračun jedinica lokalne uprave, prati naplatu koncesijskih naknada; sudjeluje u provedbi bilateralne suradnju sa susjednim zemljama s kojima su sklopljeni ugovori o uređivanju vodnogospodarskih pitanja, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća; provodi upravni i stručni nadzor nad Hrvatskim vodama u obavljanju poslova osobito značajnim za upravljanje vodama i u nadležnim tijelima državne uprave u županijama i tijelima jedinica lokalne/regionalne uprave zaduženim za vodno gospodarstvo, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

 

14.2. Odjel zaštite voda

Članak 112.

Odjel zaštite voda osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa i akata koji su u svezi sa zaštitom voda od onečišćenja i zagađenja; sudjeluje u pripremi propisa i drugih općih akata iz područja ili u svezi sa zaštitom voda; prati stanje podzemnih voda, vodotoka i jezera i voda mora od onečišćenja s kopna, te predlaže poduzimanje mjera; utvrđuje ispunjavanje uvjeta pravnih osoba za obavljanje djelatnosti od osobitog značaja za upravljanje vodama i izrađuje nacrt suglasnosti; sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, u postupcima donošenja planskih dokumenata koji se donose po posebnim propisima, te radu povjerenstava drugih tijela državne uprave, osigurava prati i koordinira rad ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće voda te im s tim u vezi izdaje ovlaštenja za rad; vodi evidenciju o ovlaštenim laboratorijima; sudjeluje u izradi prijedloga odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta; potvrđuje vodopravne akte iz područja zaštite voda koje donose Hrvatske vode; donosi rješenja i vodi evidenciju o izdanim dozvolama za stavljanje u promet kemijskih pripravaka koji nakon uporabe mogu dospjeti u vode; sudjeluje u izradi drugostupanjska rješenja u upravnom postupku kod utvrđivanja vodopravne naknade za zaštitu voda; sudjeluje u ocjeni predloženih godišnjih planova upravljanja vodama; surađuje s jedinicama lokalne/regionalne uprave u okviru svojih nadležnosti; obavlja stručne poslove na pripremi, provođenju i ocjeni monitoringa nad kakvoćom voda prema nacionalnom ili međudržavnom programu u suradnji s Hrvatskim vodama, prati obračun i naplatu naknade za zaštitu voda; provodi upravni nadzor naročito nad namjenskim korištenjem naknada za zaštitu voda; ostvaruje bilateralnu suradnju sa susjednim zemljama sa kojima su sklopljeni ugovori o uređivanju vodnogospodarskih pitanja, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

 

14.3. Odjel melioracijskog navodnjavanja, vodnog dobra i zaštite od štetnog djelovanja voda

 

Članak 113.

 

Odjel melioracijskog navodnjavanja, vodnog dobra i zaštite od štetnog djelovanja voda osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa iz područja melioracijskog navodnjavanja, uređenja vodotoka i drugih voda i vodnog dobra, zaštite od štetnog djelovanja voda; prati stanje u području melioracijskog navodnjavanja, uređenja vodotoka i drugih voda i vodnog dobra, zaštite od štetnog djelovanja voda i leda i zaštite od erozije i bujica; nadzire upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; priprema nacrte odluka o utvrđivanju granice vodnog dobra; provodi postupke utvrđivanja javnog vodnog dobra te njegova upisa u javne knjige; sudjeluje u pripremama propisa i drugih općih akata iz svoje nadležnosti; sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja, u postupcima donošenja planskih dokumenata koji se donose po posebnim propisima, te u radu povjerenstava drugih tijela državne uprave; izdaje potvrde na vodopravne akte iz svoje nadležnosti a koje izrađuju Hrvatske vode; izrađuje drugostupanjska rješenja; sudjeluje u ocjeni godišnjih planova upravljanja vodama iz svoje nadležnosti; analizira i predlaže mjere u svezi s pripremom i provedbom obrane od poplava i leda; surađuje s jedinicama lokalne i regionalne uprave u skladu sa svojom nadležnosti; obavlja stručne poslove u svezi s melioracijskim navodnjavanjem; obavlja stručne poslove na izradi rješenja o pripadnosti ili prestanku pripadanja zemljišnih čestica vodnom dobru; obavlja stručne poslove u svezi s izvođenjem regulacijskih radova i radova održavanja vodotoka i zaštitnih vodnih građevina; vodi očevidnik o korištenju vodnog dobra; provodi postupak za dodjelu koncesije za melioracijsko navodnjavanje i za vađenje mineralnih sirovina iz obnovljivih ležišta na području značajnom za vodni režim te izrađuje nacrt odluke i ugovora o dodjeli koncesije; ostvaruje bilateralnu suradnju sa susjednim zemljama s kojima su sklopljeni ugovori o uređenju vodnogospodarskih pitanja; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

 

14.4. Odjel vodne politike i međunarodnih projekata

 

Članak 114.

 

Odjel vodne politike i međunarodnih projekata koordinira proces približavanja Europskoj uniji na području vodnoga gospodarstva unutar Ministarstva; s tim u vezi provodi koordinaciju s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; potiče i koordinira suradnju s relevantnim tijelima Europske unije; potiče prilagodbu hrvatske nacionalne politike s politikom Europske unije vezanom uz upravljanje vodama; organizira preuzimanje pravne stečevine EU na području upravljanja vodama; organizira stručno usavršavanje za proces približavanja Europskoj uniji; priprema i koordinira provedbu projekata iz predpristupnih programa Europske unije; izrađuje izvješća o provedbi ovih programa u dijelu upravljanja vodama; potiče, priprema i koordinira provedbu ostalih projekata u području međunarodne suradnje s međunarodnim financijskim institucijama, drugim izvorima financiranja te međunarodnih donacijama i tehničkom pomoći; izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

14.4.1. Odsjek za Europsku uniju

14.4.2. Odsjek za međunarodne projekte i pretpristupne programe Europske unije.

 

14.4.1. Odsjek za Europsku uniju

 

Članak 115.

 

Odsjek za Europsku uniju priprema sve relevantne podloge vezane uz proces približavanja Europskoj uniji na području vodnoga gospodarstva; vodi multilateralno sudjelovanje na području europskih integracija; obavlja stručne i koordinacijske zadatke vezane uz preuzimanje pravne stečevine EU na području upravljanja vodama što uključuje usklađivanje rada Uprave vodnoga gospodarstva, lokalne uprave i samouprave, Hrvatskih voda i drugih radi prijenosa pravne stečevine; koordinira i priprema plan provedbe približavanja Europskoj uniji u dijelu upravljanja vodama; priprema stručne podloge i pojašnjenja za pregovore u području upravljanja vodama; potiče i koordinira suradnju s relevantnim tijelima Europske unije; sudjeluje u radu relevantnih međunarodnih organizacija u dijelu europskih integracija; koordinira suradnju s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; organizira stručno usavršavanje za proces približavanja Europskoj uniji u upravljanju vodama te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

 

14.4.2. Odsjek za međunarodne projekte i pretpristupne programe Europske unije

 

Članak 116.

 

Odsjek za međunarodne projekte i pretpristupne programe Europske unije potiče, priprema i koordinira provedbu projekata u području međunarodne suradnje i europskih integracija s međunarodnim financijskim institucijama i iz drugih međunarodnih izvora donacija i tehničke pomoći te pretpristupnih programa Europske unije; planira i priprema godišnje i višegodišnje zahtjeve za projekte; izrađuje hodograme aktivnosti za provedbu projekata; priprema podloge za financiranje; koordinira aktivnosti s drugim relevantnim institucijama; surađuje s međunarodnim organizacijama i Europskom komisijom na provedbi projekata; nadzire i prati provedbu preuzetih obaveza i izrađuje izvješća o provedbi projekata; vodi evidenciju o financijskim efektima i izvorima financiranja projekata; i obavlja druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

 

14.5. Odjel međunarodne suradnje

 

Članak 117.

 

Odjel međunarodne suradnje osigurava provedbu međudržav­nih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja vodnoga gospodarstva; priprema postupak za sklapanje i potvrđivanje međudržavnih ugovora iz oblasti te prati njihovu provedbu; priprema učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne i međudržavne organizacije; organizira i sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih komisija i tijela iz oblasti vodnoga gospodarstva; vodi evidenciju o međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim s time u svezi dokumenata; organizira sastanke s međunarodnim institucijama i organizacijama; priprema zaključke o sudjelovanju osoba u međunarodnim komisijama i drugim tijelima; osigurava koordinaciju aktivnosti na međunarodnoj suradnji s drugim tijelima uprave i relevantnim institucijama; predlaže relevantne izmjene nacionalne legislative o vodama radi provedbe međunarod­nih obaveza, izrađuje godišnje planove rada, stručne naputke i izvješća te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

 

14.6. Odjel Državne vodopravne inspekcije

 

Članak 118.

 

Odjel Državne vodopravne inspekcije provodi inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o vodama, Zakona o financiranju v­odnoga gospodarstva, Državnog plana obrane od poplave, Držav­nog plana za zaštitu voda i drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje upravljanja vodama, korištenja voda za razne namjene, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda od onečišćenja i zagađivanja; nadzire usklađenost obavljanja djelatnosti s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji za korištenje voda i vodnoga dobra; surađuje u izradi godišnjih planova rada županijskih vodopravnih inspektora i vodopravnih inspektora Grada Zagreba, prati njihovo izvršenje i daje smjernice za njihov rad; donosi rješenja u drugostupanjskom postupku o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja vodopravnih inspektora; nadzire ispravnost izdanih rješenja o plaćanju vodnih naknada, plaćanje istih i s time u svezi surađuje sa nadležnim tijelima Ministarstva financija; provodi inspekcijski nadzor nad trgovačkim društvima koja obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama u smislu kadrovske i stručne osposobljenosti za obavljanje tih poslova; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa iz svoje oblasti, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

14.6.1. Odsjek za sliv Crnog mora

14.6.2. Odsjek za sliv Jadrana.

 

14.6.1. Odsjek za sliv Crnog mora

 

Članak 119.

 

Odsjek za sliv Crnog mora provodi inspekcijski nadzor na vod­nom području sliva Drave i Dunava, sliva Save i slivnog područja Grada Zagreba, nad provođenjem Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, Državnog plana obrane od poplave, Državnog plana za zaštitu voda i drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje upravljanja vodama, korištenja voda za razne namjene, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda od onečišćenja i zagađivanja; nadzire usklađenost obavljanja djelatnosti s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji za korištenje voda i vodnoga dobra; surađuje u izradi godišnjih planova rada županijskih vodopravnih inspektora i vodopravnih inspektora Grada Zagreba, prati njihovo izvršenje i daje smjernice za njihov rad; donosi rješenja u drugostupanjskom postupku o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja vodopravnih inspektora; nadzire ispravnost izdanih rješenja o plaćanju vodopravnih naknada, plaćanje istih i s time u svezi surađuje s nadležnim tijelima Ministarstva financija; provodi inspekcijski nadzor nad trgovačkim društvima koja obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama u smislu kadrovske i stručne osposobljenosti za obavljanje tih poslova; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa iz svoje oblasti, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

 

14.6.2. Odsjek za sliv Jadrana

 

Članak 120.

 

Odsjek za sliv Jadrana provodi inspekcijski nadzor na vodnom području Primorsko-istarskih i Dalmatinskih slivova, nad provođenjem Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, Državnog plana obrane od poplave, Državnog plana za zaštitu voda i drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje upravljanja vodama, korištenja voda za razne namjene, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda i obalnoga mora od onečišćenja i zagađivanja; nadzire usklađenost obavljanja djelatnosti s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji za korištenje voda i vodnoga dobra; surađuje u izradi godišnjih planova rada županijskih vodopravnih inspektora, prati njihovo izvršenje i daje smjernice za njihov rad; izrađuje drugostupanjska rješenja u upravnom postupku koji vode županijski vodopravni inspektori; nadzire ispravnost izdanih rješenja o plaćanju vodopravnih naknada, plaćanje istih i s time u svezi surađuje sa nadležnim tijelima Ministarstva financija; provodi inspekcijski nadzor nad trgovačkim društvima koja obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama u smislu kadrovske i stručne osposobljenosti za obavljanje tih poslova; daje stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u oblasti inspekcijskog nadzora, priprema i izrađuje godišnje planove rada i godišnja izvješća radu; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa iz svoje oblasti, te obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

 

15. UPRAVA ZA DRVNU INDUSTRIJU

 

Članak 121.

 

Uprava za drvnu industriju prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nadležnosti; prati stanje u okviru nadležnosti i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelokrug rada, te je odgovorna za stanje u svome djelokrugu; predlaže i izrađuje zakonske i podzakonske akte, kao i druge potrebne dokumente; provodi međunarodnu suradnju; vodi evidenciju kapaciteta drvne industrije; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području drvne industrije; inicira i koordinira suradnju subjekata vezanih uz drvnu industriju; prati i analizira tržište drvne industrije u svijetu i EU; tumači i osigurava mjere makroekonomske politike u sektoru; utvrđuje projektne zadatke i financiranje primijenjenih projekata za potrebe drvne industrije; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svog djelokruga; surađuje sa drugim institucijama i ministarstvima; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskome saboru kao i drugim nadležnim institucijama; obavlja i druge stručne i upravne poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

15.1. Odjel primarne i finalne prerade drva, papira i ambalaže;

15.2. Odjel za razvitak drvne industrije.

 

15.1. Odjel primarne i finalne prerade drva, papira i ambalaže

 

Članak 122.

 

Odjel primarne i finalne prerade drva, papira i ambalaže prati izvršenje zakona, propisa i drugih općih akata u okviru svoje nad­ležnosti; vodi evidenciju kapaciteta za primarnu i finalnu preradu drva; surađuje s domaćim i međunarodnim institucijama u području prerade drva, papira i ambalaže; predlaže mjere i inicira rješavanje pojedinih pitanja vezanih uz djelatnost; daje stručna mišljenja, tumačenja i upute iz svog djelokruga rada; inicira i koordinira suradnju subjekata vezanih uz preradu drva, papira i ambalaže; potiče međusektorsko partnersko povezivanje; prati i analizira tržište drva i proizvoda od drva u svijetu i EU, te usmjerava domaće proizvođače; tumači i osigurava mjere makroekonomske politike u sektoru; povezuje domaće gospodarske subjekte s međunarodnim institucijama; prikuplja informacije o mogućnostima investiranja u preradu drva i proizvodnju namještaja, papira i ambalaže; organizira međunarodne stručne skupove, te upućuje stručnjake iz prerade drva, papira i ambalaže na iste; utvrđuje projektne zadatke i financiranje primjenjenih projekata za potrebe prerade drva i proizvodnje namještaja, papira i ambalaže; pruža stručnu i političku pomoć u privatizaciji poduzeća koja su još u pretežitom vlasništvu države; surađuje s drugim institucijama i ministarstvima; obavlja i druge stručne i upravne poslove iz svoje nadležnosti.

 

15.2. Odjel za razvitak drvne industrije

 

Članak 123.

 

Odjel za razvitak drvne industrije prati stanje domaće i strane drvnoprerađivačke industrije; inicira rješenja za poboljšanje stanja domaće drvne industrije; surađuje na izradi i provedbi nacionalne strategije drvne industrije; surađuje s vladinim i nevladinim institucijama i tijelima vezanim uz preradu drva; predleže mjere za stabilizaciju stanja u sektoru; usklađuje odnose na domaćem i stranom tržištu sirovine i finalnih proizvoda drvne industrije; predlaže mjere za uvođenje novih tehnologija; inicira projekte vezane uz razvoj i konkurentnost proizvoda na tržištu; predlaže i potiče mjere razvojne politike drvoprerađivačke industrije; potiče i vrši prilagodbu i usklađivanje hrvatskih standarda s relevantnim europskim i međunarodnim normama; potiče mjere i instrumente za razvoj i izvoz finaliziranih proizvoda; potiče i koordinira regionalni razvoj; podnosi potrebna izvješća Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskome saboru kao i drugim nadležnim institucijama; obavlja i druge stručne i upravne poslove iz svoje nadležnosti.

 

IV. UPRAVLJANJE UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA U SASTAVU MINISTARSTVA I UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA

 

Članak 124.

 

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ministra zamjenjuje držav­ni tajnik kojeg odredi ministar.

Radom Tajništva Ministarstva upravlja tajnik Ministarstva.

Radom upravnih organizacija ustrojenih u sastavu Ministarstva upravlja pomoćnik ministra.

Ukoliko nije imenovan pomoćnik ministra za pojedinu upravnu organizaciju, tom upravnom organizacijom može upravljati državni tajnik kojeg odredi ministar.

 

Članak 125.

 

Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.

Na čelu odjela su načelnici odjela.

Na čelu odsjeka u odjelima su voditelji odsjeka.

Na čelu pododsjeka u odsjecima su voditelji pododsjeka, a u odjeljicima su odgovorni voditelji odsjeka.

 

Članak 126.

 

Državni tajnik odgovoran je za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ministru.

Tajnik Ministarstva i pomoćnici ministra za svoj rad odgovaraju ministru.

Načelnici odjela u sastavu Tajništva Ministarstva odgovaraju za svoj rad tajniku ministarstva i ministru.

Načelnici odjela u sastavu uprava, odnosno Ravnateljstva odgovorni su za svoj rad pomoćniku ministra, koji upravlja tom upravom i ministru.

Voditelji odsjeka, pododsjeka i odjeljaka u sastavu odjela, odgovorni su za svoj rad načelniku i pomoćniku ministra, koji upravlja tom upravom, te ministru.

Samostalni izvršitelji odgovorni su za svoj rad načelniku odjela, u okviru kojeg su ustrojeni.

 

Članak 127.

 

Ovlasti i odgovornosti državnih službenika i namještenika pobliže će se utvrditi Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

 

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

 

Članak 128.

 

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, sukladno s propisima.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika, potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.

 

VI. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE S PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

 

Članak 129.

 

Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave i s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, u svezi s ostvarivanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.

Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama, radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.

 

Članak 130.

 

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar može osnivati stručne savjete, odnosno radne grupe.

Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada savjeta, odnosno radne grupe.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 131.

 

Pitanja od značenja za rad Ministarstva koja nisu uređena Zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenika, s naznakom njihovih osnov­nih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značenja za rad Ministarstva.

Nakon stupanja na snagu ove Uredbe, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva će, u roku 60 dana, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost Središnjeg ureda za državnu upravu.

 

Članak 132.

 

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 42/2004, 92/2004 i 20/2005).

 

Članak 133.

 

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/05-01/05

Urbroj: 5030116-05-2

Zagreb, 8. srpnja 2005.

 

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga