Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA I INŽENJERAU GRADITELJSTVU

 1682

 

Na temelju članka 9. stavka 1. podstavka 1. i članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine« broj 47/98), uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, klasa: 360-01/05-02/0071, urbroj: 531-01-05-4 od 23. svibnja 2005., Skupština Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu na sjed­nici održanoj 20. lipnja 2005. donijela je

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

 

Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

U Statutu Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine« br. 40/99 i 112/99) u članku 1. u zadnjem redu riječ »hrvatskoj« mijenja se u riječ: »Hrvatskoj«.

 

Članak 2.

 

U članku 2. stavku 2. točki 5., mijenja se i glasi:

»5. prati i proučava odnose i pojmove, uključujući i stanje u graditeljstvu koji su od interesa za uređenje, položaj i rad te unapređenje arhitektonske i inženjerske djelatnosti,«.

Točka 6., mijenja se i glasi:

»6. izvješćuje Hrvatski sabor, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev, o stanju i problemima te o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi unapređenja graditeljstva te s tim u vezi zaštite okoliša, zaštite i očuvanja kulturne baštine i zaštite okoliša od neprihvatljivoga građenja,«.

Točka 7., mijenja se i glasi:

»7. skrbi da ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, te između ostalog promiče i materijalne interese ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera te štiti materijalne interese naručitelja usluga organiziranjem obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti,«

Iza točke 7. dodaje se nova točka 8., koja glasi:

»8. promiče druge interese ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera,«

U članku 2., stavku 2., dosadašnja točka 8. postaje točka 9., a točka 9. postaje točka 10.

 

Članak 3.

 

U članku 3. riječ »statutom« mijenja se u riječ: »Statutom«

 

II. UPIS U IMENIKE I UPISNIKE

 

Članak 4.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja, stručnog nadzora i kontrole projekata u skladu s posebnim propisima, a prema stručnom smjeru u svojstvu odgovorne osobe i pravo uporabe strukovnih naziva »ovlašteni arhitekt« ili »ovlašteni inženjer« stječe se upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata i imenike ovlaštenih inženjera.

(2) Na temelju upisa ovlaštenom arhitektu i ovlaštenom inženjeru izdaje se odgovarajuće rješenje, iskaznica i pečat. Iskaznica i pečat su trajno vlasništvo Komore.

(3) Odluku o veličini i obliku, te načinu izdavanja, uporabi i vraćanju iskaznice i pečata donosi Upravni odbor Komore.

(4) Komora organizira osiguranje od odgovornosti za sve ovlaštene arhitekte i ovlaštene inženjere odnosno za sve razrede. Svaki ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer dobiva posredstvom Komore policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu.

(5) Pravo iz stavka 1. ovog članka traje dok traje polica iz stavka 4. ovoga članka odnosno do izricanja stegovne kazne iz članka 30. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

 

Članak 5.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih ar­hitekata i imenike ovlaštenih inženjera podnosi se odboru za upis u odgovarajući imenik Komore.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka razmatra odbor za upis u odgovarajući imenik Komore i daje nacrt rješenja predsjedniku Komore, koji donosi odnosno potpisuje odgovarajuće rješenje.

(3) Upisom u odgovarajuće imenike Komore smatra se da su ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri prihvatili obvezu obavljati poslove u skladu s ovlastima utvrđenim Zakonom, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.«

 

Članak 6.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Pri odlučivanju o zahtjevu za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno imenike ovlaštenih inženjera Komora može zatražiti od podnositelja zahtjeva da dopuni dokaze o svom pravu na upis u Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno imenike ovlaštenih inženjera.«

 

Članak 7.

 

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Djelomično školovanje i praksa na jednoj vrsti strukovnih zadataka, malom broju ili jednostavnim strukovnim zadatcima ne može se priznati kao uvjet za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata ili imenike ovlaštenih inženjera.«

 

Članak 8.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Uvjete i mjerila za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata i imenike ovlaštenih inženjera iz članka 26. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, donosi Skupština Komore na prijedlog Upravnog odbora Komore.«

 

Članak 9.

 

U članku 12. riječ »statuta« mijenja se u riječ: »Statuta«.

 

III. IMENICI I UPISNICI

 

Članak 10.

 

U članku 13. stavku 1. iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. koje glase:

»8. Upisnik ureda za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i stručnog nadzora,

9. Evidenciju trgovačkih društava u kojima su zaposleni ovlašteni arhitekti i/ili ovlašteni inženjeri.«

 

Članak 11.

 

U članku 14. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. status arhitekta ili inženjera u projektantskom društvu odnosno drugoj pravnoj osobi koja nije osnovana kao projektantsko društvo (član, u radnom odnosu, položaj),«

 

Članak 12.

 

Iza članka 16. dodaju se novi članci 16. a i 16. b, koji glase:

»Članak 16. a

Ustroj i vođenje Upisnika ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja uredit će Upravni odbor Komore posebnom odlukom.

Članak 16. b

Ustroj i vođenje Evidencije trgovačkih društava u kojima su zaposleni ovlašteni arhitekti i/ili ovlašteni inženjeri uredit će Upravni odbor Komore posebnom odlukom.«

 

IV. STRUČNI SMJER I STRUKOVNI ZADATCI OVLAŠTENOG ARHITEKTA I OVLAŠTENOG INŽENJERA

 

Članak 13.

 

U naslovu ispred članka 22. na kraju naslova, briše se točka (.).

 

Članak 14.

 

U naslovu ispred članka 23. na kraju naslova, briše se točka (.).

 

V. PRAVA I DUŽNOSTI OVLAŠTENIH ARHITEKATA I OVLAŠTENIH INŽENJERA

 

Članak 15.

 

U članku 27. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri imaju pravo:

– podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka radi sumnje da ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer poslove prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora i kontrole projekata ne obavlja na stručan, zakonit i etičan način,

– na pravne savjete od Komore ako je protiv njih pokrenut spor radi obavljanja poslova koji su u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Statutom Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Kodeksom strukovne etike hrvatskih arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Pravilnikom o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te ostalim općim aktima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,

– podnijeti prigovor na rad pojedinih tijela Komore,

– davati prijedloge za donošenje novih te za izmjene i dopune važećih akata Komore.«

 

Članak 16.

 

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri dužni su Komori plaćati članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i strukovnih razreda, osim u slučaju mirovanja članstva, te pri prestanku članstva u Komori podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori i strukovnim razredima Komore.

(2) Obveza plaćanja članarine nastupa s prvim danom u mjesecu koji slijedi dan upisa u odgovarajući imenik Komore.

(3) Neplaćanje članarine po drugoj opomeni razlog je za pokretanje stegovne odgovornosti i podnošenja stegovne prijave stegovnom tužitelju Komore. Prva opomena se dostavlja u roku 15 dana od dospijeća članarine, a druga 15 dana od isteka roka dospijeća prve opomene. Stegovnu prijavu dužan je podnijeti glavni tajnik Komore i o tome obavijestiti predsjednike strukovnih razreda.

(4) Obveza je ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera da, osim davanja iz stavka 1. ovoga članka, redovito u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom 7. uredno podmiruje troškove osiguranja od profesionalne odgovornosti redovitim plaćanjem članarine.«

 

Članak 17.

 

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri dužni su stručne poslove prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora i kontrole projekta obavljati stvarno i stalno.«

 

Članak 18.

 

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri smiju potpisati i staviti svoj pečat samo na one projekte i drugu dokumentaciju koju su sami izradili, odnosno koja je izrađena pod njihovim vodstvom. Ugovor zaključen s investitorom temeljem kojeg je izrađen projekt ili druga dokumentacija mora se dostaviti Komori samo u slučaju stegovnog postupka.«

U članku 32. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri ne odgovaraju prema općim aktima Komore za projekt ili dio projekta ili dokumentaciju koju su oni izradili, a koju je netko drugi bez njihova znanja i pristanka izmijenio.

(4) Ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri – zaposlenici u pravnim osobama – dužni su upoznati poslodavca sa svojim pravima i obvezama koje proizlaze iz članstva u Komori i Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Kodeksa strukovne etike hrvatskih arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Pravilnika o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i drugih propisa neposredno vezanih uz obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja, stručnog nadzora i kontrole projekata.«

 

Članak 19.

 

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri koji poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavljaju samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili projektantskom društvu dužni su imati ploču ureda odnosno društva istaknutu pored ulaza u zgradu u kojem je smješten ured.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Oblik i obvezatni sadržaj ploče iz stavka 1. ovoga članka propisat će Upravni odbor Komore.«

 

Članak 20.

 

U članku 37. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri dužni su dostaviti Komori sve podatke iz upisnika radi ažuriranja podataka iz odgovarajućih imenika i upisnika Komore, u roku najviše 30 dana od dana nastanka promjene.«

 

Članak 21.

 

Iza članka 37. dodaje se novi članak 37. a koji glasi:

»Članak 37. a

(1) Ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer može mjerodavnom odboru za upis u odgovarajući imenik Komore podnijeti Izjavu o privremenom prekidu obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja, stručnog nadzora i kontrole projekata.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora sa­državati opravdane razloge i vrijeme na koje se odnosi privremeni prekid obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja, stručnog nadzora i kontrole projekata.

(3) Odbor za upis u odgovarajući imenik Komore iz stavka 1. ovoga članka odlučuje o podnesenoj Izjavi po hitnom postupku.

(4) Podnositelj Izjave po okončanom postupku obvezan je potpisati Izjavu kojom se obvezuje da u vremenu privremenog prekida obavljanja poslova neće obavljati poslove vezane uz strukovni naziv »ovlašteni arhitekt« i »ovlašteni inženjer«, te je iskaznicu i pečat dužan pohraniti na čuvanje u Komoru.

(5) Privremeni prekid obavljanja poslova može trajati najmanje šest mjeseci a najviše četiri godine, od dana potpisivanja Izjave. Izjava o privremenom prekidu ne može se ponovo podnijeti ako nije protekao rok od minimalno dvije godine od kraja privremenog prekida iz prethodne Izjave, osim u slučaju duljeg bolovanja.

(6) Visina naknade za vrijeme privremenog prekida obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja, stručnog nadzora i kontrole projekata, uredit će se aktom o visini članarine i upisnine koji donosi Skupština Komore uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.«

 

Članak 22.

 

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako ovlaštenom arhitektu odnosno ovlaštenom inženjeru članstvo u Komori miruje prema Zakonu o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, tijelo koje je donijelo rješenje o mirovanju postavit će mu na njegov prijedlog privremenog zamjenika iz redova ovlaštenih arhitekata odnosno ovlaštenih inženjera, ponajprije onih koji imaju ured u istome mjestu. Ako do dana donošenja rješenja o mirovanju ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer ne predloži privremenog zamjenika, njega određuje tijelo koje donosi rješenje o mirovanju.«

 

Članak 23.

 

U članku 38. u stavku 3. na kraju stavka, dodaje se točka (.)

 

VI. USTROJSTVO KOMORE

 

1.      Skupština Komore

 

Članak 24.

 

U članku 44. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) U slučaju spriječenosti predstavnika strukovnog razreda da prisustvuje sjednici Skupštine, ovaj može ovlastiti drugog predstavnika razreda, člana Skupštine, da glasuje u njegovo ime. Prisutnoga člana Skupštine može ovlastiti samo još jedan član Skupštine.

(6) Ovlaštenje iz stavka 5. ovoga članka daje se u obliku punomoći i dostavlja glavnom tajniku Komore, prije početka održavanja sjednice Skupštine.«

 

Članak 25.

 

U članku 47., stavak 1., točka 10. mijenja se i glasi:

»10. bira i razrješava dužnosti predsjednika, dopredsjednika i najmanje po pet članova Stegovnog suda, Višeg stegovnog suda, te stegovnog tužitelja i najmanje tri njegova zamjenika,«

2. Upravni odbor Komore

 

Članak 26.

 

U članku 51. stavku 1. u točki 18. riječ »Ministarstva« mijenja se u riječ: »Ministarstvu«.

 

Članak 27.

 

U članku 51. stavku 1. točka 23. briše se, a iza točke 22. dodaju se nove točke 23. do 38. koje glase:

»23. imenuje uredništvo, te glavnog i odgovornog urednika web stranice Komore odnosno stranica strukovnih razreda,

24. predlaže dnevni red Skupštine,

25. priprema prijedloge promjene Statuta i drugih akata, te prijedloge novih akata koje donosi Skupština,

26. predlaže Skupštini osobe za predsjednika i dopredsjednike Komore,

27. osniva i imenuje članove Koordinacije upisnih odbora Komore;

28. predlaže Skupštini kandidacijsku listu za članove Nadzornog odbora,

29. predlaže Skupštini kandidacijsku listu za osobe za predsjednika, njegova zamjenika i suce Stegovnoga suda i Višega stegovnog suda,

30. predlaže Skupštini kandidacijsku listu za osobe za članove stegovnih vijeća,

31. predlaže Skupštini kandidacijsku listu za osobe za stegovnog tužitelja i njegova zamjenika,

32. razmatra i predlaže Skupštini prihode i rashode Komore,

33. razmatra izvješća o radu i odgovornost tijela Komore čije članove imenuje odnosno tijela koje osniva,

34. predlaže Skupštini osnivanje povjerenstava kad je to potrebno radi rješavanja pitanja za koja je mjerodavna Skupština,

35. predlaže odluke, zaključke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati,

36. predlaže Skupštini i druge odluke za čije je donošenje mjerodavna Skupština,

37. obavlja ostale poslove određene Zakonom, ovim Statutom, te drugim općim aktima Komore,

38. obavlja sve ostale poslove koji nisu u djelokrugu rada ostalih tijela Komore.«

U članku 51. iza dosadašnjeg stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, Povjerenstvo za proračun i financije, Koordinacija za međunarodnu suradnju, Povjerenstvo za stalno stručno usavršavanje i obnovu licencija, Koordinacija upisnih odbora, stalna su radna tijela Upravnog odbora Komore. Upravni odbor Komore može po potrebi osnivati i druga privremena radna tijela, odbore, povjerenstva i koordinacije za pripremu i izradu prijedloga o temama koje treba razmatrati i o kojima treba donositi odluke Upravni odbor.«

 

Članak 28.

 

U članku 52. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Poziv za sjednicu mora biti dostavljen najmanje 7 (sedam) dana prije njezina održavanja i u njemu mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja, dnevni red sjednice i u pravilu svi materijali za raspravu.«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(4) Termine sjednica određuje Upravni odbor krajem tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(5) U slučaju spriječenosti predstavnika ra­zreda da prisustvuje sjednici Upravnog odbora, ovaj može ovlastiti drugog predstavnika razreda, člana Upravnog odbora, da glasuje u njegovo ime. Prisutnog člana Upravnog odbora može ovlastiti samo jedan član Upravnog odbora. Ovlaštenje se daje u obliku punomoći i dostavlja se glavnom tajniku Komore prije početka održavanja sjednice Upravnog odbora.

(6) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Komore.

(7) Savjet predsjednika Komore savjetodavno pomaže predsjedniku Komore u radu i čine ga predsjednik Komore, četiri dopredsjednika Komore, predsjednici strukovnih razreda ili po njima ovlašteni predstavnici te ostali pozvani.

(8) Upravni odbor donijet će Poslovnik o svom radu kojim će se urediti rad i tijek sjednica.«

 

4. Predsjednik Komore

 

Članak 29.

 

U članku 58. stavku 1. riječi »zamjenika predsjednika« mijenjaju se u riječi: »dopredsjednika Komore«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Predsjednik Komore poslove može obavljati prema ugovoru o radu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena ili uz određenu naknadu, reguliranu ugovorom o djelu, o čemu odluku donosi Skupština Komore, pri izboru predsjednika Komore.«

 

5. Strukovni razredi

 

Članak 30.

 

U članku 62. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Strukovni razredi su samostalni u odlučivanju o pitanjima struke.«

 

7. Viši stegovni sud

 

Članak 31.

 

U članku 73. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na postupak razrješenja člana Višega stegovnog suda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 67. stavaka 2. i 3. ovog Statuta.«

10. Organiziranje ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera za područje jedinica lokalne samouprave

 

Članak 32.

 

U članku 78. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odluku o osnivanju područnog odbora donosi razred na svojoj sjednici i o tome izvještava Upravni odbor Komore.«

 

Članak 33.

 

Glava VI. mijenja se i glasi:

 

»VII. PROJEKTANTSKA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKI UREDI«

 

Članak 34.

 

Glava VII. mijenja se i glasi:

 

»VIII. STEGOVNA ODGOVORNOST OVLAŠTENIH ARHITEKATA I OVLAŠTENIH INŽENJERA«

 

1. Uvjeti odgovornosti i stegovne mjere

 

Članak 35.

 

U članku 81. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

» (3) Stegovni sud Komore će za težu povredu dužnosti neizvršavanja materijalnih obveza koje proističu iz članstva u Komori, provoditi stegovni postupak po hitnom postupku i po skraćenim dokaznim postupcima, a kao vjerodostojan dokaz smatrat će se podatci o neizvršenim obvezama koje je izdala Stručna služba Komore.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 36.

 

U članku 82. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako arhitekt ili inženjer unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno ovlaštenih inženjera, «

Iza točke 31. dodaju se nove točke 32. do 37. koje glase:

»32. ako ne vrati pečat i iskaznicu kada je to propisano,

33. ako se ne pridržava izgleda i veličine natpisne ploče ureda,

34. ako neovlašteno koristi službene podatke u osobne svrhe,

35. ako ugovara poslove bez odgovarajućeg pisanog dokumenta,

36. ako za vrijeme privremenog ili trajnog gubitka prava obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer obavlja stručne poslove prostornog uređenja, poslove projektiranja, stručnog nadzora i kontrole projekata,

37. ako je izdao potvrdu o stručnom radu pod nadzorom ili preporuku za izniman upis, a stvarno nije nadzirao rad podnositelja zahtjeva ili nije postupio u skladu s Obveznim uputama o davanju preporuka za izniman upis u imenike ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera Komore.«

 

Članak 37.

 

U članku 88. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju kada se radi o ovlaštenom inženjeru geodezije Komora će, pored tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, obavijestiti i Državnu geodetsku upravu.«

 

2. Pokretanje stegovnog postupka

 

Članak 38.

 

Članak 89. mijenja se i glasi:

»(1) Stegovni postupak pokreće stegovni tužitelj kada primi prijavu ili nađe da postupak treba pokrenuti po službenoj dužnosti.

(2) Prijave zbog teže povrede dužnosti iz članka 81. stavka 3., podnosi glavni tajnik Komore i o tome obavještava predsjednike razreda.

(3) Protiv ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera koji ne ispunjava materijalne obveze prema Komori, stegovni tužitelj izdaje rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova do okončanja stegovnog postupka po hitnom postupku ali ne duže od 60 dana, na temelju vjerodostojne isprave (izvoda iz poslovnih knjiga – poslovne kartice člana), te istodobno podiže optužnicu. Stegovni postupak se obustavlja u slučaju kada član u međuvremenu podmiri materijalne obveze prema Komori.

(4) Izrečena mjera zabrane obavljanja poslova uračunava se u kaznu.«

 

Članak 39.

 

Članak 90. mijenja se i glasi:

»(1) Podnositelj prijave za pokretanje stegovnog postupka dužan je u prijavi navesti i priložiti sve dokaze na kojima temelji svoju prijavu, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom te će rješenjem biti odbačena. Protiv ovog rješenja podnositelj prijave nema pravo žalbe.

Kad prijavu podnosi član Komore, dužan je uz prijavu predočiti dokaz o plaćenom predujmu za prijavu u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću kuna). U slučaju presude u korist podnositelja prijave, istom će se vratiti predujam po pravomoćnosti presude, a na teret tuženoga. Navedeni iznos predujma uplaćuje se na žiro-račun Komore. Ako podnositelj prijave nije predujmio navedeni iznos, stegovni tužitelj će ga pozvati da to učini u roku 8 dana, jer će u protivnom njegova prijava rješenjem biti odbačena. Protiv ovog rješenja podnositelj prijave nema pravo žalbe.

(2) Nakon što zaprimi prijavu i utvrdi da je prijava podnesena u skladu s odredbom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, stegovni tužitelj dostavlja prijavu na očitovanje prijavljenom s pozivom da se pisano očituje u roku 8 dana. Ako prijavljeni ne dostavi svoje očitovanje, smatrat će se da priznaje u cijelosti navode u prijavi ili je njegovo pisano očitovanje upitno s aspekta povrede važećih propisa Komore, tada stegovni tužitelj podiže optužnicu. Ako dostava poziva prijavljenom bude neuredna zbog toga što nije podigao pošiljku ili što se više ne nalazi na adresi koja je prijavljena u Komori, dostava poziva prijavljenome obavit će se putem oglasne ploče Komore, a protiv prijavljenoga će se pokrenuti stegovni postupak zbog djela koje mu se stavlja na teret, kao i zbog neprijavljivanja promjene adrese Komori.

(3) Stegovni tužitelj može tijekom cijelog prethodnog postupka saslušati okrivljenoga, kao i zatražiti dodatno obrazloženje prijave ili očitovanja prijavljenog, s tim da taj rok iznosi 8 dana, a iznimno može iznositi 15 dana, o čemu odlučuje stegovni tužitelj. Ako podnositelj prijave u tom roku ne udovolji pozivu stegovnog tužitelja, njegova će prijava biti odbačena, a ako pozivu ne udovolji prijavljeni, stegovni tužitelj će u daljem postupku cijeniti ovu činjenicu.«

 

Članak 40.

 

Članak 91. mijenja se i glasi:

»Protiv ovlaštenih arhitekata ili ovlaštenih inženjera kojima je prestalo pravo na obavljanje poslova jer su se odrekli obavljanja poslova ili ih nisu obavljali, može se izreći stegovna mjera ako je postupak pokrenut prije nego što je doneseno rješenje o prestanku obavljanja poslova.«

 

3. Postupak pred Stegovnim sudom

 

Članak 41.

 

U članku 93. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Po optužnici koju stegovni tužitelj dostavlja po hitnom postupku, a odnosi se na težu povredu dužnosti s osnova neplaćanja članarine, postupak pred Stegovnim sudom je hitan.

(5) Stegovni sud u slučaju utvrđene teže povrede radi neizvršavanja materijalnih obveza donosi i izriče kaznu zabrane obavljanja poslova na određeno vrijeme.«

 

4. Postupak pred Stegovnim vijećem Komore

 

Članak 42.

 

U članku 103. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Protiv rješenja Stegovnog vijeća može se izjaviti žalba ako je okrivljeniku izrečena stegovna mjera. Žalbu može izjaviti samo okrivljenik, i to u roku 15 dana.«

 

Članak 43.

 

Glava VIII. mijenja se i glasi:

»IX. STRUČNA SLUŽBA«

 

Članak 44.

 

U članku 105. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stručnu službu čini glavni tajnik, stručni tajnici strukovnih razreda u skladu sa stavkom 3. ovoga članka i potreban broj stalno zaposlenih administrativnih djelatnika.«

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Za izbor glavnog tajnika i stručnih tajnika strukovnih razreda, kad strukovni razred donese odluku o potrebi zapošljavanja stručnog tajnika, raspisuje se natječaj.

(4) Natječaj provodi Povjerenstvo za natječaj, koje osniva Upravni odbor Komore u skladu s odredbama Pravilnika o radu Stručne službe.«

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Glavnog tajnika na osnovi natječaja imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog predsjednika Povjerenstva za natječaj. Stručnog tajnika strukovnog razreda na osnovi natječaja imenuje i razrješava odbor strukovnog razreda na prijedlog predsjednika Povjerenstva za natječaj.«

(6) Glavni tajnik Komore i stručni tajnici strukovnih razreda imenuju se na rok od četiri godine i mogu se ponovo imenovati.

(7) Glavni tajnik Komore i stručni tajnici strukovnih razreda su djelatnici s posebnim ovlaštenjima čija se prava i odgovornosti uređuju ovim Statutom i Pravilnikom o radu Stručne službe. Ugovori o radu koji se sklapaju s tim djelatnicima moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta i navedenog Pravilnika.«

 

Članak 45.

 

U članku 106. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rad Stručne službe Komore, uvjeti natječaja i kriteriji, uređuju se Pravilnikom o radu Stručne službe koji donosi Upravni odbor Komore.«

 

Članak 46.

 

Glava IX. mijenja se i glasi:

»X. GLASILO KOMORE«

 

Članak 47.

 

Iza članka 108. dodaje se novi članak 108.a, koji glasi:

»Članak 108.a

(1) Komora ima web stranicu.

(2) Članove uredništva, te glavnog i odgovornog urednika web stranice imenuje Upravni odbor Komore, na razdoblje od dvije godine.

(3) Strukovni razredi mogu samostalno uređivati svoju stranicu te predložiti Upravnom odboru imenovanje uredništva, te glavnog i odgovornog urednika za web stranicu strukovnog razreda.

(4) Članovi uredništva te glavni i odgovorni urednik iz stavaka 2. i 3. ovoga članka za svoj su rad odgovorni Upravnom odboru, a Odboru Razreda za web stranicu strukovnog razreda.«

 

Članak 48.

 

Glava X. mijenja se i glasi:

»XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE«

 

Članak 49.

 

Glava XI. mijenja se i glasi:

»XII. GRB, LOGOTIP, PEČATI I ŽIGOVI KOMORE«

 

Članak 50.

 

U članku 114. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Komora ima svoj logotip, koji utvrđuje Upravni odbor i koji je zaštićen.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavcima 3., 4., 5. i 6.

 

Članak 51.

 

Glava XII. mijenja se i glasi:

»XIII. POHRANA SPISA«

 

Članak 52.

 

Glava XIII. mijenja se i glasi:

»XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODRED­BE«

 

Članak 53.

 

Iza članka 117. dodaju se novi članci 117. a do 117. d, koji glase:

 

»Članak 117. a

U svim odredbama Statuta riječi: »Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva«; riječi: »Hrvatski državni sabor« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«; riječi: »ministar mjerodavan za graditeljstvo« zamjenjuju se riječima:« ministar mjerodavan za poslove prostornog uređenja i graditeljstva«.

 

Članak 117. b

(1) Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta ostaju na snazi opći akti doneseni za provedbu Statuta (»Narodne novine« br. 40/99 i 112/99), ako nisu u suprotnosti s ovim izmjenama i dopunama Statuta.

(2) Opće akte iz stavka 1. ovoga članka koji su u suprotnosti s ovim izmjenama i dopunama Statuta, mjerodavna tijela Komore uskladit će u roku šest mjeseci od stupanja na snagu Statuta.

(3) Pečati i iskaznice ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera izdani prema odredbama Pravilnika o arhitektonskoj i inženjerskoj iskaznici (Glasilo Komore broj 3/4 iz 2000.) i Pravilnika o uporabi pečata (Glasilo Komore broj 3/4 iz 2000.), ostaju u uporabi i valjani su.

(4) Postupci započeti prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Statuta a nisu okončani pravomoćnim rješenjima, okončat će se prema propisima po kojima su započeti.

 

Članak 117. c

(1) Natječaj za izbor glavnog tajnika Komore iz članka 105. stavka 4. objavit će se u roku 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta, pod uvjetom da su doneseni propisi iz članka 105. stavka 7. ovoga Statuta.

Natječaj za izbor stručnih tajnika strukovnih razreda objavit će se prema potrebama svakog pojedinog razreda, pod uvjetom da su doneseni propisi iz članka 105. stavka 7. ovoga Statuta.

(2) Mjerodavna tijela Komore dužna su u skladu s odredbama Statuta izabrati glavnog tajnika i stručne tajnike strukovnih razreda u roku 3 mjeseca nakon objave oglasa o natječaju iz prethodnog stavka.

(3) Ako u roku iz prethodnog stavka ne bude izabran glavni tajnik ili koji stručni tajnik, natječaj iz stavka 1. ovoga članka mora se ponovo objaviti u roku 30 dana nakon isteka roka iz prethodnog članka, te se glavni tajnik ili stručni tajnik razreda moraju izabrati u roku 30 dana od objave natječaja.

(4) Pravilo iz prethodnog stavka primijenit će se i u svakom narednom slučaju neizbora glavnog tajnika ili stručnog tajnika strukovnog razreda po već objavljenom natječaju.

 

Članak 117. d

(1) Do izbora glavnog tajnika Komore, njegove poslove će obavljati tajnik Komore u svojstvu vršitelja dužnosti.

(2) U slučaju da iz bilo kojeg razloga tajnik Komore nije u mogućnosti ili je spriječen obavljati navedene poslove, iste će obavljati osoba iz reda zaposlenika Komore koju odredi Upravni odbor, ali najkasnije do izbora glavnog tajnika.«

 

Članak 54.

 

Članak 118. mijenja se i glasi:

(1) Radnopravni status i prava i obveze zaposlenika zatečenih na radu u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu na dan stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta uredit će se Pravilnikom o radu Stručne službe.

(2) Radnopravni status i prava i obveze zaposlenika na radnim mjestima glavnog tajnika i stručnih tajnika u strukovnim razredima, koji nakon provedenih natječaja za reizbor tih radnih mjesta ne budu izabrani, uredit će se Pravilnikom o radu Stručne službe.«

 

Članak 55.

 

Iza članka 118. dodaje se novi članak 118. a koji glasi:

»Članak 118. a

Ovlašćuje se Upravni odbor Komore da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.«

 

Članak 56.

 

Ove izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Broj: 314-33/05-01/3

Zagreb, 20. lipnja 2005.

 

Predsjednik

Hrvatske komore arhitekata i

inženjera u graditeljstvu

Vinko Penezić, dipl. ing. arh., v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga