Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

 1663

 

Na temelju članka 38., stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 76/99 i 151/03) te članka 35., stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 117/03, 130/03 i 48/04), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva uz mišljenje ministra zdravstva i socijalne skrbi, donosi

 

PRAVILNIK

 

O KAKVOĆI SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA NA LINIJI KLANJA

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i kriteriji razvrstavanja svinjskih trupova i polovica na kategorije i klase na liniji klanja, način te postupak razvrstavanja, obilježavanja trupova i polovica propisanim oznakama, uvjeti kojima moraju udovoljavati ovlaštene osobe koje provode postupak razvrstavanja, nadzor i provedba nadzora nad obavljanjem ovih poslova.

 

Članak 2.

 

U ovom Pravilniku u uporabi su nazivi i pojmovi s ovim značenjem:

1. Kakvoća svinjskih trupova i polovica na liniji klanja podrazumijeva njihovo razvrstavanje u kategorije i klase te je:

– kategorija određena pripadanjem jednoj od dobnih skupina i fiziološkim stanjem životinje;

– klasa određena udjelom mišićnog tkiva u klaonički obrađenome trupu.

2. Klaonički obrađen trup svinje (u daljnjem tekstu: trup) jest:

a) trup ošurene životinje neposredno nakon klanja i iskrvarenja, s kožom bez dlake, s glavom i repom, bez jezika, bubrega, bubrežnog sala, ošita, spolnih i drugih unutrašnjih organa, rožine papaka, očnih jabučica i ušnih kanala;

b) trup životinje oguljene neposredno nakon klanja i iskrvarenja, bez kože, glave, donjih dijelova nogu (prednjih u karpalnim, stražnjih u tarzalnim zglobovima), repa, bubrega i bubrežnog sala, ošita, spolnih i drugih unutrašnjih organa.

3. Svinjske polovice (u daljnjem tekstu: polovice) jesu po uzdužnome presjeku kroz sredinu kralježnice i glave rasječeni trup svinje.

4. Težina toploga trupa, odnosno toplih polovica svinje jest težina trupa odnosno polovica, mjerena najkasnije 45 minuta nakon što je životinja zaklana i prije početka hlađenja.

5. Težina ohlađenoga trupa, odnosno ohlađenih polovica trupa jest težina koja se dobiva tako da se težina toploga trupa umanji za vrijednost od 2%.

6. Dobavljač životinja (u daljnjem tekstu: dobavljač) jest pravna ili fizička osoba koja je vlasnik dopremljenih životinja u klaonicu s kojom ima poslovni odnos za spomenute životinje.

7. Proizvođač-uzgajivač životinja (u daljnjem tekstu: proizvođač) jest pravna ili fizička osoba koja je evidentirana na svjedodžbi o zdravstvenomu stanju životinja kao posjednik životinja u mjestu podrijetla ili boravka navedenih životinja.

8. Registarski broj klaonice jest veterinarski kontrolni broj koji je dodijelilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva klaonici u kojoj je životinja, odnosno skupina životinja zaklana.

9. Država uzgoja životinje jest posljednja država u kojoj je životinja uzgajana i tovljena duže od 60 dana prije klanja.

10. Referentni broj jest broj koji se dodjeljuje svakome trupu, a osigurava povezanost između trupa, odnosno polovica i životinje od koje su one dobivene.

 

Članak 3.

 

Trup i polovice u proizvodnji, preradi i prometu moraju biti razvrstani na kategorije i klase (u daljnjem tekstu: klasirani) prema ovome Pravilniku.

Za klasiranje u smislu stavka 1. ovoga članka odgovorne su u proizvodnji klaonice, u preradi pravne ili fizičke osobe koje ih koriste u preradi, a u prometu pravne ili fizičke osobe koje trupove i polovice stavljaju na tržište.

 

Članak 4.

 

Za sve kategorije svinja iz Priloga 1. ovoga Pravilnika obvezno je vaganje toplih trupova, odnosno polovica svinja.

Vaganje i klasiranje trupova, odnosno polovica te njihovo označavanje mora biti obavljeno neposredno nakon obrade trupa i veterinarsko-sanitarnog pregleda, a najkasnije 45 minuta nakon klanja.

Težina ohlađenoga trupa utvrđuje se iz težine toplog trupa tako da se težina toplog trupa umanji za vrijednost od 2%.

Za svakih započetih 15 minuta prekoračenja roka vaganja iz stavka 2. ovoga članka, vrijednost od 2% umanjuje se za 0,1.

 

Članak 5.

 

Za vaganje trupova, odnosno polovica upotrebljavaju se neautomatske ili automatske vage.

Neautomatske vage moraju biti najmanje razreda točnosti II. s najvećim označenim razdjeljkom 0,5 kg koje moraju biti ovjerene u skladu s propisima o mjeriteljskim zahtjevima za neautomatske vage.

Ovlaštena pravna osoba iz članka 18. ovoga Pravilnika određuje težinu uređaja za razapinjanje i težinu kuka na kojima su polovice obješene kod vaganja kao taru.

Tara se određuje tako da se izvaže dvadeset nasumce izabranih kuka, a kao tara se uzima njihova prosječna težina.

Težina polovice je težina koja se očita na vagi nakon odbitka tare.

 

Članak 6.

 

Trupovi i polovice razvrstavaju se u kategorije i klase prema Prilozima 1. i 2. koji su sastavni dijelovi ovoga Pravilnika.

Razvrstavanje u kategorije obvezno se provodi za sve trupove i polovice svinja na liniji klanja.

Razvrstavanje na klase provodi se samo za ošurene trupove, odnosno polovice iz kategorija »utovljene svinje« i »mladi nerastovi« koje nisu služile za rasplod.

Prema utvrđenomu postotnom udjelu mišićnoga tkiva trupovi, odnosno polovice razvrstavaju se u jednu od šest klasa: S, E, U, R, O i P.

 

Članak 7.

 

Utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama temelji se na određivanju debljine slanine i mišića u milimetrima na određenim mjestima svinjskoga trupa primjenom mehaničkih, optoelektroničkih ili ultrazvučnih mjerila duljine.

Mjerila duljine mogu biti elektronskim putem neposredno povezana s računalnim uređajem čineći jedinstvenu cjelinu koja u primjeni djeluje kao automatski uređaj.

Mjerila duljine iz stavka 1. ovoga članka moraju biti razreda točnosti II. i moraju biti ovjerena u skladu s propisima o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine od strane ovlaštene ustanove, o čemu se izdaje potvrda.

 

Članak 8.

 

Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: HSC) organizira provjeru točnosti rada uređaja utvrđivanjem udjela mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama na odgovarajućem uzorku te o navedenom izdaje izvješće. Rješenje o odobrenju korištenja uređaja izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju zahtjeva proizvođača uređaja ili uvoznika.  Zahtjevu se prilaže potvrda iz članka 7., stavka 3. i izvještaj HSC-a iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 9.

 

Utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama temelji se na određivanju debljine slanine i mišića u milimetrima metodom pod nazivom »Metoda dvije točke« prema Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika te metodom pod nazivom »Metoda jedne točke« prema Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Provjera i potvrđivanje ispravnosti rada računalnoga dijela uređaja i ugrađenoga matematičkog izraza koji se koristi za izračun udjela mišićnog tkiva (M%) provodi HSC korištenjem odgovarajućeg etalon uređaja ili rasjecanjem odgovarajućega broja svinjskih polovica postupkom priznate referentne metode. Matematički izrazi iz Priloga 3. i 4. smatraju se valjanim ako je koeficijent korelacije 0,8 ili veći, a standardno odstupanje je 2,5 ili manje.

 

Članak 10.

 

Trupovi i polovice mogu biti stavljeni na tržište, držani na zalihi radi prodaje ili se koristiti u preradi samo ako su propisno obilježeni žigom, naljepnicom ili privjesnicom (u daljnjem tekstu: oznaka). Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, neobilježeni trupovi i polovice nađeni tijekom inspekcijskog nadzora moraju se koristiti samo za preradu.

 

Članak 11.

 

Oznake iz članka 10. stavljaju se nakon provedenoga klasiranja, a prije početka hlađenja trupa.

Za obilježavanje žigom koristi se nerazmazivo, neizbrisivo i neotrovno bojilo koje se upotrebljava u prehrambenoj industriji te je otporno na vodu i kuhanje.

Žig se stavlja na potkoljenicu ili na vanjsku stranu buta neposredno nakon klasiranja, a mora biti visok najmanje 2 cm, uočljiv i čitljiv te bez okolnih mrlja.

Naljepnica, odnosno privjesnica mora biti otporna na oštećenja, jasno čitljiva sadržaja te čvrsto namještena na vanjskoj strani polovice.

Trup, odnosno polovica trupa označava se s jednom naljepnicom, odnosno privjesnicom na svakoj polovici.

Naljepnica, odnosno privjesnica mora sadržavati najmanje ove podatke:

– naziv klaonice, s registarskim brojem;

– datum klanja (dan, mjesec i godina) te redni broj klanja;

– težinu toplog trupa;

– kategoriju i klasu (za kategorije koje se razvrstavaju u klase temeljem članka 6.);

– državu rođenja uz navođenje »Država rođenja (oznaka države)«;

– državu uzgoja životinje uz navođenje »Država tova (oznaka države)«;

– državu klanja uz navođenje »Država klanja (oznaka države)«;

– identifikacijski broj klasifikatora uz navođenje »Id. br. klasifikatora (broj)«;

– broj naljepnice, odnosno privjesnice;

– naziv i adresu proizvođača;

– referentni broj s bar-kod oznakom.

U slučaju kada je nepoznata država rođenja ili država uzgoja navodi se »nepoznato«.

Izgled i sadržaj oznaka navedeni su u članku 11. stavku 6. te Prilozima 8 i 9. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

Članak 12.

 

Svi klaonički obrađeni trupovi ili polovice moraju biti označeni rednim brojem dnevnoga klanja radi njihovoga jasnog prepoznavanja te omogućivanja provjere načina određivanja težine i razvrstavanja u kategorije i klase.

 

Članak 13.

 

O utvrđenoj kategoriji i klasi svinjskih trupova i polovica istoga proizvođača, odnosno dobavljača sastavlja se zbirni zapisnik prema obrascu u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Zapisnik iz Priloga 5. klasifikator je dužan u roku od tri dana od obavljenoga klasiranja dostaviti klaonici, proizvođaču, odnosno dobavljaču i proizvođaču ako su njegova grla isporučena od strane dobavljača.

O razvrstavanju svinjskih trupova i polovica u klase unutar kategorija »utovljene svinje« i »mladi nerastovi« sastavlja se pojedinačni zapisnik prema obrascu u Prilogu 6. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Zapisnik iz Priloga 6. klasifikator je dužan na zahtjev klaonice, proizvođača odnosno dobavljača grla dostaviti u roku od tri dana od obavljenoga klasiranja.

Zapisnike iz stavaka 1. i 2. ovoga članka čuva pravna osoba ovlaštena za klasiranje i klaonica najmanje 180 dana od datuma klasiranja.

 

Članak 14.

 

Rezultate klasiranja trupova i polovica klasifikator je dužan u roku od 24 sata od provedenoga klasiranja, poslati elektronskim putem u Središnju bazu podataka HSC-a.

 

Članak 15.

 

Klaonice su obvezne osigurati odgovarajuće tehničke uvjete za rad klasifikatora, odnosno za provođenje postupka klasiranja trupova i polovica.

Pod odgovarajućim tehničkim uvjetima za rad klasifikatora podrazumijeva se:

– neometan pristup trupovima i polovicama;

– neometan pogled na vagu s mjesta klasiranja;

– postojanje fizičke zaštite u obliku kabine ili paravana od čvrstog materijala radi zaštite klasifikatora i uređaja kojima se služi od kapljica vode, pare i drugoga;

– postolje za opremu klasifikatora na mjestu klasiranja;

– priključak na električnu energiju u blizini mjesta gdje se provodi klasiranje;

        poseban prostor ili radni stol u posebnoj prostoriji za pisanje i izdavanje zapisnika uz osigurane uvjete za elektronsko slanje podataka.

     

Članak 16.

 

Udovoljavanje uvjetima iz članka 15. utvrđuje HSC.

Ukoliko HSC utvrdi da uvjeti iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika nisu osigurani, odredit će rok u kojem klaonica mora ispuniti odgovarajuće tehničke uvjete.

Ukoliko klaonica ni nakon toga roka ne osigura uvjete iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika, postupak klasiranja će se obustaviti, a HSC će o tome izvijestiti nadležne institucije, odnosno inspekcijske službe.

 

Članak 17.

 

Postupak klasiranja organizira HSC.

Postupak klasiranja obavljaju, na temelju ovlaštenja Ministarstva, pravne osobe putem osposobljenih djelatnika-klasifikatora.

 

Članak 18.

 

Izbor pravnih osoba iz članka 17. stavka 2. obavlja se na temelju natječaja koji objavljuje Ministarstvo.

Pravne osobe koje se javljaju na natječaj moraju udovoljiti ove uvjete:

– da su registrirane za djelatnost ispitivanja kakvoće poljoprivredno-prehrambenih proizvoda;

– da se ne bave trgovačkim, gospodarskim, financijskim i drugim aktivnostima koje bi predstavljale sukob interesa s objektivnim provođenjem postupka klasiranja te tako mogle utjecati na rezultate klasiranja;

– da imaju dostatan broj osposobljenih djelatnika za posao klasiranja za predviđeni obim poslova;

– da raspolažu odgovarajućom opremom potrebnom za provođenje postupka klasiranja;

– da su akreditirane prema normi HR EN 45004:1998 – Opći kriteriji za rad različitih vrsta ustanova koje provode nadzor.

Osim uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, ministar može natječajem odrediti i druge uvjete koje je potrebno zadovoljiti radi obavljanja postupka klasiranja.

 

Članak 19.

 

Pravne osobe koje ne udovoljavaju uvjete iz članka 18. podstavak 5. mogu biti ovlaštene na određeno vrijeme, ali ne duže od 12 mjeseci ukoliko je postupak akreditacije u tijeku, što se dokazuje ugovorom o akreditaciji s institucijom ovlaštenom za provođenje akreditacije na teritoriju Republike Hrvatske prema normama iz članka 18. podstavak 5.

Ovlaštenje se ukida ukoliko se do zadanog roka akreditacija ne završi, što se dokazuje potvrdom o akreditaciji.

 

Članak 20.

 

Popis ovlaštenih pravnih osoba za klasiranje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Članak 21.

 

Nadzor nad radom ovlaštenih osoba iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika obavlja HSC.

Ako se utvrdi da ovlaštena pravna osoba ne ispunjava neke od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom ili ne obavlja valjano povjerene joj poslove, HSC će utvrditi nedostatke i o tome izvijestiti Ministarstvo.

Ministarstvo će odrediti rok u kojemu se utvrđeni nedostaci moraju otkloniti.

Ako ovlaštena pravna osoba u zadanom roku ne otkloni nedostatke Ministarstvo će rješenjem oduzeti ovlaštenje i brisati je s popisa ovlaštenih pravnih osoba za klasiranje.

 

Članak 22.

 

Nadzor nad radom HSC-a u obavljanju dodijeljenih mu poslova po ovome Pravilniku obavlja Ministarstvo.

HSC dostavlja Ministarstvu u elektronskom obliku tjedno zbirno izvješće po klaonicama za prethodni tjedan.

HSC podnosi Ministarstvu izvješće dva puta godišnje o obavljenim kontrolama rada (do 15. siječnja i 15. srpnja svaki put za prethodno polugodište).

 

Članak 23.

 

Klasifikatori moraju imati najmanje IV. stupanj stručne spreme poljoprivrednoga, veterinarskoga ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja te uspješno završen program izobrazbe za klasifikatora i dokaz o položenom ispitu za klasifikatore.

Izobrazbu iz stavka 1. ovoga članka organizira HSC.

 

Članak 24.

 

Pri provođenju klasiranja trupova, odnosno polovica na kategorije i klase klasifikator:

– utvrđuje ispravnost klaoničke obrade trupa, odnosno polovica prema članku 2. ovoga Pravilnika;

– utvrđuje težinu toploga trupa;

– utvrđuje kategorije i klase prema odredbama ovoga Pravilnika;

– označava trupove odnosno polovice oznakom;

– izdaje zapisnike prema Prilozima 5. i 6.

 

Članak 25.

 

Ukoliko proizvođač, dobavljač svinja ili klaonica nisu zadovoljni obavljenim klasiranjem, mogu neposredno nakon primitka zapisnika na dan klanja u klaonici uložiti prigovor te zatražiti od HSC-a provedbu ponovnoga klasiranja.

Prigovor se prilaže na obrascu navedenom u Prilogu 7. ovoga Pravilnika. Obrazac je dužan isprintati klasifikator u četiri primjerka te ih nakon ovjere potpisom (klasifikatora, odgovorne osobe klaonice, podnositelja prigovora) dostaviti:

1. HSC-u – telefaksom,

2. klaonici,

3. proizvođaču/dobavljaču,

4. odgovornoj osobi pravne osobe u kojoj je zaposlen.

HSC je dužan u roku od 48 sati po primitku prigovora organizirati ponovljeno klasiranje, a klaonica mora u tom periodu osigurati cjelokupnu spornu partiju klasiranih trupova.

Ako se utvrdi da se ponovljeno klasiranje trupova, odnosno polovica razlikuje od ranijega, troškove ponovljenog klasiranja snosi ovlaštena osoba koja je obavila ranije klasiranje; u protivnom troškove klasiranja snosi strana koja je tražila novi postupak klasiranja. Mjerodavnim se smatraju rezultati ponovljenoga klasiranja.

 

Članak 26.

 

HSC je dužan obaviti kontrolno klasiranje u svakoj klaonici na slučajno izabranom uzorku najmanje dvadeset trupova, odnosno pripadajućem broju polovica bez prethodne najave, najmanje dva puta godišnje. Ako je na raspolaganju manji broj trupova, odnosno polovica, klasiranje se obavlja na sveukupno raspoloživom broju trupova odnosno polovica.

Kod određivanja kategorije životinja nije dopuštena nikakva pogreška.

Kod utvrđivanja udjela mišićnoga tkiva metodom »Metoda dvije točke« dopušteno je do 10% odstupanja pri mjerenjima debljine slanine (dopuštena pogreška je ± 2 mm) i do 10% odstupanja pri mjerenjima debljine mišića (dopuštena pogreška je ± 3 mm).

Kod utvrđivanja udjela mišićnoga tkiva metodom »Metoda jedne točke« dopušteno je do 10% pogrešaka na mjestu uboda i do 10% pogrešaka kod kuta uboda, ukoliko se koristi uređaj koji ima sondu opremljenu rezačem.

Ako se prilikom provođenja redovitih kontrola utvrdi kako su odstupanja u granicama propisanih, rad klasifikatora je zadovoljavajući.

Ukoliko su odstupanja veća od propisanih, HSC ponavlja nadzor u roku od jednog tjedna, a uzorak ocjenjivanih polovica u kontroli se udvostručuje. Ako se nakon provedena tri nadzora stanje pri razvrstavanju u kategorije i klase trupova i polovica svinja nije poboljšalo, HSC će predložiti oduzimanje ovlaštenja za dotičnog klasifikatora te o tome izvijestiti Ministarstvo i ovlaštenu osobu.

Troškove dodatnih kontrola rada klasifikatora snosi ovlaštena osoba u kojoj je klasifikator zaposlen.

 

Članak 27.

 

Klaonica je u obvezi zaključiti ugovor o klasiranju s ovlaštenom pravnom osobom, u kojem su određeni uvjeti obavljanja klasiranja te cijena navedene usluge.

 

Članak 28.

 

Rješenja o ovlaštenjima pravnih osoba za provođenje postupka klasiranja koja je izdao Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo temeljem Pravilnika o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica (»Narodne novine« br. 119/99 i 13/01) ostaju i dalje na snazi i priznaju se kao ovlaštenja za provođenje postupka klasiranja temeljem ovoga Pravilnika.

Ovlaštene pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od jedne godine od dana početka primjene ovoga Pravilnika Ministarstvu podnijeti dokaz o udovoljavanju uvjeta iz članka 18. podstavak 5. ovoga Pravilnika.

 

Članak 29.

 

Danom primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica (»Narodne novine« br. 119/99 i 13/01).

 

Članak 30.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 011-02/05-01/45

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 29. lipnja 2005.

 

Ministar

Petar Čobanković, v. r.
 

 Napomena: prilozi u obliku slika su ispušteni u ovom neslužbenom info pregledu

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga